Verslag vergadering raad van bestuur sportraad dd. maandag 19 maart 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Bulthé Jean Marie, Noel Lekens, Peter Deboot, De Meyer Julien, Rudy Everaert, Herman Van Colen, Kristof Simons, Rita Bleyaert, Walter De Vooght en sportfunctionaris Geert Vercruysse,.

Verontschuldigd: Werner Parmentier.

 

1     verwelkoming en inleiding bij de start van de nieuwe legislatuur door schepen van sport Dirk De Zutter

Algemene inleiding (timing, planning, onderscheid sportraad-sportdienst)en kennismaking wie is wie.

2     verkiezing van de diverse statutaire functies (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en public-relations)

Verkiezing volgens de vermeldingen in de statuten of het huishoudelijk reglement.

·    Voorzitter: Romain Hallaert

·    Secretaris: geen kandidaten

·    Ondervoorzitter: Julien De Meyer

·    Penningmeester: geen kandidaten

·    Public relations: Etienne Poupaert.

3     interne werking (grote lijnen inzake afspraken algemene vergadering, raad van bestuur, dagelijks bestuur)

Algemene tendens: dagelijks bestuur wel nog verkiezen, maar enkel nog laten samenkomen als het uitzonderlijk nodig is. Het is de taak van de voorzitter en de secretaris om in overleg met de sportfunctionaris en de schepen voor sport de vergaderingen voor te bereiden. De nieuwe voorzitter vraagt om de adviesvragen steeds 10 dagen vooraf te ontvangen. Na bespreking inlichtingsformulier aanvraag nieuwe club kopie naar de voorzitter.

De vergaderingen blijven zoals voorzien in het ontwerp van agenda (kleuragenda gemaakt door Romain). De volgende maandagen verwachten we iedereen op post: 23 april, 21 mei, 18 juni, 10 september, 15 oktober en 17 december. Aanvullend voorlopig ook 19 november indien nodig. Telkens om 20 uur. De locaties moeten nog gezocht worden. Alles in De Wieke (15 oktober is nog niet zeker) omwille van financiële redenen.

4     evaluatie en goedkeuring ontwerp verslag algemene vergadering dd. 19/02/2007

Opmerkingen van de voorzitter: statuten en afsprakennota binnen de 6 maanden naar de gemeenteraad.

Algemene opmerkingen:

·    diverse storende factoren zoals een dronken afgevaardigde en de wijze van verkiezen (na de verkiezing van een sectie konden deze naar de bar). Voorstel volgende keer: alle secties stemmen samen (de nodige formulieren worden hen vooraf bezorgd).

·    Opvolgen van gemaakte afspraken: er was beslist om maar 1 persoon per club uit te nodigen. Sommige clubs kwamen met meerdere personen, anderen met hun vrouw. Ofwel grondige controle aan de inkom ofwel toelaten.

·    Volgende keer liever in het theater van De Valkaart.

·    Voorstel voor een volgende algemene vergadering: koppelen aan een infoavond rond de uitvoeringsbesluiten op de wet op het vrijwilligerswerk. Als ze dan klaar zijn . Ter info: de wet is reeds van kracht en er zijn al een deel algemene uitvoeringsbesluiten klaar, alsook een ontwerp van modelverzekering ! Eén adres: http://www.vrijwilligersweb.be/verzekering.htm

 

Het verslag wordt goedgekeurd. Aanvullingen:

Iris Verschoore;

deskundige 14.03

Lesgeefster aquagym, fitbal, BBB

(eigen sportervaring: badminton, duiken, skiën, volleybal, …)

Gunstig onder voorbehoud goedkeuring door RVB !

Wordt door de raad van Bestuur aanvaard als deskundige.

Vanuit de andere adviesraden kan een afgevaardigde als waarnemer naar de algemene vergaderingen uitgenodigd worden.

5     uitnodigen extra ‘leden’ naar raad van bestuur in de toekomst?

Nicolas Stael stelt zich toch opnieuw kandidaat voor de scholen (sectie 12). Zal door die sectie verkozen moeten worden.

Op de infoavond sportraden werd door Bloso gemeld dat niet-leden (muv schepen van sport en sportfunctionaris) niet continu naar de vergaderingen kunnen uitgenodigd worden.

Tussenoplossing: de onderstaande personen worden als niet-stemgerechtigde waarnemer uitgenodigd naar de vergaderingen van de raad van bestuur sportraad voor het werkjaar 2007. Zij zijn dus niet automatisch voor de volgende 6 jaar van de partij.

Gilbert Meulemeester (sectie 9) en Iris Verschoore.

 

De andere personen die een aanvraag hadden ingediend om de vergaderingen bij te wonen worden niet uitgenodigd.

6     planning 2007 (data en locaties vergaderingen, activiteiten,…)

Was reeds uitgedeeld op de algemene vergadering. Aanvullen met het petanquetornooi van S-sport op 5 mei 2007. De kaarten voor Beereltrofee en Wielertrofee die klaar zijn zullen aan de leden van de raad van bestuur bezorgd worden.

7     samenwerking eerste promotieacties

Lijstje om medewerking in te vullen ging rond op de vergadering. Zeker nog hulp nodig.

8     evaluatie Sportac vormingsavond beleidsplanning voor sportclubs op 7 maart

Zware kost, maar goed gebracht door de spreker. De meeste aanwezigen zien niet onmiddellijk het nut in van de opmaak van een beleidsplan op clubniveau. Sommigen hebben wel reeds meegewerkt aan een of andere doorlichting vanuit de federatie of Bloso vnl. ikv jeugdwerking.

9     informatie van sportradenavond te Deerlijk op 12 maart

Infomap bij de voorzitter en bij de sportdienst; met zeer veel interessante info en ook weblinks ! Het handboek voor de sportraden kan u in pdf vorm downloaden via de site van Bloso: http://www.bloso.be/public/Infotheek/SvABeleid.asp . U vindt ook veel info online bij www.isbvzw.be !

10 informatie van ISB-Congres te Gent op 14 & 15 maart

Kort overzicht van de interessante info in bijlage.

11 aandachtspunten voor algemene vergadering IGOS op 28 maart

Programma IGOS 2007 : OK

            Minivoetbaltornooi volgend jaar:

            minivoetbal op buitenvelden

            begin september 19/09/2007

            problemen: velden en kleedkamers moeten zeer dicht bijeen liggen, zeker 20 kleedkamers nodig !! SVO beide velden ?? Voldoende scheidsrechters, doelen, …

            Wandeltocht voor senioren op maandag 8 oktober 2007

            AV op woensdag 28/3/2007 in Varsenare : schepenen, SF en voorz. SR : 18 uur, om 19 uur pers !

            Zweminstuif  in Olympia: 28 maart 2007 !

            Danshappening Let’s dance Beernem: 4 mei 2007

            Teambuilding sportdiensten: 8, 9, 10 juni 2007

12 sportbeleidsplan Oostkamp ikv nieuw sportdecreet: stand van zaken + enquête sportclubs

De enquêtes: 1 voor de sportclubs en 1 voor de ruime bevolking werden vandaag goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

In het kader van de ruime bevraging van de bevolking wordt een praatcafé georganiseerd op maandag 30 april in het JOC (voor jongeren) vanaf 19 uur en in De Wieke (voor volwassenen) vanaf 19.30 uur. In De Wieke wordt voor een blikvanger gezorgd (Jan Verheyen of Stef Vanpoucke bijvoorbeeld). Op elke bistrotafel wordt een groot blad papier gelegd met 1 vraag waarop de aanwezigen eerst hun suggesties, ideeën, … kunnen schrijven. Nadien kunnen ze kiezen voor het item dat hen het meest interesseert om daar dan verder over te discussiëren. In totaal wordt er voor 10 vragen gezorgd. Elke dienst bereidt 3 vragen voor. De apotheose is een optreden in het JOC om 21 uur (gevraagd wordt om te zorgen voor toegankelijke muziek).

Allen daarheen !

13 planning van ontvangst, hulde, … leden voorbije legislatuur?

Ingrid Goderis, Katrien Gruwet, Karel Eyckmans, Piet David, Irma Vanderschaeghe, Eric Martens, Dirk Degryse, Jean-Pierre Stroobandt Er wordt niet ingegaan op dit voorstel dwz geen huldiging door de sportraad. Uiteraard bedanken we hen wel via deze weg voor hun gewaardeerde inzet.


14 rondvraag en mededelingen

·    Rita: pony’s voor Gipsy festival op 25/8 ?

·    Burn it: het concept moet zeker hetzelfde blijven namelijk een groots jongerenevenement met inbreng vanuit cultuur en de bibliotheek. De sterke punten – namelijk de samenwerking van verschillende diensten, de samenwerking met het verenigingsleven, een spreiding over verschillende locaties en een beurtrol voor de verschillende deelgemeenten – moeten ook behouden blijven. Als periode wordt de herfstvakantie (vooravond 1/11) voorgesteld; als locatie: Baliebrugge.

Gevraagd wordt om eerst bij het plaatselijk verenigingsleven te informeren of daar wel interesse voor bestaat (Gert, Geert en Jürgen polsen de verenigingen over dit voorstel).

Voorstel van programma:

·          het luik bibliotheek kan bestaan uit een wintervertelling, lampionnen maken gevolgd door een lampionnenstoet en het eten van pompoensoep;

·          muziek naar jongeren toe;

·          samenwerking met plaatselijke verenigingen o.a. voor eet- en drankstandjes;

·          zeker ook een luik sport voorzien.

Walter vraagt eens na bij de sportverenigingen actief in Baliebrugge: Duatlon, Wijkcomité Sint-Godelieve (cyclocross),Apegem Sportief, wandelclub, . ..

·    advies werkingsverslag Bloso 2006: gunstig advies

·    vertegenwoordigers vanuit de sportraad voor de andere adviesraden (lees algemene vergadering van deze raden):

o         cultuur: Etienne Poupaert

o         senioren: Etienne Poupaert

o         jeugd: Noel Lekens

o         mindervaliden:  /

·    aanvraag binnen voor lidmaatschap sportraad van de heer Jackie Van Pael voor biljartclub De Doorstoters. Inlichtingenformulier is opgestuurd.

·    Medewerkers voor het Fustal tornooi van PSO van 17 tot 20 mei aub.

·    Het voorstel om een krans aan te kopen  vanuit de sportraad voor Pol De Waele (wordt donderdag begraven) wordt goedgekeurd (max 100,00 euro.

·    Er wordt aan de schepen gevraagd wat de huidige beleidsvisie is tov sport. Dit is nog in bespreking. Op 2 april een eerste interne bespreking, …

·    Opnieuw klachten ivm het toezicht op de matsportenzaal (chips, cola, betreden met schoenen, door o.a. jongeren van de basketbalclub, ….). Vraag naar afsluiten van deze locatie ! Gelijkaardige problemen in de gangen en inkomhal (er wordt zelfs gevoetbald).

·    Subsidies organisatoren: niets voorzien voor gewone wielerritten (in tegenstelling tot VTT)? Nee, zit in de gewone clubwerking (net zoals bij de andere clubs)

·    Al informatie ivm de verzekering BA voor oa buurtwerking? Nee nog niets op papier.

·    Indien een lijst van seingevers bij de politie bestaat: graag een kopie voor onze clubs aub. Als dit kan ikv de wet op de privacy en als de politie die wil vrijgeven, zal ze bezorgd worden.

·    Evolutie in de dossiers Coca-Cola en atletiekpiste ? Voor Coca-cola wordt gesproken over een polyvalente ruimte. Maar een verdere invulling is er nog niet.

·    Julien vraagt nogmaals herstel van de afdakjes op voetbalveld De Piste. Daarnaast vraagt hij ook om dit veld te ‘tollen’. Schepen Dirk De Zutter zal dit navragen bij DIB.

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad dd. maandag 23 april 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Bulthé Jean Marie, Noel Lekens, Peter Deboot, De Meyer Julien, Rudy Everaert, Herman Van Colen, Kristof Simons, Rita Bleyaert, Walter De Vooght, Werner Parmentier en sportfunctionaris Geert Vercruysse,.

Verontschuldigd: Walter De Vooght, Nicolas Stael.

 

1     verslag vorige vergadering 19 maart

Goedgekeurd – De nieuwe leden stellen zich voor

2     verslag algemene vergadering

Goedgekeurd

3     interne werking

De functie van penningmeester is nog vacant. Romain wil desnoods deze functie op zich nemen maar dat is niet echt de beste oplossing. Rita Bleyaert is eventueel geïnteresseerd. Wordt vervolgd

Er is ook nog geen secretaris. Peter Deboot neemt deze taak waar maar is nog niet zeker of dat in de toekomst ook zal lukken.

4     enquête sportclubs en organisatoren

Zo’n 14 enquêtes zijn reeds binnen. Statistisch relevante resultaten zullen we niet kunnen maken, maar mogelijks kunnen we er wel enkele grote lijnen in ontdekken. Hopelijk komen er ook inhoudelijke ideeën uit het “praatcafé” van maandag 30 april; allen om 19u30 in De Wieke. Op de volgende vergadering zullen we de resultaten kunnen overlopen.

 

5     verslag vergadering parasporten

Het werd een rumoerige vergadering,

In de toekomst beter organiseren in De Valkaart ipv op café

6     medewerking organisaties

·          Jeugdsurvival:de personen die zich als medewerker hadden opgegeven worden bij een post gesitueerd.  Bijkomende medewerkers: Romain en Werner; volle dag. Etienne enkel namiddag en niet bij een vaste post.  NOG MEDEWERKERS NODIG ! De gedetailleerde draaiboeken worden in de loop van deze week opgestuurd; in grote lijnen wordt er gewerkt zoals vorig jaar met uitzondering van de eindhindernis (sluipnet valt weg) en het parcours van de 6 à 7 jarigen wordt iets uitdagender.

Afspraak om 8u30 aan het materiaal lokaal van de sportraad (naast het JOC) om 8u30 voor het opladen van de tenten.  Stefanie zal Etienne nog contacteren voor praktische afspraken rond tenten, Coca-Cola (Etienne vraagt nog na voor definitieve bevestiging, …). Voor wie enkel in de namiddag komt spreken we af om 13uur in De Valkaart aan de lokalen van de jeugd (naast de buitentennisvelden van de gemeente). Voor wie volle dag werkt zijn er broodjes voorzien. Er is water voor de medewerkers. Voor sportclubs die vooraf nog leden wensen in te schrijven zal het voorverkooptarief verlengd worden.

·          Vlaamse fietsweek voor scholen: donderdag 10 mei; volle dag. Romain kan ook helpen (EHBO), Julien (namiddag) en Jean-Marie (was wellicht reeds doorgegeven). De praktische informatie wordt nog aan de medewerkers bezorgd.

·          Straatvoetbal:

            Etienne merkt op dat de praktische indeling van de groepen vorig jaar zonder overleg met de verantwoordelijken binnen de sportraad werd bezorgd aan de deelnemers.

            Worden er nog T-shirts voorzien ? Dit was vorig jaar inderdaad in vraag gesteld, maar daarover zijn nog geen nieuwe werkwijzen ontstaan. Wordt nog besproken. Zolang er geen nieuwe algemene werkwijze (over diverse diensten heen) is rond aandenkens, gadgets, … gaan we ervan uit dat er T-shirts voorzien worden, maar dit kan nog bijgestuurd worden. Etienne heeft reeds enkele sponsors kunnen strikken, (Lions, Delaere, Ovalco), Julien contacteert Dewaele.

·          Kampioenenhulde:

            Comedieacts via Stefaan Vanzieleghem: geen kandidaten, te duur

            Trampoline demo: nog geen definitieve bevestiging van de club (afwachten examenplanning).

 

7.nieuws uit clubs

 

bestuurswijziging bij OBI Steenbrugge (sectie 6):

secretaris: Nele Opsomer, Garsoenstraat 11, 8000 Brugge, neleopsomer@telenet.be

penningmeester: Jordi Claudine, Brugsestraat 212, 8020 Oostkamp

 

secretariaatswijziging bij  Leynimmo Ceramico (sectie 3)

Veronique Goetinck, Spoorwegstraat 306, 8200 Brugge, BC.LC@skynet.be

 

8  werkgroep statuten

 

Zijn reeds kandidaat:Jean-Marie en Etienne, ook Kristof is kandidaat. Zij gaan zo snel mogelijk samenkomen, alles moet wel OK zijn einde 2007.

 

9 werkgroep toelagen

 

Komen samen op 8 mei om 13.30 uur: Herman, Julien, Jean-Marie, Etienne en Peter

 

10 huidige secties in de Sportraad

 

De huidige lijst wordt uitgedeeld. Suggesties voor aanpassingen: volgende vergadering

 

 

 

11. Stand van zaken ivm sportbeleidsplan

Zie bijlage: de besproken tekst met de opmerkingen.

 

12. Adviezen

 

GEEN

 

13. .Navraag en mededelingen

Vertegenwoordigers vanuit de sportraad voor de andere adviesraden (lees algemene vergadering van deze raden):

o         senioren: Etienne Poupaert ; kan niet als officiële vertegenwoordiger omdat hij reeds lid is van deze raad.

 

Medewerkers voor het Futsal tornooi van PSO van 17 tot 20 mei worden niet meer gevraagd omdat zij zelf met te weinig mankracht zijn om een wederdienst te bewijzen.

 

Vanuit de cultuurraad is Jaak Vanhulle aangeduid voor aanwezigheid op de Algemene Vergadering

 

Nicolas Stael blijft vertegenwoordiger van de scholen

 

Jean-Marie pleit voor het herbekijken van de Gouden Merelverkiezing (prestatie – verdienste) Ook onmogelijk maken dat één kandidaat zowel senior als jeugdmerel kan winnen

 

Etienne vraagt medewerkers voor het opzetten en afbreken van de tenten op 5 mei (organisatie S Sport). Aanwezig tussen 8 en 9 ’s morgens en 17-18 ‘savonds.

 

Kristof kreeg negatieve reacties ivm wielertrofee: teveel mid-week ritten. Herbekijken voor volgend jaar.

   

Met sportieve groeten,

 

Romain Hallaert                                                                               Peter Deboot

voorzitter                                                                                          secretaris

 

CLUSTER VRIJE TIJD    opmerkingen RVB Sportraad 23/4/2007

De gemeente kiest voor een innoverend en sensibiliserend vrijetijdsaanbod.

 

De Valkaart wordt uitgebouwd tot een volwaardig gemeenschapscentrum, dat zich in de eerste plaats richt naar de lokale bevolking.

Meer en intenser samenwerken met het plaatselijk verenigingsleven.

·          Een deel van het budget, bestemd voor de eigen programmering van De Valkaart, wordt voorbehouden voor de samenwerking met het plaatselijk verenigingsleven. De verenigingen worden m.a.w. betrokken bij (een deel van) de eigen programmering. Naast een samenwerking op inhoudelijk vlak – de verenigingen kiezen mee voor een bepaalde voorstelling – bestaat die samenwerking uit een verdeling van de uitgaven en inkomsten.

·          Organisatie van muziekconcerten en andere culturele evenementen in De Valkaart maar ook in het JOC, in samenwerking met de jeugdraad of particuliere jeugdwerkinitiatieven.

·         Opzetten van lokale samenwerkingsprojecten met het plaatselijk verenigingsleven onder professionele begeleiding.

·         De drempel voor de plaatselijke verenigingen moet meer verlagen aangezien zij nog te weinig de theaterzaal van De Valkaart huren voor hun activiteiten. Voordelen als de ruime parkeergelegenheid, de huurprijzen, de infrastructuur en de technische apparatuur moeten hen over de streep trekken.

·          De sport- en culturele infrastructuur als bruikbare ruimte voor activiteiten voor en door de jeugd promoten. OK, maar waar blijft de aandacht voor de sportnoden (vooral in de avonduren tijdens de week voor trainingen !) als we eind pagina 2 enkel jeugditems lezen voor de ruimte aan de Siemenslaan en iets hoger op dezelfde pagina voor de zolder van de matsportenzaal?

·         De verenigingen moeten verder kunnen rekenen op de technische, administratieve en organisatorische ondersteuning van het centrum.

Eigen programmering.

·          Als gemeenschapscentrum zorgt De Valkaart voor de humuslaag van de cultuurparticipatie. Zij initieert het publiek in de actuele podiumkunsten, muziek en educatie. Zij moet de zin naar meer opwekken. In de programmering moet er een evenwicht zijn tussen gevestigde waarden als aantrekkingskracht en opkomend talent, met aandacht voor actuele en innoverende genres.

·          Er wordt gestreefd naar intergemeentelijke samenwerking en samenwerking met andere cultuurhuizen. In ieder geval wordt het programma afgestemd met de gemeenten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsproject Ginter.

·          Indien blijkt dat bepaalde doelgroepen niet bereikt worden, moeten doelgroepen afgebakend worden. Speciale aandacht wordt besteed aan de jongeren, senioren en kansengroepen. Ook het JOC krijgt hierin een specifieke plaats m.b.t. het aanbieden van een divers aanbod aan culturele evenementen gericht naar de doelgroep kinderen en jongeren (3-25 jaar).

·          Een sterkere profilering wordt ontwikkeld door te werken met een thema / rode draad. De andere culturele actoren (de bibliotheek, het jeugdwerk en de plaatselijke verenigingen) en ook sport kunnen elk vanuit hun invalshoek het thema helpen invullen. Dit thema moet een in het oog springende, leuke en wervende titel krijgen. Wat de werking van De Valkaart betreft dient dit thema doorgetrokken te worden – naast de programmering in de theaterzaal – naar de vormingscursussen en de tentoonstellingen.

 

Het aanbod dichter bij de bevolking brengen.

·          De vrijetijdssector organiseert gezamenlijke initiatieven. Deze geïntegreerde aanpak dient verder gezet te worden in bestaande initiatieven zoals Oostkamp Zomert, de Jeugdsurvival, Burn it en Beukennoten in het park (met o.a. een openluchtfilm). Daarnaast moeten nieuwe bijzondere, vernieuwende en experimentele initiatieven ontwikkeld worden in locaties verspreid over de verschillende deelgemeenten. Hierbij dient er ook gekozen te worden voor minder vanzelfsprekende, unieke locaties

·          Organisatie van workshops, themadagen en/of –kampen en voorstellingen voor en met kinderen en tieners rond muziek, cultuur, theater, literatuur, poëzie en sport in samenwerking met de vrijetijdsdiensten.

·          Cultuur wordt naar de scholen gebracht o.a. via muziekvoorstellingen ter plaatse waarbij kinderen interactief betrokken worden.

·          Er wordt een nieuw elan gegeven aan de plaatselijke kermissen. Enerzijds wordt de identiteit van de deelgemeenten bewaard, anderzijds wordt toch gestreefd naar onderlinge betrokkenheid en respect tussen de verschillende deelgemeenten.

·          Aangezien de klassieke nieuwjaarsviering slechts een klein segment van de plaatselijke bevolking bereikt, wordt gekozen voor een openbaar volksfeest dat zich naar de hele bevolking richt. Prachtig. Voor de sport graag 1 gezamenlijke viering ergens in februari of maart? De algemene mening is dat vrijwilligers niet vragen naar een viering voor hen !

·          De gemeente ondersteunt buurt- en wijkcomités bij het inrichten van hun wijk- en straatfeesten.

Aandacht voor de lokale kunstenaars.

·          Kansen geven aan lokale kunstenaars om een breder publiek te laten kennismaken met talent van eigen bodem.

·          Uitbreiding van (hedendaagse) kunstwerken in het Oostkampse straatbeeld met aandacht voor de verschillende deelgemeenten.

·          Stijging van het aantal tentoonstellingen georganiseerd door of i.s.m. de gemeente. Hierbij kan met het plaatselijke verenigingsleven worden samengewerkt.

Aandacht voor culturele uitwisseling over de grenzen heen.

·          Stimuleren van activiteiten over de grenzen heen, voornamelijk met de verbroederde steden. Uitwisselingsprojecten, die kansen bieden aan een groot aantal mensen en die de samenwerking binnen Europa bevorderen, krijgen de voorrang. Voorbeeld dit jaar int. Voetbaltornooi in augustus.

·          Inventariseren en uitwisselen van kunstenaars en artiesten uit de verbroederde steden.

De gemeente organiseert een gediversifieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

·          Verdere uitbouw van de speelpleinwerking in de grote vakantie op basis van een speelpleinbeleidsplan.

·          Integreren van de werking van Dominiek Savio als filiaal van de gemeentelijke speelpleinwerking (en verkennende gesprekken met Speelweide Waardamme).

·          Verdere uitbouw van het aanbod naar kinderen en tieners toe, onder andere door het aanbieden van activiteiten in de herfst-, krokus- en paasvakantie.

·          Behoud van SWAP als werking bij uitstek naar tieners in vakantieperiodes toe.

·          Evaluatie van Grabbelpas en nauwer laten aansluiten bij de speelpleinwerking.

·          De gemeente zorgt voor een extra binnenruimte voor de gemeentelijke speelpleinwerking (voorstel: zolder mattensportzaal). Ook basissportvloer nodig, vnl. voor dans- en turnactie !

·          Het inrichten, ondersteunen en promoten van speelstraten in nauw overleg met de aanvragers en kinderen in de buurt, ondersteund door (mobiele) spelanimatie.

De gemeente schept de voorwaarden om jongeren de kans te bieden hun vrije tijd op een zinvolle manier door te brengen.

·          De uitbouw van een polyvalente (fuif)ruimte met de nodige technische uitrusting (licht en klank) en de nodige voorzieningen om een brede waaier van activiteiten mogelijk te maken.

·          De bouw van één repetitieruimte op korte termijn (box-in-box-systeem zodat op termijn de ruimte kan verplaatst worden naar de Siemenslaan) om de bestaande nood te lenigen, en twee uit te bouwen repetitieruimtes met bergruimte voor jong muzikaal talent in de gebouwen aan de Siemenslaan. Coca-cola site benutten voor tekort aan plaats voor zaalsportclubs tijdens de week op de spitsuren !

·          De uitbouw van één goed uitgerust skatepark op het domein van De Valkaart, en dit in nauwe samenspraak en overleg met de doelgroep. Positief, maar aandacht voor gevaar schutterspers (veiligheidszone met straal van 50 meter bij pers zonder kap)! Pas op voor gevaar van vandalisme (herhaling verleden)!

·          Het beleid van aanleg van speelpleinen bestendigen, ook hier in overleg met kinderen en de buurt. Er wordt gewerkt naar uniforme borden met daarop richtlijnen over gebruik van het speelplein (afval, honden aan de leiband of verbod om honden toe te laten op…, uren waarop het speelplein mag betreden worden, reglementering, …).

·          De gemeente zoekt actief naar een speelbos dat avontuurlijk wordt ingericht ten behoeve van de georganiseerde alsook niet-georganiseerde jeugd.

·          Het JOC krijgt van de gemeente maximale groeikansen om een vaste waarde te worden in het niet-commerciële vrijetijdsaanbod.

·          De gemeente voorziet de nodige middelen om de werking van het JOC te garanderen en te laten uitbreiden.

·          De gemeente stelt een medewerker van de jeugddienst halftime vrij voor de ondersteuning van het JOC.

De gemeente legt de nadruk op het belang van vorming voor jongeren en speelt hierbij een stimulerende rol.

·          De gemeente voorziet extra middelen voor de jeugddienst voor het opmaken van een divers vormingsprogramma op maat van jongeren in de gemeente.

·          De gemeente kadert dit in een breed maatschappelijk kader van levenslang en levensbreed leren en promoot dit ook op deze manier.

De bibliotheek behoudt haar karakter van een open instelling waar alle lagen van de bevolking terecht kunnen voor educatie, informatie en ontspanning.

·          De bibliotheek biedt op een creatieve wijze actuele en veelzijdige collecties boeken, digitale bronnen, informatie, romans, muziek en film aan voor jeugd en volwassenen.

·          De bibliotheek bereikt minstens 40% van de Oostkampse bevolking.

·          Elk kind dat onderwijs volgt in een lagere school in Oostkamp bezoekt jaarlijks minstens één keer een bibliotheek in Oostkamp.

·          Elke nieuwe bezoeker heeft recht op een kwaliteitsvolle rondleiding in de bibliotheek.

 

De bibliotheek ontwikkelt in samenspraak met diverse actoren of binnen een intergemeentelijke samenwerking mogelijkheden tot ontspanning.

·          De bibliotheek creëert en ondersteunt jaarlijks ontmoetingsmomenten i.f.v. de vrijetijdsbeleving van burgers.

·          De bibliotheek helpt actief bij de promotie van de cultuurdatabank en van gemeentelijke vrijetijdsinitiatieven.

De gemeente neemt het initiatief om zijn stimulerend bewegings- en sportbeleid ook in andere settings (scholen, bedrijven, mobiliteitbuurten, …) en bij de algemene bevolking te promoten.

 

·          Jaarlijks een concrete actie opstarten, die de volgende jaren doorloopt, met aandacht voor de verschillende woonkernen:

o          sport over dag uitbreiden.

·          -Communicatie en promotiekanalen optimaliseren. ZEER BELANGRIJK !!!  Ook afspraken nodig rond website gemeente en website sportraad en rond algemene promotie van sport en beweging en de promotie van de sportclubs. Nog meer  efficiënte methoden zoeken om clubs EN leerkrachten te bereiken !

·          Sportief toerisme blijven promoten niet enkel voor de toeristen maar zeker ook voor de eigen inwoners.

De gemeente creëert een eigen kwalitatief sport-en bewegingsaanbod dat aanvullend is aan dat van ‘de markt’ en drempelverlagend werkt t.o.v. ‘de sportmarkt’.

·          Behoud van de eigen sportpromotionele acties onder de coördinatie van een vaste, gekwalificeerde sportanimator.

·          Samenwerking met andere partners (o.a. voor doorstroming naar sportclubs, …)en voor het eventueel ‘doorgeven’ van bepaalde activiteiten met behoud van de kwaliteit (bijvoorbeeld de sportkampen).

·          Meewerken aan IGOS activiteiten.

·          Inspelen op lokaal relevante acties van Bloso, de provinciale sportdienst, SVS, … (bijvoorbeeld sportmedische screenings in de provinciale sportmobiel, Sportlint van Bloso, …).

De verenigingen en de gemeente zijn structurele partners in het te voeren vrijetijdsbeleid.

 

De verenigingen worden betrokken bij de uitbouw van het vrijetijdsaanbod.

De verenigingen kunnen verder rekenen op financiële, materiële en promotionele ondersteuning vanwege de gemeente.

·          Werken aan een zo verregaand mogelijke administratieve vereenvoudiging ten behoeve van het verenigingsleven.

·          Administratieve vereenvoudiging, optimalisering en afstemming van de diverse subsidie- en tarievenreglementen.

o         Jeugd - het reglement kadervorming wordt hervormd rekening houdend met individuele jongeren die middels vorming het attest animator, instructor of hoofdanimator in het jeugdwerk halen. Hen wordt ook de mogelijkheid geboden om binnen het gemeentelijk jeugdwerk stage te lopen, dit wordt tevens gepromoot.

o         Evaluatie van het reglement bijzondere projecten + beter promoten ervan.

·          Organiseren van (intergemeentelijke) vorming (o.a. i.s.m. Ginter en IGOS).

·          Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders.

·          Streven naar een gezond bestuurskader.

·          Verdere uitbouw en uitbreiding van een gemeentelijke centrale uitleendienst in samenspraak en overleg met de erkende adviesraden.

·          Efficiënte en betaalbare logistieke ondersteuning.

·          Bundeling van alle nuttige informatie over de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk materiaal in een handige brochure en op de gemeentelijke website.

·          De gemeente blijft investeren in voldoende kwalitatieve ruimte en lokalen voor de jeugdbewegingen en besteedt extra aandacht aan kwaliteit, veiligheid, inbraak- en vandalismepreventie van jeugdlokalen.

·          Promotionele ondersteuning voor clubs: een kennismakingdag van sportverenigingen voor individuele sporters en een verenigingendag.

·          Bij sensibilisatie- en promotieacties is er wederzijdse samenwerking tussen de gemeente en het verenigingsleven.

·          De gemeente wil in ruil voor haar ondersteuning een gepaste zichtbare aanwezigheid ontvangen, ook wel promotionele return genoemd. Hiervoor wordt een reglement uitgewerkt.

·          De gemeente werkt een gedragen fuifbeleid uit. De opmaak van een fuifbrochure met alle reglementen, info, wetgeving, een draaiboek, aanvraagformulieren, ... ten behoeve van de (jeugd)verenigingen is daarbij essentieel.

 

De adviesraden moeten zich meer op hun kerntaak toeleggen.

·          Ze zijn in de eerste plaats adviesraden. De gemeente moet de adviserende rol erkennen en ook zelf (meer) gebruiken.

·          De adviesraden spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en sportbeleidsplannen.

·          Bij het organiseren van evenementen kunnen adviesraden een ondersteunende rol spelen maar ze moeten zelf niet organiseren. Dit is de taak van de gemeente.

·          Worden er toch activiteiten georganiseerd, dan moeten ze aan andere initiatieven gekoppeld worden en aldus in een groter geheel geplaatst worden. De klemtoon ligt bij het plaatselijke verenigingsleven, de adviesraad heeft een coördinerende rol.

·          De jeugdraad werkt aan zijn imago en doet inspanningen om meer (ongebonden) jongeren aan te trekken.

·          De jeugdraad staat mee in voor het organiseren van periodieke inspraak- en participatieprojecten voor kinderen en jongeren.

·          Waar mogelijk binnen de werking van het nieuwe sportdecreet, wordt gestreefd naar een ‘open werking’ van de sportraad. Hierbij moet ook de individuele sportbeoefening vertegenwoordigd worden.

 

De bibliotheek ontwikkelt in samenspraak met diverse actoren of binnen een intergemeentelijke samenwerking mogelijkheden tot levenslang en levensbreed leren.

·          De bibliotheek creëert en ondersteunt jaarlijks ontmoetingsmomenten i.f.v. levenslang leren.

·          De bibliotheek werkt samen met en stelt ruimtes ter beschikking aan culturele en vormingsorganisaties.

·          De bibliotheek helpt actief bij de promotie van 'www.wordwatjewil.be' en van gemeentelijke vormingsinitiatieven.

De bibliotheek onderhoudt contacten met educatieve partners.

·          De bibliotheek heeft jaarlijks overleg met alle plaatselijke actoren uit het lokale onderwijs.

·          De bibliotheek krijgt advies van educatieve partners in haar adviesorgaan.

·          In de profielen en taakomschrijvingen van medewerkers wordt aandacht gegeven aan educatieve competenties.

De vrijetijdssector streeft naar de verdere uitbouw van een geïntegreerde en vraaggerichte dienstverlening waardoor nieuwe (ontmoetings)mogelijkheden worden gecreëerd. 

De gemeente werkt verder aan een geïntegreerde dienstverlening.

·          De verdere uitbouw van het vrijetijdsloket in De Valkaart als een geïntegreerd onthaal van cultuur, jeugd, sport en toerisme i.s.m. het Infopunt in de bibliotheek.

·          Een aanspreekpunt voor alle vragen rond bewegen uitwerken.

·          Een geïntegreerde aanpak op het vlak van communicatie in overleg met de dienst communicatie (geïntegreerde tijdschriften, een vrijetijdskrant, de gemeentelijke website, …).

·          Het onderling afstemmen van de verschillende beleidsplannen.

 

De bibliotheek functioneert als een infopunt waar alle burgers kwaliteitsvolle informatie krijgen rond alle aspecten binnen de autonome levenssfeer.

 

·          Elke burger krijgt kwaliteitsvolle informatie op elke inhoudelijke vraag (eventueel in de vorm van een doorverwijzing).

·          De bibliotheek participeert in de uitbouw van een kwaliteitsvolle, publieksgerichte gemeentelijke website.

·          De audiovisuele collecties worden opgenomen in het geheel van radiofrequentie identificatie en zelfuitleenfaciliteit.

·          Het personeel zal zich door bijscholing verder bekwamen in de vraaggerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening.

De gemeente heeft aandacht voor specifieke doelgroepen.

·          Wegwerken van participatiedrempels voor diverse doelgroepen (specifieke leeftijdsgroepen, bewegingsarmen, personen met een handicap, mensen in armoede, …).

·          Samenwerking met het OCMW dat zorgt voor begeleiding in diverse tegemoetkominginitiatieven en korting geeft bij deelname aan gemeentelijke activiteiten.

De gemeente werkt aan een innovatief en op maat van de doelgroep gesneden communicatiebeleid voor kinderen en jongeren. Sportraad vindt dit zeer belangrijk !

·          De Jeugdmerel wordt herwerkt tot een echt magazine van en voor tieners, met een gezonde mix van (gemeentelijke) informatie, actualiteit, aankondiging en verslaggeving van activiteiten en ontspanning. Participatie van de doelgroep is hierbij een must. Dit in overleg met de diensten cultuur, sport en bibliotheek.

·          Hoi Kids wordt herwerkt tot een kinderkrant van en voor kinderen. Participatie van de doelgroep is hierbij een must.

·          De gemeente investeert in een website met een uitgebreid luik voor jeugd, dat sterk interactief wordt opgemaakt.

De gemeente organiseert een gemeentelijk fuifloket (feestloket) waar elke vereniging terecht kan met vragen omtrent feesten, fuiven en wetgeving terzake.

·          De jeugddienst werkt een fuifbrochure uit op maat van de jeugdbewegingen.

·          De gemeente stelt de expertise van de jeugddienst ter beschikking van alle verenigingen wat het organiseren van fuiven, feesten en evenementen betreft. De verenigingen kunnen voor alle vragen bij het fuifloket terecht. Dit wordt geïntegreerd in het vrijetijdsloket en de daar aangeboden vraaggerichte dienstverlening.

 

De gemeente richt een autorijpark in.

·          Het autorijpark is een serviceverlening aan de (jonge) chauffeurs (in wording).

·          Het autorijpark wordt ingericht opdat elkeen alle voorgeschreven manoeuvres kan inoefenen.  Er worden pankartes voorzien met daarop de richtlijnen.

De gemeente draagt zorg voor het behoud, beheer en onderhoud van het cultureel erfgoed en voor het maximaal ontsluiten ervan voor de brede bevolking.

 

Publiekswerking en ontsluiting van het cultureel erfgoed staan centraal in het gemeentelijk erfgoedbeleid.

De publiekswerking en ontsluiting worden gekoppeld aan de ontwikkeling van een toeristisch aanbod.

·          Het gemeentelijk toerismebeleid kadert binnen de lijnen die door het Brugse Ommeland zijn vastgelegd.

·          Aanbieden van informatie binnen de werking van het vrijetijdsloket in De Valkaart i.s.m. het Infopunt in de bibliotheek.

·          Uitwerken van informatie: vernieuwen van bestaande fietsroutes en wandelpaden, opstellen van nieuwe informatiebrochures.

·          (Financieel) ondersteunen van initiatieven uitgaande van verenigingen.

·          Uitwerken van een toeristisch aanbod zoals een kunstroute en daguitstappen (i.s.m. Oostkampse verenigingen).

·          De bibliotheek organiseert en/of ondersteunt jaarlijks een initiatief rond erfgoed en/of toerisme.

·          De bibliotheek werkt samen met verenigingen voor heemkunde en stelt faciliteiten ter beschikking.

·          De gemeente neemt jaarlijks deel aan de Erfgoeddag en / of aan Open Monumentendag waardoor mensen bewust worden van de problematiek van monumentenzorg.

·          Ontwikkelen van erfgoedprojecten die zich zowel naar kinderen als volwassenen richten m.m.v. de heemkundige kringen.

 

Een beeldbank is een actuele manier om het cultureel erfgoed te ontsluiten.

·          De bibliotheek speelt een actieve rol bij de creatie van een gemeentelijke beeldbank.

 

Het gemeentelijk archief speelt ook een rol in het erfgoedverhaal. Een archief bezit immers rijke bestanden, het is het geheugen van de gemeente.

 

De gemeente voorziet de nodige middelen om het archiefbeheer goed te organiseren.

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad dd. maandag 21 mei 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Bulthé Jean Marie, Noel Lekens, , De Meyer Julien, , Rita Bleyaert,  Werner Parmentier Walter De Vooght en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, Nicolas Stael, Peter Deboot, Herman Van Colen , Rudy Everaert, Kristof Simons en Gilbert Meulemeester

 

1     verslag vorige vergadering 23 april

              Goedgekeurd , betreffende penningmeester ; Rita zal dat proberen te doen mits een beetje hulp van Herman.

2     Evaluatie organisaties

Jeugdsurvival : aantal was minder

                                            Uitdeling van drankjes en wafels,best gebeurt dat door het afgeven van hun bandje , zo krijgt

                                            iedereen een drankje en komen de kinderen maar eenmaal deze afhalen.

Vlaamse fietsweek : start was minder ,opvang in Hertsberge was zeer goed , opdracht in de Valkaart en de

                                           Politie was goed , misschien in de toekomst bij slecht weer afspraken maken.

3     Organisaties

 

Kampioenenhulde : zondag 3 juni om 10.30 uur Theater De Valkaart Oostkamp.

 

Oostkamps kampioenschap petanque 15 juni 13.45 uur De Valkaart

 

Roefel:    zaterdag 23 juni speelplein Dominiek Savio Ruddervoorde voor kinderen 6 – 12 jaar.

                                Intussen zijn er een aantal mensen samengekomen.

 

Verslag:               Kinderen worden opgehaald vanuit Oostkamp en Hertsberge met bus van De lijn .

                                               Deze bus zal ook zorgen in de namiddag om de kinderen naar de locaties te brengen.

                                               De inschrijvingen gebeuren vanaf 13.15 , om 13.45uur is er een briefing, vanaf 14.00

                                               tot 16.00 uur zijn de kinderen naar de locaties, daarna worden ze terug opgevangen, op

                                               het speelplein krijgen ze een drankje , nemen deel aan de ballonwedstrijd en krijgen ze

                                               zakje frieten, einde voorzien om 17.00 uur.

                                               De locaties zijn deze van 2 jaar geleden aangevuld met enkele nieuwe en een 3 tal

                                               sportactiviteiten o.a.     basket initiatie ( Peter reeds zijn medewerking gevraagd )

                                                                                              Petanque de Linde

                                                                                              Tafeltennis

                                               Verder nog : dans, motorenzaak, vogelbouw, kaasboerderij-ijshoeve, bakkerij

                                               Rammelare, Schrauwen beplanting, bezoek toren kerk, Brandweer,modelbouw

                                               treinen, …. Bij nog enkele moeten er nog afspraken gemaakt worden.

                                               Er wordt gevraagd aan de sportraad om mede te werken met de ballonwedstrijd

                               De sportdienst zorgt voor kaartjes, de jeugddienst voor ballons en touwtjes, Romain

                                               zal het ballongas en de ontspanner ervoor bestellen aan Reso.

                                               Aan Peter zal gevraagd worden terug te zorgen voor de ophaling kaartjes ballons

                                               in afspraak met de Post.

                                   Ook zorgen we voor de frieten en de drankbedeling.

                                               Frieten, mayonaise, bakjes, olie, servetten via sportdienst

                                               Drank , bekers , frigo’s via Etienne en Romain

                                               Alle medewerkers, kinderen krijgen bons voor drank en frietjes

                                               Bedeling van frieten en drank gebeurt onder afdak vóór de nieuwe gebouwen.

                                              

Stratenloop:         8 juli om 18.00uur, na de doortocht marathon,” Oostkamp zingt” op gemeente plein.

                                               Jeugdloop om 17.30 uur.

 

Voetbaltornooi : 10-13 augustus Internationaal tornooi voor jongeren Valkaart Oostkamp.

                                               Deelnemende ploegen : Ukmerge, Krnov, Buxton, Chaumont, Bad Langensalza,

                                               Bad Nauheim, KSV Oostkamp, SK Dennenheem Hertsberge, KSK Steenbrugge.

                                               Via een website kan je alles bekijken wat er in 2000 gebeurde .

                                               www.euroostkamp2007.be

 

Straatvoetbal :   16 sept Moerbrugge.,23 sept.Ruddervoorde,7 oktober Oostkamp en 14 oktober Hertsberge.

                                               Programma wordt opgesteld.

                                               Eventueel locaties zoeken voor het omkleden van de kinderen o.a. garages.

 

Kronkelen :12 editie 16 september , geen animatie enkel inschrijving en afstempelen in ’t Roodhof

                                               Oostkamp.

 

Fietslint :             “Bloso” Zaterdag 13 oktober , Moerbrugge ( rond 10.00 uur ) naar Zedelgem.

                                               Tijdens de middagpauze in Zedelgem stel men voor om een sporttest te laten

                                               uitvoeren met de Provinciale Sportmobiel.( www.test-vlaanderen.be )             

4     Huidige secties Sportraad, tweederderegel man-vrouwverhouding

 

Korte tijd terug werd duidelijk dat alle gemeentelijke adviesraden verplicht (vroeger was dit een richtlijn) moeten voldoen aan artikel 200 van het Gemeentedecreet dat o.a. bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad van hetzelfde geslacht kunnen zijn. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Alle gemeentelijke adviesorganen, dus ook de sportraad, dienen te voldoen aan deze wettelijke man-vrouwverhouding. Om alles rechtsgeldig te kunnen regelen is het nodig om de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad aan te passen.

Er zal een werkgroep starten om alles aan te passen.

 

Voorstel Jean Marie over herverdeling secties wordt besproken en zal ook in de volgende week worden aangepast.

5     Samenvatting enquete sportclubs en organisatoren

Volgende vergadering

6     Adviezen

Toelagen 2006, ok ,er waren een paar opmerkingen maar daar werd reeds een antwoord op gegeven.

Jaarplanning sporthallen seizoen 2007-2008  ok.

 

7     Varia

     Noël vraagt sleutels voor alle kleedkamers , omdat de veiligheid in gevaar is voor de bezoekers/spelers 

     tijdens de training.  

Met sportieve groeten,           

             

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad dd. maandag 18 juni 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Rudy Everaert , De Meyer Julien, , Rita Bleyaert,  Werner Parmentier,Kristof Simoens,Vanhoutte Ingrid, Verschoore Iris en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, , Bulthé Jean Marie, Nicolas Stael, Peter Deboot, Herman Van Colen , Walter De Vooght , Naeyaert Monique, Nathalie Delacluse, Nancy Patteeuw, Lena Vanzieleghem

 

1     Welkom aan de nieuwe leden

2     Verslag vorige vergadering 21 mei

              Goedgekeurd

Omdat alle functies binnen de Raad van Bestuur Sportraad nog moeten ingevuld worden ( begin september ) , zal Herman de taak als penningmeester nog waarnemen tot na de volgende vergadering.

3     Verslag algemene vergadering

Statuten en huishoudelijk reglement worden nu ter goedkeuring gestuurd aan het college.

4     Organisatie Roefel

Geert  geeft uitleg , een lijst wordt door gegeven om medewerking

 

 Nog enkele activiteiten om te noteren in uw agenda                                   

 

Voetbaltornooi : 10-13 augustus Internationaal tornooi voor jongeren Valkaart Oostkamp.

                                               Deelnemende ploegen : Ukmerge, Krnov, Buxton, Chaumont, Bad Langensalza,

                                               Bad Nauheim, KSV Oostkamp, SK Dennenheem Hertsberge, KSK Steenbrugge.

                                               Via een website kan je alles bekijken wat er in 2000 gebeurde .

                                               www.euroostkamp2007.be

 

Straatvoetbal :   16 sept Moerbrugge.,23 sept.Ruddervoorde,7 oktober Oostkamp en 14 oktober Hertsberge.

                                               Programma wordt opgesteld.

                                               Eventueel locaties zoeken voor het omkleden van de kinderen o.a. garages.

 

Kronkelen :12 editie 16 september , geen animatie enkel inschrijving en afstempelen in ’t Roodhof

                                               Oostkamp.

 

Fietslint :             “Bloso” Zaterdag 13 oktober , Moerbrugge ( rond 10.00 uur ) naar Zedelgem.

                                               Tijdens de middagpauze in Zedelgem stelt men voor om een sporttest te laten

                                               uitvoeren met de Provinciale Sportmobiel.( www.test-vlaanderen.be )             

.

5     Varia

Te bespreken in de volgende vergadering :

Afspraken nota opstellen

Samenvatting enquête sportclubs en organisatoren

 

Volgende vergadering : vooraf zal er nog een mail gestuurd worden met de vraag wanneer we best kunnen vergaderen: maandagavond of dinsdagavond ? vb; derde maandag  of derde dinsdag .

 

Ontspanning leden raad van Bestuur Sportraad : er wordt een voorstel gedaan om op zondag 2 september  een ontspanningstocht te maken en dit naar Westouter Heuvelland  met o.a. een wandeling in de voormiddag , ’s middag een kleine maaltijd in Westouter , in Kemmel koffie , in de namiddag volksspelen en ’s avonds eten in de Wieke Oostkamp.

Herman zal dat bekijken en het nodige doen.

 

Ter bespreking Gouden Merels en de vrijwilligers

 

Voorstellen voor vernieuwing , een vragenlijst werd even aangehaald, moet zeker nog besproken worden in een werkgroep.

 

6     Kennismaking nieuwe leden Sportraad

 

Dat gebeurde met een hapje en een drankje . (dank aan Etienne voor de organisatie )

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 11 september 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Bulthé Jean Marie, , De Meyer Julien, , Rita Bleyaert,  Werner Parmentier Walter De Vooght, Peter Deboot, Nathalie Delacluse, Ingrid Vanhoutte, Nancy Patteeuw, Rudy Everaert, Nicolas Stael, Herman Van Colen, Lena Vanzieleghem en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, M. Naeyaert en I. Verschoore

Als uittredend voorzitter verwelkomt Romain Hallaert iedereen.

De Schepen geeft een korte toelichting over het werken van de sportraad en de sportdienst

1     Verkiezing nieuwe Raad van Bestuur

              Voor alle functies is er slechts één kandidaat. Er zijn 15 stemgerechtigde leden

                De nieuwe taakverdeling is de volgende:

               

                Voorzitter:                                        Romain Hallaert

                Ondervoorzitter:                              Julien De Meyer

                Secretaris (verslaggever)                 Peter Deboot (Jean-Marie Bulthé)

                Penningmeester:                              Rita Bleyaert

                Public relations:                               Etienne Poupaert

2     Verslag vorige vergadering 18/06

Geen opmerkingen.

De vergaderingen van de Sportraad gaan voortaan bij voorkeur op dinsdag door.

Eerstvolgende vergadering op 16 oktober

Er moet een A.V. komen voor het advies sportbeleidsplan. Vermoedelijk op maandag 26 november.

Sportieve uitstap gaat door op 9 december. Bezoek aan de sportinfrastructuur op de Gemeente (partners zijn toegelaten)

De werkgroepen Gouden Merel, Betoelaging en Afsprakennota gaan van start. Wie interesse heeft om mee te werken mailt naar Romain. Julien vraagt om toch het aantal leden per werkgroep te beperken.

Walter vindt het, terecht, nuttig de huidige stand van zaken te kennen.

Jean_Marie geeft uitleg bij het voorstel tot herwerken van de verschillende huldigingen.

Geert meldt dat het betoelagingsreglement helemaal moet herbekeken worden ikv het nieuwe decreet sport voor allen.

Voor de afsprakennota is nog geen actie ondernomen

 

3     Adviezen

Geert geeft tekst en uitleg bij de Bijzondere Jeugdsporttoelage 2007, de bijzondere toelage voor zaalsportclubs met jeugdwerking en de toelage voor clubs die meewerkten aan de organisaties van de Sportdienst

Er zijn geen opmerkingen

4     Evaluatie voorbije organisaties

Voor Roefel (57 deelnemers; zonder kleuters dit jaar) kwamen slechts een 8-tal kaartjes terug. Peter bezorgt de lijst met de winnaars aan Geert

De stratenloop bracht 251volwassen deelnemers  + zo’n 50 deelnemers aan de kidsrun op de been

Bij beukenoten in het Park werden enkel de tenten geplaatst. Julien vond de film OK

.Het voetbaltornooi Euroostkamp was een onvergetelijk evenement met 210 spelers (tussen 14 en 16 jaar) uit heel Europa. Zelfs de Oostkampse ploegen sliepen in De Valkaart. Impressies zijn te zien op www.euroostkamp2007.be

De wisselbeker vissers was een succes. Deze sectie komt mogelijks nog eens samen rond het reglement.

Bij het gipsyfestival plaatsten we tenten en waren er de succesvolle ponyritten van LRV De Waterkant

5     Planning

Sport-over-dag, Funky Dance: Geert geeft een woordje uitleg. Hij stelt dat de Sportdienst een aanvullende activiteit organiseert en dus niet de plaats van de sportclubs inneemt.

Straatvoetbal:

Etienne overloopt de organisatie. Er gaat een lijst rond voor medewerkers op de 4 zondagen.

Er was een vraag van Ruddervoorde om het programma nog te wijzigen maar die kwam te laat. Dit wordt opgenomen in de evaluatie naar de feesteditie van 20 jaar Straatvoetbal in 2008 toe.

De Lions Club sponsort weer.

Alle deelnemers krijgen een truitje, Cola, een tas, een rugzak en een poster.

De Schepen vraagt 5 leden van de sportraad om het in de penaltycup op te nemen tegen de sponsors. Kandidaten verwittigen Etienne: Nancy Patteeuw staat alvast haar mannetje, wie waagt nog zijn kans ?

Kroenkelen op 16 september: folder wordt uitgedeeld

Minivoetbaltornooi IGOS op 19 sep: 32 ploegen + buitentornooi mmv KSVO. Wie wil arbitreren: er zijn refs te kort

Prov. Ruiterkampioenschap op 23 sep. Voorlopig zijn er medewerkers genoeg

De IGOS wandeltocht voor senioren gaat door ism de Godelievestappers

Het fietslint van Bloso is op 13 okt. Mogelijkheid tot gratis lactaattesten in de Sportmobiel. Tijdig inschrijven!!!! Romain toont alvast het goede voorbeeld.

De Beerel –en wielertrofee worden uitgereikt op 24.11. Opgelet: wijziging locatie: Niet in de bovenzaal van de Valkaart maar wel in het Gemeentehuis

6     Beleidsplan/sportbeleidsplan

De stand van zaken wordt aan de leden uitgedeeld.

7     Varia

Met sportieve groeten,

 

 

 

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 16 oktober 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Rita Bleyaert, Werner Parmentier Walter De Vooght, Peter Deboot, Nathalie Delacluse, Ingrid Vanhouttte, Nancy Patteeuw, Nicolas Stael, Herman Van Colen, Monique Naeyaert, Iris verschoore, Hilde Langebick en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, jean-Marie Bulthé, Lena Vansieleghem, Rudy Everaert en Julien De Meyer

 

 

1     Verslag vorige vergadering

              Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

2     Beleidsplan - Sportbeleidsplan

Geert geeft nadere uitleg bij dit toch wel lijvig document en overloopt de voornaamste rubrieken. De leden krijgen de mogelijkheid opmerkingen of aanvullingen te doen. Deze zullen opgenomen worden in de definitieve versie.

De Schepen laat opmerken dat in het Coca-Coladossier nog geen beslissingen zijn genomen voor wat de Sport betreft.

3     Stand van zaken Gouden Merels, kampioenenhulde en afsprakennota

 

Voorlopig ontwerp: Gouden Merels:  de traditionele viering na nieuwjaar wordt vervangen door een feest op het gemeenteplein op 13 januari van 17-21 uur. De uitreiking van de Gouden Merel is voorzien samen met de kampioenenhulde.

Kampioenenhulde: gaat door begin juni.

Afsprakennota: dossier werd nog niet aangevat

 

4. Sportac 2008

           

Een inschrijvingsformulier voor de opleiding verzekeringen zal meegestuurd worden met de uitnodiging voor de algemene vergadering. Gezien de soms geringe opkomst lijkt een samenwerking met andere gemeente of via IGOS een goede optie. Dit zal ook zo gebeuren als er op de algemene vergadering onvoldoende formulieren voor de opleiding verzekeringen terug binnenkomen.

5. Komende activiteiten

 

Vlaamse Zwemweek van 17 t/m 25 november (zie programma in bijlage). Er zijn binnen het bestuur kandidaten om een ploeg samen te stellen voor de Zwemmarathon van 25.11.

Uitreiking Beerel –en Wielertrofee op 24 november om 10.30 uur in het Gemeentehuis van Oostkamp

Algemene Vergadering van 26 november  wordt beperkt tot het bespreken van het Sportbeleidsplan. Plaats van gebeuren is de Wara om 19.30 uur.

De gewone Algemene Vergadering  gaat door op 21 januari op dezelfde plaats. Walter informeert bij sportjournalist Hans Vandeweghe om als gastspreker te fungeren.

Op 9 december is er de uitstap van de sportraad. Ook Stefanie, Nancy en Tiffany van de Sportdienst uitnodigen.

Eerstvolgende raad van Bestuur is voor 18 december

6     Advies Financieel Verslag BLOSO

Het financieel verslag BLOSO is afgewerkt en werd ter ondertekening voorgelegd en goedgekeurd.

7     Voorlopige planning IGOS

· Woensdag 19 /3/2008: zweminstuif in Olymiabad. Dit jaar enkel
voor kinderen van de tweede graad !

· Let's Dance 2008: in Torhout; De Mast opnieuw op vrijdag 9/5

Teambuilding sportdiensten op vrijdag 30/5; volle dag in Beernem

· Minivoetbaltornooi voor scholen: woe 17/9/2008 te Oostkamp.
Aandacht vragen voor tijdig inschrijven, dit jaar hebben we beide poules
(jongens en meisjes) moeten herwerken !

· Maandag 13/10/2008 of 27/10? : seniorenwandeltocht te Zedelgem

· Maandag 17/11/2008: vorming bestuursleden sportclubs te Damme

 

8. Varia

 

            alle sponsoring van het Straatvoetbal is betaald

                Etienne vraagt een bedanking te sturen naar Coca-Cola, Lion’s Club, Ovalco en KBVB

                De matchballen werden geschonken aan de Klimop-school

                Nicolas vraagt naar de e-mailadressen van de scholen

                De website wordt verder geüpdatet met foto’s

 

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 18 december 2007.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert,  Rita Bleyaert, Hilde Langenbick, Werner Parmentier , Peter Deboot,  Ingrid Vanhouttte, Nancy Patteeuw, Nicolas Stael, Monique Naeyaert, Iris. Verschoore, Jean-Marie Bulthé, Julien de Meyer en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, Rudy Everaert, Walter deVooght en Herman Van Colen

Afwezig : Vansieleghem Lena , Delacluse Nathalie

 

1     Verslag vorige vergadering

              Wordt goedgekeurd. Rita heeft het verslag niet ontvangen. Geert brengt dat in orde

                Etienne vraagt of de bedankingen voor het Straatvoetbal al verstuurd zijn. De brief voor de KBVB zou hij liefst zelf afgeven.

2     Verslag A.V. 26.11.2007

De vraag wordt gesteld of beide afgevaardigden aanwezig moeten zijn. Dit is inderdaad de bedoeling.

De boete voor afwezigheid (wordt ingehouden van de toelage) vervalt. Eigenlijk is dit niet wettelijk. Geert meldt de mogelijkheid van een systeem van beloning voor zij die wel aanwezig zijn.

Er moet vermeden worden dat afgevaardigden voor twee verenigingen komen.

SK Dennenheem meldt dat er voortaan ook een dame als afgevaardigde is.

Cheers liet weten al een jaar niet meer te bestaan en dus ook geen uitnodiging meer wenst te ontvangen.

De wijzigingen op het betoelagingformulier zijn miniem.

 

3. Wielertrofee – Beereltrofee

Jean-Marie vroeg of de pers uitgenodigd was. Dit was gebeurd via de dienst communicatie

Het uitdelen van de T-shirts verliep enigszins chaotisch

Er was weinig belangstelling voor de Wielertrofee. Slechts 8 uitgenodigden aanwezig. Sommige deelnemers vinden het programma te zwaar.

 

4. Vlaamse Zwemweek

            Weinig extra zwemmers voor deze organisatie

                Voor de spelnamiddag waren slechts 10 zwemmers die geen lid van de zwemclub zijn

Het kunstzwemmen was een succes

De medewerking van de zwemclub was weer perfect

De zwemmarathon op zondagnamiddag was goed, zonder meer. Vooral het tijdstip lijkt voor vele ouders moeilijk, er is ook geen goede communicatie naar de scholen toe.

5. Uitstap Sportraad en afspraak volgend jaar

            De uitstap was heel interessant, er werd veel gezien wat we niet kenden.

Ook het eten was andermaal heel lekker en de buschauffeur uitstekend

Volgend jaar weer naar de Westhoek voor een huifkar-tocht. Herman werd unaniem aangeduid als organisator. Datum van het gebeuren: 07.09.2008

6     Website

De nieuwe indeling van de secties is aangepast en staat op de site

Eventuele opmerkingen doormailen naar Romain

Volgens Etienne zit er zeker muziek in de site

7     Volksfeest

Dirk geeft tekst en uitleg. Iedereen wordt om 10.30 u verwacht op het Gemeenteplein op 13.01.2008 voor een openlucht receptie. Einde voorzien rond de middag.

Er komt een fanfare en de toespraken zijn er uiteraard ook

Drie van onze tenten worden geplaatst. Geert merkt op dat die moeilijk te bevestigen zijn.

Etienne, Geert en Julien komen een handje helpen bij het opzetten

 

8. Algemene vergadering van 11.02.2008

De spreker van dienst is Hans Vandeweghe, autoriteit op het gebied van doping als sportjournalist. Te vermelden op de uitnodiging.

                De agenda voor deze vergadering wordt opgemaakt op de volgende RvB van 22 januari

De functie van penningmeester werd op 01.12.2007 overgenomen door Rita Bleyaert zij is de opvolgster van Herman Van Colen.

Als rekeningnazieners worden Herman en Jean-Marie aangeduid.

Er wordt ook weer een power-point presentatie gemaakt; ook de spreker heeft een beamer nodig

 

9. Agenda 2008

De agenda van de vergaderingen voor 2008 zal worden opgestuurd. Er wordt geopteerd om afwisslend de tweede of derde dinsdag te vergaderen.  Geert gaat de beschikbaarheid van de lokalen na

10. Adviezen. Gouden Merels en Kampioenenhulde – Ontwerpreglement

Het ontwerpreglement wordt overhandigd aan de leden.

De Schepen benadrukt dat het om een ontwerp gaat dat wel zo snel mogelijk naar het College moet..

 

De eerste opmerking is dat de winnaar niet noodzakelijk in Oostkamp moet wonen; Drie leden van de 13 aanwezige stemgerechtigden gaan hiermee niet akkoord

 Het gaat bovendien om een trofee voor vrijwilligers en niet meer zozeer over een sportprestatie.

Geert overloopt de voornaamste verschillen met het reglement voor Cultuur en Jeugd

Julien stelt dat een juryzitting met ongeveer 30 leden veel te lang zal duren. Bovendien kan iemand met 2 stemmen theoretisch winnen.    Jean-Marie verkiest een soort préselectie

Voorstel om in punt 1 de woorden “beweging en recreatie” schrappen

Voorstel om in de jury slechts één lid per sectie te alten zetelen: wordt niet aangenomen

In punt 7 “de juryleden mogen geen enkele familiale band hebben met de voorgedragen kandidaten” schrappen.   Ook de laatste winnaars niet meer toelaten tot de jury

De benaming van de trofee wijzigen in Gouden Merel voor “ Sportverdienste.”

In punt 8 het woord “vrijwilligerswerk” wijzigen in “inzet”.

Na een open discussie wordt tevens beslist dat:

-          de winnaar niet noodzakelijk een Oostkampenaar moet zijn. Etienne wenst in dat geval niet te zetelen in de jury

-          de stemming niet geheim zal zijn

-          de Raad van Bestuur eerst 3 kandidaten zal nomineren waaruit later de winnaar wordt gekozen

 

De bespreking van het Ontwerp Kampioenenviering wordt uitgesteld naar de volgende vergadering .

 

11. Varia

Er zijn al 2 kandidaten voor de Gouden Merel Sport. Door de reglementswijziging komen die eigenlijk meer in aanmerking voor de trofee Sportman of Sportvrouw van het jaar

Ingrid vraagt of er mag getraind worden op het voetbalveld aan de tennisterreinen. Geert antwoordt dat dit kan als er een reservatie is en als ervoor betaald wordt. Volgens Julien wordt daar niet (altijd) voor betaald door de voetbalclubs.  Peter meldt dat het bitter koud is in de sporthal. Misschien de thermostaat één graadje hoger zetten bij extreme koude.

Julien vraagt of de Gemeente een verbod tot spelen op de voetbalterreinen kan afkondigen bij zeer slecht weer. De Schepen antwoordt dat dit in Oostkamp niet gedaan wordt. Alleen de Federatie of de ref kan verbieden te spelen.

Werner vraagt of er momenteel sportclubs met of voor andersvaliden zijn in Oostkamp. Dat blijkt niet het geval.

 

De voorzitter dankt allen voor hun inzet in deze –lange- vergadering en schenkt iedereen een “nieuwjaarspakket

             

Met sportieve groeten,