SPORTRAAD

Verslag algemene vergadering sportraad 19.02.2007; Wara

Aanwezigheden: zie lijst in bijlage

1     Verslag vorige vergadering 16/01/’06

Geen opmerkingen.

2     Kasverslag 2006

Geen opmerkingen van de rekeningnazichters Peter Deboot en Jean-Pierre Stoobandt (verontschuldigd), enkel felicitaties en dank aan de penningmeester Herman Van Colen !

3     Verslag vorig werkjaar 2006 en planning 2007 

Deze gegevens zitten in de infomap (voor de afwezigen in bijlage). Nog kort enkele belangrijke aandachtspunten voor de afwezigen:

·          Het aantal vergaderingen op jaarbasis voor de raad van bestuur van de sportraad is maximum 9. Wie zich nog wenst aan te sluiten, in de sectie scholen is er nog plaats vrij voor een vertegenwoordiger. Medewerkers voor evenementen zoeken we altijd !

·          Clubs die initiaties willen geven in onze sportkampen of in andere sportkampen in onze accommodaties zijn zeker welkom.

·          Minivoetbaltornooi IGOS wordt in 2007 een buitentornooi op woensdag 19 september ipv in november (fout in overzicht 2007).

4     Sportief nieuws : dienstverlening (vrijetijdsloket, nieuwe openingsuren), sluiting zwembad,   

In het kader van een efficiëntere werking van de diensten en van een steeds groeiende samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten jeugd, cultuur, toerisme en sport zijn momenteel verbouwingswerken aan de gang in de inkom van De Valkaart. Het vroegere bureau van de sportfunctionaris is reeds omgevormd tot het nieuwe ‘vrijetijdsloket De Valkaart’. De vorige loketten worden afgesloten zodat de medewerkers ook hun andere taken rustig kunnen afwerken. Hiervoor worden ook de openingsuren beperkt, uniform met de andere gemeentelijke loketten. Er is uiteraard steeds telefoonpermanentie tijdens de diensturen en u kan ons altijd bereiken via e-mail. Contactgegevens, openingsuren, … zij bijlage.

 

De infofolder ‘sport op jongerenmaat’, met tips voor trainers en leerkrachten L.O. is verkrijgbaar in het ‘vrijetijdsloket De Valkaart’.

 

Wie activiteiten wil melden in de Merel, de kleine Merel of de kermisfolders kan dit vlot via de website; www.oostkamp.be , e-loket, activiteitenkalender-De Kleine Merel. Graag een kopie van uw info voor de sportdienst.

 

De Provincie heeft sinds meer dan een jaar een gratis verzekering voor vrijwilligers. Blijkbaar zijn nog niet alle clubs hiervan op de hoogte. Deze verzekering is niet voor uw jaarwerking, maar kan nuttig zijn voor evenementen. Ze is gratis, met een maximum van 80 dagen per jaar (bijvoorbeeld 4 activiteiten met elk 20 vrijwilligers= 80). Meer info in bijlage.

 

Kinderopvang is fiscaal aftrekbaar voor 50 %. De gewone jaarwerking (lidmaatschap) van sportclubs niet ! Het gaat hier vooral over (sport)kampen voor jongeren van 3 tot 12 jaar.

Meer info bij Bloso 02 209 47 48  evy.buzzi@blosos.be.


5     Sportbeleidsplan Oostkamp ikv nieuw sportdecreet: overzicht + enquête sportclubs.

Het decreet is nog niet volledig goedgekeurd (wordt binnen 1 à 2 maanden verwacht). Daarna moeten de uitvoeringsbesluiten nog veel verduidelijken. Accenten:

·          Een sportbeleidsplan wordt verplicht (voor 6 jaar).

·          Het prioritaire ondersteuningsbeleid naar de sportverenigingen.  Hierin staat Oostkamp reeds ver, maar de reglementering is verouderd en ver van efficiënt.

·          Expliciete nadruk op informele sportbeoefening (buurtsport) en linken met schoolsport.

·          Aandacht voor toegankelijkheid en diversiteit van/in de sportbeoefening en de sportvoorzieningen

·          Een meerjarenplanning rond sportinfrastructuur met aandacht voor ruimtelijke ordening.

·          Aandacht voor de “interactieve bestuursstijl”: de bestuursstijl waarmee een overheid streeft naar een permanente en intensieve dialoog met de bevolking en het maatschappelijk middenveld. Dit vinden we terug in overleg met de sportraad, een werkgroep sportbeleidsplanning, enquêtes, gesprekken met bevoorrechte getuigen, vrije-tijdscafé, … . Graag jullie extra inzet voor het invullen en terugbezorgen van de nog op te maken enquête aub. Het is uiterst belangrijk dat we de wensen en de behoeften van de clubs kennen, maar ook dat de clubs mee denken in de te maken keuzes ! Hierin moeten we samen onze verantwoordelijkheid nemen.

6     Ontslag leden, aansluiting nieuwe leden, wijzigingen Zie bijlage.

7     Resultaat verkiezing sectieverantwoordelijken (raad van bestuur sportraad). Zie bijlage. Nog kandidaten van de scholen aub !

8     Voorstelling nieuwe raad van bestuur sportraad

Zie namen ingevuld op vorige bijlage of foto op de website van de sportraad.

9     Per sectie grote cluborganisaties in 2007 melden

·          Paardrijden LRV De Waterkant: éénmalig groot evenement met 500 paarden !

·          Karatéclub bestaat 30 jaar. Proficiat.

·          FC De Zwaan : 18&19 augustus: voetbaltornooi

·          ZVO op 6 mei voor de 25ste keer 1001 meter zwemmen.

·          Petanquetornooi S-sport op 5 mei ipv 6 mei !

10 Website sportraad

Romain Hallaert verduidelijkt de werking van de website. Eén adres: www.sportraadoostkamp.be

11 Aanstellen rekeningnazieners

Peter Deboot, andere kandidaten kunnen zich nog melden aan de raad van bestuur.

12 Volgende algemene vergadering normaal op maandag 21/01/2008

13 Rondvraag en mededelingen

·          Het inlichtingenformulier verandert ieder jaar. De schepen meldt dat dit jaarlijks wordt bijgestuurd. Inhoudelijk was het niet verandert, enkel de lay-out; ikv de nieuwe huisstijl !

·          De karatéclub vraagt aandacht voor het gebruik van de matsportzaal voor feesten en overnachtingen. Zij zijn slachtoffer: trainingen verplaatsen, schade en vuil matten, … .

·          Wat is de toekomst voor het voetbalveld in de Rustoordstraat? Het is zeker dat dit veld verdwijnt voor de uitbreiding voor het rusthuis. Nog geen timing (raming: nog 2 speelseizoenen?).

 

Met dank voor jullie aanwezigheid.

 

De verslaggever

Geert Vercruysse, sportfunctionaris