Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 22.01.2008.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk,  Etienne Poupaert,  Rita Bleyaert, Hilde Langenbick, Werner Parmentier , Peter Deboot,  Nicolas Stael, Monique Naeyaert,  Jean-Marie Bulthé, Julien de Meyer, Rudy Everaert, Herman Van Colen en sportfunctionaris Geert Vercruysse.

Verontschuldigd:, Walter DeVooght, Romain Hallaert, Nancy Patteeuw, Iris Verschoore, Ingrid Vanhoutte en Lena Vanzieleghem

Afwezig: Nathalie Delacluse

1     Welkom

Julien De Meyer neemt als ondervoorzitter de leiding van de vergadering aangezien Romain verontschuldigd is

2     Verslag vorige vergadering 18 december

Geen opmerkingen.

Julien vraagt om in de toekomst de belangrijkste punten eerst op de agenda te plaatsen zodat de vergadering niet nodeloos lang uitloopt

3. Reglement toekenning Gouden Merel Sportverdienste

Het reglement is al goedgekeurd en staat al op de website van de Gemeente. Er is voorlopig nog maar één kandidaat.

De kandidaturen dienen binnen te zijn eind januari. Enige soepelheid is aangewezen wegens het nog niet echt bekend zijn van deze trofee. Er wordt een oproep gedaan onder de leden om kandidaten aan te brengen.

De nominaties zullen gebeuren in de Raad van Bestuur van februari

De verkiezing zal gebeuren de dag van de uitreiking op 2 maart. Aanwezig in Riderfort om 09.00 uur voor een boterkoek met koffie .

4. Agenda 2008.

            De agenda wordt rondgedeeld. Er blijken een aantal foute data in te staan. Romain wordt verwittigd voor de verbetering hiervan.

Geert deelt ook nog wat informatie uit aangaande sportpromotie en het artikel “Sportouder” uit het tijdschrift “Klasse”

5. Algemene Vergadering 11.02.2008

Gisteren waren een aantal mensen opgedaagd voor de vergadering. Nochtans waren de clubsecretarissen gewaarschuwd van de wijziging van datum

De vergadering zal starten om 19u30.

Het programma wordt nog eens overlopen (zie kopie uitnodiging in bijlage).

Speaker Hans Vandeweghe krijgt carte- blanche voor zijn uiteenzetting

Op het einde wordt nog een attentie uitgedeeld

De sectieverantwoordelijken dienen om 19.00 uur aanwezig te zijn en liefst ook te helpen bij het opruimen van de zaal

De activiteiten van vorig jaar kunnen korter weergegeven worden

Herman staat in voor een PowerPoint presentatie

6     Website

De Schepen geraakt niet meer op de site. Hij blijkt niet de enige te zijn die daar problemen mee heeft. Wordt bekeken

7     Adviezen

Het ontwerp reglement Kampioenenviering wordt besproken. Er wordt voor geopteerd alle verkiezingen op dezelfde wijze te laten verlopen

8. Varia

Op de kampioenenviering van 31.05.08 een Sportontmoeting organiseren

Promotie voor de clubwerking kan in De Merel (zie karate)

Er komen wegenwerken in de omgeving van De Vlakaart. Er is een infovergadering op 23.01

Het Europese voetbaltornooi gat dit jaar door in Chaumont van 8 tot 11 mei

Nicolas vraagt om de sportkampen op te nemen in de Kleine Merel

Het mobiele basketbaldoel is defect. Er wordt een doelstel gehuurd bij Bloso.

Voetbalvelden in De Valkaart dienen vooraf (schriftelijk; mail met vermelding van dag en uur) aangevraagd worden en indien niet nodig ook vooraf schriftelijk (mail) geannuleerd worden. Trainen zonder kleedkamers is gratis maar moet aangevraagd worden.

De werkgroepen dienen weer nieuw leven ingeblazen te worden.

Werner vraagt de petanqueterreinen aan het Zwembad te nivelleren wegens teveel water. Volgens Geert gebeurt dat op regelmatige basis

 

                              Julien dankt iedereen voor het vlotte verloop van deze vergadering             

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 19.02.2008.

Aanwezig: Jean-Marie Bulthé, Julien De Meyer, Walter De Vooght, Romain Hallaert (Vz), Hilde Langenbick, Monique Naeyaert, Werner Parmentier, Etienne Poupaert, Herman Van Colen, Ingrid Vanhoutte, Lena Vansieleghem en Geert Vercruysse (sportfunctionaris).

Verontschuldigd: Rita Bleyaert, Peter Deboot, Dirk De Zutter (schepen voor sport), Nancy Patteeuw, Nicolas Stael , Rudy Everaert en Iris Verschoore.                        Afwezig:  Nathalie Delacluse.

1.  Opening

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en vraagt aan Jean-Marie Bulthé om , ter vervanging van Peter Deboot, de notulen van de vergadering op te maken.

De Raad stelt vast dat Nathalie Delacluse voor de derde opeenvolgende keer afwezig is en dat ze daardoor statutair haar plaats in de Raad kan verliezen. De Voorzitter zal met haar contact opnemen.

2. Verslag vorige vergadering (22 januari 2008)

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Verslag algemene vergadering van 11 februari 2008.

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Er waren 93 leden aanwezig: 34 dames en 59 heren.

Julien De Meyer merkt op dat VK Vogelzang nog bestaat, maar overgestapt is naar een andere federatie.
 Na bespreking van de vergadering komt de Raad tot de volgende conclusies:
 - de gastspreker was interessant, maar zijn presentatie beantwoordde niet aan wat de Raad had verwacht;
-  het verloop was niet animerend genoeg; een aantal voorstellen worden besproken, zoals:
         - de Secties zich laten presenteren;
         - brood met hesp ipv een kleine attentie;
         - animatie voorzien (goochelaar, komische act, edm).
- een mentaliteitswijziging mbt de aanwezigheid dringt zich op (beloningsformule?);
- Power Point presentatie werd ten zeerste gesmaakt;
- de brochure  was zeer geslaagd.

4. Nominaties Gouden Merel Sportverdienste

Er werden 17 kandidaturen ontvangen. Na filtering prestatie/verdienste werden 12 dossiers overgeheveld naar “prestatie” en werden 5 dossiers aanvaard in de rubriek “Sportverdienste”.

De inbreng van kandidaturen in dit vernieuwd procedé wordt als zeer verheugend beschouwd.

De uiteindelijke kandidaten werden allemaal als valabel beschouwd en zijn:
Mariette Van Ryckeghem (NEOS): lesgeefster en organisatrice “bewegen voor senioren”;
René Decoster (Kon Handboogilde “De Hertenschutters”): 25 jaar griffier, website ontwerper en jeugdopleider;
Marcel Trancez (scheidsrechter voetbal): als 71-jarige nog altijd actief met een palmares van meer dan 1500 wedstrijden in 35 jaar;
Malpertuis Ruddervoorde (onderwijsinstelling): leerkrachten werken een aantal uren gratis om de school in staat te stellen een leerkracht LO aan te werven. School neemt actief deel aan buitenschoolse sportactiviteiten;
De Vaart Moerbrugge (onderwijsinstelling): organiseert sportinitiatielessen. Neemt actief deel aan buitenschoolse sportactiviteiten. Heeft een stimulerende werking naar de sportclubs toe.
Na een levendig, opbouwend en open debat werden de volgende 3 nominaties voorgedragen:
Marcel Trancez, Malpertuis Ruddervoorde en De Vaart Moerbrugge.

Tot slot wordt herinnerd dat kandidaturen voor alle trofeeën ook vanuit de Raad van Bestuur mogen komen.

5. Persjury voor Gouden Merel:

Jean-Marie Bulthé wordt, gezien hij nu een vast lid is van de Raad van Bestuur, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Pers opgevolgd door Rudy Moerman, journalist bij FOCUS-WTV. De heer Moerman heeft zijn deelname bevestigd.

6. Organisatie Straatvoetbal:

Vorige week vrijdag heeft Sectie 1 met de diverse clubs hierover vergaderd. De Raad merkt tot zijn spijt op dat hierbij de scholen en de sportfunctionaris over het hoofd werden gezien.

In dit jubileumjaar (20 jaar) zal de leeftijdscategorie 2001-2002 aan bod komen.
Er zal tevens aan de clubs gevraagd worden om actiever mee te werken (arbiters, op- en afbouw).

7. Organisatie – Wielertrofee

Loopt van 06 april tot09 september;

Op de AV bleek dat er vraag is om dit te blijven organiseren, ondanks de tanende deelname, en om meer ritten te voorzien.

8. Organisatie – Wisselbeker vissers

Een vergadering zal, ism de Sportraad, plaats vinden in de Wieke op 17 maart ek.

De Raad merkt op dat Sectie vergaderingen, die georganiseerd worden ism de Sportraad, gesponsord worden met 1 consumptie per deelnemer.

9. Organisatie – Kroenkelen

Voorzien op 21 september 2008.  Op voorstel van de stad Brugge zal beurtelings gekozen worden voor een Zuidelijk en een Noordelijk parcours. Dit jaar is het Zuiden, dus Oostkamp, aan de beurt.
De organisatie was traditioneel in handen van de Sportdienst ism de Hertentrappers (muv 2007).
Aan de andere wielerclubs en de Fietsersbond wordt hierbij gevraagd om hier aan mee te werken.

10. Organisatie- Beereltrofee
Geen opmerkingen.

11.Agenda

Volgende aanpassingen dienen genoteerd te worden:
  - 13 maart:        sportvormingsavond (hartslagmeter) in bovenzaal De Valkaart;
  - 17 maart:        vergadering wisseltrofee vissers in De Wieke;
  - 26 april:            Roefel.

12. Nieuwe aanvraag sportclub:

De Wara Schutters (liggende wip in zaal Wara in Waardamme). De sportdienst zal die aanvraag bestuderen.

13. Varia:

sleutels kleedkamers buitenterreinen:
   gezien conciërge Francine wegvalt, stelt zich een probleem. Sportdienst zal dit voorlopig opvangen tot een definitieve oplossing is gevonden.

14. Sluiting:

De voorzitter bedankt de leden voor het zeer aangenaam en constructief verloop en sluit de vergadering om 21.59 uur.

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 11.03.2008.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk,  Romain Hallaert, Etienne Poupaert,  Rita Bleyaert,  Werner Parmentier , Peter Deboot,  Nicolas Stael, Monique Naeyaert,  Jean-Marie Bulthé,  Rudy Everaert,  Nancy Patteeuw en SportfunctionarisGeert Vercruysse.

Verontschuldigd:, Herman Van Colen, Ingrid Vanhoutte, Julien De Meyer, Hilde Langenbick, iris Verschoore, Nathatlie Delacluse en Walter de Vooght

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 19 februari 2008.

Geen opmerkingen over het verslag

Rita kon het bestand niet openen. Papieren versie te bezorgen

Ook Nathalie krijgt het verslag per post

3. Gouden Merels 2007

            De uitreiking op 2 maart in Riderfort was goed en gezellig, ook de act was OK

                De zaal was iets te klein en er waren te weinig stoelen. Ook Cola voorzien in de toekomst

Hopelijk zijn er volgend jaar meer kandidaten, ook de leden van het Bestuur van de Sportraad kunnen kandidaten voordragen.

4. Sportbeleidsplan

            Het sportbeleidsplan werd goedgekeurd door Bloso

We dienen wel ons betoelagingreglement aan te passen

5. Werkgroep betoelaging

Deze zal starten op 26 maart om 19.00 uur in het Valkennest

Iedereen die wil meewerken is welkom, wel eerst een seintje geven aan geert

Het opmaken van een nieuw reglement zal onvermijdelijk de uitbetaling van de toelagen vertragen.

6     Vlaamse Fietsweek voor scholen

Gaat door op 14 en 15 mei in de voormiddag

Er is een fietsbehedigheidsproef en een infostand van de Politie

Er worden nog meefietsende begeleiders en medewerkers gevraagd. Telefoonnummers (GSM) begeleiders opnemen in draaiboek voor de dag zelf !   Ook informeren bij de wielerclubs

Etienne meldt niet meer te willen meewerken wegens een onaangename ervaring bij de Sportdienst

7     Advies werkingsverslag 2007

Geen opmerkingen

8. Sportvormingsavond hartslagmeters

       Gaat door op 13.03.2008. Op dit moment 27 inschrijvingen

9. Petanquetornooi  op 10/09

Etienne vraagt alleen Oostkampenaren toe te laten. Geert verduidelijkt dat dit niet de bedoeling is; tornooi staat open voor iedereen, de titel is wel voor de beste Oostkampse heer en de beste Oostkampse dame, naast een eventuele extra beker voor de tornooiwinnaar.

        Er zijn ook nog de tornooien van S-plus (3 mei) en in Lendelede (23 sep)

10 Varia

                In De Merel komen opnieuw een aantal artikelen ivm sport: Olympisch kampioene in Oostkamp,

Godelievestappers en Fietsersbond.

                Roefel gaat door op 26.04. Ankerplaats is Zuidleie; er zijn 10 activiteiten waarvan 3 sport

                Algemene medewerking Sportraad is OK

                Petanque bij Tom Dooley? Buitenvelden zijn er te slecht aan toe

                Krulbollen bij om Dooley? Vragen aan de Derde-dinsdag Wroeters (Murits Vansteenkiste of Jan Decraemer

                Ponyclub kijkt of ze kunnen meewerken

                Romain kijkt voor frietjes

                Er is geen vraag naar een ballonwedstrijd.

                Op 17.03 is er een overleg van de sectie 8 wielerclubs

                Op 30 en 31 augustus is er de Oxfam Trail-Walker 

                Rudy meldt dat in 2009 de gevechtssporten de “Sporttak in de kijker” zijn bij BLOSO

Onlangs werd de training in de matsportenzaal gehinderd door lawaai en dansen vanwege de scholen. De aanwezigheid van een zaalwachter zou nuttig zijn.

Rudy vraagt ook naar een verlagen van de huurprijs. 

De sporthal in Ruddervoorde wordt de zaterdagavond dikwijls vuil achtergelaten. Laatst op 8/3. Geert contacteert RUVO.

Het mobiele basketbaldoel is in herstelling bij de firma Snauwaert

Het oude voetbalveld in de Rustoordstraat mag nog één jaar gebruikt worden en dit aan halve prijs! Alleen de kleedkamers dienen zelf gekuist

De FLAC zoekt berging: er komt een container in de Valkaart.

Onze berging in de oude brandweerkazerne wordt voortaan gebruikt door Sobo at Work. Wij verhuizen naar de ander kant van de binnenkoer (oude garage brandweerwagens). Bij vochtig weer is daar wel een probleem voor de muziekinstallatie.

SKD Hertsberge neemt deel aan het voetbaltornooi in Chaumont, Steenbrugge misschien ook.

Bij de organisatie van buurtbal extra mensen vragen aan de clubs voor de opbouw en afbraak
Dewaele sponsort niet meer; Optiek Anseeuw en Meubelen Stevens dan weer wel.

Nicolas betreurt dat weinig of geen scholen aanwezig zijn op de AV. Blijkbaar geen interesse, er volgt ook geen sanctie (meer).

                              Volgende vergadering op 22 april om 20.00 uur in Zuidleie

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 22.04.2008.

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk,  Romain Hallaert, Etienne Poupaert ,  Werner Parmentier , Peter Deboot,  Jean-Marie Bulthé, Julien de Meyer , Walter De Vooght, Hilde Langenbick, Herman Van Colen, Ingrid Vanhoutte, Lena Vansieleghem Nancy Patteeuw, Iris Verschoore en SportfunctionarisGeert Vercruysse.

Verontschuldigd:, Nicolas Stael, Rudy Everaert en Rita Bleyaert

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 11maart 2008.

Geen opmerkingen over het verslag

Inmiddels is het probleem rond ons lokaal in de oude brandweerkazerne opgelost (zie verder)  

3. Werkgroep betoelaging  

            De werkgroep is ondertussen gestart

Er wordt nog gewacht op advies van Bloso

Op woensdag 7 mei is er hieromtrent een vergadering in Torhout (initiatief ISB).  

4. Kampioenenhulde 31 mei

            De leden ontvangen een overzicht van het programma

Dirk en Geert geven nadere uitleg bij het “Spel zonder grenzen”. Dirk doet een oproep om zoveel mogelijk ploegen in te schrijven (uiterlijke datum 23.05)

Er wordt medewerking gevraagd aan de leden voor het klaarzetten van de zaal, de vestiaire en het onthaal. Julien vindt dit de taak van de Gemeente

Op de volgende vergadering van de raad van Bestuur zullen de nominaties voor sporters van het jaar gekozen worden.

5. Jogging-Beereltrofee

Is inmiddels van start gegaan. Het programma staat op de website

6     Wielertrofee

Is inmiddels van start gegaan. Het programma staat op de website

7     Straatvoetbal

Etienne heeft voldoende sponsors en wil die op de truitjes. Geert en dirk bevestigen dat er een budget is om truitjes te drukken maar er rijst een probleem met de plaatsing van de sponsors.

Etienne wil desnoods zelf de truitjes laten bedrukken.

Etienne vraagt of er een tussenkomst kan zijn vanwege het Gemeentebestuur voor deze 20ste editie.

Ook de scholen moeten aangeschreven worden.

In Hertsberge is er een 2de terrein. Kan hierop een extra organisatie doorgaan.

Zoveel mogelijk medewerkers mobiliseren. Het moeten niet altijd dezelfde werkers zijn.

8. Website sportraad – communicatie en identiteit

       De website was even buiten strijd maar is inmiddels “verhuisd”  Dit komt een heel stuk goedkoper uit.

       Vanuit de Jeugdraad kwam de vraag  om voor de adviesraden eigen logo’s te ontwikkelen en die beter te profileren.

       Dirk antwoordt dat de huisstijl dient gerespecteerd te worden.

       Verschillende leden stellen dat het huidige systeem (logo gemeente met daaronder de vermelding Sportraad) volstaat.              

9. Advies

     Nihil

10 Varia

 Julien meldt niet aanwezig te zullen zijn op 31 mei

 Walter geeft tekst en uitleg bij de Duathlon in Ruddervoorde

  Iris vraagt of er belangstelling is voor een skeeler-organisatie. Jean-Marie heeft weet van een inline skating club in         Brugge

Het voetbaltornooi in Chaumont gaat niet door

In de Groene Meersen in Zedelgem gaat een sporthappening door op 2 mei

We kunnen nu toch beschikken over de nodige ruimte in de oude Brandweerkazerne. Er wordt bekeken of er overdekte petanquebanen kunnen aangelegd worden

Westtoer meldt dat naast het Fietsroutenetwerk nu ook een wandelnetwerk is ingericht

Geert verdeelt de infobrief die naar de clubs wordt gestuurd  (bereikbaarheid De Valkaart, toelagen 2008, kampioenenhulde en andere activiteiten.

Op 3 mei is er petanque in de Valkaart

Volgende vergadering op 13 mei in De Wieke

 

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering Raad van Bestuur Sportraad van 13 mei 2008

Aanwezig: Jean-Marie Bulthé, Julien De Meyer, Romain Hallaert (Voorzitter), Hilde Langenbick, Monique Naeyaert, Werner Parmentier, Etienne Poupaert, Herman Van Colen en Geert Vercruysse (Sportfunctionaris).

Verontschuldigd: Peter Deboot, Walter De Vooght, Dirk De Zutter (Sportschepen), Rudy Everaert, Ingrid Vanhoutte.

Afwezig: Rita Bleyaert, Nancy Patteeuw, Nicolas Stael, Lena Vansieleghem, Iris Verschoore.

1.      Opening:
De voorzitter opent de vergadering en vraagt aan Jean-Marie Bulthé om ter vervanging van Peter Deboot  de notulen van de vergadering op te maken.

2.      Verslag vorige vergadering van 22 april 2008.
a. Monique Naeyaert was verontschuldigd ipv afwezig.
b. Geen andere opmerkingen.

3.      Kampioenenhulde 31 mei + juryzitting + medewerking
Hulde:
Vooraf wordt verduidelijkt dat deze hulde loopt van viering tot viering, in tegenstelling tot de verkiezing “sporters van het jaar”, dat over een kalenderjaar loopt.
De lijst van de ingediende kandidaturen en de voorwaarden worden overlopen en na discussie vastgelegd. Het is duidelijk dat deze lijst nog kan aangevuld worden met kampioenen die hun titel behaalden tussen deze vergadering en de dag van de hulde.
Spel zonder Grenzen:

Tot op heden zijn er nog geen ploegen ingeschreven. Bij een te geringe interesse, zal dit evenement vervallen en zal de jurering opgeschoven worden naar 17.00 uur.
Medewerking:

een dringende oproep wordt gelanceerd naar potentiële medewerkers, die zich kunnen melden bij de Sportfunctionaris.

4.      Kiezen van de nominaties voor sporters van het jaar 2007
a. Sportvrouw: 2 kandidaturen, die allebei genomineerd worden;
b. Sportman: 4 kandidaturen, waarvan er 3 genomineerd worden;
c. Sportploeg: slechts 1 kandidatuur, die ook genomineerd wordt;
d. Beloftevolle jongere: 8 kandidaturen, waarvan er 3 genomineerd worden.
De Raad beslist om de nominaties niet kenbaar te maken en die bij de Sportfunctionaris neer te leggen tot de dag van jurering. De Sportfunctionaris zal wel alle betrokkenen op de hoogte stellen van hun al dan niet nominatie.


5.      Fietsweek scholen
De eerste dag (De Valkaart) is al daags na de vergadering. De planning, inclusief knelpunten, wordt overlopen. De tweede dag is in Riderfort.
De beide dagen zijn tot ieders voldoening (deelnemers en organisatoren) perfect verlopen.

6.      Open Monumentendag op 14 september (10-18 uur)
Met als thema “accommodaties gebouwd in de 70-er jaren”. Oostkamp doet daarin onder meer mee met zijn sporthallen, die dan ook opengesteld zullen worden. Hierbij zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om sporten te promoten. Aan alle sectieverantwoordelijken wordt gevraagd om hun clubs warm te maken om op die dag initiaties te geven (de geplande competitiewedstrijden kunnen eveneens doorgaan). Gelieve dit tegen 10 juni te melden bij de sportfunctionaris.

7.      Cultuuragenda 08-09
Het thema is hier “Lijf en Leden”;
De sportfunctionaris heeft een programma opgesteld, gebaseerd op onder meer het “Sport over Dag” programma, Funky Dance+16
, Kroenkelen en IGOS wandeltocht voor senioren.

8.      Stand van zaken communicatiekanalen en autonomie adviesraden
De Jeugdraad nodigt de voorzitters van de andere gemeentelijke Raden uit om op 16 mei van gedachten te wisselen en te streven naar een gemeenschappelijk standpunt.
De Sportraad heeft al in zijn vorige vergadering een standpunt ingenomen en is niet van plan om dit te wijzigen. De Voorzitter zal wel die vergadering bijwonen en zich voorzichtig opstellen.


9.      Agendapunten voor de volgende vergadering
a. stand van zaken sport voor kansarmen: een bedrag van € 5.000 is hiervoor beschikbaar en dient verdeeld te worden;
b. impulssubsidie Bloso: dit maakt een nieuw hoofdstuk in het sportbeleidsplan noodzakelijk;
c. eventuele aanpassingen aan het huidige sportbeleidsplan
.

10.    Werkgroep betoelaging
Romain Hallaert, Herman Van Colen , Jean-Marie Bulthé en Geert Vercruysse hebben deelgenomen aan de info dag in Torhout, georganiseerd door ISB en Bloso. Zij geven een kort relaas, waarbij duidelijk gesteld werd dat het gemeentelijk subsidiereglement bij de Vlaamse Minister van Sport moet liggen voor 31 december 2008. Dit betekent dat wij een Ontwerp aan ISB voor nazicht moeten overmaken in september 2008, om dit ten laatste in de gemeenteraad van november 2008 te kunnen laten bespreken (en eventueel stemmen).

11.   Varia
a. Correctie wisselbeker hengelsportverenigingen Oostkamp:
 “De Moedige Vissers” hebben geen leden meer. De wisselbeker zal nu tussen 3 verenigingen afgewerkt worden;
b. IGOS Voetbaltornooi zal doorgaan op 17 september 2008;
c. Petanquetornooi S-Sport: Etienne Poupaert bedankt de medewerkende leden van de Sportraad.


12.   Sluiting
De voorzitter bedankt de leden en hoopt op een ruime opkomst op 31 mei voor deelname aan de jury “Sporters 2007”.

Volgende vergadering op 10 juni 2008 om 20.00 uur in De Wieke.

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 10.06.2008.

Aanwezig:        Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Werner Parmentier, Etiernne Poupaert, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Rita Bleyaert, Nicolas Stael, Julien De Meyer en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 Verontschuldigd:  Nancy Patteeuw, Herman Van Colen, Rudy Everaert, Ingrid Vanhoutte, Hilde Langenbick, Nathalie

      Delacluse en Walter De Vooght

 Afwezig:  Lena Vansieleghem en Iris Verschoore         

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 13 mei  2008.

Geen opmerkingen over het verslag

Rita  verontschuldigt voor haar afwezigheid op deze vergadering

3. Evaluatie kampioenenhulde

            Is goed en snel verlopen. Ook de datum en uur zijn ideaal. Nu al vastleggen voor 2009: 6 juni

Werner had geen bericht gekregen dat de spelnamiddag afgelast was.

Etienne vond het jammer dat er maar twee ploegen in de clubuitrusting waren. Misschien volgend jaar vermelden bij de uitnodiging.

Peter vond het aantal spelers van de minivoetbal aan de hoge kant. Verklaring werd gegeven.

4. Reglement/juryzitting sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en ploeg van het jaar

            Ploegen die kampioen waren automatisch opnemen als kandidaat ploeg vh jaar. In dit geval met de

prestaties tot einde 2008 inbegrepen.  Idem voor man/vrouw die kampioentitel behaalden.

Uitbreiding jury: de pers en IGOS-vertegenwoordigers laten zetelen in de jury voor sportman/vrouw/ploeg en niet meer in de jury voor de “gouden merel”. Geert zal het reglement aanpassen;

5. Uitstap sportraad op zondag 7 september

Daguitstap naar Kemmel. Wandeling met eventueel volksspelen en ’s avonds eten inde Wieke.

Romain zal een mail sturen naar alle leden. We zoeken nog een oplossing voor het busprobleem.

Er wordt geïnformeerd naar de kostprijs.

6     Overdacht uitbating sportcomplexen en zwembad naar TMVW

Op de eerstvolgende gemeenteraad zal worden voorgesteld om de uitbating van de sportcomplexen en het zwembad over te laten aan TMVW. Schepen De Zutter geeft hierbij tekst en uitleg. Voor de gebruikers zal er in principe niets veranderen. De facturatie zal dan via TMVW gebeuren. De raad is van mening dat dit geen verhoging van tarieven met zich mag meebrengen.

7     Organisaties

28.06        wisselbeker lijnvissers in Erkegem van 14.00 – 17.00

06.09     wandel –en fietstocht Vredeseilanden 

10.09     petanquetornooi De Valkaart

14.09     open monumentendag (voorlopig nog geen clubs ingeschreven) sportdienst maakt brief naar clubs.

17.09     IGOS minivoetbaltornooi voor scholen op de terreinen van KSVO

23.09     Prov kampioenschap Petanque in lendelede; bus wordt ingelegd

21.09     start Straatvoetbal in Moerbrugge + Kroenkelen

28.09     straatvoetbal Ruddervoorde + parochianenkoers in Oostkamp

8. Reeds gemeld in vorige vergadering

Stand van zaken sport voor kansarmen: De  leden ontvangen hieromtrent een nota – projecten 2008. Nota wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen:

·          G-judo: graag voorrang aan Oostkampenaren;

·          Sport voor senioren (samenwerking met OCMW): eventueel lesgevers zoeken die opleiding ‘animatie in rusthuizen’ (3 jaar in Kortrijk) gevolgd hebben.

 

Impulssubsidie: dit vereist een nieuw hoofdstuk in het sportbeleidsplan.  Deze subsidie kan eventueel gebruikt worden voor opleiding van begeleiders jeugdsport

            Eventuele aanpassingen aan het sportbeleidsplan  moeten in de Gemeenteraad van juni al goedgekeurd worden!        

Er kwam nu weer een brief van het kabinet Anciaux dat de gemeentetoelage toch volgens het oude reglement mag uitbetaald worden. Er wordt niettemin geopteerd om alles al volgens het nieuwe reglement uit te betalen (eind dit jaar hopelijk)

9. Varia

            Dirk De Zutter geeft uitleg bij de voorziene wegenwerken in de Rodenbachstraat

             De kalender voor het gebruik van de sporthallen wordt rondgedeeld – geen opmerkingen

             FC De Zwaan stopt (fusie met Brugse club)

 Dirk de Zutter bespreekt het traject van de 10 mijl. De GuldenSporenmarathon is opgedoekt, er is ook geen ambtenarenloop meer.

Romain geeft nog kort commentaar op de vergadering met de andere adviesraden i.v.m. de communicatie en eigen herkenbaarheid. De jeugdraad is nog steeds niet akkoord met de huisstijl

Op 17 november is er een vormingsactiviteit “Bestuursleden-Fiscaliteit” in Damme

Vergadering werkgroep betoelaging: 18 juni om 16 uur in De Valkaart.

Volgende vergadering in De Wieke 16.09.2008 om 20.00 uur

              

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 16.09.2008.

Aanwezig:        Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Etienne Poupaert, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Rita Bleyaert, Nicolas Stael, Julien De Meyer, Ingrid Vanhoutte en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd:  Rudy Everaert, Werner Parmentier, Hilde Langenbick en Iris Verschoore

Afwezig   Lena Vansieleghem  , Nancy Patteeuw , Nathalie Delacluse

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 10.06.2008

De kampioenenviering van 6 juni voorlopig  niet verplaatsen ,in het zelfde weekend zijn er ook  verkiezingen.  

3. Evaluatie activiteiten

Wisselbeker lijnvissers: vlot verlopen dankzij Eric Maertens

Uitstap sportraad 7 september: was goed georganiseerd -er waren maar 14 deelnemers. Overwegen om dit nog te organiseren. Mogelijke oplossing: een halve dag ipv volledige dag

Petanque op 10.09 was een succes; ongeveer 50 man. Woensdagnamiddag valt slecht wegens veel grootouders die babysitten.

Open Monumentendag: zeer lage opkomst: 18 zwemmers

4. Activiteiten

IGOS minivoetbaltornooi op 17 september om 13.30 uur

Straatvoetbal: de lijst met medewerkers wordt ingevuld. De Lions sponsoren meer

Vlaamse Zwemweek van 15 tot 23 nov: zelfde scenario als vorig jaar. De marathon is voor 23 nov

Beereltrofee: iedereen is uitgenodigd op 23.11 in Beernem

Marktsport op 28 oktober is voor 8 tot 14-jarigen. Folder wordt rondgedeeld

Er gaat een bus naar de petanque in Lendelede op 23.09

Sportkampen in de herfstvakantie. In Ruddervoorde alleen dagkampen. Dit jaar ook een kleuterkamp!

Initiatie reeksen van 16.9 tot december: de info wordt verspreid

Sport voor kansarmen. Specifiek werken naar senioren toe. Andere kansarmen-groepen te klein (muv G-judo).

Kroenkelen op 21.09 op hetzelfde stramien als vorig jaar. Start voor 45 en 60 km is mogelijk in Oostkamp

Cyclocross Baliebrugge: op 8 oktober is er een initiatiecross olv Herrygers-De Bie. Op 12 oktober is er de Superprestige

Op 20 oktober is de seniorenwandeltocht in Zedelgem. Hopelijk moet er niet weer per twee gewandeld worden.

5. Ontwerp nieuw erkennings- en subsidiereglement

Er werden hieromtrent geen vragen ontvangen. Het erkenningsreglement is af, nu nog het subsidiereglement.

Er is reeds een ontwerp , per hoofdstuk zijn er reeds punten , nu nog de verdere verdeling en daarna enkele simulatie maken.

6     Promotie Sportclubs

De clubs maken te weinig gebruik van de mogelijkheid tot promotie in de Merel.  Het is misschien aangewezen dat de sectieverantwoordelijken hier de clubs over informeren

7     Nieuwe reglementen en gebruiksovereenkomsten TMVW

Tennisvelden achter de sporthal gratis bij los gebruik

Er ontstaat een hele discussie over de tarieven van de voetbalvelden. Uiteindelijk luidt het voorstel:

o         voetbalterrein zonder kleedkamers is gratis,

o         kleedkamers: € 1,88

o         kleedkamers op woensdagavond niet meer gratis (Flac en woensdagavondlopers)

Herman vond in het reglement de tarieven van het Zwembad buiten proportie. Dient dringend binnen de maand besproken te worden

8. Varia

De SVS organiseert in Riderfort op 12.11 een Hockey-initiatie

Evaluatie wieler- en joggingtrofee. Te bespreken in volgende vergadering

De Schepen geeft een stand van zaken ivm de overdekte petanquebanen (verslag in bijlage). Kan MISSCHIEN volgende maand al gebruikt worden. De Voorzitter verwondert er zich over dat dit heel snel gerealiseerd werd terwijl de container voor de Atletiekclub nog niet is afgewerkt

Finse piste: de vraag ernaar blijft bestaan. Situatie is momenteel dat Oostkamp een club heeft maar geen piste terwijl Damme en Zedelgem een piste hebben maar geen club

Info van de Dag van de trainer wordt verspreid. Op 13/12 in Gent = belangrijk vormingsmoment !  

Volgende vergadering in Zuidleie  14.10.2008 om 20.00 uur

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 14.10.2008.

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Werner Parmentier, Etiernne Poupaert, Peter Deboot,Jean-Marie Bulthé, Nicolas Stael, Julien De Meyer,  Nancy Patteeuw, Rudy Everaert Ingrid Vanhoutte, Hilde Langenbick, Nathalie Delacluse ,Walter De Vooght en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 

Verontschuldigd:  Rita Bleyaert, Herman Van Colen, Iris Verschoore, Lena Vansieleghem en Monique Naeyaert

 

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 16 september 2008.

Tarieven TMVW: voorstel van Romain voor correctie van vorig verslag:

o         Als tarief voetbalterrein zonder kleedkamers gratis is => tarief voetbalveld met 1 kleedkamer moet 1,88 euro worden

o         Datum overleg tarieven zwembad voor clubs bepalen ! Dringend.  

Diverse reacties op dit voorstel:

o         Schepen Dirk De Zutter verduidelijkt dat het gratis gebruik van het voetbalveld enkel gaat over het Siemensveld voor  vooraf gereserveerde trainingen tijdens de week (maandag tem donderdag), en dit voor alle clubs.

o         Julien merkt op dat dit aanleiding kan geven tot het kapot spelen van dat veld

o         Romain verduidelijkt dat bepaalde ploegen zich nog steeds niet aan de reservatie houden en zelfs ook op het veld De Piste spelen zonder reservatie.

o         Geert vraagt om bij de kern van de zaak te blijven en van de uitzonderingen niet de regel te maken. Voorstel voor advies: “gratis gebruik van het voetbalveld Siemens ; zonder kleedkamers, voor  vooraf  (= met de jaarplanning) gereserveerde trainingen tijdens de week (maandag tem donderdag), en dit voor alle clubs.

o         Peter verduidelijkt dat het tarief voor het huren van een voetbalveld duurder kan zijn omdat je anders geen veld met kleedkamers meer kan huren

 

Conclusie:

o         er is geen eensluidend specifiek advies inzake tarieven. Advies wordt: het tarief moet voor allen gelijk zijn. 

o         Vergadering met clubs de zwembad benutten en vallen onder de nieuwe tariefregeling: binnen de maand.

3. Nieuwe reglementen en gebruiksovereenkomsten TMVW

                Opmerkingen: zie punt 2

3     Ontwerp erkenningreglement en subsidiereglement:

Opmerkingen:

-          Geert geeft uitleg bij de nieuwe criteria en parameters die gebruikt worden

-          Rudy vindt dat een percentage van de toelage dient toegekend te worden aan clubs zonder eigen kantine

-          Julien vreest dat de kleinere clubs uit de boot gaan vallen (geen gediplomeerde trainers)

-          Er wordt een vereenvoudigd inlichtingsformulier ontworpen

 

Conclusie: de grote lijn van de reglementen is positief. Voor een definitief gunstig advies wordt een volmacht gegeven aan de werkgroep toelagen (iedereen is welkom en zal een uitnodiging ontvangen) die in de komende weken kan bijsturen waar nodig. Dit op basis van de simulaties. Indien haalbaar zal door de werkgroep ook nog een toelagereglement voor de impulssubsidies uitgewerkt worden, zoveel mogelijk gelijklopend met het gewone werkingsreglement.

 

4. Algemene vergadering 2009

 

            Er wordt overwogen deze te veerplaatsen naar begin mei 2009

 

5. Evaluatie activiteiten

 

            IGOS minivoetbaltornooi was zeer goed. Zal volgend jaar niet doorgaan in Oostkamp (Brugge-Jabbeke?)

              Petanque in Lendelede: niet goed gespeeld. Ook de bus dient beter georganiseerd qua opstapplaatsen.

             Straatvoetbal  Hertsberge: medewerking van de clubs is uitstekend

             Kroenkelen: volgend jaar niet in Oostkamp

 Cyclocross Baliebrugge: was een succes; op woensdag voor de jeugdinitiatie 170 deelnemers, op zondag iets minder volk dan vorig jaar .

De datum voor het uitreiken van de wielertrofee ligt nog niet vast

Jogguing en Beereltrofee: 23 nov in Beernem; iedereen welkom

 

6. Activiteiten

 

            Vlaamse Zwemweek: zelfde stramien als vorige jaren (tekenwedstrijd, brevetzwemmen, aperitiefzwemmen…)

                Beereltrofee: zie hierboven

                Volgende komende organisaties worden in herinnering gebracht:

                28 okt: marktsport

                27-31 okt: herfstsportkampen

                20 okt: IGOS wandeltocht

                12 nov: hockey in Riderfort

                14 nov: vorming IGOS in Damme: fiscaliteit en boekhouding kleine VZW’s

7. Adviezen

Goedkeuring reglementen Gouden Merel Sport en Kampioenenviering. Geert benadrukt vooraf nogmaals de voornaamste wijzigingen (vooral wat samen,stelling jury betreft): gunstig advies

Goedkeuring financieel verslag voor BLoso 2007: gunstig advies

8. Varia

            Julien vraagt om mails aan zijn adres enkel in BCC te ontvangen

                Er is ene uitnodiging voor het bijwonen van de musical Daens op 29.11. Wie mee wil laat dat weten aan Geert

                Opleidingen Sportac. Geert stuurt de lijst naar de leden waarna een keuze kan gemaakt worden

                Op 20 okt is er een vergadering aangaande de afsprakennota (samen met andere adviesraden)

Volgende vergadering in De Wieke 18.11.2008 om 20.00 uur  

Verslag raad van bestuur 18/11/2008

Aanwezig      Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, , Nicolas Stael, Julien De Meyer, Ingrid Vanhoutte en Geert Vercruysse, sportfunctionaris. Lena Vansieleghem en Nancy Patteeuw  Rudy Everaert, Werner Parmentier ,Iris Verschoore,Canepeel Glenn

Verontschuldigd:  Hilde Langenbick , Peter Deboot, Jean-Marie Bulthé, Rita Bleyaert,Van Colen Herman

Afwezig  : Nathalie Delacluse

 

Verslag vorige vergadering:geen opmerkingen
Opvolging zwembadgebruik:tarieven  zwembad zijn nog niet in schepencollege besproken
Overdekte petanqueterreinen zijn in gebruik, schepen geeft uitleg over verhuring en uitbating bar
Opmerkingen:    het toevoegen van bar is volgens Julien terug een precedent scheppen,krijgen
                          andere verenigingen nu ook een bar ?
                           Atletiekclub ( Flac )bij monde van Romain voelt zich benadeeld, momenteel is er voor deze club nog     niets gebeurd , er werd een container geplaatst deze staat juist naast het schutterslokaal wat niet zo veilig is voor de  atleten , men zou deze verplaatsen tot heden nog niet uitgevoerd , er werd gezegd dat niemand dat kon uitvoeren ,  er was geen tijd , wel tijd om de overdekte petanqueterreinen aan te leggen. Nu tijdens de winter is het daar donker.

Algemene vergadering:op 9 februari 2009 zou er een infoseccie gepland worden dit in verband met het nieuw
                                     subsidiereglement
                                     Op 11/05/2009 zou er dan een algemene vergadering zijn in de Wara .
Het schepencollege stelt voor van zowel op juryzitting van kampioenen en gouden merel met dezelfde samenstelling van jury te werken(iedereen is akkoord met dit voorstel)

Straatvoetbal:reactie’s op artikel in kranten besproken.
                      Het was terug een succes


Wielertrofee: men stelt voor de trofee’s uit te delen bij de start van het nieuwe seizoen(OK)
Vlaamse zwemweek: programma kort doorlopen
Jogging - Beereltrofee: uitnodiging voor uitreiking te Beernem
Igosvergadering was zeer goed


Nieuw subsidiereglement staat nog niet volledig op zijn pootjes maar is vergevorderd(een dikke proficiat voor de werkgroep),

Op 27/11/2008 is er een speciale bestuursvergadering gepland ivm het advies van de sportraad voor dit reglement.(Geert stuurt nog een mail of brief) Men is van mening dat er eerst een advies van de sportraad moet zijn alvorens dit naar het Schepencollege gaat .
Rudy vraagt indien er grote bijlagen per mail gestuurd worden dat de sportdienst deze ook zou kopiëren en opsturen, dit om eigen kosten van papier en inkt te besparen.

Varia : Etienne >> wat betalen vrijzinnigen in de Wieke als huurgeld(volgens schepen is dit gratis)
            Iris >> hoe gebeurt promotie voor kansarmen
           Rudy>> is een nieuwsbrief uitsluitend voor de sport mogelijk (ipv kleine en grote merel)
                         Infozuil in Valkaart is een prima idee
          Geert >> plannen maken van opleiding in clubs
          Werner>> vind dat de taken onder 4 ploegen van overdekte petanque beter moeten verdeeld
                           zijn

           Er werd een grafiek doorgegeven over gebruik website Sportraad.

Verslag via J.De Meyer

Verslag vergadering bijzondere raad van bestuur op 29/11/2008

 

Aanwezig : Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Etienne Poupaert, Julien De Meyer, Ingrid Vanhoutte en Geert Vercruysse, sportfunctionaris, Nancy Patteeuw  Rudy Everaert, Van Colen Herman .

Verontschuldigd:Hilde Langenbick , Peter Deboot, Jean-Marie Bulthé, Nicolas Stael, Lena Vansieleghem .

 

Afwezig : Monique Naeyaert, Werner Parmentier ,Iris Verschoore, Rita Bleyaert, Nathalie Delacluse .

 

§            Voorzitter verwelkomt de leden op deze bijzondere zitting van de raad van bestuur dit ivm erkennings- en subsidereglementen

§            Schepen Dirk vraagt aan iedereen een positieve inzet voor deze vergadering,zijn dank gaat ook naar de werkgroep die deze moeilijke materie heeft aangepakt ,hij benadrukt ook dat in deze materie theorie en werkelijkheid soms ver uit elkaar liggen.een positieve noot ook voor Geert die de laatste dagen meer boekhouder was dan sportfunctionaris.De nieuwe reglementen kunnen later indien nodig bijgestuurd worden,maar het is zeker de moment voor in de toekomst te kijken.

§            Geert geeft via een powerpoint voorstelling de verschillende punten waarop de nieuwe reglementen gestoeid zijn en waarop de laatste simulatie gebaseerd is.

        Geeft de nodige uitleg over zowel het erkeningsreglement alsook over van het nieuwe

         subsidereglement waarop de laatste simulatie gebaseerd is, geeft ook de nodige uitleg

        over de jeugdsubsidies.

§            Rudy vraagt het gezond verstand te laten primeren bij het geven van het advies van de sportraad.

§            Bij stemming wordt dan ook een positief (acht voor en één tegen) advies gegeven voor zowel    erkenings- als subsidereglement.

Verslag : J. De Meyer

 

Aan de het College van Burgemeester en Schepenen

Advies raad van bestuur sportraad van 27.11.2008 in verband met de nieuwe erkennings- en toelagereglementen (werkingstoelage en impulssubsidies).

Aanwezig          Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Etiernne Poupaert,Julien De Meyer,  Nancy Patteeuw, Rudy Everaert, Ingrid Vanhoutte, Walter De Vooght , Herman Van Colen, Geert Vercruysse(sportfunctionaris).

Verontschuldigd:  Rita Bleyaert, Iris Verschoore, Lena Vansieleghem, Monique Naeyaert, Peter Deboot,Jean-Marie Bulthé (mailde gunstig advies door), Nicolas Stael, Hilde Langenbick en Nathalie Delacluse

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. Schepen Dirk De Zutter verduidelijkt het belang van deze vergadering en de reden van de dringende adviesvraag. De werkgroep toelagen wordt geprezen voor hun inzet en uithoudingsvermogen. Bijzondere dank aan Herman en Romain die er samen voor zorgden dat de aanwezigen konden volgen aan de hand van een powerpoint presentatie.

2     Advies erkenningreglement en subsidiereglementen:

De raad van bestuur wenst eerst en vooral op te merken dat zij zowel een globaal advies (stemming) formuleren als enkele opmerkingen die ze minstens even belangrijk inschatten.

 

Globaal advies (stemming: 8 voor, 1 tegen):

De reglementen zijn een goede administratieve vereenvoudiging (ook de invoering van de categorie ‘sportieve ontspanning’ via het erkenningreglement) met een duidelijk jeugdaccent en een streven naar een nog hogere kwalitatieve werking van de sportclubs. Ook het toelagereglement inzake de impulssubsidies blijft administratief binnen de perken omdat het voor een deel gelijk loopt met het reglement werkingstoelagen.

 

Opmerkingen:

-          Erkenning voor onbepaalde duur ? Inderdaad: dit is een bewuste keuze om de clubs niet elk jaar een volledig ‘erkenningdossier’ te laten invullen (administratief eenvoudig !). De parameters die vaak variëren zullen vooral via de aanvraag voor de werkingstoelage gecontroleerd worden. Bijsturen kan steeds via artikel 8 van het erkenningreglement.

-          Etienne blijft aangeven dat de clubs van sectie 1 (voetbalclubs lid van KBVB) een grote daling van de toelage meemaken.

-          Rudy waardeert het geleverde werk inzake de sturing naar kwaliteit. Hij stelt ook vast dat de sectie ‘gevechtsporten’ duidelijk zakt ten opzicht van de eerste simulatie maar vraagt alle aanwezigen om solidair te blijven met de andere secties.

-          Julien vreest dat de kleinere clubs uit de boot gaan vallen (geen voldoende budget om gediplomeerde trainers aan te werven). Hier wordt voorgesteld om eventueel creatief samen te werken en globale training te organiseren (mogelijks voor de amateurvoetbalclubs in samenwerking met de clubs van sectie 1).

-          Romain merkt op dat het reglement toelage voor sportclubs met jeugdwerking die kosten hebben inzake de huur van sportaccommodaties’ een misleidende titel heeft omdat er inhoudelijk in artikel 3 aangegeven wordt dat het enkel om zaalhuur gaat en bijvoorbeeld niet om de huur van voetbalvelden voor jeugdwerking.  Er wordt dan ook gevraagd om deze bijsturing in het reglement op te nemen.

3. Varia

Aan de aanwezigen wordt ook gevraagd om de vernieuwing positief te communiceren: we gaan immers voor kwaliteit. Het is evenwel niet zo dat clubs die nu minder toelagen ontvangen dan in het verleden minder kwaliteit leveren. Het was immers zo dat het systeem vroeger bepaalde soorten clubs bevoordeelde. De clubs zullen inhoudelijk geïnformeerd worden op een bijzondere infosessie in het voorjaar. 

 

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering  raad van bestuur op 16/12/2008

Aanwezig : Schepen Dirk De Zutter, Geert Vercruysse (sportfunctionaris), Romain Hallaert, Walter De Vooght, Etienne Poupaert, Julien De Meyer, Jean-Marie Bulthé, Monique Naeyaert , Lena Vansieleghem, Werner Parmentier.

Verontschuldigd:Hilde Langenbick , Peter Deboot, Nicolas Stael ,Ingrid Vanhoutte,  Rudy Everaert, Van Colen Herman ,Iris Verschoore, Rita Bleyaert .

Afwezig : Nathalie Delacluse, Nancy Patteeuw .

§            Verslag vorige vergaderingen 18en 27 november:

Schepen Dirk zou graag bij vragen ook de antwoorden vermeld zien (o.a. over de overdekte petanqueterreinen)

§            Vlaamse zwemweek:

Stopt na 30 jarig bestaan, wat er in de plaats komt blijft een vraagteken. We wachten af wat ISB (instituut voor sportbeheer) eventueel als alternatief wil lanceren. Dit zal de sportdienst dan bespreken met zwemclub in functie van de eventuele mogelijkheden. Aperitiefzwemmen had minder succes ,rest was prima.

§            Beerel joggingtrofee:

Prijsuitdeling in Beernem is goed verlopen. Volgend jaar terug in Oostkamp er wordt geopteerd voor bovenzaal De Valkaart ipv gemeentehuis(parkingproblemen) data voorstel is zondagvoormiddag 22/11/2009, om 10u30.

§            Wielertrofee:

Moet dit nog verder lopen? Zo ja moet er meer promotie gemaakt worden, ook eventueel een sectievergadering plannen (op 9/2, voor de infosessie? ), op voorwaarde dat er agendapunten vanuit de sectie zelf komen.

Voor prijsuitreiking 2008: voorstel voor 14 deelnemers een gratis toegangskaart te bezorgen  voor BK cyclocross ipv trofee word algemeen aangenomen.

§            Overdekte petanquebanen:

Schept nog altijd de nodige organisatorische problemen

Banken en tafels van Sportraad blijven nog terbeschikking tot het nodige geleverd is(beloofd einde jan. 2009). Eventueel mogelijkheid om stoelen te bekomen via de pastoor van Baliebrugge.

Geert geeft uitleg over de gebruiksafspraken die er nu zijn(zal dit medesturen met verslag).

§            Gebruik voetbalterreinen:

Tarieven zijn in schepencollege nog niet besproken daar er nog altijd besprekingen lopen met TMVW.

§            Gouden merel en kampioenen:

Er wordt gevraagd aan de leden van zoveel mogelijk mensen aan te spreken(vooral ivm gouden merel).Romain geeft nogmaals korte uitleg over deze onderwerpen. Reglement meesturen met verslag.

Uitreiking gouden merel is op  zaterdag 07/03/2009 18u (juryzitting zaterdagnamiddag 15u)

§            Grote lijnen voor het infomoment van maandag 09/02/2009,19u45  in het theater van De Valkaart:

·         Timing: twee delen: ontspanningsclubs en organisatoren ook in deel 1 en dan de rest alleen de sportclubs ?

·         Doelgroep: bestuurders van de clubs(mag dus ruimer zijn dan de afgevaardigden), trainers, scholen (de sportcoördinatoren)

·         Inhoud: uitleg erkenningsreglement en toelagereglementen (voorbeeld invuldossier), project pro2 jeugdsportcoördinatoren, bestaande voorbeelden kwalitatieve jeugdwerking, uitstap ifv vorming (vb dag van de trainer), ….

Agenda staat nog niet volledig op punt! Dringend werk maken hieromtrent!

§            Adviezen:

            Bijeenkomst adviesraden : afsprakennota: gunstig advies.

            Verduidelijking advies werkgroep toelagen ivm:

-          Erkenningsreglement en subsidiereglement werkingstoelagen

-          Bijkomend hoofdstuk beleidsplan voor het binnenhalen van de impulssubsidies (kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator zelf verhogen !)

Twee adviesvragen van de jeugddienst:gunstig. Positief initiatief !

Dossier toelage voor medewerking aan acties van de sportdienst of sportraad in 2008: gunstig advies.

§            Algemene vergadering 2009 op maandag 18.05.2009 in de Wara te Waardamme.

§            De planning van 2009 zal bezorgd worden (Romain: kalender sportraad, Geert algemene activiteitenlijst sportdienst/sportraad, in bijlage).

§            Varia:

Dirk : Eurovoetbaltornooi data 29/5-01/06/2009(Hertsberge vertegenwoordigd ons in Bad Langenzalsa)

          Stelt voor aan de leden van de raad van Bestuur een toegangskaart voor het

          BK cyclocross te bezorgen(betaald door sportraad) wordt zeer postief onthaald.

Etienne: zal zovlug mogelijk data straatvoetbal bezorgen aan Romain en Geert

              Vraagt naar de situatie ivm pennigmeester

Julien: had vroeger inzicht op in en uitgaven(via Herman) ziet nu niets meer.

Walter meldt dat het KSA-lokaal bij het voetbalveld Sint-Godelieve vaak openstaat wegens een defecte scharnier.

Romain: zou de lamp van de verstraler op leegstaand bloemenhuisje liever zien schijnen op

              de looppiste.Vraagt de kleurplanning van de provinciale activiteiten. Geert zal die bezorgen.

Geert: sportac vormingsmoment vergadertechnieken is verzet naar dinsdag 3 maart (ipv 5 maart).

 

Met sportieve groeten,