Verslagen 2010

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 09.02.2010.

Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Walter Devooght, Lena Vanzieleghem, Herman Van Colen, Ellen

Vantieghem, Julien Demeyere, Nicolas Stael, Jean Marie Bulthé, Peter Deboot, Rudy Everaert en

Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd: Schepen Dirk Dezutter, Hilde Langenbick en Monique Naeyaert

Afwezig: Iris Verschoore en Ingrid Vanhoutte

1 Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

Naar aanleiding van zijn 50ste huwelijksverjaardag wordt ons een drankje aangeboden door Etienne, waarvoor

onze oprechte dank

2 Verslag vorige vergadering 15.12.2009

Er zijn geen opmerkingen.

3. Nieuwe kalender 2010

Romain overloopt de nog aan te vullen data en aan te brengen verbeteringen:

Op 7 maart om 8.45 uur: verkiezing Gouden merel. Wie dit nog niet doorgaf en aanwezig kan zijn meldt dit

TEN LAATSTE OP 22 FEBRUARI BIJ STEFANIE (stefanie.schauwvliege@oostkamp.be of 050/833184). We verwachten

immers meer volk dan anders op de viering en wie niet verwittigd heeft, kan er niet meer bij; alle plaatsen

worden weggegeven.

Sportkriebels in Jabbeke is op 8 juli ipv 6 juli

27 november: uitreiking Beereltrofee

6 oktober: jeugdhappening cyclocross Baliebrugge

11 juni Petanquekampioenschap Oostkamp

29 augustus: uitstap Sportraad: Herman wordt verzocht voor de organisatie in te staan

4. Discussie omtrent opening cafetaria op zondagmiddag

Nog geen definitieve oplossing. Wordt vervolgd.

5. Nominaties Gouden Merels

Er zijn 6 kandidaten waarvan er 3 genomineerd moeten worden:

Pascal De Coessemaeker Volleybal venus

Lucien Declerck WTC Hertetrappers

Willy Van Hollebeke WTC Hertetrappers

Daniel Lannoo Basket Olympia Ruddervoorde

Irène De Meester Zwemmen

Lucien Stael Omnisportkampen

De kandidaturen worden in open debat besproken. Na een boeiend overleg worden volgende nominaties

voorgesteld:

Lucien Declerck

Daniel Lannoo

Irène De Meester

De genomineerden worden nog NIET doorgegeven aan de pers of andere externen.

6 Adviezen

De opleiding “weblog” maakt deel uit van de rubriek “kadervorming” (doelstelling 1.1.) voor de aanvraag

van de gemeentetoelage.

7. Varia

Julien geeft een stand van zaken in de sectie Amateurvoetbal. Hij heeft een vergadering op 15.02.10;

Afwachten wat daar beslist wordt over de eventuele opvolging van Julien.

Voor sectie 15 zijn twee kandidaten ter vervanging van Werner Parmentier (Julien Demeyer en Alberic

Vanlerberghe).

Beereltrofee: 27 november (zie hierboven punt 3).

Er is een nieuwe reglementering voor de gemeentelijke aanplakborden: zie bijlage aan dit verslag.

De vormingsavond Sport en Voeding gaat door op 9 maart. Er kan nog ingeschreven worden.

Er zijn wat aanpassingen aan de website gebeurd. De leden worden verzocht te controleren op eventuele

fouten.

Een informatieblaadje van de vzw deSOM wordt verspreid.

7 Rondvraag

De belijning van de basketbalvelden wordt aangepast. Uiterlijk seizoen 2012-2013 dient dit in orde te zijn.

Het faxnummer van Peter Deboot (050376133) bestaat niet meer.

De skatepiste werd verplaatst in De valkaart. Die bevindt zich nu vlakbij de container van FLAC. Romain

betreurt dat de Sportraad hier niets van wist.

Lena vraagt of de uitstap van de sportraad niet op een andere datum kan. Voorstellen indienen voor de

volgende vergadering bij Herman.

Volgende vergadering op 02.03.2010 in De Wieke

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 02.03.2010.

Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, , Herman Van Colen, Ellen Vantieghem, Julien Demeyere, Nicolas

Stael, , Peter Deboot, Rudy Everaert, Monique Naeyaert, Hilde Langenbick ,Geert Vercruysse,

sportfunctionaris en Iris Verschoore

Verontschuldigd: Schepen Dirk Dezutter, Jean Marie Bulthé, Walter Devooght,

Afwezig: Ingrid Vanhoutte , , Lena Vansieleghem , Nancy Patteeuw

1 Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2 Verslag vorige vergadering 09.02.2010

Er zijn geen opmerkingen.

3 Sectievertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur Sportraad, sectie 2 en sectie 15

Voor sectie 15 is er momenteel nog geen oplossing

Sectie 2: zie hieronder punt 4

Voor de sectie 5, 9, 10 en 16 is er nog steeds geen vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Er wordt een oproep voor nieuwe leden opgemaakt door Geert en verspreid via de gemeentelijke kanalen en

via de sportraad. Nathalie Delacluse is geen lid meer van de Sportraad; dit omdat VV Figaro zijn activiteiten

heeft stopgezet.

4 Verslag sectievergadering 15.02.2010 Sectie 2

Julien bespreekt het verslag van de vergadering. Hij neemt de plaats in van Wim Laforce (Octopussy) en blijft

aldus lid van de Raad van Bestuur,als vertegenwoordiger van de sectie 2

Kan het voetbalveld in Nieuwenhove gebruikt worden voor het amateurvoetbal?

Voor het veld in waardamme is er een probleem met de vogellijn.

Herman wijst erop dat de vraag naar nieuwe velden stijgt terwijl het aantal clubs daalt.

5 Discussie omtrent opening cafetaria op zondagmiddag

Deze discussie werd uitgesteld naar latere datum. De gemaakte afspraken zijn blijkbaar niet duidelijk en een

nieuwe samenkomst met de uitbaters dringt zich op.

6 Programma Gouden Merels

De genomineerden worden nog NIET doorgegeven aan de pers of andere externen.

Uitreiking op zondag 7 maart om 10.30 uur in theater De Valkaart. De jury komt samen om 08.45 uur

De presentatie is in handen van Geert Hoste, er is ook een optreden van Kurt Defrancq.

6 Adviezen

De vormingsavond 'EHBO bij sportongevallen wordt beschouwd als een sporttechnische vorming, net als de

vorming sport en voeding.

7 Varia

Geert overloopt de IGOS jaarplanning (zie bijlage).

Vormingsavond “ sport en voeding “ op dinsdag 9 maart om 19.30 uur (al 67 inschrijvingen).

Infosessie wegkapiteins op dinsdag 30 maart van 9 tot 12 uur (bovenzaal De Valkaart)

Aanpassingen aan de website Sportraad. Gestopte clubs: Sysloschutters, WTC Vliegend Wiel Oostkamp en

kaartersmaatschappij Tom Dooley. Van sommige secties zijn er ook te weinig gegevens.

Uitstap sportraad op 29.08.

Straatvoetbal gaat door op 19 en 26 september en 10 en 17 oktober. Julien bezorgt het verslag van de

samenkomst ivm straatvoetbal. De deelnemende clubs dienen aangeschreven te worden

We gaan de scholen nog meer betrekken en gebruik maken van jonge scheidsrechters.

Nog bekijken wie de sponsoring officieel regelt (Gemeente via factuur of Sportraad via attest) en ook de Tshirts

besteld en betaald.

Deelname ISB congres 17 en 18 maart 2010: eventuele geïnteresseerden schrijven in voor 5 maart.

Buitenspeeldag op 31 maart 2010 in Nieuwenhove.

8 Rondvraag en mededeling.

Volgende vergadering evaluatie van communicatie van sportclubs via de gemeentelijke infokanalen.

Samenkomst werkgroep toelagen: op vrijdag 26 maart om 9 uur in De Valkaart keuken boven; allen welkom !

Voetbalveld Rustoordstraat kan benut worden tot en met 19 juni 2010. Daarna definitief niet meer.

Zaterdag en zondag 20 en 21 november 2010: ISB Zwembaddagen.

Roefel woensdag 14 april in Baliebrugge.

Futsal tornooi PSOostkamp 13/5 tem 16/5/2010 in sporthal De Valkaart.

Toelagen: op 10 maart wordt alles afgesloten.

Volgende vergadering in de Schakel op 13/04/2010 om 20 uur !

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 13.04.2010

Aanwezig: Romain Hallaert, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, Ellen Vantieghem, Herman Van Colen, Lena

Vanzieleghem, Walter Devooght, Julien Demeyer, Peter Deboot en Geert Vercruysse, sportfunctionaris

Verontschuldigd: Schepen Dirk Dezutter, Etienne Poupaert, Iris Verschoore, Nicolas Stael, Hilde Langenbick

Afwezig: Ingrid Vanhoutte en Rudy Everaert

1 Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2 Verslag vorige vergadering 02.03.2010

Er zijn geen opmerkingen.

De leden betreuren het dat de Schepen van Sport al geruime tijd de vergaderingen niet bijwoont. Zij kunnen

hier wel begrip voor opbrengen maar vragen zich af wie momenteel de Sport vertegenwoordigt in de

Gemeenteraad. Is het niet opportuun dat een vervanger wordt aangesteld.

3 Verslag vergadering Straatvoetbal

Julien geeft een beknopte lezing van het verslag dat de leden toegestuurd kregen (in bijlage).

4 Gouden Merels 2009

De viering was naar de vorm zeer geslaagd.

Jammer genoeg waren weinig laureaten aanwezig en was er ondanks Geert Hoste en Kurt Defrancq heel

weinig volk in de zaal.

Het nieuwe begrip “Gouden merel” is nog steeds niet bekend genoeg

5 Discussie omtrent opening cafetaria op zondagmiddag

Nog steeds geen nieuws hieromtrent. De gemaakte afspraken blijven onduidelijk

6 Vormingsavond Sport en Voeding van 9 maart

Was zeer leerrijk

6 Infosessie wegkapiteins 30 maart

Goede opkomst voor een interessant onderwerp. Jammer dat er op het eind te veel “anekdotes” verteld

werden

7 Adviezen

Nieuwe voetbalvelden: Julien stelt dat er momenteel geen gebrek aan terreinen is. De ploegen uit de

Rustoordstraat verhuizen naar de Valkaart. Voorlopig is daar nog geen vraag naar. Voorlopig wordt hierover

geen advies opgemaakt vanuit de sportraad.

Communicatie sportclubs via Gemeentelijke kanalen: Geert bezorgt een overzicht. De doelstellingen van het

sportbeleidsplan worden (muv 2007) bereikt. Wel een aandachtspunt: nogal veel dezelfde clubs gebruiken

deze kanalen. Oproep naar andere clubs dit ook te doen.

Principiële keuzes toelagen: Geert overloopt de genomen beslissingen die aan de leden werden bezorgd.

Akkoord om dit jaar te starten met een waarschuwing en dit in de toekomst ook toe te passen als de clubs het

jaar ervoor in orde waren met hun erkenning.

Sportac-vorming: er wordt gekozen voor interne en externe communicatie. Ook eens informeren bij andere

organsatoren.

8 Varia

De uitstap van de Sportraad gaat door op 29.08; Herman organiseert een tocht in de regio Poperinge.

Er zijn nog steeds plaatsen vrij in de raad van Bestuur. Nancy patteeuw liet weten niet meer te komen (Filo

Ladies zijn gestopt). Nieuwe kandidaten zijn steeds welkom. Ingrid bleef de laatste vergaderingen afwezig en

Romain kan haar niet bereiken. Aangezien de aanwezigheid van een penningmeester essentieel is moet naar

een oplossing gezocht worden. Herman is bereid voor 2,5 jaar over te nemen. Waarvoor dank.

Geert vestigt de aandacht op de site => www.iederrencoach.be en op de info die terug te vinden is op

www.oostkamp.be

De foto’s van de viering Gouden merel staan op de site van de Sportraad

Geert legt de planning voor voor de jaarlijkse sluiting van het zwembad.

Informatie over obesitas en sport werd aan de leden bezorgd.

Medewerkers voor de fietsweek op 4 en 6 mei kunnen zich nog melden bij Stefanie

Clubs met kampioenen dienen die te melden bij de Dienst Sport uiterlijk 7 mei

9. Rondvraag

Jean-Marie is in het buitenland van 1 mei t/m 13 juni

Peter is afwezig in juli

Ellen is niet aanwezig op de volgende vergadering

Walter geeft een toelichting bij de Zwemloop van 16 mei

Volgende vergadering in de Wieke op 11/05/2010 om 20 uur !

Met sportieve groeten,

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 11.05.2010

Aanwezig: Julien Demeyer, Walter Devooght, Herman Van Colen, Monique Naeyaert, Rudy Everaert,

Nicolas Stael, Lena Vanzieleghem, Etienne Poupaert, Iris Verschoore, Peter Deboot,

Sportfunctionaris Geert Vercruysse en Schepen Dirk De Zutter

Verontschuldigd: Ellen Vantieghem, Jean-Marie Bulthé en Romain Hallaert

Afwezig: Ingrid Vanhoutte en Hilde Langenbick

1 Welkom

Aangezien de Voorzitter verontschuldigd is opent Julien Demeyer de vergadering en verwelkomt de

aanwezige leden

2 Verslag vorige vergadering 02.03.2010

Verschillende leden merken op dat zij de papieren versie van het vorige verslag niet ontvangen hebben. Geert

bevestigt dat de verzending nochtans tijdig is gebeurd. Eventuele opmerkingen over dit verslag kunnen op de

volgende vergadering gebeuren

3 Adviezen

· Vanuit de werkgroep de Drempel kwamen twee initiatieven ten behoeve van kansarme jongeren.

Het gaat om het organiseren, in het najaar, van een vorming over drempels en toegankelijkheid

alsook het invoeren van AXI-bonnen (naar het voorbeeld van Brugge). Advies: De vergadering is

van mening dat beide initiatieven dienen toegelicht te worden op de A.V. van 5 juni. Tevens kan

dan ook gepeild worden naar de interesse van de clubs.

· De toelagen aan de sportclubs worden besproken. Geert en Herman geven nadere uitleg waar

nodig. Etienne vraagt waarom de senioren geen tussenkomst krijgen voor zaalhuur. Geert

antwoordt dat dit nu eenmaal niet in het reglement staat. De werkingssubsidies worden uitbetaald

in juni, de impulssubsidies en de toelagen organisatoren op het einde van het jaar Advies:

toelagen worden goedgekeurd

· Geert geeft een korte toelichting bij de wijziging van het reglement inwendige orde van het

zwembad. Er is een wijziging aan de dresscode. Advies: De raad stemt in met de wijziging

· Er is geen bijsturing nodig van de strategische doelstellingen van het sportbeleidsplan. De

eventuele bijsturing van het jaarverslag Bloso zal behandeld worden in de volgende vergadering.

Geert doet een oproep om voorstellen zo snel mogelijk in te dienen.

4 Algemene Vergadering Sportraad van 05.06.2010

Dirk overloopt nog eens het programma. We rekenen op ieders aanwezigheid en medewerking bij de

inschrijvingen.

Adviezen i.v.m. de voorstellen de Drempel worden aan het programma toegevoegd (zie punt 3 hierboven)

5 Discussie over opening cafetaria op zondagmiddag

De Schepen meldt dat er een schriftelijk antwoord in aantocht is. Niettemin vindt hij dat het niet de taak is van

de Sportraad om een oplossing op te dringen. Een eventuele aanpassing kan enkel gebeuren bij de volgende

vernieuwing van het concessiecontract. Hij is tevens van mening dat door met elkaar te spreken er veel

problemen kunnen vermeden worden.

6 Penningmeester

Zoals in het vorige verslag gemeld zal Herman die taak op zich nemen. Op dit moment zijn er geen

achterstallige verrichtingen meer te boeken

7. Fietsweek voor de scholen

Was heel plezant….Iedereen bedankt voor de medewerking

8. Nominaties sportvrouw, sportman, beloftevolle jongere en sportploeg van het jaar

Vooraleer dot de verkiezing over te gaan merkt Peter op dat er een onderscheid moet gemaakt worden

tussen sportclub en sportploeg. Enkel een ploeg kan genomineerd worden, niet een club.

Julien vindt het dan weer jammer dat bij de verkiezingen weinig leden kunnen meestemmen omdat zij tot de

verenigingen behoren die kandidaat-genomineerden hebben.

Na stemming worden de volgende nominaties weerhouden:

Sportvrouw van het jaar: S. DUFOER wielrennen

Sportman van het jaar: P. GERMONPREZ triatlon

W. GYSSELS paardensport

D. SCHRAUWEN atletiek

Beloftevolle jongere van het jaar: L. RENDERS karate

K. VANDENDRIESSCHE atletiek-duatlon

E. BACQUAERT dans

Ploeg van het jaar KSV Oostkamp U-15 voetbal

TC Orscamp 50-1 tennis

KBBC Oostkamp seniors basketbal

9. Varia

Uitstap Sportraad op 29.08. Herman zal op tijd het programma doorgeven

De informatie van de provinciale sportraad over communiceren werd in bijlage aan de leden bezorgd

Er verscheen een oproep voor nieuwe bestuursleden in de Kleine Merel

Datum vormingsavond intern- en externe communicatie: wellicht op 21.10.2010 om 19u; bovenzaal De Valkaart

Het petanquetornooi S-plus op 8 mei was een succes

Zondag 16 mei is er de 2e zwemloop. Voor de medewerkers: klaarzetten parcours op zaterdag om 13.30 u,

aanwezig op zondag om 08.00 u

10. Rondvraag

Iris vraagt of het mogelijk is een skeelertour te organiseren. Lijkt een goed voorstel!

Nicolas zoekt nog wegkapiteins voor de fietstocht van 25.06

Lena vraagt of iemand aanwezig was op de “dag van de Sportbestuurder”. Blijkbaar was er niemand van ons .

Julien vindt dat de aankondiging van sommige organisaties te laat in de Kleine Merel verschijnen.

Geert meldt dat er karatekampioenschappen doorgaan in De Valkaart op 29 jan 2012

Geert bevestigt dat de sponsoring en de T-shirts van het Straatvoetbal verder kan verlopen via de Sportraad

Peter vraagt een stand van zaken ivm de nieuwe belijning van de basketbalvelden. Volgens de Schepen is

TMVW daar volop mee bezig

Door het grote aantal kampioenen is het niet mogelijk alle namen af te roepen. Enkel één afgevaardigde of

trainer zou aan een kort interview onderworpen worden. Peter vindt dat bijzonder jammer. Wie een idee heeft

hoe we het praktisch best aan boord leggen laat iets weten voor 20 mei aub.

Volgende Vergaderingen:

Algemene vergadering op 5 juni in De Vlakaart. Start om 18.00 uur – inschrijven vanaf 17.30 uur

Vooraf is er de verkiezing van sportvrouw –man- ploeg en beloftevolle jongere om 15.30 uur

Raad van bestuur in de Wieke op 16 juni

Met sportieve groeten,

Verslag vergadering 16 juni

Aanwezig:           Romain Hallaert ,   Etienne Poupaert , Monique Naeyaert , , Herman Van Colen , Ellen Vantieghem, Julien De Meyer, Hilde Langenbick , Nicolas stael , , Rudy Everaert ,  Schepen Dirk De Zutter en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd: Walter Devooght, Lena vanzieleghem ,Jean Marie Bulthé, Peter Deboot ,

Afwezig : Iris Verschoore

1    .Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2    .Verslag vorige vergaderingen 13.04.2010 en 11/05/2010

Geen opmerkingen

3    . Evaluatie algemene vergadering sportraad

Opkomst was niet denderend,was dit te wijten aan het tijdstip of aan de interesse voor deze vergadering.

Hoe kunnen we dit ombuigen,wat was het % aanwezige clubs>> te bespreken in de volgende RVB?

4. Evaluatie Jury zitting

Te kleine Jury?????

Verschillende mogelijkheden voor stemming besproken,

Kunnen de genomineerden zichzelf komen voorstellen op de juryzitting?????

gevraagd word ideen naar Geert te sturen zodoende alles te bundelen voor eerst volgende vergadering

5. Evaluatie kampioenenhulde

De evaluatie gemaakt door de sportdienst besproken,na verschillende ideen en discussies is men er overeens dat men best alles mits links en rechts een paar aanpassingen bij het huidige verloop  laat(idee van Rudy)ook wat betreft het plannen van de algemene vergadering van de sportraad verder te binden aan de kampioenenhulde of dergelijke

6. Adviezen

·         Betreft vragen aan de ploegen ivm drempels en toegankelijkheid voor maatschappelijk kwetsbare jongeren: 15 ploegen hebben geantwoord et zeer weinig interesse

·         Extra toelage pot van 5000€ voor ploegen met zaalhuur en jongerenwerking: na een zeer heftige discussie word een gunstig advies gegeven(bij volgende RVB word dit thema ZEKER nog verder besproken!!!!!!!!!!!!!!!)

·         Voor de Aanpassing tarieven tussen sporthal Ruddervoorde en Oostkamp word een gunstig advies gegeven

7    .Varia

Uitstap sportraad is gepland op 29/08/2010(Herman zorgt voor het nodige).

Okra:10000 stappenplan>> 02/09/2010 en is gratis

11/06/2010 Petanque Oostkampse kampioenen

16/06/2010 opening petanquevelden op St. Pietersplein om 14u

08/07/2010 sportkriebels in jabbeke

19/09/2010Kronkelen passeert terug in Oostkamp Roodhof(medewerkers gevraagd>>>Geert)

8. Rondvraag

            Etienne: heeft nieuwe kandidaat voor sectie 15>>> Jean Trio

                 Rudy :vraagt DRINGEND meer toezicht in de zalzn van de Valkaart

                 Nicolas: geeft fietsactie voor scholen een 10op10

                 Dirk: geeft uitleg over de seniorengames

                           Wisselbeker vissersclubs>> clubs kunnen dit zelf inrichten echter voor dit jaar zonder medewerking van

                             sportdienst of sportraad

                 Geert: Seniorensportdag op 19/11/2010?????

                              Voor komende straatvoetbal zal sportraad instaan voor T shirts;alle andere zaken lopen verder zoals

                              voorheen

                              Er is een cursus Tapen in kortrijk (verdere inlichtingen bij Geert)

Volgende vergadering op 14 september in De Wieke om 20uur

            Met sportieve groeten,

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 14.09.2009.

Aanwezig:       Schepen Dirk De Zutter, Romain Hallaert,  Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, Jean-Marie Bulthé, , Herman Van Colen , Lena Vansieleghem  , Walter De Vooght , Rudy Everaert ,Julien De Meyer en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd: Peter Deboot, Iris Verschoore, Nicolas, Stael, Hilde Langenbick en Ellen Van Tieghem

Bijlagen: 1

Welkom

Voorzitter verwelkomt de aanwezige leden.

Wenst Geert proficiat met geboorte van hun dochtertje Mare.

  Verslag vorige vergadering 08/06/2010

Geen opmerkingen.

Voor volgende RVB zullen twee nieuwe leden aanwezig zijn:         sectie 15>>Trio Jean

                                                                                                    Sectie 4>> Plovie Ine

Straatvoetbal

Programma wordt doorgenomen (de wijzigingen zijn aangeduid in de bijlage dienst sport), de voorzitter wijst erop dat men in een werkgroep had voorgesteld eerst te starten in Ruddervoorde vanwege de geringe belangstelling vorig jaar, nadien werd dat veranderd.  Een lijst gaat rond voor medewerking. Zaterdag om 16.30 uur camion afhalen Reso en  tenten , banken,… laden.  

Zondag 19/09/2010 aanvang in Moerbrugge de medewerkers zijn aanwezig om 8 uur

Zondag 26/09/2010 Ruddervoorde.

Etienne merkt op dat de affiche en de flyer van het Straatvoetbal niet mooi zijn (ook mening van Julien). Dit in vergelijking met ander promotiemateriaal van de gemeente. Het programma was niet vermeld in de kleine Merel. Dit komt door het feit dat de affiche en de flyers niet essentieel zijn voor de promotie van dit event, die volledig via de scholen en de voetbalclubs loopt.

Evaluatie uitstap sportraad

Dikke proficiat voor programma directeur Herman het was wederom dik in orde Gourmet werd zeer gewaardeerd als avond afsluiter (vuurtjes konden beter). Volgend jaar Bowling , in de volgende vergadering mening vragen aan de  leden en datum vastzetten.

Sportkriebels

1302 kinderen aanwezig waarvan 27 Oostkampse kinderen.

Extra toelage voor ploegen met zaalverhuur en jeugdwerking

Deze toelage gaat grotendeels naar grote ploegen……wat kan gedaan worden voor kleinere ploegen. Het goedkeuren van dit advies moest op zeer korte tijd beslist worden,wat  zeker in de toekomst niet aan te raden is. Waarom alleen voor ploegen met zaalverhuur en jeugdwerking,waarom niet voor anderen ook met zaalverhuur en zonder jeugdwerking(bv Senioren). Enkelen merken op dat dit een bewuste keuze was die nu in de reglementen verwerkt zit.

Adviezen: belangrijk; voor alle adviezen is meer informatie opgenomen in de bijlage dienst sport)

§  Funkampen:Geert geeft nodige uitleg over (prijs)aanpassingen er zal ook gewerkt worden met Fairtrade producten en met een jaarlijkse oproep voor samenwerking met de sportclubs.

§  Werkwijze erkenning clubs: voor gewone erkenning (als alles ok is met reglement; opgesteld in overleg met de sportraad) gaan we steeds achteraf een melding doen in de sportraad.

Bij bijzondere gevallen of twijfel is het best dat we wel advies vragen.

§  Evaluatie sportbeleidsplan:Geert geeft de nodige uitleg(voorstel om te werken met een werkgroep; ruimer dan de sportraad).

§  Aanpassing reglement kampioenenhulde:hier ook geeft Geert de nodige informatie er zal ook gewerkt worden met werkgroep voor dit thema.

§  Deze werkgroep; mogelijks dezelfde als bij de kampioenenhulde,  zal ook de huidige reglementen van de toelagen en erkenning onder loep nemen en desnoods bijsturen.

Varia

Moet er een nieuw of aangepast reglement komen voor organisatoren??????Thema later nogmaals op tafel gooien(is een zeer delicaat gegeven)

Interesse algemene vergadering ZEER matig,wat kunnen we nog wijzigen ???? aanwezig: 41 clubs afwezig 51 clubs. Voorstel van timing: zoals in 2010; tussen de juryzitting en de kampioenenhulde.

Overlast jongeren in het park is gekend. De overheid probeert om dit onder controle te houden

Schrijven van schuttersvereniging en biljartgilde word besproken.  Geert zal hierop antwoord geven.

De vorming over Drempel op zaterdag 23 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur in de Schakel

Aanpassingen tarieven sporthal Ruddervoorde en Oostkamp: op vraag van de voorzitter verduidelijkt Geert  nogmaals de nieuwe tarieven voor de sporthallen. Deze zijn zowel voor De Valkaart als voor Riderfort gedaald.  

Communicatie en afspraken Adviesraden: Geert verstrekt de nodige uitleg hieromtrent (belangrijk; meer informatie opgenomen in de bijlage dienst sport).

Inleggen van bussen door de gemeente: is dit nog doeltreffend????

§  IGOS seniorenwandeltocht: geen bus

§  Dag van de trainer Bloso 8/12 te Gent: geen bus en geen navraag voor interesse doen

§  Petanque naar Lendelede: minder belangstelling dan vorig jaar; te bekijken inzake communicatie met OKRA door de dienst sport.

Rondvraag.

Monique:

§  op 23/09 is er in De Raat een vormingavond : betere prestaties door betere voeding (gratis)

§  Vraagt meer inlichtingen over Seniorenwandeling op 25/10/10(Geert zal informatie bezorgen)

Schepen Dirk:

§  Geeft nodige uitleg over het mogelijks verdwijnen van voetbalveld de Waarde.

§  Geeft ook uitleg over de wissel van Schepenen van Sport einde dit jaar.

§  Voor Flac staan er verschillende nieuwe accommodaties op het programma.

Sportfunctionaris Geert:

§  zwemmarathon op 21/11/10 en zwemkermis op 27/11/10,sportraad zorgt voor aandenken? Ok.

§  vraagt medewerking voor seniorensportdag op 19/11/2010, ook voor marktsport op 04/11/2010.

§  Cyclocross op 10 oktober : voor Oostkampse inwoners is er speciale inkomprijs van 6€ in voorverikoop.

Lena: op 06/10/2010 is er een organisatie voorzien voor kinderen lagere school(allen daarheen).

Romain sluit de vergadering af en bedankt iedereen.

Voor verslag Julien De Meyer.

 

Verslag vergadering 12 oktober 

Aanwezig:           Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Ellen Vantieghem,  Hilde Langenbick , Lena Vanzieleghem, Walter Devooght, Julien Demeyer, Peter Deboot, Nicolas Stael, Rudy Everaert, Ine Plovier, Sebastiaan Vande Ginste, Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Dirk Dezutter

Verontschuldigd:  Herman Van Colen, Jean Trio en Monique Naeyaert

1    Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden  Er zijn twee nieuwe leden; Ine Plovie (sectie 4) en Jean Trio is verontschuldigd. Ook Sebastian Vande Ginste; raadslid en toekomstige Schepen van Sport is aanwezig als waarnemer.  De aanwezigen stellen zich aan iedereen voor.

2    Verslag vorige vergadering 14.09.2010

Etienne herinnert aan zijn vraag ivm toelage voor de senioren

3. Straatvoetbal

De organisatie verliep tot nu toe heel vlot.

Er zijn nog medewerkers nodig voor 17.10 in Oostkamp. Vooral voor het opruimen is er mankracht nodig. Het is de bedoeling dat Vadis Odjidja (Club Brugge) de aftrap van de finale geeft.              

4. Vormingsactiviteit

Voor de vormingsactiviteit interne en externe communicatie op 21 oktober zijn er nog plaatsen vrij

5   Nationale Fair-play trofee

Wie zich geroepen voelt of een kandidaat wil aanbrengen kan dit doen via de Dienst Sport of eventueel via zijn Federatie. Info in bijlage.

6   Werkgroepen

Evaluatie en bijsturen beleidsplan: donderdag 25 nov ’s avonds

Evaluatie toelagen en kampioenenhulde: Etienne, Ellen, Walter, Jean-marie, Romain en Herman: dinsdag 26 oktober (19u30) of donderdag 25 nov (14 uur)

7. Adviezen

Sportac vorming in het voorjaar 2011: werken met vrijwilligers. Julien betreurt dat er weinig aanbod is voor kleine verenigingen. De sportdienst vraagt wat die ‘kleine verenigingen’ dan WEL willen als vormingsaanbod ? Alle suggesties zijn welkom.

   8. Varia en opvolgingen

                        Uitstap volgend jaar: Bowling en eten op een vrijdagavond in september.

                       Foto’s van het Straatvoetbal en de uitstap staan op de site

De laureaten van de Wielertrofee kregen dit jaar opnieuw een bedanking een inkomticket voor de Superprestige Cyclo-cross

Uitreiking Beereltrofee is op 27 nov om 17.30 u in het Gemeentehuis van Beernem

   9. Rondvraag en mededelingen

                        De vorming over drempels-toegankelijkheid gaat door op 23 okt om 9u in De Schakel

Op 25 oktober gaat de wandeltocht voor senioren door in Jabbeke; hopelijk aan een iets hoger tempo

               De brochure “Vlaanderen wandelt” wordt uitgedeeld. Zondag 14 nov is er de tocht in Ruddervoorde

Geert deelt ook de folder “november zwemmaand” uit. Er zijn weer een hele reeks activiteiten in De Valkaart.

Jean-Marie geeft toelichting over de vergadering met de VLM in Nieuwenhove. Het omnisportterrein verdwijnt; er komt een wandel –en fietsroute. Voor het mountainbiken is er nog een obstructie door een eigenaar. Naast het voetbalveld is er een stukje bouwgrond. Oplossing voor kleedkamers?

Julien vraat nadere uitleg over nieuw te erkennen clubs.

Er werden nieuwe kleine basketdoelen aangekocht. Geert informeert naar een keuringsattest. Dit wordt in ieder geval niet door de Basketliga verstrekt.

Er werden 280 ticketsin voorverkoop  voor de Superprestige verkocht in het Vrijetijdsloket en in Riderfort.  Misschien volgende keer de voorverkoop langer laten lopen.

Het Straatvoetbalterrein in Hertsberge is aan herstelling toe (putten voor de doelen)

Dirk deelt het plan uit met een schets van de te plaatsen infrastructuur voor FLAC Oostkamp.

In de School in Moerbrugge is er een nieuwe hal.

Volgende vergadering op 9 november in De Wieke om 20.00 uur  

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 09.11.2010 Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Ellen Vantieghem, Lena Vanzieleghem, Walter Devooght, Julien Demeyer, Peter Deboot, Nicolas Stael, Monique Naeyaert, Jean Trio, Herman Van Colen, Iris Verschoore en Geert Vercruysse, sportfunctionaris Verontschuldigd: Rudy Everaert, Hilde langenbick, Ine Plovier, Jean-Marie Bulthé en Schepen Dirk De Zutter

1 Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden, in het bijzonder Jean Trio, nieuw lid

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 12.10.2010 wordt goedgekeurd

3. Straatvoetbal

De formule naar de scholen toe was heel goed Vermijden dat een school dient te spelen tegen een club Attesten voor de sponsoring te bezorgen aan sponsors die dat wensen    

 4 Werkgroep kampioenenhulde/betoelaging

Het verslag van de bijeenkomst op 26.10 wordt aan de leden bezorgd. Geert overloopt de belangrijkste zaken. Datum kampioenhulde ligt nog niet vast. Mogelijkheden zijn 5 of 18 juni 2011. Te koppelen aan de Algemene vergadering

5 Infrastructuur FLAC

De schets met de plannen wordt besproken. Er is plaats voor hoogspringen, verspringen en kogelstoten.                                                                                                                                                                                                                             

6. Kalender 2011 Er wordt opnieuw gekozen voor een vaste dag: 2e dinsdag van de maand.                                                                                                                                                                                                                                     

7. Adviezen Brief Provincie i;v.m. kandidaturen West-Vlaamse sportprijzen. De leden kunnen kandidaten aanbrengen. Zie ook verslag vorige vergadering. 

8. Varia en opvolgingen

De vormingsavond op 21 oktober was goed gegeven. Slechts 20 deelnemers Seniorenwandeltocht op 25 oktober was voor sommige senioren te lang. Er werd ook te snel gestapt. Zwemmaand november: door de vele inschrijvingen de zwemmarathon van 21 nov starten om 13.30 uur. De zwemkermis gaat door op 27 nov van 13.30 uur tot 15.00 uur De uitstap gaat door op 9 september. Bowling in Sint-Andries De foto’s van het Straatvoetbal staan op de site. Etienne vraagt om die ook door te sturen naar De Merel.                                                                                                                                                                                                                                                                                

9. Rondvraag en mededelingen De marktsportdag in Brugge was een succes met 1200 deelnemers waarvan 360 Oostkampenaren Er wordt herinnerd aan de Seniorensprtdag op 19.11, de uitreiking van de beereltrofee op 27.11 en de dag van de trainer op 18.12. Sportac vorming in 2011: nog geen nieuws De nieuwjaarsdrink gaat dit jaar door op 9 januari in Hertsberge (op die dag is er ook het BK Cyclocross en de clubkampioenschappen van ZVO. Bloso: volgend jaar is handbal de sportttak in de kijker. Tevens wordt volgend jaar geen Vlaanderen fietst/ wandelt meer georganiseerd. Op 30.11 is er een vergadering van de sectie 2 De parking op het Bad Nauheimplein wordt te weinig benut. Daardoor staat de parking aan de voorkant van de Valkaart steeds overvol. Sensibilisering doen naar de clubs en organisatoren toe, op algemene vergadering sportraad.   

   

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 14 december 2010

Aanwezig          Romain Hallaert,  Etienne Poupaert,  Julien Demeyer, Peter Deboot, Nicolas Stael, Monique Naeyaert, Jean Trio, Herman Van Colen, Rudy Everaert, Hilde Langenbick, Ine Plovier, Jean-Marie Bulthé, Sebastiaan Vandeginste, Schepen Dirk dezutter en  Geert Vercruysse, sportfunctionaris

Verontschuldigd:  Iris Verschoore

1    Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden, in het bijzonder.

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vergadering van 09.11.2010 wordt goedgekeurd

3. Verslag van de vergadering van de sectie 2

            Julien brengt verslag uit van de vergadering met de sectie 2. Zie bijlage.

4   Algemene vergadering SR 2011 en kampioenenhulde

Wordt vastgelegd op 5 juni 2011

5   Zwemmaand november

Geert overloopt de voorbije organisaties en bezorgt een overzicht. De foto’s van de zwemmarathon staan op de website.

6. Beereltrofee 2010

             De uitreiking is ondertussen achter de rug. Volgend jaar opnieuw in Oostkamp in De Valkaart

7. Toelage organisatoren

Wordt eerstdaags uitbetaald

8. Adviezen

Een overzicht van de ontvangen reacties op de mini-enquête sportbeleidsplan wordt aan de leden bezorgd. De grote lijnen van de reacties zullen meegenomen worden in de verdere tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan.

Bespreking en aanvulling evaluatie sportbeleidsplan: het verslag en de voorstellen van het planningsteam sportbeleidsplan krijgen gunstig advies. Voor de nieuwe actie “Club in de kijker” in De Merel zal Geert overleggen met de dienst communicatie. Etienne en Julien zien het zitten om dit vanuit de sportraad verder op te volgen; ook Jean-Marie kijkt nog of dit voor hem haalbaar is.

9. Varia en opvolgingen

            De kalender 2011 is in opmaak

Op 17.03 is er de vormingsavond Sportac: werken met vrijwilligers

Er gaat een cursus aspirant initiator judo door in Oostkamp

Ine vraagt naar de timing van de voorzieningen  voor FLAC. Wordt opgevolgd

10.  Rondvraag en mededelingen

            Nieuwjaarsdrink voor de Oostkampenaren is op 9 januari in Hertsberge

            Aanpassing betoelaging dmv attest kwaliteitszorg. Hiervoor worden volgende criteria in aanmerking genomen:

-          Het aantal leden stijgt of is  stabiel

-          Promotie – wervingsacties

-          Organisatie van 1 nevenactiviteit

-          Onthaalbrochure voor geïnteresseerden of nieuwe leden

Deze criteria kunnen jaarlijks wijzigen. Uitleg wordt meegestuurd met het aanvraagformulier voor de betoelaging

Rudy vraagt de matsportenzaal af te sluiten als daar geen activiteit is. Te veel  onbevoegden komen de zaal binnen.

Op het einde van de vergadering neemt Schepen Dirk de Zutter afscheid. Hij bedankt de leden voor de jarenlange goede samenwerking. In naam van alle aanwezigen bedankt de voorzitter op zijn beurt de Schepen.

 

Volgende vergadering op 8 februari 2011  in De Wieke om 20.00                          

                               

SECTIE 2  VERGADERING  15 FEBRUARI 2010

Beste sportmakker,  

 

Aanwezig : SV Van Eeghem; Clybouw Koen, V.V. Figaro; De Meyer Julien, V.V. Kroonhove; Dendooven Eddy, ABC Waardamme; Janssens Robert, FC Klakmolen; De Clercq Erwin,

VK Vogelzang; Decrop Dieter en Ommeslag Tom (verontschuldigd), FC Styllux boy’s;Van Daele Franky en De Smet Joeri, FC Octopussy; Laforce Wim en Willems Kristof, Rode Duivels; Van Eenoo Dominque, Hallaert Romain (voorzitter sportraad) en Vercruysse Geert (sportfunctionaris)

Verontschuldigd : FC Ter Mote, Van Hulle Pascal (VK Vogelzang)

Afwezig : Red Star Ruddervoorde  

De Meyer Julien als afgevaardigde in de sportraad voor het amateurvoetbal (sectie 2) verwelkomt iedereen.

1) Vertegenwoordiging van sectie 2 in de sportraad

Daar De Meyer Julien wegens het stoppen van V.V.FIGARO niet meer verder kan zetelen in de sportraad moet er  een oplossing gezocht worden voor dit probleem

De Meyer Julien stelt voor dat er ofwel een nieuwe vertegenwoordiger komt of dat hij zich aansluit bij een van de amateurploegen zodat hij zijn taak als afgevaardigde van deze sectie kan verder zetten. Bij de andere verenigingen zijn er geen kandidaten voor vertegenwoordiger van deze sectie. FC Octopussy is bereid hem aan te sluiten, de vergadering verklaart zich akkoord met dit voorstel. Julien stelt voor dat indien er zich problemen of vragen stellen dit zo spoedig mogelijk bij hem te melden; julien.de.meyer@telenet.be zodat hij dan de nodige stappen kan ondernemen.

2) Subsidies

Tot nu toe heeft geen enkele van de amateurploegen zijn aanvraag al ingediend,de ploegen beloven dit uiteraard zo snel mogelijk te doen. Geert vraagt dit indien mogelijk in de toekomst dit vroeger te doen daar de sportdienst bij mogelijk ontbrekende zaken dit tijdig zou kunnen melden aan de ploegen. Geert vermeldt ook dat website of blog, aanwezigheid op algemene vergadering sportraad,vormingen en trainersdiploma’s extra punten opleveren in het subsidiedossier.

Rode duivels, Red Star en VK Vogelzang hebben vorig jaar geen subsidie aangevraagd.

Rode duivels zullen dit bekijken en ook in de toekomst eventueel subsidie aanvragen.

3)Samenwerking clubs, sportraad, sportdienst en gemeentebestuur

­    Octopussy: wil dit jaar tornooi organiseren op 11-12 en 13 juni en wachten nog op bevestiging voor toelating.  De toelating moet tijdig binnen zijn om kosten voor anulatie van de tent te vermijden.

­    Wat met het plein in de Rustoordstraat? FC Styllux beklaagd er zich over van niemand (noch van Gemeente noch van Rustoord) uitleg te krijgen hoe het verder kan met plein, Hij vraagt of daar iets  kan aan gedaan worden. Geert vraagt dit na binnen het gemeentebestuur.

­    Indien er zich wijzigingen of adres veranderingen in het Bestuur voordoen gelieve dit te melden aan sportdienst en sportraad(voorzitter). 

4) Infrastructuur en varia

­    FC Klakmolen >> putten op plein Baliebrugge, ook graag inzaaien aub.

­    Kroonhove en Klakmolen>> douches kunnen beter(Valkaart; De Schakel en Baliebrugge)

­    Op de ingezaaide velden is te weinig controle door de conciërges van De Valkaart.

­    Onderhoud van de pleinen moet beter kunnen(bv belijning ,tolen,enz…)

­    Er word ook gevraagd als het niet mogelijk is een aanspreekpunt(permanentie???)te hebben indien er in het weekend problemen ivm pleinen (bv belijning ,sleutels ….) voordoen.

­    De Rode Duivels vragen nog eens of de thuisploeg effectief verantwoordelijk zijn voor het roken van tegenstrevers in de kleedkamers.

­     Wat met het plein in Nieuwenhove? Voetbalveld Waardamme (uitbreiding kerkhof ?), dit veld is te klein voor de meeste ploegen. Hoe lang kan Red Star nog hun veld benutten ? De clubs vragen dat er vanuit de sportraad een voorstel komt zodat er in de toekomst zeker voldoende bruikbare voetbalvelden overblijven; ook voor de tornooien.

­    Sommige ploegen vinden dat het Siemensveld overbespeeld wordt als gevolg van de trainingen van SV Oostkamp.

 

 

SECTIE  2  VERGADERING  30 NOVEMBER 2010

 

Verslag vergadering sectie 2 op 30/11/2010

Aanwezig:

ABC WAARDAMME:Jansssens Robert

F.C. KLAKMOLEN II:Declerck Erwin – Desmet Marnic

F.C.STYLLUX BOYS: De Smet Yoeri – Vandaele Eddy –Van Daele Franky

F.C. TER MOTE: Verontschuldigd (De Blaere Dieter)

RED STAR RUDDERVOORDE : Afwezig

RODE DUIVELS OUD GEMEENTEHUIS : Verontschuldigd(Van Eenoo Dominique)

S.V. VAN EEGHEM :Clybouw Koen

V.K. VOGELZANG NIEUWENHOVE : De Crop Dieter – Ommeslag Tom

V.V. KROONHOVE : Bonne Rudy – Dendooven Eddy

F.C. OCTOPUSSY : De Meyer Julien

Schepen van Sport : De Zutter Dirk

Toekomstige Schepen van Sport :Van Deginste Sebastian

Sportraad : Voorzitter Hallaert Romain

Poupaert Etienne

Verantwoordelijken sectie 2 : Langenbick Hilde – De Meyer Julien

De Meyer Julien opent de vergadering en verwelkomt iedereen

Huidige situatie ivm beschikbare voetbalvelden:

Julien bezorgt aan aanwezigen een formulier hoe de voetbalvelden nu bezet zijn,verklaart daarbij dat er in eerste instantie velden genoeg zijn,maar dat er in de toekomst zeker moet gedacht worden aan terrein met verlichting(ABC Waardamme en Red Star Ruddervoorde) ideaal zou zijn dat dit zich zou situeren in Waardamme.Er word nogmaals met aandrang gevraagd dat het Siemensplein dat nu gebruikt word als oefenveld door SV Oostkamp in het weekend volledig ter beschikking zou zijn voor de Amateurploegen maar dat vooral het plein bespeelbaar zou blijven .(dus niet kapot getraind is).Dit vooral omdat VK Vogelzang mogelijks door het verdwijnen van de Waarde ergens ondergebracht moet worden.

De vraag word nogmaals gesteld waarom plein in Nieuwenhove niet speelklaar kan gemaakt worden?? Schepen De Zutter geeft hier omtrent de nodige uitleg waarom dit niet kan ondanks de positieve geruchten die er de laatste tijd waren.

Ook het probleem van kantines komt op tafel .Dit is een zeer delicaat punt,het is practisch onmogelijk dat de gemeente bij ieder beschikbaar voetbalterrein een kantine gaat voorzien. Hierbij komt de vraag van of er op Baliebrugge mogelijkheden zijn in het lokaal van de KSA en in Ridderfort het leegstaand lokaal ’t Experiment dan blijft de vraag wat met De Valkaart(De Schutters hebben WEL een kantine ) wat zijn daar de mogelijkheden voor het amateurvoetbal???

Erkenning en Subsidiereglement

Julien heeft alle erkennigs en subsidieformulieren van vorig jaar bekeken en stelt vast dat er bij verschillende ploegen nog heel wat verbeteringen kunnen aangebracht worden ten einde dat de kontrole door de sportdienst ook gemakkelijker kan verlopen.

Wat de erkenning betreft is er bij het overgrote deel van de clubs geen probleem alleen bij Red Star Ruddervoorde en FC Klakmolen zijn er problemen ivm met % leden van Oostkamp er word op aangedrongen dat deze ploegen zich inzetten voor dit in orde te brengen, maar het zou wel te betreuren zijn dat deze twee ploegen die reeds zeer lange traditie hebben als Oostkampse ploeg buiten spel gezet worden geen toelage krijgen maar vooral hogere tarieven gaan moeten betalen omdat zij niet erkend zijn als oostkampse vereniging.

Ook worden onderlinge toelagen van de clubs besproken en word vast gesteld dat mits enige inspanning bij verscheidene clubs daar ook een betere toelage kan bekomen worden.Vooral het bijwonen van vormingscursussen alsmede het zoeken naar gediplomeerde trainers moet gestimuleerd worden,ook moet de communicatie naar hun leden toe beter worden(bv Blog of webside ,clubblad en dergelijke).Inspanningen die zeker zullen beloond worden in de vorm van subsidie euro’s.

Vormingscursussen

Er word aangedrongen in het belang van de ploeg maar ook in het belang van subsidie dat een lid van de ploegen de vormingscursussen ingericht door onze sportdienst in de mate van mogelijkheid en belangrijkheid bijwoont. Julien zal er op aandringen dat er ook vormingen ingericht worden die vooral nuttig zijn voor kleinere verenigingen,hij zal er tevens voor zorgen dat de clubs door hem tijdig verwittigd worden wanneer en welke vormingen plaats vinder(een goed voorbeeld van bijwonen vormingsavonden is SV Van Eeghem>>> zie subsidie)

Staat Velden en kleedkamers

ABC WAARDAMME: heeft op Dennenheem tal van problemen> slecht plein, veel putten

F.C. KLAKMOLEN II(Baliebrugge): konijnenproblemen, warm water probleem,beschadigde netten

F.C.STYLLUX BOYS - V.V. KROONHOVE - F.C. OCTOPUSSY (Valkaart): toegang tot het terrein is al jaren een probleem,kan dit werkelijk niet opgelost worden(drainagebuis naar de gracht????).Sleutelprobleem is ook een oud zeer(sleutels moeten op de deur blijven ,als ze nadien verdwijnen zijn de ploegen altijd de dupe),hoe

zit het met de belijning van het Siemensplein??? Wie moet dit doen(word onderzocht)vraagt ook een kalkwagen ter beschikking te hebben(Julien zal ivm dit probleem overleg plegen met SV Oostkamp ) af en toe problemen dat de kleedkamers niet gekuist zijn(zondagmorgen)

S.V. VAN EEGHEM(Ridderfort): hebben geen problemen in Ridderfort

V.K. VOGELZANG NIEUWENHOVE(De Waarde): plein is soms niet gelijnd,soms last van vandalisme

Webside Sportraad

Romain geeft de nodige uitleg over de website van de Sportraad. Romain vraagt ook indien er wijzigingen zijn in de gegevens van de ploeg dit te melden aan de Sportdienst en aan hem, zodoende dat alle gegevens up to date zijn.

Ledenlijsten

Bij de controle van de subsidieaanvragen heeft Julien vastgesteld dat deze meer gebruiksvriendelijker kunnen op gesteld worden(toont voorbeelden van lijsten gemaakt inExel)is bereid indien nodig bij andere clubs daaromtrent de nodige steun te geven

Varia

FC Klakmolen vraagt voor cornervlaggen na te zien.

FC Styllux vraagt een centraal aanspreekpunt (Julien????)voor klachten en problemen,Julien dringt er nogmaals op aan dat indien er klachten of problemen zijn dit onverwijld aan hem te melden

VK Vogelzang stelt zich de vraag waarheen ze moeten als De Waarde verdwijnt(liefst niet naar Baliebrugge te ver weg,mogelijks naar een goed onderhouden Siemensplein?)

Julien sluit de vergadering af, bedankt de aanwezigen voor hun talrijke aanwezigheid en voor de zinvolle en constructieve medewerking aan deze vergadering(de afwezigen hebben altijd ongelijk)

Hallaert Romain                       Langenbick Hilde                     De Meyer Julien