VERSLAGEN 2009      

Verslag vergadering  raad van bestuur op 13/01/2009

Aanwezig :, Geert Vercruysse (sportfunctionaris), Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Julien De Meyer, Monique Naeyaert , Werner Parmentier, Hilde Langenbick , Rudy Everaert, Van Colen Herman , Rita Bleyaert .

Verontschuldigd: Peter Deboot, Nicolas Stael ,Ingrid Vanhoutte,  Walter De Vooght, Jean-Marie Bulthé, Lena Vansieleghem, Nancy Patteeuw, Iris Verschoore .

Afwezig : Nathalie Delacluse, Schepen Dirk De Zutter.

§            Verslag vorige vergadering 16/12/2008 >> geen opmerkingen

§            Agenda’s

voorzitter deelt agenda 2009 uit,er zijn opmerkingen dat er ook foto’s in staan die niets met sport te zien hebben,voorzitter verdedigd zich dat wij ook moeten open staan voor andere zaken dan sport alleen.

§            Erkenning en subsidiereglement:

         Bij de goedkeuring ervan kwamen er nauwelijks opmerkingen of vragen hieromtrent

         Bloso moet nog wel zijn goedkeuring geven aan deze reglementen.

§            Infomoment op 09/02/2009:

Er is op 16/01/2009 een vergadering gepland van de werkgroep voor een agenda samen op te stellen,ook andere leden van de RVB zijn natuurlijk ook welkom om 9 uur in de keuken boven van De Valkaart. De uitnodigingen naar deze vergadering moeten zeer breed gepland zijn(bv trainers ,jeugdcoördinatoren en dergelijke).

Eventueel spreker uitnodigen bv spreken over jeugdcoördinatoren of andere thema’s.

Op de agenda zeker de week van de sportclubs vermelden van 12/10-20/10/2009, alsook de kampioenenhulde.

§            Algemene vergadering 18/05/2009

Agenda moet nog volledig opgemaakt worden

Etienne stelt voor van Hurtecant Roland uit te nodigen als spreker>> Romain zal dit bekijken en eventueel contact nemen.

 

§            Afspraken nota:

          Geen verder nieuws.

Hilde: vraagt warmere zaal voor vergadering

Rita:vraagt zich af wat er in de toekomst met haar zal gebeuren in de sportraad nu ze geen lid meer is van de Waterkant. Antwoord: indien ze geen afgevaardigde is van een sportclub kan ze zeker geen sectie vertegenwoordigen. Als ze een sectie vertegenwoordigt moet ze ook voldoende feeling hebben met tenminste één sporttak uit die sectie.

Geert:

-         vraagt hoogtepunten van sportgebeurtenissen 2009 door te mailen naar sportdienst (Stefanie) dit voor op powerpoint te plaatsen.

-         Zal de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede meesturen. Hier zitten ook acties is die invloed hebben op de sportsector.

-         Clubs die wille meewerken aan sportkampen, graag een seintje geven aan Tiffany. Ik geef reeds door: ZVO en judoclub Marcel Degroote.

 

Romain: Site van de sportraad is vernieuwt vraagt aan alle aanwezige sectieleden hun clubs te verwittigen en zoveel mogelijke informatie door te sturen teneinde dit op de site te plaatsen

Met sportieve groeten,

Romain Hallaert                                                                                                              Peter Deboot

voorzitter                                                                                                                           secretaris

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 17.02.2009

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Rita Bleyaert, Herman Van Colen, Lena Vanzieleghem, Julien De Meyer, Ingrid Vanhoutte en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 

Verontschuldigd:  Nicolas Stael, Etienne Poupaert, Hilde Langenbick, Iris Verschoore en Rudy Everaert

1     Welkom

 

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

We ontvingen een factuur voor abonnementen op het ISB-tijdschrift. Nagaan wie er allemaal een abonnement heeft

2     Verslag vorige vergadering 13.01.2009

 Aangezien Rita geen lid meer is van een bij de Sportraad aangesloten vereniging dient zij ontslag te nemen

Dit houdt in dat we op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester. Te bekijken in de volgende vergadering

Romain bedankt Rita voor de medewerking.

Julien meldt dat Natalie Delacluse het niet meer ziet zitten nog naar de vergaderingen te komen

 

3. Evaluatie infoavond 9 februari

           

Bij aanvang van de vergadering was er een behoorlijke belangstelling

De toelichting was heel goed. Niettemin rijst er onduidelijkheid over het aantal van 30 leden voor de impulssubsidie.

Na de pauze waren er nog heel weinig clubs aanwezig. Nochtans was de uitleg door Paul Van daele, jeugdcoordinator KSV Oostkamlp, heel interessant

De vraag wordt gesteld of er voor kleine clubs niet kan gewerkt worden met een forfait

4. Vergadering adviesraden –Afsprakennota – Advies

           

            Alle leden hebben het verslag ontvangen.

                Dirk overloopt in het kort. Gunstig advies.

                Er wordt voorgesteld tweejaarlijks met de adviesraden samen te komen. Voorstel wordt positief onthaald

          

5. Agenda 2009

De definitieve versie wordt rondgedeeld

 

6     Juryzitting Gouden Merel

 

De lijst met de kandidaten wordt besproken. Een aantal ingediende kandidaturen betreffen de verkiezing van de sportman – vrouw van het jaar. De 3 weerhouden kandidaten zijn allen genomineerd.

De juryzitting gaat door op 7 maart Oom 15 uur in De Schakel. Zowel Lena als Peter zijn “betrokken partij”. Niettemin kunnen ze reglementair aan de debatten deelnemen

De dossiers liggen ter inzage op de Sportdienst.

Deelname aan de zitting bevestigen per mail

7     Vorming Sportac op 3 maart

 

Inschrijven voor 27 februari. Er is enige onduidelijkheid over het aanvangsuur. Aanwezig om 19.00 uur in de bovenzaal van De Valkaart.

 

8. Adviezen

 

            Afsprakennota vrijetijdsparticipatie: ook voor niet OCMW-klanten!

            Samenwerking vrijetijdssector; theaterseizoen in het teken van het Oosten. Suggesties van de clubs zijn welkom

Het sportbeleidsplan hoofdstuk 9 impulssubsidies moet terug naar de Gemeenteraad. De raad van bestuur bespreekt het gemeenteraadsdossier en geeft opnieuw advies met bevestiging van het vorige advies. Peter en Romain ondertekenen het advies.

9. Varia

            De volgende vergadering IGOS  gaat door in Brugge op 2 april

                Vergadering Jogging-Beereltrofee op 24.02; Promotie verzorgen op de Sparrengalm Veldloop. Wie werkt mee?

                De belijning van de basketbalterreinen zal vermoedelijk in 2012 wijzigen.

De basketbalclub Oostkamp vraagt naar mini-basketbaldoelen voor de allerkleinsten. Is blijkbaar een probleem van bergingsruimte.

ISB-organisatie: werkgroep Sportraden in Leuven op 18-19 maart. Inschrijven bij Romain

Twee verenigingen hebben hun activiteiten stopgezet: de Boogschutters ‘De Rozeschutters’ en de Moedige Vissers.

FC De Klakmolen meldt dat er te weinig warm water is in hun kleedkamers te Baliebrugge. Ze herinneren ook aan de vraag naar een bank voor de reserven.

Romain meldt dat het pas achter het Bloemenhuisje een ware modderpoel is geworden

 

Volgende vergadering op 17 maart om 20.00 uur in De Wieke

Met sportieve groeten,

 

Aan de het College van Burgemeester en Schepenen

 

Advies raad van bestuur sportraad van 17.02.2009 in verband met de nieuwe erkennings- en toelagereglementen (werkingstoelage en impulssubsidies).

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert,Julien De Meyer,  Hilde Langenbick, Nancy Patteeuw, Rudy Everaert, Ingrid Vanhoutte, Walter De Vooght , Iris Verschoore,  Monique Naeyaert, Peter Deboot,  Herman Van Colen, Jean-Marie Bulthé en Geert Vercruysse(sportfunctionaris).

 

Verontschuldigd:  Etiernne Poupaert,  Lena Vansieleghem, , Nicolas Stael, en Nathalie Delacluse

 

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. Schepen Dirk De Zutter verduidelijkt het belang van deze vergadering en de reden van de dringende herneming van de adviesvraag. De wijziging met betrekking tot de doelstelling OD7 (onderzoeksrapporten) in het  hoofdstuk 9 van het sportbeleidsplan wordt toegelicht en er wordt nogmaals de goedkeuring van de sportraad gevraagd.

2     Advies erkenningreglement en subsidiereglementen:

De raad van bestuur wenst eerst en vooral op te merken dat zij het advies van 27 /11/2008 opnieuw bekrachtigen, dit inclusief de goedkeuring van het hoofdstuk 9 van het sportbeleidsplan inzake de impulssubsidies.  Ook de wijziging met betrekking tot de doelstelling OD7 (onderzoeksrapporten) in het  hoofdstuk 9 van het sportbeleidsplan wordt goedgekeurd met de bijhorende verschuiving van de 500 euro naar doelstelling OD1, te zien in de financiële meerjarenplanning. Deze verschuiving wordt meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging.

 

3. Varia

De clubs werden ondertussen inhoudelijk geïnformeerd op een de bijzondere infosessie van 9 februari 2009. 

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 17.03.2009.

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Nicolas Stael, Julien De Meyer, Ingrid Vanhoutte, Herman Van Colen, Werner Parmentier, Nancy Patteeuw, Lena Vanzieleghem, Iris Verschoore en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 

Verontschuldigd:  Rudy Everaert, Walter Devooght

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden Er wordt eerst een bezoek gebracht aan de overdekte petanqueterreinen

2     Verslag vorige vergadering 17.02.2009

Wordt goedgekeurd

3. Evaluatie Gouden Merels

Beter juryzitting (1u30 voor de viering) en viering zelf iets later organiseren

Terechte winnaar. De titel “ambassadeur van de Sport” werd eveneens toegekend. We betreuren dat niemand van het bestaan van deze titel afwist. Die werd blijkbaar ter elfder ure uitgevonden.

De genomineerden waren niet verwittigd. Het ging hier om een misverstand.

In de toekomst beter de pers verwittigen wie kandidaat is en niet wie genomineerd is en alle kandidaten uitnodigen.

4. Info avond vergadertechnieken

            Niet iedereen was tevreden hierover. OK qua inhoud maar te lang en te traag

In navolging van deze vorming wordt voortaan vergaderd in de ‘lokalen’ van De Wieke ipv in de veranda.

5. Beereltrofee

Bij de stratenloop in Hertsberge kan hiervoor reclame gemaakt worden.

-          vooraf (13u30: uitleg geven aan de inschrijvingstafels; geen kaarten meegeven) en

-          na afloop (aan de deelnemers een kaart bezorgen). Dit wordt via Romain geregeld als er ten laatste een week vooraf 300 deelnamekaarten geleverd worden, dan worden deze toegevoegd aan het prijzenpakket voor alle deelnemers (voor de mensen van  buiten Oostkamp en Beernem blijft dit waardevol als promotie van de data).

6     Uitstap leden Sportraad

De datum wordt vastgelegd op 30.08.2009. Herman zal een uitstap samenstellen in de buurt van Oudenaarde.  De Wieke is voorbehouden voor s’avonds.

7     Nieuwe penningmeester

Na het ontslag van Rita dienen we een nieuwe penningmeester te kiezen. Ingrid is enig vrijwilliger en wordt bijgevolg de nieuwe penningmeester (waarvoor onze dank)

8. Zwemloop

Op 17 mei is er de eerste zwemloop, een organisatie van Flac, Duathlon Vereniging Baliebrugge en ZVO. Herman geeft een korte uitleg. Geert gaat de Schutters vragen geen pijlen af te vuren die dag. De schepen zal bij TMVW informeren of de waterbar kan aanwezig zijn...  Gratis water voor alle deelnemers ?

9. Algemene Vergadering van 18 mei in  de Wara

Romain vond Roland Hurtecant bereid een toespraak te geven

            De secties zullen nog eens voorgesteld worden; elk 1 minuut.

De secties 5 en 9 hebben nog geen vertegenwoordiger. Die dienen nog samen te komen voor de vergadering. Romain neemt contact.

Het kasverslag dient nog te worden opgemaakt en nagezien.

Verder op het programma: sportief nieuws, aansluitingen en ontslagen, info gemeente.

Er ontstaat een discussie over de organisatie van de A.V. Het wordt steeds moeilijker een spreker te vinden en voor de meeste aanwezigen is dit een verplicht nummer. Misschien in de toekomst de AV koppelen aan een andere organisatie of evenement.

10. Deelname ISB congres 18 en 19 maart

De bestuursleden nemen niet deel aan het congres... Wel deelname van personeelsleden van de sportdienst...

11. Adviezen

Hoofdstuk 9 werd opnieuw goedgekeurd in de gemeenteraad en ondertussen ook aanvaard

            door minister Anciaux; met opmerkingen. De opmerkingen van de minister worden overlopen. Gunstig advies.

12  Varia

Duathlon Godelieve: principiële goedkeuring om het terrein aan te passen (extra heuvels)

FLAC zou graag extra voorzieningen krijgen: principiële goedkeuring voor verspringbak, kogelstoten, hoogspringen.

KSV Oostkamp speelt zondag een topmatch voor de titel. Etienne betreurt de slechte staat van het terrein.

Julien stelt vast dat de kleedkamers in de Schakel vuil zijn. Aankoop van borstels te overwegen

Opmerkingen over het TMVW contract dienen overgemaakt te worden.

Wielertrofee: kaarten voor het BK werden voorzien. Reacties? Geen bekend. Voorstel om in de toekomst te kijken naar een gelijkaardig aandenken wordt aanvaard.

Let’s Dance in mei gaat niet door

Petanque op 29 mei

Voor de Vlaamse Fietsweek van 12 en 14 mei zijn nog medewerkers gezocht

De werkgroep toelagen komt bijeen op 24 maart om 9.30 uur

Dit jaar staan de gevechtsporten “In de kijker” van Bloso. Samenwerking met de scholen te overwegen.

 

Volgende vergadering op 21 april om 20.00 uur in de Wieke

                       

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 21.04.2009

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Peter Deboot,  Jean-Marie Bulthé, Lena Vanzieleghem, Julien De Meyer, Etienne Poupaert, Werner Parmentier en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd:  Nicolas Stael, Herman Van Colen, Hilde Langenbick, Ingrid Vanhoutte en Rudy Everaert

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

Hij geeft nadere uitleg waarom de vergaderingen voortaan anders gestructureerd zullen zijn. Er waren teveel variapunten, sommige leden toonden bijgevolg geen interesse en verlieten vroegtijdig de vergadering.

Er wordt afgesproken dat kleinere problemen (die bv slechts één club aanbelangen) rechtstreeks met de betrokken gemeentelijke dienst worden besproken.

Eventuele agendapunten dienen uiterlijk 8 dagen op voorhand bij de voorzitter gemeld worden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de Sportdienst

2     Verslag vorige vergadering 17 maart 2009

Julien meldt dat zijn opmerking over De Schakel ook het ontbreken van warm water betrof.

3. Adviezen

Geert overhandigt de tabel met de subsidies. Hij geeft nadere uitleg over de verschillende rubrieken. De impulssubsidies zijn nu geraamd op het theoretisch maximum van 17.700,00 euro. Dit bedrag zal zeker nog dalen omdat van dat budget nog geld nodig is om vormingscursussen edm te organiseren. Voor de grote clubs zou dit een daling van de  toelage  van ongeveer nog 200,00 euro kunnen betekenen. Gelieve deze cijfers nog niet door te geven. De impulssubsidies worden later op het jaar of eind december uitbetaald !

Er dienen nog kleine aanpassingen aan het aanvraagformulier t e gebeuren. Hiervoor zal de werkgroep nog eens samenkomen

Het voorontwerp jaarlijkse evaluatie sportbeleidsplan wordt besproken. Eventuele bijsturingen van de sportstrategische doelstellingen: geen voorstellen tot wijziging.

Lena vraagt naar de respons vanwege de kansarmen. Op dit moment is er weinig reactie. Misschien dient dit nog eens herinnerd te worden op de A.V.

Voorontwerp tarieven sport/zwembad:

Geert geeft uitleg bij de verschillende wijzigingen.

Voor niet sportieve manifestaties zij n de tarieven van TMVW te hoog. Hier zou de mogelijkheid bestaan om via een derdebetalersysyteem te werken (Gemeente neemt een deel van de kost ten laste)

De vraag wordt gesteld waarom het Gemeentepersoneel en hun gezin 50% korting krijgt en de leden van de adviesraden niet. Best eens nagaan wat de impact van deze toegestane korting is.

Duathlon: Walter ziet de mogelijkheid om op Baliebrugge het bestaande parcours uit te breiden en te verbeteren. Wordt vervolgd

Flac: er is een principiële goedkeuring voor een verspringbak en faciliteiten voor kogelstoten en hoogspringen. Wordt eveneens vervolgd.

4. Varia

            Er is dit jaar geen wisselbeker voor de lijnvissers wegens onenigheid tussen de verschillende clubs

IGOS-vergadering: er is dit jaar een Vlaamse Zwemdag ipv Zwemweek. Niettemin kan elke gemeente beslissen met het bestaande concept verder te werken. – De Finse piste in Sijsele werd officieel ingelopen.

Op 23 april is er de vormingsavond VZW wetgeving

Op 24 april is er de voorstelling van het project Oost-Campus in het gemeentehuis.

Op 2 mei  gaat het petanquetornooi van S-plus door in De Valkaart

17 mei: eerste zwemloop in De Valkaart

17 mei: PK West-Vlaanderen voor Junioren in Ruddervoorde

Mededeling dienst sport: Roefel gaat door op 25 april !? Hiervan was blijkbaar niemand op de hoogte.

De Sparregalmse loop was in orde en tevens kon er reclame gemaakt worden voor de Beereltrofee.

Intussen is KSV Oostkamp kampioen in 2e provinciale

Etienne heeft al een offerte (450,00 €) voor de bus van 30 augustus (uitstap sportraad)

Met sportieve groeten,

Romain Hallaert                                                                                                                                                                            Peter Deboot

voorzitter                                                                                                                                                                         secretaris

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 12.05.2009.

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Peter Deboot, Monique Naeyaert,  Nicolas Stael,  Ingrid Vanhoutte, Herman Van Colen, Werner Parmentier,  Rudy Everaert en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 

Verontschuldigd:  Julien De Meyer, Jean-Marie Bulthé, Hilde Langenbick, Lena Vanzieleghem en Walter Devooght

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 21.04.2009

Wordt goedgekeurd

3. Kampioenenhulde 06.06.09

De verschillende dossiers worden besproken. Na een open discussie worden de volgende kandidaten genomineerd:

Sportploeg: Karate Oostkamp, KSV Oostkamp en Volleybal Venus

Sportvrouw: Els Vandesteene

Sportman: jarno Vercruysse en Pol De Rocker

Beloftevolle jonge sporter: Jesse Vercruysse, Anne laure Gheerardyn en Rani Declerck

In de rand van deze verkiezing vraagt Rudy om in de toekomst ook naar het aantal deelnemers van een kampioenschap te vragen. Dit om te vermijden dat iemand gehuldigd wordt die in zijn categorie geen enkele tegenstander heeft.

4. Aanpassing website

            Nieuwe adressen en e-mail werden aangepast.

De foto’s van de Beereltrofee en het petanquetornooi staan op de site

5. Evaluatie voorbije organisaties

            23 april: VZW-reglementering was zeer goede gegeven (24 deelnemers)

24 april: nieuw bestuur- en dienstencentrum Oost Campus. Zal klaar zijn over 2 jaar. Plannen meebrengen naar de volgende vergadering

02 mei: petanquetornooi S plus was een groot succes

6     Adviezen en opvolging adviezen

Verdeling toelage medewerking organisaties 2008: Etienne meldt dat S-sport overal aan meewerkt. Zal aangepast worden (4 deelnamen extra) Om dergelijke discussies te vermijden wordt voorgesteld dit bedrag in de toekomst gewoon bij de “grote pot” te voegen

De tarieven sport/zwembad gaan ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

De toelage 2009 wordt in twee keer uitbetaald; de impulssubsidie wordt namelijk later betaald

7     Varia

Lidmaatschap “I love to dance” wordt onderzocht door Romain. Uit te nodigen op de A.V.

Week van de sportclubs/sportmarkt. Voorlopig maar twee deelnemende clubs. Indien niet meer belangstelling laten we dit beter niet doorgaan.

De Vlaamse Fietsweek voor scholen is gestart. Op de vraag of stoffelijke schade verzekerd is luidt het antwoord “neen”

Jaarplanning volgend seizoen: het personeelsfeest gaat door op 16 januari. Op 10 januari is er de Nieuwjaarsreceptie, dit keer in Hertsberge

Voor het behalen van extra punten impulssubsidie zijn er twee opleidingen in aantocht: Jeugdsportcoördinator in Torhout (organisatie VTS) en een bijscholing georganiseerd door “Go Pass”. Info zal aan de clubs bezorgd worden (is ondertussen al gebeurd)

Herman stelt dat in veel gevallen het aantal beschikbare plaatsen bij VTS-cursussen te klein is

8. Rondvraag en mededelingen

De eerste zwemloop gaat van start op 17 mei om 13.30 uur

Op 26.11 is er een vorming medisch verantwoord sporten

De A.V. gaat door op 18 mei in de Wara; bestuursleden iets vroeger aanwezig

Er zijn in de bibliotheek interessante boeken ivm vrijwilligerswerk. Geert heeft copies ter beschikking

De tarieven voor de petanque wijzigen niet (450 €/jaar; kan wel in twee keer betaald worden)

Rudy meldt dat een dansschool ongevraagd en zonder toelating de matsportenzaal had ingepalmd. Dit moet in de toekomst zeker vermeden worden

                       

Met sportieve groeten,

 

Romain Hallaert                                                                                                                                                                            Peter Deboot

voorzitter                                                                                                                                                                                      secretaris

Verslag vergadering  raad van bestuur op 16/06/2009

 

Aanwezig : Schepen Dirk De Zutter, Geert Vercruysse, sportfunctionaris, Romain Hallaert, Walter De Vooght, Etienne Poupaert, Julien De Meyer, Jean-Marie Bulthé, Ingrid Vanhoutte, Werner Parmentier, Van Colen Herman ,Iris Verschoore ,Rudy Everaert

Verontschuldigd:Hilde Langenbick , Peter Deboot, Nicolas Stael. Monique Naeyaert , Lena Vansieleghem

Eerst bezoek aan zolder matsportenzaal.

Deze ruimte kan polyvalent benut worden door de diverse vrijetijdsdiensten en de verenigingen.

Hierbij stellen we de volgende prioriteiten:

1.             voor de speelplein- en jeugdwerking tijdens de zomermaanden juli en augustus.

2.             voor de sportdienst: tijdens de andere vakantieperiodes (sportkampen; muv het gebruik als kleedkamer bij grote evenementen)

3.             voor de dienst cultuur: als omkleedruimte bij grote producties

4.             voor de diensten en de verenigingen algemeen:als sportruimte (zonder kleedkamers) tijdens de schoolperiodes (muv het gebruik als kleedkamer bij grote evenementen)

Verslag vorige vergadering>> geen opmerkingen

Evaluaties : fietsweek scholen Ú O.K.

                    Algemene vergadering Ú combinatie haalbaar met viering en juryzitting Kampioenenviering ?

                     Petanquetornooi Ú goed verlopen ongeveer 50 deelnemers

                     Kampioenenhulde Ú programma was te laat bij sportraad

                                                        afspraak met de pers moet beter

                                                        reglement  moet nogmaals doornemen(ploeg>>club??)

Adviezen : Impulssubside >> Geert geeft de nodige uitleg

                  Krav Maga >> gevechtssport?? Advies voorlopig negatief tot wij meer inlichtingen hebben van Bloso

                  Tarieven sport/zwembad>> zijn blijkbaar nog niet goedgekeurd in de gemeenteraad

Varia:

Uitstap sportraad >> is gepland op 30/08/2009 – autobus is reeds besteld – de leden

                                  aanschrijven door Herman

Week van de sportclubs>> geen deelname van Oostkamp

Studiedag op 23/06/09 >> inschrijven moest voor 16/06/09????

Nieuwe plannen bestuur-dienstencentrum>> volgende raad van bestuur

Dynamoproject >> Geert geeft uitleg    ( www.dynamoproject.be )

Rondvraag >> Geert – sportkriebels in Jabbeke; medewerkers aub.

                                     Petanquetornooi in Lendelede 22/09/2009 (Romain en Etienne begeleiden)

                                     Sport overdag

                                     20/09/2009 aanvang straatvoetbal.        

J.De Meyer

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 15.09.2009.


Aanwezig:       Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert,  Etiernne Poupaert, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Nicolas Stael, Herman Van Colen , Lena Vansieleghem ,Hilde Langenbick , Walter De Vooght ,Julien De Meyer en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd:  Nancy Patteeuw, Rudy Everaert, Ingrid Vanhoutte,  Nathalie Delacluse , Werner Parmentier, Peter Deboot, en Iris Verschoore

1  Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2  Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen over het verslag

3. Evaluatie’s

Sportkriebels groot succes>> 1200 deelnemers
Uitstap sportraad ZEER geslaagd(dikke proficiat voor Herman)   

4. Komende activiteiten

  Minivoetbaltornooi voor scholen in de gulden kamer(Geert geeft uitleg)
 
Straatvoetbal  : Geen  medewerking meer van Coca Cola
                              Er zal appelsap of fruitsap ter beschikking zijn (op kosten van gemeente)
                              Chips worden betaald door sportraad
                              Lijst medewerkers doorgegeven
                              Steenbrugge neemt niet meer deel >> proberen te vervangen door wijkploegjes
                              Lions steunen terug met 1500 €
                   Uitnodigingen voor penalty cup via Etienne
                              Boterkoeken voor medewerkers(julien)

Petanquetornooi in Lendelede op 22/9 ,  Etienne en Romain begeleiden de groep.

Vlaamse zwemweek wordt vervangen , in november zullen er  verschillende activiteiten doorgaan

Promotie conditiescreening voor senioren

Seniorensportdag op 20 november 2009

5. Nieuwenhove-Gruuthuyse: suggesties voor inrichting

Verslag bezoek aan sportraad Oostkamp

Spoorlijn Gent-Brugge

Kanaal Gent-Oostende

Er bestaan plannen van de gewenste route (die ook deels over andere gemeenten loopt.

E40

Oostkamp centrum

Fietsverbinding Oostkamp-Brugge

Warandeputten

Oostcampus - Siemenslaan

Private kasteelparken

N50

Nieuwenhove

Speelbos Nieuwenhove

Nieuwenhovebos

Erkegem

Rivierbeek

Industrieterrein Kampveld

Kampveld bos

Waardamme

Hertsberge

Bezoek: HVM en KBR

Verslag: KBR     

6 Korte bespreking plan nieuw bestuur-dienstencentrum

Zie ook uitleg in de Merel

7 Adviezen en opvolging adviezen

Geen toelating Krav Maga ( gevechtsport ) in de Valkaart , deze sport is niet erkend door Bloso

Tarieven sport/zwembad goedgekeurd in GR.

        Waarom geen gratis zwemmen voor kinderen Oostkampse scholen ?

        Waarom krijgen gemeentepersoneel korting in het zwembad , adviesraden niet ?

Afsprakennota met adviesraden goedgekeurd in GR

Jaarverslag voor Bloso over sportbeleidsplan 2008 goedgekeurd in CBS

8 Varia

Brochure Funkampen 2009-2010 en start sport over dag en diverse lessenreeksen.

9 Rondvraag en mededelingen

35 jaar bestaan Godelievestappers

Vernieuwd zwembad in Zedelgem

Sporthal in Moerbrugge is toegankelijk voor verenigingen ( eventueel voor trainingen )

Dank aan de medewerkers vlaamse fietsweek

Nieuwe redder in het zwembad De Valkaart

TMVW vraagt aan de zaal gebruikers jaarlijks een kopie  verzekering BA

Men vraagt ook aan de zaal gebruikers de nooduitgangen na hun activiteit terug dicht te doen.

Nicolas heeft deelgenomen aan de parochianenkoers in Oostkamp .

Ter info ’t Gezelletje kan genieten van een gunsttarief zwembad ( via 10 beurtenkaarten )

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 13.10.2009.

Aanwezig:           Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Peter Deboot, Monique Naeyaert, , Nicolas Stael, Julien De Meyer, Werner Parmentier, Rudy Everaert, Walter devooght, Hilde langenbick, Peter Deboot en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd:  Herman Van Colen, Jean-Marie Bulthé

1     Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2     Verslag vorige vergadering 15.09.2009

Etienne vraagt waar de sporthal in Moerbrugge dan wel mag staan. Het gaat om de basisschool . Dirk laat opmerken dat de school eigenaar is en zelf beslist of ze de zaal verhuurt.

Romain vraagt om de adviezen duidelijker te formuleren.

Rudy vraagt of de gemeente het advies vm Krav Maga gevolgd heeft. Dat blijkt het geval te zijn.

3. Evaluatie vorige organisaties

Het straatvoetbal verloopt goed, hoewel er minder belangstelling is dan vorige jaar. Julien stelt dat we met de evaluatie beter wachten tot alles voorbij is.

Etienne vindt dat er te veel andere organisaties waren bij Ruddervoorde-kermis. In de toekomst niet meer laten samenvallen met de kermis.

Het straatvoetbal in Oostkamp viel dan weer samen met de Superprestige veldrit in Baliebrugge

Proberen de wijken wat meer te betrekken? Nicolas stelt dat daar weinig interesse zal zijn.

De scholen beter stimuleren. Er zijn veel te grote scoreverschillen. Niet te lang mee wachten (op de volgende AV).

4. Komende acties

            Straatvoetbal Hertsberge: er is nood aan medewerkers, vooral voor het opruimen. Alle materiaal moet terug naar het lokaal. Etienne overloopt de lijst met medewerkers

Voor de IGOS-wandeling op 19oktober is de verzamelplaats de parking van restaurant Bulskampveld

Voor de zwemactiviteiten in november is een info-folder gemaakt.

Uitreiking beereltrofee op 22 november om 10u30 in bovenzaal De valkaart

Voor de wielertrofee is er geen prijsuitreiking. Er wordt een inkomticket voor de Superprestige cadeau gedaan.

 

5. Adviezen

Daring Ruddervoorde vraagt verlichting op hun hoofdterrein gezien het toegenomen aantal trainingsuren en wedstrijden. Gunstig advies wordt gegeven.

                Romain stelt dat ook het “pisteveld” in De Valkaart beter verlicht zou worden.

6     Varia

Vorming: het aanbod wordt nog eens overlopen. Er is meestal weinig belangstelling en het zijn ook steeds dezelfde verenigingen die er op af komen. Nog eens herinneren op de .AV Eens nadenken wat er kan aangeboden worden aan kleinere verenigingen

Overleg reglementen:

de diverse overgangsmaatregelen:

=>vanaf 2010 voldoen aan de voorwaarden van het erkenningsreglement = nu actie nodig in de clubs ! 

* clubs kregen vorig jaar in hun toelagebrief een waarschuwing of opmerking. Deze herhalen in begeleidende brief invulformulieren (aantal Oostkampse leden, > 10 leden, ...) 

* bij clubs die niet meer voldoen moeten we melden dat de erkenning zal ingetrokken worden 

Gevolgen verlies erkenning vermelden in begeleidende brief invulformulieren

x geen recht meer op toelage 

x nog recht op korting zaalhuur ? (JA:  Art. 06 A) Algemene bepalingen:Deze  tarieven gelden voor door de gemeente erkende verenigingen en voor verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke raad. Andere verenigingen of individuelen betalen 20% meer.

algemeen:

o  80% regel tov 2007 valt weg dwz dat de clubs niet meer minimum 80% van het bedrag van 2007 ontvangen !

o  in 2011 8% via positieve doorlichting professioneel management => doorlichting moet in 2010 gebeuren

o  overal wordt nu rekening gehouden met verzekerde leden !

Praktisch:

Nieuwe bijlage overzicht trainers. Nieuwe invulformulieren: zie bijlage (formulieren niet doorgeven aub, wel uw eventuele opmerkingen dringend doormailen naar de dienst sport).

Algemene Vergadering:

Werner stelt voor om een komische act in te lassen.

Walter stelt voor een voorstelling van sportvoeding te doen.

Rudy stelt voor verdienstelijke jeugdtrainers te huldigen.

Waarom de Algemene vergadering niet koppelen aan de kampioenenviering

7     Rondvraag

Op 11 november vindt het Kampioenschap van Vlaanderen voor Aspiranten – veldrijden- plaats in Ruddervoorde.

Op 13.11 is er een symposium over de ethiek in de sport.

Dirk opeert de organisatie van een 20 km tijdrit in Oostkamp volgend jaar in juni.

 

Volgende vergadering op 17 november in De Wieke     

              

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 17.11.2009.

Aanwezig:           Romain Hallaert, Hermen Van Colen, jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert,  Julien De Meyer, Rudy Everaert,  Hilde langenbick, Peter Deboot en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

 Verontschuldigd:  Nicolas Stael, Werner Parmentier, Walter Devooght, Dirk Dezutter en Iris Verschoore

1    Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2    Verslag vorige vergadering 13.10.2009

Geen opmerkingen

3. Evaluatie vorige organisaties

Straatvoetbal:

Etienne: volgend jaar “moeilijke” data vermijden. Zie bv Ruddervoorde: door te veel andere organisaties naar aanleiding van de kermis was er minder belangstelling

De laatste dag moet Oostkamp zijn, omwille van het terug opbergen van het materiaal

KSV Oostkamp vroeg via Etienne een vergoeding voor het wassen van truitjes en sokken!

In Hertsberge was er een probleem omwille van de leeftijd van de deelnemers

Proberen meer scholen aan te spreken

Eventueel terugbrengen naar 3 weekends?

Voorstel voor volgend jaar:

Ruddervoorde 19 sept, Moerbrugge 26 sept, Hertsberge 10 okt en Oostkamp 17 okt

De scholen weer aanspreken

Eventueel voetbalclubs tegen zichzelf laten spelen

De penaltycup op het einde organiseren

Igos wandeling

Er waren minder deelnemers dan vorig jaar

Monique: we waren veel te vroeg op de afspraak

Gaat volgend jaar door in Jabbeke op 25 oktober

Wielertrofee

Geen huldiging meer. De laureaten kregen hun inkomkaart voor de cyclocross. Volgend jaar opnieuw zo doen

 

4. Komende acties

                Op 18 november is er het unihockeytornooi in Riderfort. 6 Oostkampse scholen nemen deel.

                Zwemmaand: de marathon had 17 ploegen die samen 97,3 km zwommen.

                Ook alle andere initiatieven lopen goed behalve het overlevingszwemmen.

Negatief punt: de cafetaria is niet open op zondagnamiddag. Er dient nagegaan te worden of de uitbater niet verplicht is open te blijven .

Uitreiking Beereltrofee op 22 november: iedereen  is uitgenodigd om 10.30 u in de bovenzaal (medewerkers om 9u45)

Seniorensportdag op 20 nov: 143 deelnemers ingeschreven.

 

5. Adviezen en opvolging adviezen

FLAC vraagt verlichting aan hun container en langs het looptraject in De Valkaart. Na één jaar is daar nog geen respons op gekomen. Gezien de anderzijds wel snelle beslissing aangaande de verlichting van het voetbalveld in Riderfort, wordt door de raad van Bestuur aangedrongen op een snelle oplossing.

De bergruimte in De Valkaart dient aangepast te worden. Geert schetst de voorziene uitbreiding en herschikkingen.  De Raad van Bestuur geeft dit voorstel een positief advies.

De definitieve cijfers van de impulssubsidies worden goedgekeurd.

6    Opvolging akkoorden

De Raad van Bestuur stelt zich de vraag hoe ver het staat met de aanvraag voor aanpassing terreinen duathlon (extra heuvels) en de vraag van FLAC voor extra voorzieningen (verspringbak, kogelstoten, hoogspringen)

7. Varia

Geert overloopt de planning voor 2010

De voorziene vormingsdag communicatie op 9 maart valt weg. Eventueel vervangen door Sport en Voeding (Mensana)

Datum Gouden Merel: wellicht  28 februari

Etienne: er is een petanquetornooi S-sport op 8 mei

De tweede Oostkampse zwemloop is op 16 mei

Sportkriebels in Jabbeke op 6 juli

7    Rondvraag

Etienne: waarom krijgen de senioren geen toelage zoals de clubs met jeugd die de zaal huren? Senioren huren ook een lokaal. Antwoord: deze subsidie is enkel voorzien voor JEUGD.

Etienne vraagt eveneens om het lokaal in de oude brandweerkazerne deftig te verwaren

Herman merkt op dat in het formulier betoelaging punt 4.11 dubbel gebruik maakt met reeds gestelde vragen op blz 1

Etienne vraagt de publiciteit op de truitjes Straatvoetbal zo vlug mogelijk te factureren. Deze facturen opsturen met dankbrief (oa Ovalco)

Etienne vraagt of RESO al betaald is voor de drank en of de bus voor de uitstap al betaald is?

De berging in de Valkaart staat overvol (hieraan wordt verholpen: zie hierboven)

Werner nam ontslag bij S-sport. Hierdoor is hij automatisch ontslagnemend in de RvB. Deze sectie dient samen te komen om een nieuwe afgevaardigde te kiezen.

Twee mogelijke kandidaten voor Sportprestaties door te sturen naar de Provincie: P. Germonprez (Iron Man Florida) en P Vandewalle (brons in Flanders Fields marathon)

Herman weet van een mogelijke versterking voor de sportraad in sectie 7: Ellen Van Tieghem is kandidaat

Volgende vergadering op 15 DECEMBER in  De Schakel

                     

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 15.12.2009.

Aanwezig:           Romain Hallaert,  Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, Walter Devooght, Lena vanzieleghem, Herman Van Colen, Ellen Vantieghem, Julien demeyere, Hilde Langenbick, Nicolas stael, Jean Marie Bulthé, Peter Deboot, Iris Verschoore,  Schepen Dirk De Zutter en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd:  Ingrid Vanhoutte en Rudy Everaert

1    Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

Hij verwelkomt in het bijzonder Ellen, nieuw lid

2    Verslag vorige vergadering 17.11.2009

Etienne heeft een paar opmerkingen:

Ons lokaal zit overvol en moet dringend opgeruimd worden

Openbare Werken heeft een tent gevraagd voor de Nieuwjaarsreceptie

Het is nog steeds te koud in de oude brandweerkazerne. Dirk meldt dat er niet al geïnvesteerd worden in nieuwe verwarming

3. Evaluatie vorige organisaties

De Vlaamse Zwemweek was globaal genomen een succes. Het feit dat alles over één maand gespreid is speelt daarbij een positieve rol. Er waren 355 deelnemers voor activiteiten waar inschrijven verplicht was.

Voor de zwemtombola was de maand dan weer te lang

Creatief in het zwembad: succes

Fairtrade zwemmen: 32 deelnemers

Ravot je rot: ook een succes

Baby –en peuterzwemmen: veel afwezigen, slechts 8 deelnemers

Aquafit: is ook een Sport overdag activiteit

Seniorenzwemmen: geen nieuwe deelnemers

Overlevingszwemmen: 17 deelnemers dankzij Walter

Zwemmarathon: vlotte organisatie met 177 deelnemers die samen 97 km zwommen

Aperetiefzwemmen: 110 deelnemers

Koffiekletszwemmen: 28 deelnemers

De Vlaamse zwemzondag viel samen met de demonstratie kunstzwemmen

 

De vraag werd gesteld of de cafetaria verplicht open moet zijn bij organisaties op zondagmiddag. Geert citeert uit het overleg met de uitbaters van oktober 2008: “tijdens de gewone openingsuren van het complex, competities, wedstrijden, voorstellingen, vergaderingen,… dienen de bar boven en de cafetaria beneden open te zijn”. Dirk nuanceert dit enigszins aangezien de zondagmiddag de sluitingsdag van de cafetaria is.

De opmerking wordt gemaakt dat de bar wel tot 4 uur ’s morgens openblijft voor bvb de basket.

Herman merkt op dat het geen zin heeft iets te organiseren in het zwembad op zondagmiddag als de bar gesloten is.

Unihockey op 18 nov: een 8-tal scholen uit Oostkamp nam deel

De prijsuitreiking van de Beereltrofee was in orde. Volgend jaar wordt hetzelfde programma afgewerkt.

De seniorensportdag was een succes met 140 deelnemers . Weliswaar was het kostenplaatje hoog.

Het globale programma van het doelgroepen beleid senioren wordt overlopen. In de toekomst zal de verhouding inkomsten/ uitgaven moeten bijgestuurd worden. Te grote onkost tov andere activiteiten.

4. Adviezen

Toelagen organisatoren: gunstig voor doorgestuurd voorstel 2009. Voorstel om in de toekomst het reglement aan te passen: het verschil beroeps-jeugd is te groot. De werkgroep betoelaging weer samenbrengen

De vormingsavond “sport en voeding” gaat door op 9 maart

5. Opvolging adviezen

De impulssubsidies zijn goedgekeurd

Terreinen Duathlon: wordt verder aan gewerkt

Extra voorzieningen FLAC: dossier blijft hangen, Romain volgt dit verder op

Verlichting FLAC: er kwam nu een boze brief van een (verre) buur. De extra verlichting is nog steeds niet in orde

Verlichting Riderfort voetvalveld komt in orde voor volgend seizoen

De uitbreiding van de bergruimte in De Valkaart is goedgekeurd en wordt verder uitgewerkt

6    Nieuwe kalender

De Nieuwjaarsdrink van de Gemeente is op 10 januari op het dorpsplein van Waardamme (rechtover de wara)

Er moet nog een datum voor de Gouden merels vastgelegd worden. Is ondertussen vastgelegd op zondag 7 maart om 10u30 in theater De Valkaart (dus niet op 28/2).

7. Varia

            Van 6 tot 8 juli zal er wellicht een circus staan op het Bad nauheimplein

                Geïnteresseerden kunnen nog steeds de enquête van ICES over ethiek in de sport invullen

De naam van WTC ’t Putje is gewijzigd in WTC De putters

De vereniging Sint-Godelievevink diende een aanvraag tot lidmaatschap van de Sportraad in (komt bij sectie 10)

7    Rondvraag

Julien: VV Figaro houdt zo goed als zeker op te bestaan. Hij vraagt zelf om de sectie te mogen samenroepen in januari of februari. Hij is zelf bereid om ergens anders aan te sluiten en zo zijn mandaat in de Sportraad verder te zetten. Ondertussen is hij ook aangesloten bij S-sport en kan zodoende de plaats van werner Parmentier innemen

Etienne vraagt nogmaals of de sponsoring van het Straatvoetbal al betaald is. De facturen zijn opgestuurd. Hij wenst ook te weten of de Lion’s Club al betaald heeft. Informeren bij de penningmeester.

Iris: vraag van de senioren voor deelname door niet-aangeslotenen: Geert merkt op dat Sport Overdag een oplossing kan bieden

Iris: Figuurbuilding: ingeschrevenen komen niet af en verhinderen zo anderen die wel willen deelnemen.  Geert zal vragen dat de lesgevers de sportdienst op de hoogte houden als de deelnemers 5 keer naeen niet afkomen; dan nemen ze contact met de mensen op de wachtlijst.

Volgende vergadering op 02.02.2010 in De Wieke

                       

Met sportieve groeten,