Verslagen 2011

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 08.02.2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Hilde Langenbick , Walter Devooght, Julien

Demeyer, Peter Deboot, Rudy Everaert, Ine Plovier, Monique Naeyaert, Jean Trio, Herman Van Colen,

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste

Verontschuldigd: Iris verschoore, Ellen Vantieghem, Lena Vanzieleghem en Nicolas Stael

1.Welkom

Romain Hallaert opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden

2.Verslag vorige vergadering 14.12.2011

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

Romain vraagt om het document in een vroegere Word-versie door te sturen

Leden die verontschuldigd zijn dienen dat tijdig te melden zodat dit correct in het verslag genoteerd

kan worden

3. Timing voorzieningen Flac

De schepen meldt dat er beweging in het dossier zit. De exacte planning is onderweg

4. Kwaliteitsattest

Geert geeft nog wat nadere uitleg hieromtrent.

In de toekomst het ledenaantal niet meer als norm gebruiken? Werken naar 6 criteria waarvan 4 te

voldoen.

Nieuwe criteria:

Bijscholing

Medewerking met Sportdienst, Sportraad…

Samenwerking met andere clubs

5 Info sectie 10

De schepen geeft uitleg omtrent de organisatie van de wisselbeker – interclub

Deze sectie dient ook nog een nieuwe afgevaardigde in de Sportraad aan te duiden

6 Extra promotie “week van de sportclub”

Er is een vraag van Bloso om dit te promoten tijdens de Algemene Vergadering dmv een powerpoint.

Dit wordt moeilijk gezien het tijdsgebrek

2/2

7. Adviezen

De cijfers investeringen in de Sport (budget Gemeente) worden voorgesteld. Geen opmerkingen

8. Varia en opvolgingen

In de kalender 2011 werden een aantal data gecorrigeerd

De vorming Jeugdsportcoordinator en zijn rol in het vrijwilligersbeleid gaat van start op 30 maart in De

Valkaart

De cursus aspirant initiator judo telt 17 deelnemers

Voor de Sportclub in de kijker in de Merel zijn bij voorkeur actiefoto’s te voorzien. Het volgende schema

werd vastgelegd:

21 maart: amateurvoetbal Styllux

21 juni: afwachten resultaat Gouden merel, evt. kunstzwemmen

21 september: FLAC

21 december: volleybal RUVO

21 januari: duatlon

9. Rondvraag en mededelingen

Algemene Vergadering IGOS gaat door op 10 februari

Juryzitting Gouden Merels sportverdienste gaat door op 6 maart vanaf 08.45 uur in de bovenzaal van

De Valkaart. Aanwezigheid bevestigen!

Herinnering aan de Vormingsavond op 17 maart om 19.00 uur in De Valkaart

Julien meldt dat het terrein Siemens er goed bij ligt

Het volwaardige terrein in Nieuwenhove komt er niet

De Erkegemvissers zijn weer actief na een doorstart

Opslagplaats voor de hoogspringmat in de Marechalstraat

Vraag voor het Kasverslag op de volgende vergadering

Op het kanaal Gent-Oostende zijn 4 hengelsteigers aangebracht

Kampioenschap petanque Oostkamp is dit jaar op vrijdag 27 mei in De Valkaart.

10.Nominaties Gouden Merel Sport

Er zijn 10 kandidaten waarvan er 3 genomineerd moeten worden:

1. Franky De Jonghe

2. René Decoster

3. Peter Deboot

4. Joël Hoste

5. Germain Maertens

6. Basisschool Malpertuis

7. Pascal Meulemeester

8. Franky Van Daele

9. Jent’l Van De Velde

10. Vrijwilligersploeg KVO

De kandidaturen worden in open debat besproken. Na een boeiend overleg worden volgende

nominaties voorgesteld: Peter Deboot, Joël Hoste en Basisschool Malpertuis.

De genomineerden worden nog NIET doorgegeven aan de pers of andere externen.

Volgende vergadering op 8 maart om 20.00 uur

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 8 maart 2011

Aanwezig: Etienne Poupaert, Julien Demeyer, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean Trio, Herman Van Colen,

Hilde Langenbick, Ine Plovier, Jean-Marie Bulthé, Lena Vanzieleghem, Walter Devoogt, schepen

Sebastiaan Vandeginste en Geert Vercruysse, sportfunctionaris

Verontschuldigd: Rudy Everaert, Nicolas Stael, Iris Verschoore, Romain Hallaert

1 Welkom

Julien opent als ondervoorzitter de vergadering en verwelkomt de leden

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 08.02.2011 wordt goedgekeurd

3. Evaluatie Gouden Merels

De opkomst was aan de lage kant. Volgend jaar meer promoten

De presentatie van Jan Verheyen was uitstekend

Het gedeelte cultuur duurde erg lang. Afspraken maken om in de toekomst met hetzeflde aantal

genomineerden te werken.

4 IGOS

Geert verdeelt de nodige documentatie.

Op 4 april is er een overleg tussen de sportraden van de IGOS-gemeenten in Beernem. 4 personen kunnen

hieraan deelnemen. Geïnteresseerden kunnen dat melden aan Geert

5 Planning voorzieningen FLAC

Dossier zit in de ontwerpfase.

Bestek dient nog opgemaakt te worden. Vermoedelijk zullen de voorzieningen er dit jaar niet zijn.

2/2

6. Werkgroep de Drempel

Een nieuw project voor kansarmen wordt opgestart

Met de SjaCos-bonnen kan ingeschreven worden voor clubactiviteiten.

Clubs die willen meewerken melden dit uiterlijk 15 april

7. Adviezen

De jaarplanning gebruik sportinfrastructuur wordt besproken.

Nieuwe werkgroep toelagen: Jean-Marie, Herman, Etienne, Walter en Romain

8. Varia en opvolgingen

De bespreking van het kasverslag wordt uitgesteld naar de volgende vergadering

Week van de sportclubs: de vraag om de powerpoint van Bloso te gebruiken werd afgewimpeld

Medewerkers fietsactie op 28 april: Romain, Jean-Marie, Walter, Herman, Etienne en op 3 mei: Romain, Julien,

Monique, Herman, Etienne

9. Rondvraag en mededelingen

De procedure voor het aanvragen van de infrastructuur via TMVW is veel te omslachtig. Ook voor bvb een

bijkomende clubactiviteit wordt een afzonderlijk contract opgemaakt. Akkoord komt meestal nadat

organisatie al heeft plaatsgevonden

Sportclub in de kijker: Styllux Boys komen in de volgende Merel, daarna kunstzemmen KVO.

Voor de vormingsactiviteit van 17 maart zijn nog 7 plaatsen vrij

Op 17 april start de Beereltrofee met de stratenloop in Hertsberge

Op 15 mei is er de 3e zwemloop in De Vlkaart

Vraag om clubenquête over Sportievak in te vullen

Twee petanque-organisaties: 7 mei S-plus en 27 mei petanquetornooi Groot-Oostkamp

Het dak van de sporthal in de Valkaart lekt af en toe. Probleem werd al door Geert gemeld.

In bvb Kortrijk kan de jeugd gratis sporten in de Sporthallen. Kan dit in Oostkamp; wat zou dit kosten?

Er zijn weer problemen met het warm water in De Schakel. Boiler kan blijkbaar niet volgen.

TC Orscamp is van plan uit te breiden. Wordt vervolgd

Volgende vergadering op 12 APRIL in De Wieke om 20.00 uur

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 12 april 2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Julien Demeyer, Peter Deboot, Monique Naeyaert, Jean Trio,

Herman Van Colen, Jean-Marie Bulthé, Walter Devoogt, schepen Sebastiaan Vandeginste en Geert

Vercruysse, sportfunctionaris

Verontschuldigd: Rudy Everaert, Lena Vanzieleghem en Ellen VanTieghem

1 Welkom

Romain opent de vergadering en verwelkomt de leden

2. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 08.03.2011 wordt goedgekeurd

3. Vormingsavond 17.03.2011

Aantal deelnemers: 19

Zeer goed gebracht, zonder beamer.

4.Goedkeuring toelagedossiers

Wordt verplaatst naar de volgende vergadering van 10 mei

Voor volgend jaar een zitdag voorzien voor de clubs voor aanvulling of uitleg van de dossiers. Er moet wel

vermeden worden dat steeds dezelfde fouten dienen rechtgezet te worden

5 Tussentijdse evaluatie sporbeleidsplan en jaarverslag Bloso 2010

De leden ontvingen beide documenten

Geert heeft een overzicht van de voornaamste aanpassingen

6. Varia en opvolging

De nieuwe parameters voor het attest minimale kwaliteitszorg worden nogmaals besproken

Jean-Marie heeft een paar opmerkingen ivm het kasverslag: de uitgaven zouden kunnen beperkt worden door

minder gadgets aan te kopen. Bovendien is het aangewezen de drankprijzen iets op te trekken

Nieuwe accommodatie Flac: status quo, wordt aan gewerkt

Uitbreiding TC Orscamp: is nog niet aan de orde; er dienen nog heel wat zaken bestudeerd te worden,

hoofdzakelijk naar beschikbare ruimte toe

Sportkampen Pasen: opmerkelijk aantal kleuters: 40

2/2

De wielertrofee gaat dit jaar opnieuw door. Wordt vervolgd

Straatvoetbal 2011: nieuwe locaties zoeken. Moerbrugge was geen succes

Dag van de sportclubbestuurder gaat door op 7 mei. De leden ontvangen de nodige info

Op 23 juni is er n Varsenare een IGOS-vorming over sportletsels

Op 17 april start de Beereltrofee met de Stratenloop in Hertsberge

Styllux was heel tevreden met artikel in De Merel

Voetbalclub Octopussy speelt de bekerfinale op 14 mei

Jean-Marie meldt dat hij afwezig is van 1 mei tot 13 juni

Het aanvraagformulier voor de huur van sportinfrastructuur volgend seizoen wordt eerstdaags naar de clubs

veroznden.

Provinciaal kampioenschap Beloften gaat door op 1 mei

De Gemeente gaat voor gezamenlijke aankoop electriciteit. Misschien kunnen bepaalde sportclubs hierop

inspelen.

De Biljartgilde is niet gekwaificeerd als puur Sport en o,ntvangt slechts € 100,00

De 55+ sportdag gaat door op 18 november

Voor 2012 de kampioenenhulde plannen in het Pinksterweekend 26-27 mei?

Volgende vergadering op 10 mei in De Wieke om 20.00 uur

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 10.05.2011.

Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, , Herman Van Colen, Ellen Vantieghem, Julien

De Meyer, Hilde Langenbick, Nicolas stael, , Rudy Everaert, Walter Devooght, Lena vanzieleghem, Iris

Verschoore, Schepen Vandeghinste Sebastiaan en Geert Vercruysse, sportfunctionaris.

Verontschuldigd: Ine Plovie ,Jean Marie Bulthé, Peter Deboot, Jean Trio

Voorzitter verwelkomt iedereen en wenst Lena een gelukkige verjaardag

Verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen

Fietsactie

Er word een nieuw en degelijk parcours gevraagd en meer medewerkers voor hulp hierbij (of de leerkrachten vooraf

briefen zodat ze meewerken). Te weinig kindermountainbikes. Slechte levering van Sportiek.

Sportkampen

Geert geeft nodige uitleg. Er word meer gekozen voor combinatiekampen (sport en cultuur).

Sportkampioenen en Sportjuwelen 05/06/2011

Geert geeft uitleg over de wijze van verkiezing, jury zitting op 05/06/2011 van 7.30u tot 8.30u.

Jury voor nominaties punten laten geven 1, 2 of 3; afhankelijk van het aantal kandidaten per categorie. Mailing naar

de secretarissen.

Uitreiking van de sportjuwelen op 05/06/2011 om 10.30u in theaterzaal

Algemene vergadering op 05/06/2011

Begin om 9.00u, sectieverantwoordelijken zijn aanwezig om 8.45u,aanwezigheid gebeurt met uitnodigingsbrief op

naam.

Adviezen

Toelagen

Geert geeft nodige uitleg ivm met toelagedossiers>> wie kreeg waarschuwing voor 2012, wie kreeg geen toelage

wegens waarschuwing en uitleg van voornaamste dalers en stijgers. Advies: gunstig (er waren wel 3 negatieve

stemmen voor de hierna beschreven werkwijze naar de toekomst toe) , ook voor het in de toekomst door de dienst

sport zelf opmaken van het totaalbedrag van de facturen zaalverhuur (nu moesten de clubs zelf een kopie van alle

zaalhuur indienen); met uitzondering van de zalen die niet in ons reservatiepakket zitten (bv. De Koning Boudewijn

school ).

Jaarverslag Bloso over 2010: hier ook geeft Geert de nodige uitleg en wordt gunstig advies gegeven voor de

argumentatie en alle bijlagen.

Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan: Geert de nodige uitleg. Gunstig advies voor het dossier met alle bijlagen.

Varia

Accommodatie atletiek>>Schepen geeft nodige uitleg(basisplan blijft behouden)

Uitbreiding TC Orscamp:voorlopig geen verdere evolutie

Wielertrofee:deelnemingskaarten voorgesteld

2/2

Volgende club in de merel:Flac Oostkamp

Kampioenenhulde 2012: streefdata zondag 10/06/2012 (afhankelijk van de presentatoren)

Op petanquetornooi van 07/05/2011 waren 81 deelnemers

Zwemloop 15/05/2011 nu reeds 150 deeelnemers (nog medewerkers gezocht)

Petanquetornooi De valkaart op 27/05/2011 >>alleen met Oostkampse deelnemers

Rondvraag

Julien: problemen ivm belijning Siemensplein(Geert stuurt antwoord)

Nicolas: School Malpertus heeft te weinig basismateriaal ter beschikking in sporthal Riderfort; wordt onderzocht.

Lena: Baliebrugge leeft op17/07/2011

Iris: wat met fitometer in de Valkaart (momenteel is daar geen vraag naar, het loopgedeelte zelf is wel opgefrist met

houthakseling). Is een vaste skeelerroute haalbaar (Iris zoekt voorbeelden).

Geert: Overleg sportraden op 23/05/2011in Kortemark(verslag volgt).

Dynamo zoekt sportfiguranten .

Jaarthema Cultuur = ‘La vita est bella’ met onder andere ‘Helden in de sport’, een productie van Karl Van

Nieuwkerke in november.

Diverse uitnodigingen in bijlage.

OPROEP naar clubs voor medewerkers bij het ‘Vlaams ontbijt’ op zondag 10/7/2011. Ontbijt van 8 tot 11 uur.

Medewerkers gevraagd vanaf 5 uur. Beloning: gratis ontbijt, de aanwezigen verdelen het overschot. Normale

deelnameprijs = 3 euro voor klein ontbijt en 5 euro voor groot ontbijt. Graag dringend een seintje van de clubs

die willen meewerken en met welke medewerkers (contactgegevens aub. ).

Volgende vergadering op 14/06/2011 in De Wieke

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 14/06/2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Hilde Langenbick , Julien De Meyer, Peter

Deboot, Rudy Everaert, Ine Plovier, Monique Naeyaert, Jean Trio, , Geert Vercruysse, sportfunctionaris

en Schepen Sebastian Vande Ginste, Nicolas Stael, Lena Vanzieleghem, Ellen Vantieghem

Verontschuldigd: Iris verschoore, Herman Van Colen , Walter Devooght,

Voorzitter heet iedereen welkom ,

1.Verslag vergadering 10/05/2011

Geen opmerkingen.

2.Evaluatie algemene vergadering Sportraad , opvolging

Kampioenenhulde: aanvullend op de reeds doorgestuurde evaluatie vanuit de dienst sport:

Stemmen positief: vertegenwoordiging (beperken?) Is de stemming per brief representatief en

evenwichtig ? Grote tov kleine secties ?

Wie laten stemmen>> afgevaardigden 1 en 2 ipv secretaris.

Stembrieven te laat verstuurd.

3. Evaluatie juryzitting

Weinig leden RVB

Behaalde score stemming per brief niet vermelden voor juryzitting laureaat.

Kandidaten stellen zich voor of worden door iemand anders voorgesteld tijdens

de algemene vergadering(idee Rudy)????

Algemene vergadering sportraad 14 dagen voor juryziting en deze vergadering de

nominaties laten kiezen.Nominaties laten kiezen (idee Schepen)>>dit word op de

eerst volgende vergadering van RVB in september verder besproken.

4. Evaluatie kampioenenhulde

Uitreiking sportjuwelen :op kleine te verwaarlozen details na is dit prima verlopen – hoe kan

men de zaal vol krijgen???

Foto’s reeds verschenen in de pers alsook op Side van de Sportraad.

5. Info sportradenoverleg Beernem (4 april

Is ter beschikking. Zie bijlage mail.

Geert geeft uitleg over Sportradenoverleg van 04/04/2011,vraagt ontvangen documentatie

door te nemen.

2/2

6 Adviezen,

Jaarlijks advies Funkampen en medew. clubs/SR; jaarlijkse oproep (=doelst 11.4.2)

Advies in verband met Funkampen:Geert geeft de nodige uitleg. Gunstig advies.

7. Straatvoetbal

Programma voorgesteld en besproken(indien mogelijk vermijden dat scholen

tegen voetbalteam spelen).

Wat betreft uitbating bar,sponsoring en T’Shirts moet zovlug mogelijk een

vergadering plaats vinden(Romain zoekt data).

Etienne vraagt voor degelijke affiches te zorgen.

Scheidsrechters>> sportraad zal dit proberen van op te lossen.

Na deze editie kijken naar eventuele nieuwe locaties.

8. Uitstap Sportraad

Romain geeft uitleg waarom er Blankenberge ipv Brugge.

Er is geopteerd voor volgende volgorde>> Apero-eten-bowlen.

Voor 01/08/2011 bevestigen wie deelneemt,afspraak om

Iedereen krijgt nog mail of brief met alle gegevens(Romain)

9. Rondvraag en mededelingen

Dit jaar geen gezamelijke schoolsportdag, ideaal was super schoolsportdag met alle

scholen van Oostkamp ,maar is in de praktijk niet te verwezenlijken,jammer!!!!!

Materiaal speelstraten(reeds twee erkende straten) is aangekocht. (kangoeroe ballen,

opklapbare mini-doelen en reuze omnikinbal). Vanaf 1 juli kunnen, naast de erkende

verenigingen, ook scholen, buurtcomités en organisatoren van speelstraten gebruik maken

van het uitleenmateriaal (mits nodige officiële aanvraag). Hiermee is de doelstelling

11.6.1 van het sportbeleidsplan gerealiseerd.

Overleg sportraden in Kortemark op 23/05/2011>> zie bijlagen.

Jeugdolympiade: Geert geeft uitleg hieromtrent,docu zal medegestuurd worden met

Verslag.

Evaluatie petanquetornooi Oostkamp (De Valkaart / indoor velden) van 27/5

Petanquetornooi op 27/05/2011>> Etienne kan niet akkoord gaan met eenzijdige beslissing

die genomen is waar tornooi ivm weer zou doorgaan(beter overleg is gewenst).

10. Varia

Schepen>> geeft uitleg wat in de nabije toekomst voorzien is van mogelijke uitbreiding van

sportinfrastructuur(Tennisvelden-kleedkamers Hertsberge-voetbalveld Ruddervoorde-l duiveltjes

voetbalvelden KSVOostkamp).

Nicolas>> herinnert aan fietstocht op 27/06/2011 voor medewerkers.

Sportkriebels in jabbeke op 07/07/2011(Igos).

Kronkelen 2011 doet Oostkamp niet aan.

Geert >>kermiskoers Oostkamp voldoet aan erkenning.

Romain>> Welke zijn de erkende ploegen,welke krijgen waarschuwing en welke zijn gestopt(lijst zal

bezorgt worden).

Volgende vergadering in de Wieke 13 september om 20 uur !

 

 

Verslagvan de vergadering Raad van Bestuur op 13/09/2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Julien De Meyer, Peter Deboot, Rudy Everaert, Monique Naeyaert, Jean Trio, Herman Van Colen, Walter Devoogt , Nicolas Stael, Lena Vanzieleghem, Freya Maenhout

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste,

Verontschuldigd: Ellen Vantieghem

Voorzitter heet iedereen welkom , in het bijzonder Freya Maenhout, sectie gevechtssporten, nieuw lid

1.Verslag vergadering 14:06/2011

Geen opmerkingen.

Het verslag van de Algemene Vergadering zal gemaakt worden door Romain.

Lijst aanwezigheden werd rondgegeven en goedgekeurd

2. Evaluatie uitstap Sportraad

Er waren 17 bowlers. Was zeker geslaagd. Proberen volgend jaar in dezelfde periode te organiseren; ideeën zijn steeds welkom

3. Vergadering werkgroep Sportraad van 10.08.11

Geert overloopt het reeds meegestuurde verslag

4. Vergadering secties voor aanvang van de vergadering Sportraad

Op 11 oktober komt de sectie 16 – Ritmische sporten samen. Zullen aanwezig zijn: Romain, Rudy, Geert en Schepen van Sport

5. straatvoetbal 2011

De lijst voor medewerking wordt aangevuld.

Etienne is niet tevreden over de affiches

Het wordt ook steeds moeilijker sponsors te vinden.

Op 17.09 moet de camion geladen worden.

6 Algemene vergadering 2012 en Sportjuwelen

Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de formule voor volgend jaar. Vooral de geringe aanwezigheid op de A.V. en de moeilijke datum (communieperiode) zorgen voor problemen. AV zou kunnen doorgaan op 4 of 11 juni. Wordt verder besproken op volgende vergadering(en) 2/2

7. Adviezen

Vraag voor meer uren Baantjeszwemmen buiten de werkuren

De sportraad erkend deze behoefte maar duidt ook aan dat er zeer weinig mogelijkheden zijn voor uitbreiding, ook de jeugd moet kansen krijgen. Ook bij de zwemclub komt er steeds meer vraag naar recreatief baantjeszwemmen, ze moesten er dit jaar reeds 19 weigeren wegens volzet. Er komt ook vraag naar baantjeszwemmen tussen 7u30 en 9 uur of op een ander moment tijdens de werkuren.

Denkpistes:

 huidige 2 banen op maan-, dins- en donderdag van 20 tot 21 uur uitbreiden naar volledig groot bad;

 ochtendzwemmen op woensdag van 7-8: ook enkel baantjeszwemmen

 maandag van 18u30 – 20 u (1 baan)(in de praktijk bleef deze baan liggen na de training zwemclub)

 duidelijker communiceren van het huidige aanbod

 uren baantjeszwemmen van de omliggende baden bundelen en communiceren

Schoolsport i.s.m.Oostkampse Sportclubs

Gunstig advies. In samenwerking met een werkgroep sportraad zal eerst een reglement uitgewerkt worden. Daarna volgt de communicatie naar scholen en clubs. Budgettair werken met burgerlijke jaren.

Diverse aanvragen voor erkenning (afzonderlijke bijlage) Adviezen: zie bijlage.

8. Varia en opvolgingen

Mogelijkheid tot inspraak nieuw "Sport voor Allen " Decreet ??

Rapport tussentijdse evaluatie , goedgekeurd gemeenteraad en doorgestuurd ISB. ok

IGOS Sportkriebels van juni: Totale deelname : 1575 / Jongeren : 1424 /Begeleiders : 151. (18 Oostkampse deelnemers; via Grabbelpas; sportdienst betaald de bus).

Rubriek Voor de merel : Sportclub in de kijker. September was FLAC, december RUVO en maart duatlon.

Fietsfeest 3 juni 2012

Finsepiste : subsidies via de Vlaamse overheid

Begeleiding Marktsport vrijdag 4 november 8u15 (30) – 17u15 (00) Herman, Etienne en Romain ok. Jean-Marie kijkt nog na.

Einddatum indienen kaarten Wielertrofee is 19 september: Deelnemers met 7 of meer

deelnames ontvangen een toegangskaart voor de superprestige Ruddervoorde

Stand van zaken tennisvelden Orscamp en atletiekaccommodatie.

9. Rondvraag en mededelingen

20 september 2011 West-Vlaams kampioenschap petanque voor senioren

8 tripletten ingeschreven = 24 ‘Oostkampse’ deelnemers, waarvan 4 tripletten en 3 supporters met de bus gaan (15 personen bus). Zeer weinig met bus. Volgend jaar geen bus meer voorzien.

Cyclocross

Cyclocross zelf is op zondag 9 oktober. De jeugdhappening op woensdag 5 oktober.

Zwemmaand:

scholenmarathon is nu gepland op zondag 13/11 (14 tot 17 à 18 uur) ipv

20/11 en zwemkermis op zaterdag 26/11; 13u30-15 uur.

10. Varia

Buitenvoetbal op de gemeentelijke velden; belijning Siemensvoetbalveld is nu in dezelfde werkwijze (procedure) opgenomen als het belijnen van de andere gemeentelijke voetbalvelden. Hiermee verminderen we de kans op het vergeten doorgeven om te belijnen

Stratenloop hertsberge gaat vokgend jaar niet meer door. Vulaertloop: idem. Dit heeft een impact op de Beereltrofee

De matten in de matsportenzaal zijn niet meer in orde: teveel ruimte tussen de matten.

Stefanie is de trotse moeder van een derde zoon: Mauro

Er wordt gevraagd om de matsportenzaal af te sluiten. Eventueel een sleutel bezorgen aan de verenigingen.

Etienne meldt dat de omheining van het Siemensveld niet in orde is voor eventuele keuring door de bond.

Volgende vergadering in de Wieke 11 Oktober om 20 uur !

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 11/10/2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Etienne Poupaert, Herman Van Colen, Peter Deboot, Rudy

Everaert, Nicolas Stael, Freya Maenhout, Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian

Vande Ginste

Verontschuldigd: Julien De Meyer , Monique Naeyaert, Jean Trio, Walter Devoogt , Ellen Vantieghem, Ine Plovie en

Lena Vanzieleghem

Vooraf: vergadering sectie 16: afgelast. De datum paste niet voor de clubs. Er wordt gekeken om een schrijven te

richten aan alle clubs en om sectie 16 op 8/11 uit te nodigen.

Voorzitter heet iedereen welkom.

1.Verslag vergadering 13/092011

Geen opmerkingen.

Opvolging:

Baantjes zwemmen. Het voorstel van de sportraad werd grotendeels gevolgd. Overzicht in bijlage

dienst sport. Er wordt nog gekeken voor verdere promotie via kassa zwembad, persnota, Merel en

website.

Werkgroep schoolsport ism sportclubs: datum voor samenkomst: donderdag 27/10 om 9u in de keuken

De Valkaart boven. Er wordt nog gezocht naar een vertegenwoordiger voor de scholen. Het

ontwerpreglement wordt vooraf aan iedereen bezorgd.

2. Evaluatie Straatvoetbal

Alles loopt goed. Eerste voorstel van data voor 2012 (pas op verkiezingen op 14/10):

16/9, 23/9, 30/9 en 7/10 (nog te controleren datum Cyclocross !). Locaties nog te bespreken.

3. Algemene vergadering 2012 en Sportjuwelen

Voorlopig voorstel:

Algemene vergadering SR op dinsdag 15 mei 2012

Sportjuwelen op dinsdag 22 mei 2012

4. Adviezen

Vormingen: opleidingen voorjaar 2012 worden overlopen. Er word gekozen voor wegwijs in btw en de sportclub

via Dynamo.

5. Varia en Opvolgingen

Sport voor Allen decreet: Geert overloopt de hoofdlijnen. Er kwam nog geen antwoord van het kabinet.

De impulssubsidies vervallen normaal in 2012.

Sportclub in de Kijker: het artikel over RUVO is al gemaakt – nog geen foto’s

Erkenningen en starttoelagen: het College heeft het advies van de Sportraad gevolgd.

6. Rondvraag en mededelingen

De uitstap voor de Sportraad plannen in het weekend van 8 en 9 sep 2012

Er worden nog begeleiders gezocht voor de Marktsport op 4 november

Data voor de Zwemweek:

2/2

Op 13.11 om 14.00 uur marathon

Op 26.11 van 13.30 tot 15.00 uur zwemkermis

De seniorensportdag gaat door op 18.11

Uitreiking Jogging-Beereltrofee is voor 26.11 om 10.30 u

Ellen Bacquaert is vice-wereldkampioen – artikel in De Merel

Iris geeft uitleg bij een ontwerp fit-o-meter. Nagaan of hiervoor interesse bestaat?

Freya vraagt naar de sleutels matsportenzaal. Er is een nieuw sleutelplan met gecodeerde sleutels in de maak.

Op 23.10: beker van Oostkamp Karate

De Schepen geeft de stand van zaken in een aantal lopende dossiers:

Atletiek accommodatie zit op schema

Uitbreiding TC Orscamp: voorjaar 2012

Finse piste: kan op dit moment niet gerealiseerd worden

Dossier kleedkamers SKD Hertsberge wordt opgestart

Dossier extra voetbalveld Riderfort wordt opgestart

Het voetbalveld in Waardamme wordt kleiner, de kleedkamers blijven grotendeels behouden.

Volgende vergadering op 8 november

 

Verslag vergadering raad van bestuur sportraad van 08.11.2011

Aanwezig : Monique-Kathy-Etienne-Jean Marie-Geert-Sebastien-Romain-Julien-Nicolas-

Rudy

Verontschuldigd : Herman-Ellen-Freya-Peter-Walter-Iris-Jean-Hilde en Ine

Voorzitter opent de vergadering en wenst Kathy (sectie 1) welkom.

1.Verslag vorige vergadering 10/11/2011>> geen opmerkingen

Sectie vergadering die gepland was voor deze vergadering heeft niet plaats gevonden om reden van tijdsgebrek. …….

2.Straatvoetbal 2011 : bijgevoegde evaluatie van Geert kort doorgenomen

De Vaart volgend met twee ploegen? Navragen bij clubs KBVB welke ploegen zij het liefst zien deelnemen; door Etienne Poupaert.

Volgende data werden voorgesteld voor 2012

16/09 Moerbrugge – 23/09 Ruddervoorde – 30/09 Hertsberge

07/10 - Oostkamp

Wedstrijdballen zijn geschonken aan De Bosberg Hertsberge

Romain neemt afrekening baruitbating door

Lions sponsoring >>iedereen heeft betaald

Alle foto’s te vinden op side sportraad

Er zal gepoogd worden de grote bakken voor tenten te laten splitsen in

twee bakken (zijn VEEL te zwaar)

3.Volgende data’s zijn vastgelegd : Algemene vergadering 15/05/2012

Sportjuweel 22/05/2012

Gouden merels 11/03/2011

4.Adviezen

Subsidiereglement actie scholensport >> Geert geeft nodige uitleg >> advies positief

5. Varia

Romain geeft data’s voor RVB 2012 (deze kunnen waar nodig nog altijd aangepast worden)

Kandidaturen voor Westvlaamse sportprijzen: Ellen Bacquart en Viggo worden voorgesteld.

Schepen Sebastien : geeft uitleg over aanleg atletiek zone in De Valkaart: gunstig advies

Over de Jeugd olympiade en Blosoverzekering geeft Geert de nodige en deskundige uitleg. 2/2

Volgende data voor vorming(wegwijs in BTW en de sportclubs ) 19-26 of 29/03/12.

Volgende vereniging in de kijker is Ruvo Ruddervoorde (Jean Marie en Romain doen het nodige)

Marktsport : ongeveer 1200 deelnemers ,voor Oostkamp 26 kids met 5 begeleiders

Zwemmarathon voor scholen: Nicolas heeft probleem daar de uren op het laatste moment gewijzigd zijn .Er word naar oplossing gezocht.

6.Rondvraag

Etienne : legt nogmaals het probleem van verwarming boulodroom op tafel. Schepen

Sebastian geeft uitleg hieromtrent

14 daagse senioren vraagt uitleg over vermelding medewerking Christelijke

Mutualiteit op site gemeente

Geert : geeft uitleg ivm Bloso: sporttak in de Kijker 2012= badminton en de aankoop voor 5.250 euro turnmateriaal voor beide sporthallen.

Volgende Bestuursvergadering op 13/12/2011 in De Wieke

 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 13/12/2011

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Lena Vanzieleghem, Peter Deboot, Walter Devoogt,

Herman Van Colen, Freya Maenhout, Julien Demeyer, Jean Trio, Monique Naeyaert, Katie Degraeve, Geert

Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd: Ellen Vantieghem, Etienne Poupaert, Rudy Everaert, Iris Verschoore ,Hilde langenbick , Ine

Plovie en Nicolas Stael.

Vooraf: vergadering sectie 3

Er was behoorlijke opkomst De Schepen geeft een kort overzicht van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom.

1.Verslag vergadering 08.11.2011

Geen opmerkingen. Verslag was niet meegestuurd met de uitnodiging.

2. Evaluaties voorbije activiteiten

De evaluatie van de Zwemmaand en de Seniorensportdag wordt besproken.

Jogging-Beereltrofee: De foto’s staan op de website. Evaluatie volgt later. Er was iets minder

opkomst op de prijsuitreiking.

3. Adviezen

Toelage organisatoren: Geert geeft uitleg bij het lijstje. Gunstig advies.

Impulssubsidies: lijst met de bedragen wordt rondgedeeld. Gunstig advies.

4. Varia en opvolgingen

Sportclub in de kijker Duathlon Baliebrugge: Walter spreekt af met Romain en Jean-Marie half

januari.

5. Rondvraag en mededelingen

De kalender 2012 zal voortaan op de site staan

Cyclocross Baliebrugge is op 7 oktober (jeugd op 3 okt)

Vormingsavond 2012: wegwijs in de BTW: 19 maart

Nieuwjaardrink op 8 jan in Ruddervoorde

Een folder van de Provinciale Wielerschool wordt uitgedeeld

Freya toont foto’s van de slechte staat van de matten in de matsportenzaal

De sloten van de kleedkamers in Hertsberge zijn aan vervanging toe

2/2

De zwemloop is op 1 mei: rekening houden met de Schutters!!!

Jean vraagt naar de toekomst van de Boulodrome: die blijft tot 2019

Nota over de leegloop bij de sportclubs: vooral de recreanten komen niet meer aan de bak

De Schepen overloopt de hangende dossiers: actie schoolsport, uitbreiding atletiekvoorzieningen,

kleedkamers SKD Hertsberge, verbetering en uitbreiding loopomloop, vervanging lampen in de

zalen B en C in de Valkaart.

Ellen Vantieghem is mama geworden.

Volgende vergadering op 14 februari 2012