VERSLAGEN 2005       

Verslag Raad van Bestuur Sportraad Oostkamp     21/02/03

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR

Datum: maandag 21/02/2005 om 20u00

Plaats: Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat

Aanwezig:          Julien De Meyer, Drk Degryse, Eric Martens, Etienne Poupaert, Werner Parmentier, Peter Deboot, Herman Van Colen, Irma Vanderschaeghe.

                          Sportfunctionaris Geert Vercruysse , Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Jean-Pierre Stroobandt, Stefaan Vanzieleghem, waarnemer jeugdraad.

Verontschuldigd: Rudy Everaert

Afwezig: 

De voorzitter opent de vergadering.

Hij verwelkomt  Stefaan Vanzieleghem die Katrien Gruwet gaat vervangen in de sectie 4 Ploegsporten B

1.      Verslag vorige vergadering op datum van 16/12/2004
Bemerkingen:

Ø    Wielertrofee:

-      Structuur prijsuitreiking  wordt behouden zoals voorheen. Bij de uitnodiging eventueel vermelden, dat de sportdienst & sportraad in eerste instantie voorkeur geven aan het persoonlijk afhalen van hun trofee.

Ø    Uitbreiding jury Gouden Merel Sport

-      Bij de uitbreiding van de jury “Gouden Merel Sport” wordt aan de aangrenzende Igos gemeenten gevraagd om één door hen zelf aangeduide persoon te willen afvaardigen (vb: Schepen sport, sportfunctionaris, voorzitter sportraad, …) om te zetelen in de jury.

-            De sportpers wordt ook uitgenodigd om zich bij de jury te voegen.

-            Geen vroegere winnaars van de jeugdmerel

2.      Verslag vergadering Dagelijks Bestuur op datum van 12/01/2005

Geen opmerkingen

3.      Verslag vergadering Dagelijks Bestuur op datum van 07/02/2005

Geen opmerkingen

4.      Verslag  algemene vergadering op datum van 17/01/2005

Uitgesteld.

5.      Agenda besprekingen vergadering Raad van Bestuur

Ø    Betoelaging

-         Formulieren moeten eenvoudiger worden, en met mogelijkheid maken ze op te maken via de website van de sportraad.

-         Elke sporter moet gelijke punten krijgen, zo kunnen ook de subsidies eerlijk verdeeld worden.
Voorstel: een verhoging van het subsidiebedrag, via de sportdienst een simulatie maken, onderscheid maken tussen erkende federaties (leden lijsten). Ook van toepassing bij jeugdsubsidies.

Ø    Opmerking

-         Op uitnodiging van de sectie verantwoordelijke Eric Martens voor een vergadering  betreffende sectie 10 geven L.V.R. de Waterkant en L.V.R. de Veldruiters geen reactie. Volgens Eric zijn ze al tot twee maal toe uitgenodigd geweest, maar laten ze niets van hen horen. Ze ontvangen binnenkort opnieuw een uitnodiging.

-         Werner Parmentier roept ook binnenkort zijn sectie samen.

Ø    Iron Kid wordt “Jeugdsurvival”

-         Iron Kid wordt vervangen door iets totaal anders “Jeugdsurvival”. Dit nieuwe gebeuren die doorgaat op 30 april is bestemd voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar. Vanuit de sportdienst wordt er aan de leden van de sportraad om medewerking gevraagd. Medewerkers kunnen hun naam opgeven aan Geert Vercruysse. Alle sportclubs worden aangespoord om deel te nemen. Aan de jeugdverenigingen wordt medewerking gevraagd voor de opbouw van bepaalde hindernissen.

-         De sportraad besteld ballen.

-         De voorzitter vraagt aandacht voor het drogen van de tenten.

Ø    Aanpassing agenda 2005

-         Straatvoetbal die doorgaat te Moerbrugge op 11/09/05 wordt verplaatst naar 9/10/05.

-         Zie bijlage !

Ø    Organisatie sterrenactie voor sportclubs

-         Infobrief van Bloso (zie bijlage). Naar de sportraad toe wordt er gevraagd of ieder sectie afgevaardigde zou willen mee helpen bij de beoordeling van de sportclubs in zijn sectie. Dit verzoek wordt goedgekeurd.

Ø    Gratis verzekering voor vrijwilligers

-         Folder hieromtrent was op de vergadering ter inzage . De voorzitter gaf toelichting over de belangrijke punten.

-         Ter info:  Bij manifestaties waarbij de sportraad zijn medewerking aan verleend wordt een aanwezigheidlijst opgesteld van de medewerkers, dit zowel voor leden als niet leden van de sportraad. Deze lijst wordt op zijn beurt gebruikt door de gemeente om een verzekering af te sluiten bij Ethias.

Ø    Daguitstap sportraad

-         Deze uitstap wordt gepland op zondag 4 september , vertrek rond 9 uur. Herman Van Colen en Geert Vercruysse gaan samen wat uitwerken.

Ø    Eindejaarsfeest

-         Nog verder te bespreken, er is zeker voldoende interesse

Ø    Varia

-         Geert Vercruysse “sportdienst” geeft toelichting en wat uitleg over de actie levenslang fietsen en de Vlaamse fietsweek die loopt van 4 tot 15 mei dit jaar. 

-         Dirk , schepen van sport geeft wat uitleg over de mogelijke uitbreidingsplannen van het Rustoord te Oostkamp. Het aanpalend voetbalveld zal hierdoor moeten verdwijnen.

-         Dirk Degryse vraagt in eigen naam en in naam van verscheidene joggers aan de schepen Dirk of er geen betere controle mogelijk is op los lopend honden in het Nieuwenhove bos.

-         Etienne  deelt info blaadjes uit i.v.m. een petanque tornooi “ Milo-Melo” voor recreanten, die door gaat op zaterdag 7 mei.

-         Aan de leden zonder badge van de sportraad zal nog een badge bezorgd worden.

-         Badmintonclub vraagt bergkastje in sporthal, zo kunnen ze de competitienetten beter beschermen.

-         Badmintonclub meldt dat er enkele weken geleden discussie was op zondagvoormiddag ivm het gebruik van de zaal door hen of door de basketbal. Ze hadden nochtans telefonisch gereserveerd.  

Verslag Raad van Bestuur Sportraad 21/03/05

Datum: 21/03/2005

Plaats: Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat

Aanwezig:         Schepen Dirk De Zutter, Sportfunctionaris, Geert Vercruysse, Romain Hallaert, Julien De Meyer, Herman Van Colen, Etienne Poupaert, Dirk Degryse, Eric Martens Werner Parmentier, Peter Deboot, Irma Vanderschaeghe, Stefaan Vanzielegem, Bulthé Jean-Marie

Verontschuldigd: Jean-Pierre Stroobandt, Rudy Everaert,

Afwezig:               Nihil

De voorzitter opent de vergadering

1.      Verslag vorige vergadering:

Ø      Bemerkingen:

- Dirk Degryse vraagt om verkeerd opgestelde zin in eerste alinea van agenda punt 5 onder betoelaging te verbeteren als volgt:
Formulieren moeten eenvoudiger worden, en met de mogelijkheid ze te maken via de website van de sportraad.

2.      Agenda besprekingen raad van bestuur:

Ø         Jean-Marie Bulthé stelt zich voor, en komt in de raad van bestuur van de sportraad als sportdeskundige. De voorzitter verwelkomt hem in naam van de sportraad.

Ø         Jeugd survival die doorgaat op 30 april, zit bij de sportdienst nog volop in voorbereiding en uitwerkingsfase. Etienne heeft de Cola, aquarius en fanta reeds besteld (3*24).

Ø         Nieuwe Badge “Sportraad” aangevraagd door bepaalde leden als mede voor de nieuwe leden worden besteld.

Ø         Op deskundige wijze werd door Geert het aanwezige werkingsverslag van BLOSO toegelicht.

Ø         Opnieuw wat uitleg en toelichting door Geert over de door “IGOS” georganiseerde activiteiten in 2004 en de planning voor 2005.

Ø         Men kon zich inschrijven tijdens de vergadering voor de geplande daguitstap op 4 september. Wie zich nog geroepen voelt om mee te gaan kan zich nog melden bij Romain Hallaert, gelieve dit zo vlug mogelijk te doen. Voor de samenkomst op 1 juli  als afsluiter van de competitie wordt er gepolst of er al of niet voldoende interesse bestaat. Uiteraard wordt bij deze de leden van de sportdienst ook uitgenodigd. Men kan zich hiervoor ook inschrijven bij Romain Hallaert, gelieve dit ook zo vlug mogelijk te doen.

Ø         Dit jaar gaat in De Valkaart de kampioenenviering door op zondag 29 mei. Er wordt ook nog uitgekeken naar een sportclub die een demonstratie kan brengen.

Ø      Sportverdienste – vrijwilliger.
Na overleg wordt beslist dit thema te verschuiven naar de volgende bestuursvergadering. Aan ieder wordt gevraagd om eens goed na te denken over hoe we dit kunnen organiseren en controleren.  Voorbeeld van aandachtspunten zijn:
- huldiging na 15 of  20 of 25 jaar? 
- na hoeveel jaar  gaan we opnieuw huldigen?

Ø         Verzekering van vrijwillige of losse medewerkers aan activiteiten van de sportdienst & sportraad worden mede verzekerd door de verzekeringsgroep Ethias. Hiervoor wordt een deelnemingslijst opgesteld met de namen van de vrijwillige medewerkers, deze wordt bekend gemaakt via de sportdienst aan de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor worden de vrijwilligers mede verzekerd zoals de leden van de sportraad.

Ø      Varia

  Stefaan vraagt om bij aanvang van zaalvoetbal wedstrijden, de sportzaal “Ridderfort” wat vroeger dan het aangevraagde uur te openen. Dit is nodig voor het om kleden van zowel spelers als  scheidsrechters. De sportfunctionaris verduidelijkt het verschil met het continu bezette gebeuren in De Valkaart en vraagt om de zaal dan ook vroeger aan te vragen.

-   Dirk Degryse vraagt of er een mogelijkheid bestaat om op zondagmorgen de speelvelden in de sporthal “De    Valkaart” proper en speelklaar te kunnen krijgen, zodat er niet eerst moet opgekuist worden door de badmintonclub vooraleer ze met competitie kunnen beginnen. Met dit gezegde vraagt de badmintonclub aan de basket om a.u.b. de sportzaal netjes achter te laten na hun thuiswedstrijden want niets werkt meer op het gemoed van                    andere clubs dan telkens andermans vuil te moeten opruimen.

-         Werner vraagt om bevestiging aan de voorzitter i.v.m. de samenkomst van sectie 9 of deze  wel degelijk kan doorgaan op datum van 11/04/05. OK.

-         Eric meldt dat de Syslovissers akkoord zijn voor een Demo op Roefel. Guido Schoonbaert moet nog gecontacteerd worden.

-   Erik laat ons weten dat het verslag van de vergadering van sectie10 binnenkort aan de leden van de sportraad wordt bezorgd. Hij geeft ook wat toelichting over het verloop van de vergadering, en legt ook de nadruk op de permanente afwezigheid van de afgevaardigden van de LVR De Veldruiters en LVR De Waterkant.

-   Peter Deboot laat ons weten dat hij niet beschikbaar is tijdens de periode voor de ontvangst van de kaartjes van de ballonwedstrijd. Hij vraagt of er iemand anders zich kan hiervoor engageren, of  ingeval er niemand beschikbaar is zal  Peter de Post verwittigen en vragen de kaartjes wat bij te houden. Gezien iedereen overtuigd is van Peter’s zorg voor deze actie, zal hij aan de post vragen om de kaartjes wat bij te houden.

Degryse Dirk  

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR

Datum: 23/05/2005

Plaats: Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat

Aanwezig:         Schepen Dirk De Zutter, Sportfunctionaris Geert Vercruysse, Romain Hallaert, Julien De Meyer, Herman Van Colen, Etienne Poupaert, Dirk Degryse, Eric Martens Werner Parmentier, Jean-Pierre Stroobandt, , Stefaan Vanzielegem,

Verontschuldigd: Peter Deboot, Bulthé Jean-Marie

Afwezig:  Irma Vanderschaeghe, Rudy Everaert

De voorzitter opent de vergadering

1.      Verslag van vorige Bestuursvergadering op 21/03/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

2.      Verslag van vorige D.B. vergadering op 04/04/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

3.      Verslag van vorige D.B. vergadering op 02/05/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

4.      Agenda besprekingen raad van bestuur:

Ø         Kampioenenhulde:
Medewerking van de sportraad werd gevraagd en gaat hier zeker mee akkoord. Als sporttak in de kijker krijgen we een voorstelling van ritmisch turnen door Ritmica.

Ø         Voor Roefel die doorgaat op 25 juni te Ruddervoorde, verleent de sportraad ook zijn volledige medewerking. Voor de taakverdeling zie, draaiboek opgesteld door de sportdienst.

Ø         Verslag jeugdsurvival:

- Situatiebord opstellen bij iedere opdracht
- Foto’s over het evenement zijn te zien op de website van de sportraad
- water of drankverkoop voorzien bij iedere opdracht vraagt zeker extra medewerkers!
- Felicitaties ontvangen door sponsor Coca Cola zowel voor de organisatie als voor het
   totale gebeuren.
- Algemene conclusie: GROOT succes.

Ø         Samenkomst op 1 juli in de Wieke.
Deze datum ligt voor tal van mensen nogal moeilijk, als mede is ook op deze dag de opening voorzien van het centrum in Oostkamp. Deze samenkomst wordt verplaatst naar de avond van 4 september (na de uitstap). Geert laat ook weten dat de Wieke is gereserveerd voor zondag 4 september 2005 vanaf 17 uur tot …maximum 3 u s'nachts !

Ø      Toelichting door Geert over  “Toelagereglement provinciale sportdienst”

Goed om weten:
- timing
aanvraag op modelformulier. Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot 30 juni, deze aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 15/9 van het voorafgaande jaar. Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juli tot 31 december moeten de aanvragen ingediend worden tegen uiterlijk 15 maart van het betreffende jaar.       reglement  : via website
- Info
Participatie sportieve initiatieven
Reglement betreffende het participeren in sportieve initiatieven in West-Vlaanderen <http://www.west-vlaanderen.be/jahia_upload/cultuur&vrijetijd/sport/financiele/reglement_participatie.pdf>.

Sportinfrastructuur
Reglement betreffende de infrastructuursubsidiëring van sportief-recreatieve projecten <http://www.west-vlaanderen.be/jahia_upload/cultuur&vrijetijd/sport/financiele/reglement_infrastructuurprojecten.pdf>.

Surf naar de www.west-vlaanderen.be/sport <http://www.west-vlaanderen.be/sport> onderdeel 'financiële ondersteuning' voor meer informatie over het Wie?, Wat?, Hoe? en Wanneer? van deze reglementen.

 Website provinciale sportdienst:

-          ter info: www.west-vlaanderen.be/sport        mail = sport@West-Vlaanderen.be

Ø      KB actieve ontspanningsevenementen

-         Info en voorbeeld KB actieve ontspanningsevenementen
(zie http:/www.isbvzw.be/veiligheid.htm, papieren worden in bijlage toegevoegd.

Ø         Aansluiting nieuwe leden sportraad:

-         Filo ladies Oostkamp (sectie 4)

-         Vzw Hertenschutters (sectie 9)

-         De Vrije Burgers (Roland Deryckere); boogschutters
(nog geen effectieve informatie van deze club binnen!).De respectievelijke sectieverantwoordelijken gaan hun aanvraag onderzoeken.

Ø      Obi judoclub
Hun dojo is gelegen in de Baron Ruzettelaan 439 te Steenbrugge en bestaat 10 jaar. Deze club vraagt een toelage aan de gemeente Oostkamp. Het schepencollege gaat akkoord, met voor dit jaar een éénmalige premie van €75 en voor de komende jaren een donatie van telkens ook €75.

Ø      Voetbalveld gelegen in de Rustoordstraat
brief aan gebruikers voetbalveld Rustoordstraat is verstuurd op 20/4/2005. Er is nog voor 1 à 2 jaar mogelijks gebruik van het veld voorzien. Het gemeentebestuur ziet uit naar een ander veld !

Ø      Beleidsteams provinciale sportraad
– nog geen info op de sportdienst hierover ontvangen.

Ø      Eurocomité : 24-26/6 Bad Nauheim :
de verbroedering bestaat reeds 20jaar, sportclub werden ook uitgenodigd tot op heden gaat enkel de handbal mee.

Ø         Seniorenadviesraad
Voorstelling IGOS seniorensportcarrousel,  Geert deelt mee dat hij bij de volgende vergadering van 15/06 aanwezig zal zijn. Indien iemand nog goede ideeën heeft kan je ze overmaken aan Geert Vercruysse (sportdienst).

Ø      Varia

     Voorstel Geert Vercruysse (sportdienst)
Toelagen voor medewerking aan acties van de sportdienst en/of sportraad:
Verdeling over alle medewerkende clubs blijft behouden, ook voor de niet specifieke socio-culturele verenigingen die deze wensen zoals dit jaar
bijvoorbeeld:
De medewerking in de Vlaamse fietsweek voor scholen en  jeugdsurvival, door Survivalrunclub West-Vlaanderen, KAV Oostkamp, Vakantiegenoegens, evt. jeugdverenigingen (overlap met jeugddienst vermijden)... !

-       Geert Vercruysse (sportdienst) deelt mede dat het dossier  mountainbikeroute, voorlopig niet verder kan uitwerkt worden aangaande verre interne discussies tussen Bloso en de provincie West-Vlaanderen, wordt wel verder opgevolgd.

-      Geert bedankt ook in naam van de sportdienst alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de acties Jeugdsurvival, Vlaamse Fietsweek voor scholen, petanquetornooi S-plus, voorbereiding Roefel, ... !

-   Stefaan Vanzielegem vraagt om de zaalvoetbaldoelen wat lager te bergen, zodat ook de jeugdspelers kunnen mede helpen bij het plaatsen en terug bergen van de doelen.

-   Erik laat ons weten dat de uitnodiging van 30 juli niet verstuurd is naar alle leden van de sportraad! Dit is enkel naar de schepen Dirk De Zutter en sportraad voorzitter Romain Hallaert gestuurd. Bij deze wordt tevens de voltallige sportraad uitgenodigd op 30juli om 18h30’ in het lokaal Vrij en Blij (t’Aambeeld, Godelievestraat te Moerbrugge).
Ter info  De Viswedstrijd start om 14h en eindigt om 17h30’

-   Erik vraagt hoe we iedere sporttak er kunnen  toe brengen dat ze aanwezig zijn op hun sectievergadering. Hebben de diverse sporttakken daar wel verlangen naar? Misschien een agenda punt voor volgende vergadering?

-       Schepen Dirk De Zutter geeft wat uitleg over het schrijven van minister Bert Anciaux i.v.m. de Memorial Ivo Vandamme. Schepen Dirk kan 18 gratis kaarten voor kinderen en 2 gratis kaarten voor begeleiders bekomen. Het is de bedoeling om met een volle bus naar de Memorial te gaan. Indien geïnteresseerd, gelieve contact op te nemen met de schepenen of de sportdienst. Deelnemers prijs bedraagt €20 + 5 € voor de bus.

Verslaggever

Degryse Dirk

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR

Datum: 20/06/2005

Plaats: Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat

Aanwezig:         Sportfunctionaris Geert Vercruysse, Julien De Meyer, , Etienne Poupaert, Dirk Degryse, Werner Parmentier, Jean-Pierre Stroobandt, , Stefaan Vanzielegem, Peter Deboot, Bulthé Jean-Marie, Rudy Everaert, Irma Vanderschaeghe

Verontschuldigd: Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Herman Van Colen, Eric Martens

Afwezig:  Nihil

De ondervoorzitter opent de vergadering

1.      Verslag van vorige Bestuursvergadering op 23/05/2005:Geen opmerkingen.

2.      Verslag van vorige D.B. vergadering op 06/06/2005:

Ø      Bemerkingen:

- Het geven van een “conferentie tas” aan de leden van de algemene vergadering wordt door de sportraad als goed voorstel aanvaard.

-  Wat het straatvoetbal op het St. Pietersplein betreft, dit kan door gaan op de voorziene datum van 02/10/2005.

3.      Agenda besprekingen raad van bestuur:

Ø         Voor Roefel die doorgaat op 25 juni te Ruddervoorde, wordt het draaiboek doorgenomen en toegelicht door sportfunctionaris Geert Vercruysse.  Geert bedankt alle medewerkers en dit op voorhand die hun mede werking verlenen.  Ter info:

Het aantal inschrijvingen loopt gelijk als vorig jaar.

Kaartje opmaken met telefoonnummers voor de dag zelf;

Telefoonnummer Peter Deboot aanpassen;

Basketballesgevers : Dries en Thijs Vanpoucke, Lodewijk De Raedstraat 25

Jean-Pierre : begeleiding groep B3 ipv C3;

Badminton 2 groepen ipv 3 (tot 15u30)

Carlos zal Romain contacteren voor ophalen friteuse

Regeling 3 tentzeilen nog te treffen (in zolder matsportzaal)

Ø         Aansluiting nieuwe leden sportraad:

-         Filo ladies Oostkamp (sectie 4)

-         Vzw Hertenschutters (sectie 9)

-         De Vrije Burgers (Roland Deryckere) ook (sectie 9)
Deze verenigingen zijn door hun respectievelijke sectieverantwoordelijken bezocht en goed bevonden. Er waren ook geen opmerkingen door de sportraad naar voren gebracht. Waardoor hun aanvraag gunstig geadviseerd wordt.

Ø      Algemene vergadering sportraad:

We gaan er toe streven dat iedere afgevaardigde met zijn sectieverantwoordelijke samen aan één tafel gaat zitten. Dit bied een gelegenheid om over tal van punten een constructief gesprek aan te gaan.

Ø      Adviezen:

-         Opleiding via Vlaamse trainersschool. Geert deelt mede dat er altijd via de sportdienst een aanvraag kan gedaan worden om een trainersopleiding op te starten in Oostkamp, dit door om het even welke sportclub. Logistieke steun van de vragende sportclub zal vereist worden.

-         Sportraad- Beleidsraad, Geert Vercruysse deelt folder uit en geeft wat toelichting hier omtrent. Op een volgende vergadering zal advies gevraagd worden over het voorstel van de provinciale sportraad om als sportraad advies te formuleren over het te voeren lokale sportbeleid. Spelen we in op deze actie ? Vormen we een werkgroep ? …

-         Ook Rudy Everaert vind dat er meer in een werkgroep moet gewerkt worden en dit rond bepaalde en concrete thema’s.  Een bepaalde denkpiste zou kunnen zijn
b.v. bepaalde dringende noden van diverse sporttakken , of bijkomende accommodatie  enz… Hier uit kan dan een concreet besluit als advies aan het schepencollege worden voorgelegd.
Dirk Degryse heeft zo zijn bedenkingen omtrent de haalbaarheid van zo’n adviesvoorstel naar het schepencollege toe. Hij vraagt dan ook aan de schepen van sport Dirk Dezutter,  of hij een grote haalbaarheid ziet (binnen het schepencollege)  om zo’n door de sportraad voorgelegde adviezen te laten verwezenlijken binnen een reëel korte tijd.

-         Een jeugdploeg van SV Oostkamp gaat op 9 september 2005  deelnemen aan internationaal voetbaltornooi te Knorv  in Tsjechië. Hiervoor vraagt Etienne Poupaert een financiële steun aan de sportraad van €200. Dit om ginder eens de Oostkampse spelers te kunnen trakteren. De sportraad gaat akkoord met een gift van €150 als donatie aan de jeugdvoetbalploeg van SV Oostkamp, voor de uitstap naar Knorv in Tsjechië.

Ø      Varia

-      Werner, geeft wat toelichting over de nieuw aan te sluiten verenigingen van zijn sectie 9.
Vzw Hertenschutters, zijn lid van de boogschutters gilde en bestaan al 95 jaar. Ze schieten met pijl en boog naar een liggende wip. Sedert enkele jaren proberen ze ook aan jeugdwerking te doen. Hun activiteiten gaan door telkens op woensdagavond om 20:30 in Hertsberge. De Vrije Burgers (Roland Deryckere), zijn lid van de Nationale boogschutters gilde en bestaan al van 1920,  hier wordt er geschoten naar een staande wip.  Deze recreatieve vereniging is ook gelegen in Hersberge.

-      Etienne meldt dat op de gemeenteraad van 23/06  de betoelaging sport op de agenda staat.

-   Julien laat weten dat er reële kans bestaat dat de bestaande garage van de dienst 100  ter beschikking gaat komen voor de sportraad. Deze garage zal dan kunnen dienst doen als berging (martiaal sportraad) en als vergader ruimte.

Verslaggever

Degryse Dirk

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR

Datum: 19/09/2005

Plaats: Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat

Aanwezig:         Schepen Dirk De Zutter, Sportfunctionaris Geert Vercruysse, Romain Hallaert, Julien De Meyer, Herman Van Colen, Etienne Poupaert, Dirk Degryse, Eric Martens Werner Parmentier,Jean-Pierre Stroobandt, Bulthé Jean-Marie, Irma Vanderschaeghe, Nicolas Stael

Verontschuldigd: Rudy Everaert, Stefaan Vanzielegem, Peter Deboot

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering

1.      Verslag van vorige Bestuursvergadering op 20/06/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

2.      Verslag van vorige D.B. vergadering op 05/09/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

3.      Agenda besprekingen raad van bestuur:

Ø         Nieuw lid:
De voorzitter verwelkomt Nicolas Stael als nieuw lid van de sportraad. Hij wordt waarnemer in sectie 13 professionele beroepkrachten.

Ø      Voor Roefel:
- agenda i.v.m. activiteiten aanpassen en of uitbreiden naar nieuwe activiteitsvormen.
- eventueel ook de samenwerking aangaan met de jeugddienst.

Ø         Straatvoetbal:

- oproep tot leden van de sportraad voor een betere medewerking! Dit voor het klaarmaken en terug wegnemen van de infrastructuur op de verschillende locaties.

Ø         Bespreking overzicht agenda 2006.
- aandacht voor vergadering DB sportraad, komt telkens voor de vergadering RB en voor georganiseerde activiteiten.
- Vergadering DB van 09/01 – 30/1 wordt geschrapt
- Vergadering RB van 13/02 wordt geschrapt
- navraag als Oostkamp kermis op 1oktober 2006 valt, nodig i.v.m. straatvoetbal.

Ø        Adviezen:

1.      Verdeling bijkomende subsidies voor het jaar 2004 wordt goedgekeurd door de sportraad.

2.      Betoelaging sportverenigingen goedgekeurd door de sportraad. Ter info: bijzondere toelagen jeugd (pas op zwemclub nog 3,5; aangepast naar 4 OK!) = 11.654 €

3.      Bezetting sporthall Oostkamp & Ridderfort, zie folder. Uiteenzetting door Geert Vercruysse .
opmerkingen : Bezetting door Eurocomité voetbaltornooi moet verplaatst worden onder titel “sluitingsdagen sporthal De Valkaart”

4.      Sportac: vorming rond werken met vrijwilligers. Voor op gestelde datum maart 2006 is ok.
Voorstel : datum en inhoud promoten op algemene vergadering in januari

5.      Sluitingsdagen gebruik sporthal en zwembad OK !

Ø      Varia

     Prijsuitreiking Beereltrofee :voorstel, zaterdag 19/11 in gemeentehuis om 10 uur. Nog overleg met Beernem en controle zaal i.v.m. beschikbaarheid

     Geert vraagt om medewerking van de sportraad voor:
avondurendag op 01/10/05
Survival Run in Nieuwenhove bos op 06/11/05

     Nordic Walking :Paul neemt contact voor demo en sessie op onze IGOS wandeltocht op 10/10 te Damme (indien nodig Tiffany ?)

     Probleem tennisvelden buiten: voorstel oplossing met vast boek in Sportdienst en kassa zwembad

     Geert deelt Folder fietsknooppuntennetwerk uit.

      Bert Compernolle “ afg. Jeugdraad” mag verder uitgenodigd worden, desondanks hij geen voorzitter meer is van de jeugdraad.

     Dirk Degryse vraagt om betere controle i.v.m. bezetting van de zalen in de sporthall. Dit na aanvaren van de badmintonvoorzitter met de basketbaltrainer bij het zeer laattijdig vertrek uit de zaal van de eerste basketbalploeg.

     Dirk De Zutter schetst situatie concessies cafetaria

     Opmerking van Julien over Voetbalveld De Piste : velden niet in orde => Julien stelt voor om niet te betalen.
Julien bedankt in eigen naam en in naam van de sportraad Herman Van Colen voor het organiseren van onze daguitstap naar le pays des collines.

     Etienne bedankt de sportraad voor de bijdrage ter gelegenheid van de voetbalontmoeting in Tsjechië

     Jean-Marie vraagt naar verder zetting “sportraad beleidraad” Geert antwoord, dit punt komt op de agenda wanneer meer info voorhanden is.

     Romain geeft toelichting over belangrijke sportmanifestaties, info vind je terug op verslag DB.

Verslaggever

Degryse Dirk

Verslag vergadering Raad van Bestuur d.d. 17/10/05

Aanwezig : Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Herman Van Colen, Etienne Poupaert, Werner Parmentier, Peter Deboot, Bulthé Jean-Marie, Stefaan Vanzielegem, Nicolas Stael, sportfunctionaris Geert Vercruysse

Verontschuldigd: Julien De Meyer, Dirk Degryse, Eric Martens, Jean-Pierre Stroobandt

Afwezig:  Irma Vanderschaeghe, Rudy Everaert

De voorzitter opent de vergadering

1.      Verslag vorige vergadering 19/09/2005 : geen opmerkingen

2.      Verslag dagelijks bestuur   03/10/05 : geen opmerkingen

3.      Verslag straatvoetbal : Etienne geeft de brutto kasresultaten weer. In totaal zijn er 1130,52 euro inkomsten voor de sportraad. Met dank aan alle chauffeurs, barmeiden, … en verbruikers.

Vorig jaar werden 4 ballen aan de scholen geschonken. Dit jaar zijn er meer scholen dan ballen. Het voorstel om de nieuwe scholen (Waardammen en Klimop) een bal te schenken en de ander twee bij de sportdienst te laten wordt aanvaard.

 1. Vlaamse Zwemweek : het bijgevoegde programma wordt overlopen. De sportraadmedewerkers worden gevraagd voor het ontbijtzwemmen. Gelieve je te melden bij Stefanie. De sportdienst contacteert de zwemclub voor eventuele medewerkers voor de zwemkriebelnamiddag 19/11. Voor de zwemmarathon op 20/11 kunnen we rekenen op de jaarlijkse medewerkers van de zwemclub. Dank bij voorbaat.

Het college besliste vandaag om de accommodaties op 15/11 allemaal te sluiten !

 1. Nieuwe leden sportraad : overzicht van de laatste wijzigingen in bijlage.
 2. Adviezen :
  1. Sportpromotieplan : de opmerkingen van Jean-Marie en Jean-Pierre zijn in het plan aangepast (sommige worden nog onderzocht). Er wordt gemeld dat de volgende ploegen gestopt zijn : Uni-shotters, VK Houtland-Molenhoek.
  2. Financieel verslag Bloso : geen opmerkingen
  3. Jury Gouden Merel : het bijgevoegde voorstel wordt aanvaard. Dit zal aan het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd.
 3. Prijsuitreikingen op zondag 10 december 2005 :
  1. Roefel : maar 12 ballons binnen. De sportraad zorgt voor prijzen.
  2. Vlaamse Zwemweek : prijzen sportdienst = overschotten sportraad. De Schepen vraagt om deftige prijzen te voorzien (o.a. abonnementen !).
  3. Wielertrofee : aantal nog te controleren : trofeeën sportdienst !

Gezien het geringe aantal voor Roefel : allen om 10u30 uitnodigen. Locatie De Wara : klaarzetten ! Drank wordt geleverd door Reso.

 1. Beereltrofee : zaterdag 19/11, om 10 uur in het gemeentehuis Oostkamp. T-shirts en trofeeën te voorzien door de sportdienst. Het aantal deelnemers nog mailen naar de schepen voor de regeling van de receptie.
 2. Varia :
  1. De website van de sportraad is in wederopbouw. We zijn overgeschakeld naar Telenet omdat we nu meer megabites ter beschikking krijgen. De prijs zal iets hoger liggen. Inlichtingenformulier voor subsidies wordt bezorgd.
  2. Superprestie cyclocross. Zeer grote opkomst (ook de woensdag bij de jeugd (220), maar toch ontevredenheid binnen sportraad en gemeentebestuur i.v.m. de return inzake uitnodigingen voor het VIP gebeuren. We moeten hieruit ook leren dat we onze sportraad meer moeten promoten. Wie gaat er mee naar Oud-Stuivenberge ? Zaterdag 5/11 vanaf 13 uur.
  3. Werner vraagt de gegevens van de wandelclub voor een plaatsbezoek.
  4. Medewerkers gevraagd voor Marktsport (8-17.30): eventueel J-M Bulthé en survival-run : Etienne Poupaert.
  5. Folder pré-ski bedeeld

Geert Vercruysse

 

Verslag vergadering Raad van Bestuur  19/12/05

 

Aanwezig             Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Werner Parmentier, Bulthé Jean-Marie, Stefaan Vanzielegem, sportfunctionaris Geert Vercruysse,
Dirk
Degryse, Eric Martens, Rudy Everaert

Verontschuldigt:   Julien De Meyer, Jean-Pierre Stroobandt, Irma Vanderschaeghe,
Herman
Van Colen,

Afwezig:                Nicolas Stael, Peter Deboot,

1.      Verslag van vorige Bestuursvergadering op 17/10/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

2.      Verslag van vorige D.B. vergadering op 07/11/2005:

Ø      Bemerkingen:

-         Geen opmerkingen.

3.      Agenda besprekingen raad van bestuur:

Ø                  Gouden Merel:

·                  tot op heden zijn er een 5 tal kandidaten bij de volwassenen en 1 kandidaat bij de jeugd ingeschreven.
Er is vanaf dit jaar een uitbreiding van de jury voorzien met afgevaardigden van IGOS en pers.
Aandacht, juryleden worden verwacht rond 8:30’ op zondag 8 januari.

Ø                  Algemene vergadering van 16 januari 2006:

·                  Overleg wielertoeristen, dit gebeurt vooraf, vanaf 19:00 in aparte ruimte.

·                  Zaalindeling, klaarzetten tafels per sectie, start om 18u30. Hebben zich opgegeven voor deze karwei, Etienne Poupaert, Werner Parmentier, Bulthé Jean-Marie, Stefaan Vanzielegem, Geert Vercruysse, Eric Martens, Rudy Everaert

·                  Alg. taakverdeling:
Bediening aan bar, afwassen.
Ophalen glazen.
Bediening powerpoint en muziek.
Onthaal vrijwilligers omstreeks 20u45 à 21 uur.

·                  Materiaal:
alles voor bar / muziekinstallatie (CD) en micro’s (2) / scherm voor projectie Vlaamse Trainerschool / beamer voor PowerPoint presentatie / drankbons, wordt verzorgt via SR
blaadjes rookverbod, overzicht secties per tafel , diversen te promoten folders, achtergrondmuziek (CD), wordt verzorgt via Geert
Etienne zorgt voor sleutel van de Wara, en voor aanleggen verwarming, frigo,

·                  Johan Cockhuyt en Pia Verleye laten zich verontschuldigen, waardoor hun fietsverhaal tussen onze verbroederde gemeenten Bad Langensalza – Bad Nauheim en Chaumont wegvalt. Hier door gaat Geert Vercruysse een uiteenzetting geven over:
Sportkaderopleiding
VTS overzicht IGOS gemeenten
Fietsroutenetwerk
Fiscale aftrekbaarheid van sportkampen
Jaarplanning sportactiviteiten

·                  Aanwezigheden worden zoals vorig jaar terug opgenomen via de sectie verantwoordelijke. Het afgeven van drankbonnetje en geschenk gebeurt ter zelve tijd.

Ø                  Vergaderingen in 2006:

·                  Agenda 2006 wordt ons zo vlug mogelijk toegestuurd.

Ø                  Prijsuitreikingen Vlaamse Zwemweek, Roefel en wielertoeristen:

·                  Zeer geslaagd, grote opkomst, veel succes met de tekeningen en knutselwerkjes. Voor de wielertoeristen wordt voorgesteld om ze in 2007 te huldigen tijdens de algemene vergadering van de sportraad!

Ø                  Jogging en Beereltrofee:

·                  Korte beschrijving over de volledige doelstelling door Romain hallaert. De organisatie is oké, eventueel voor volgend seizoen  een reflecterend vestje voorzien als aandenken.

Ø                  Website sportraad:

·                  Onze voorzitter meldt dat de website van de sportraad terug in orde is gebracht. Gelieve de website even te bekijken en jullie opmerkingen door te geven aan Romain.

Ø                  Straatvoetbal:

·                  Hieronder de nieuwe datums waarop het straatvoetbal doorgaat, eerst voorgestelde datums lagen logistiek te moeilijk:
-
24/09/2006 te Ruddervoorde
- 01/10/2006 te Oostkamp
- 15/10/2006 te Herstberge
- 22/10/2006 te Moerbrugge

Ø                   Adviezen:

·                  Toelagen organisatoren is goedgekeurd

·                  Accenten voor 2007 – 2013 ? Nog geen reacties, moet groeien via bespreking themafolders van de provinciale sportraad

·                  Judo club Obi was eerst verkeerdelijk ingelicht zie bestuursverslag van 23/05/2005, maar werd ondertussen nader bekeken door Rudy Everaert.
Toetreding Judoclub Obi Steenbrugge : positief advies sportraad met de volgende motivatie:
-
Deze kleine club heeft zeker steun nodig
- Actie heeft plaats in Steenbrugge (wordt als historisch deels bij Oostkamp gerekend)
- Veel leden van Oostkamp in de club en zetel in Oostkamp

·                  I.v.m. Sportraad beleidsraad, er wordt gevraagd aan de sectieverantwoordelijken om tijdens de algemene vergadering eens te informeren bij hun respectievelijke clubs hoe de verhouding zit tussen competitie spelers en recreanten .


 

Ø                  Varia:

·                  Geert, meld dat de aanpassing voor vrijetijdsloket De Valkaart is goedgekeurd.

·                  Geert laat ook weten dat de verzekering medewerkers sportraad (niet leden, zoals Jean-Marie, dames bar, …) werd gevraagd via de provincie (vrijwilligersverzekering) te verzekeren, maar dit zit nu toch in de verzekering van het ISB vervat, dus ZOLANG  de hoofdactiviteit sport is, geen enkel probleem. Maar voor prijsuitreikingen zal dit dus niet lukken!

·                  Wandeltochten: dank aan de helpers die zich hebben ingezet voor het voortbestaan van onze wandelclub!

·                  Sportac opleiding : woensdag 08/03/2006 : werken met vrijwilligers. Voorrang voor Oostkampse clubs (als je inschrijft zeker komen of vooraf annuleren want er zijn maar 15 plaatsen!)

·                  Volgend jaar werkt Oostkamp opnieuw mee aan KROENKELEN. Dit op de derde zondag van september. Laat ons er een echt evenement van maken

·                  Stefaan Vanzielegem laat weten:
Nieuwe
clubaanvragen voor lid SR; allebei boogschutters liggende wip
- Ter Beke schutters: (café Waardamme) starten op 4 mei 2006
- Café stad Torhout: (bij Sijslo) zijn al bezig.

·                  Romain, stelt de vraag wat te doen (waarborg of niet) bij uitlenen van martiaal eigen aan de sportraad aan o.a. jeugdraad, cultuurraad …

·                  Werner stelt wandelclub De Godelieve Trappers voor. Uit de voorgelegde documentatie blijkt dat deze club al een zeer degelijk goed gestructureerde wandelclub is. Alles steunt op een goed onderbouwde jarenlange ervaring op dit gebied.

·                  Schepen Dirk vraagt naar volgend jaar toe, dat een betere omschrijving komt naar de functie “vrijwilliger in de sport”. Dit biedt een betere weerbaarheid voor het al of niet aannemen van de kandidaten.

·                  Algemene opmerking i.v.m. “vrijwilliger in de sport”, inlassen van minimumleeftijd?  Ook toelaten van mensen die zich achtereenvolgens is diverse clubs hebben ingezet?  20 jaar en meer? Eventueel ook opstellen voor mensen van buiten de gemeente als ze lid zijn van een Oostkampse club? Dit alles zeker naar volgend jaar toe duidelijker op punt stellen.

·                  Etienne bedankt in naam van de sportraad en in eigen naam schepen Dirk De Zutter voor het functionele lokaal (gelegen in de oude brandweerkazerne) dat de gemeente ons ter beschikking heeft gesteld.

 


De voorzitter sluit de vergadering af en wenst iedereen een goed eindejaar toe.

Verslaggever

Degryse Dirk