Verslagen RVB 2012

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 14/02/2012

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Lena Vanzieleghem, Peter Deboot, Waletr Devoogt,

Herman Van Colen, Freya Maenhout, Julien Demeyer, Jean Trio, Monique Naeyaert, Katie

Degraeve, Nicolas Stael, Etienne poupaert

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste,

Verontschuldigd: Ellen Vantieghem, Rudy Everaert en Freya Maenhout

Vooraf: vergadering sectie 1-2

De Schepen geeft een kort overzicht van de vergadering

Voorzitter heet iedereen welkom.

1.Verslag vergadering 13.12.2011

Geen opmerkingen.

2. Juryzitting Gouden Merel Sportverdienste

De zitting gaat door op 11 maart (ontbijt vanaf 8u15) aanvang 8.30 uur in de bovenzaal A van de

Valkaart. De Gouden Merels worden uitgereikt om 10.30 u in de theaterzaal. Presentatie door

Lieven Verstraete.

3. Actie Schoolsport

Er zijn dringend meer actiefiches nodig. De deadline voor de scholen is organiseren voor 30.06 en

dossier indienen voor 15.07. Voor de twijfelaars is er een kort infomoment op 28.02 om 20. U in

bovenzaal B van de Valkaart. Er worden clubafgevaardigden gezocht die hun actiefiche kort willen

voorstellen

4. Website

De website is up-to-date en voorzien van de nodige foto’s

5. Adviezen

Adviesvraag naar alle adviesraden ivm fuifzaal Oostcampus. De schepen geeft toelichting. De

leden hopen dat er in de toekomst dus geen enkele fuif meer doorgaat in De Valkaart

IGOS overleg op 23 april te Sijsele. Visie voor volgende vergadering. Info op www.isb.be

6. Varia en opvolgingen / Rondvraag

Sportclub in de kijker voor volgende Merel: Krachtbal Hertsberge

Vormingsavond wegwijs in BTW en de sportclub: maandag 19 maart vanaf 19.30 uur

De clubs die te maken kregen met het binnenregenen in De Valkaart krijgen een compenastie

(50% van de huurprijs)

Volgende clubs zijn gestopt: germinal Poolers, Styllux Boys en Siemioren.

Jean-Marie feliciteert de penningmeester met het zeer duidelijke kasverslag 2011.

Te onthouden data:

22/04 duathlon Ruddervoorde en 1001 meter in De Valkaart

01/05 Zwemloop

07/05 Petanquetornooi

13/05 PK Wielrennen juniores Ruddervoorde

20/11 Sportdag 55 plus

07/10 Cyclocross Ruddervoorde

IGOS jaarplanning 2012 wordt meegestuurd met het verslag.

Sloten kleedkamers Hertsberge: dossier nog hangende

Scholen: lijst aan te kopen materiaal overmaken aan de Gemeente

De verstelbare basketdoelen voor mini-basket zijn een succes

Schepen:

De aanpassingen atletiek zitten op schema

Voor Riderfort is er een masterplan 2015.

7. Nominaties Gouden Merels

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 13/03/2012

Aanwezig: Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Freya Maenhout, Ellen Vantieghem, Rudy Everaert, Herman Van

Colen, Jean-Marie Bulthé, Nicolas Stael, Monique Naeyaert. Sebastian Vande Ginste, Schepen van Sport, en Geert

Vercruysse, Sportfunctionaris.

Verontschuldigd: Julien Demeyer, Jean Trio, Peter Deboot.

1. Welkom

Voorzitter heet iedereen welkom en feliciteert in naam van de Raad van Bestuur Ellen Vantieghem met de

geboorte van haar zoon .

a. Verslag vergadering secties 6-16

Voorafgaandelijk aan deze vergadering werd deze sectiebijeenkomst gehouden. Schepen geeft overzicht

van voornaamste besproken punten, zoals:

- mattensportzaal en de polemiek van verleggen matten en toegang tot zaal;

- vraag naar bergruimte voor ander materiaal;

- het niet toelaten van niet-mattensporten in deze mattenzaal;

- bepaalde clubs flirten met 25% Oostkampse leden regel;

- grotere bekendheid van mattensporten promoten.

b. Verslag vergadering 14/02/2012

Geen opmerkingen.

c. Evaluatie Gouden Merel:

- vlot verlopen organisatie;

- Raad stelt tot zijn spijt vast dat de niet-genomineerden niet aanwezig waren. Er wordt gevraagd na te denken

over acties om dit in de toekomst te vermijden;

- weinig volk in het algemeen. Hoe kunnen we de aanwezigheid stimuleren?

d. Schoolsportfiches:

13 fiches zijn al volledig in orde en werden aan de Raad voorgelegd.

2. Adviezen

Jogging-Beereltrofee:Damme komt als derde gemeente er bij, vandaar ook een nieuwe naam: VAARTloopcriterium;

Regels zijn licht gewijzigd, waarbij o.m. 8 wedstrijden in aanmerking komen voor een klassement.

Ook promoten naar scholen.

Wielertrofee: ongewijzigd, tenzij de stijl van de flyer.

Jaarlijks advies: Jaarplanning sportaccommodaties is verplaatst naar de vergadering van april 2012;

Werkgroep Toelagen: 2 data worden vooropgesteld: 23 april om 09u.00 of 24 april om 18u.00

3. Varia en opvolgingen

Vormingsavond BTW op 19 maart: Sportdienst noteerde behoorlijk wat inschrijvingen.

Infoavond Masterplan Riderfort. Schepen licht deze vergadering toe:

- eigenlijk geen sportplan, maar cultuurplan met sportieve elementen;

- streefdatum einde afwerking: eind 2015;

- cafetaria en kleedruimtes onder cafetaria verdwijnen, terwijl aan de lange zijde 5 kleedkamers (ook

bereikbaar van buiten) bijgebouwd worden;

- af te breken ruimte en parking voor zaal worden omgebouwd tot polyvalente (culturele) zaal met boven

vergaderzaal en ruimte voor de academie;

- achter zaal wordt de polyvalente sportruimte omgebouwd tot parking;

- in zaal blijft een casco over van 150 m² voor later te bepalen gebruik. Het feit dat de mattenstapelplaats in

het gemeenschapshuis verdwijnt en er daarvoor een nieuwe ruimte nodig is, doet aan een eventuele piste

naar dat casco denken. Schepen gaat hierover zijn licht opsteken.

IGOS Website vermeldt de info over baantjeszwemmen in de zwembaden van de aangesloten gemeenten.

Turntoestellen sporthallen: lijst aangekochte en geleverde toestellen worden voorgelegd. Geen opmerkingen.

Sportdag 55+:dinsdag 20 november 2012 enige haalbare datum.

4. Rondvraag en mededelingen

Zwemloop in de Valkaart gaat door op 01 mei 2012.

Problematiek schuilhuisje domein Valkaart: geen conciërge meer; voor elektriciteit en water contact opnemen

met Sportdienst.

Impulssubsidies in toekomst: gegarandeerd tot 2013; daarna wordt dit in het ontwerpdecreet in prioriteit

ingewerkt. Bedrag zou lichtjes verhogen, maar niet meer geïndexeerd worden.

Wandelclub Godelievestappers vraagt dringend hulp bij klaarzetten Valkaart (Paaszondag vanaf 09u.00) en

afbreken op Paasmaandag vanaf 18u.00. Kandidaten kunnen zich bij de Sportfunctionaris melden.

Zalen boeken: vaak blijft het materiaal (van en voor de scholen; vnl. over de middag) staan. Bij niet boeking

van die periode, stelt zich een probleem voor de onderhoudsdienst. Alle periodes waar wordt opgebouwd,

afgebroken en waar materiaal blijft staan moeten dus ook geboekt worden.

Overzicht van lopende dossiers door Schepen:

- atletiekaccommodatie zit op schema, waarbij eerstdaags een vergadering volgt met de aannemer;

- TC Orscamp begint in week 12 met de aanleg van 2 buitenterreinen;

- douches kleedkamers voetbal en krachtbal Hertsberge loopt; realisatie voorzien voor eerste helft 2013;

- 2de container voor FLAC is op 13 maart geplaatst;

- loopomloop op de Valkaart: technische verbeteringen worden aangebracht + verlichting op mini-parcours is

in aanvraag bij Bloso en de provinciale sportdienst;

- opstarten jeugdwerking BBC Ruddervoorde: vragen logistieke ondersteuning. Wordt bekeken.

5.Toekomstvisie Sportraad

De IGOS Vergadering zal plaatsvinden in Sijsele. Sportfunctionaris schetst wettelijke kader en soorten decreten.

Aan Raad van Bestuur werd gevraagd te brainstormen over de toekomstvisie.

 

Verslagvan de vergadering Raad van Bestuur op 10/04/2012

Aanwezig: Romain Hallaert, Jean-Marie Bulthé, Peter Deboot, Herman Van Colen, Julien Demeyer,

Jean Trio, Monique Naeyaert, Etienne Poupaert

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste,

Verontschuldigd: Rudy Everaert en Walter Devoogt

Vooraf: vergadering sectie 7 en 8

De Schepen geeft een kort overzicht van de vergadering:

-grote opkomst

-vooral opmerkingen over de coördinatie wegeniswerken

-natte, gladde vloer zwembad kant kleedkamers

-niet voldoende fluovestjes en bordjes

-moeilijk seingevers te vinden

-uniformiseren vergoedingen seingevers

-komaf maken met facturen van € 2,00

-vragen bij de hoge waarborg voor de Wara (€ 500,00)

Voorzitter heet iedereen welkom.

1.Verslag vergadering 13.03.2012

Opmerking van Etienne: is alles geregeld voor de Zwemloop wat betreft water en elektriciteit?

Jürgen wordt verwittigd door Geert

2. Vormingsavond BTW

24 deelnemers. Eerste gedeelte was duidelijk, na de pauze was de uitleg veel te technisch

3. Sportkampen

De kleuterkampen in De Valkaart zijn volzet. De andere kampen bijna volzet

Clubs die willen meewerken zijn nog steeds welkom

4. Werkgroep toelagen

De werkgroep toelagen komt bijeen op 24.04 om17u30 in het Valkennest

5. IGOS

Vergadering op 23 april in Sijsele, Cultuurfabriek. Toekomstvisie van de Sportraad. Romain heeft

een document voorbereid dat uitvoerig wordt besproken. Extra suggesties zijn steeds welkom

6. Adviezen

Vorming in het najaar: Erkenning-Belonen werkt van Dynamo Project op 23 oktober

Jaarplanning gebruik sportaccommodatie en buitenvelden: geen opmerkingen

7. Varia en opvolging

Algemene Vergadering op 15 mei. Stembrieven naar clubsecretarissen

Geen Straatvoetbal op de verkiezingen van 14 oktober

De camion van Reso is versleten. Optie: via de Gemeente een oplossing zoeken ?

8.Rondvraag

Sportclub in de kijker: Krachtbal Hertsberge

Een aantal data:

01.05 Zwemloop

05.05 S-plus petanquetornooi

03.05 Ruddervoorde en 08.05 Oostkamp: Fietsacties Scholen NOG VRIJWILLIGERS GEZOCHT !

22.05 Kampioenenhulde en sportjuwelen

03.06 Fietsfeest traject van Pecsteen

16.09 Kroenkelen

De Sportraad bestaat 35 jaar in 2013: iets organiseren?

Jean-Marie is afwezig van 1.5 tot 15.6

De uitbreiding van TC Orscamp is van start gegaan

Week van de sportclub: initiativen worden verwacht

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 08.05.2012

Aanwezig: Romain Hallaert,, Peter Deboot, Herman Van Colen, Julien Demeyer, Jean Trio, Monique

Naeyaert, Etienne Poupaertn Walter Devoogt, Lena Vanzieleghem, Nicolas Stael, Kathy

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste,

Verontschuldigd: Jean-Marie Bulthé

Voorzitter heet iedereen welkom.

1. Agenda

Het verslag van de vorige vergadering van 10.04.2012 wordt goedgekeurd

De Sportkampen in de Valkaart zijn bijna allemaal volzet

Sportradenavond van 23.04 in Sijsele: nog niet alle verslagen zijn binnen. Geert geeft een woordje

uitleg. Link naar het ontwerpdecreet sport:

http://www.vvsg.be/Vrijetijdsbeleid/ezine/Documents/VR%202012%202704%20DOC.0360-

2%20Lokaal%20sportbeleid%20-%20decreet.pdf

Fietsactie voor de scholen:

Sommige fietsen in slechte staat

Nicolas vond het een heel goed initiatief

Etienne: bij de hindernissen te weinig hulp van de begeleiders

Walter: kinderen zonder helm

Romain: mountainbikes zijn te groot en een paar toestellen zijn aan vervanging toe.

Sportjuwelen op 22 :mei: juryzitting om 18.00 uur en viering om 19.30 uur

Ambitienota sportraad: eventueel werkgroep op te richten?

2. Adviezen

Jaarlijks advies uitvoering sportbeleidsplan (ONTWERP jaarverslag 2011): Geert geeft de nodige

uitleg. Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.

Toelagen sportverenigingen worden besproken. Gunstig advies. Opmerking: Etienne vindt het

nog steeds niet kunnen dat de senioren geen zaaltoelage krijgen.

3. Varia en opvolgingen

De secties 9 en 10 komen bijeen in De Valkaart op 9 mei

Algemene Vergadering op 15 mei in de wara. Programma wordt overlopen. Graag een paar mensen voor

klaarzetten zaal.

Straatvoetbal 2012. Nog steeds geen oplossing voor camion met materiaal. Camionnette vragen aan de

Gemeente?

35-jarig bestaan van de Sportraad. Intern iets organiseren, geen groot feest.

Opening OostCampus: de clubs kunnen meewerken aan het openingsweekend. Vergadering hierover op 9

mei.

4. Rondvraag en mededelingen.

Kroenkelen op 16 sept: nog geen extra info

Voor het petanquetoernooi in De Valkaart ligt nog geen datum vast

De nieuwe voetbalnetten op Sinte-Godelieve weghalen tijden het tussenseizoen

Fietstocht voor scholen op 25 juni: begeleiders gezocht

Er zijn twee nieuwe aanvragen tot lidmaatschap: SUST Wielertoeristen en de handbooggilde.

Op 06.06 is er een vorming van IGOS in Varsenare: Lifestyle in de sport

Week van de Sportclubs: KBBC Oostkamp en FLAC Oostkamp werken mee

De databank van Bloso is te raadplegen op: www.sportdatabankvlaanderen.be

Vorming Dynamo: ‘Erkenning, belonen werkt’ wordt verschoven naar dinsdag 6 november ipv

23 oktober 2012.

Volgende vergadering in De Wieke op 12 juni

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op 12.06.2012

Aanwezig: Romain Hallaert,, Peter Deboot, Herman Van Colen, Jean Trio, Etienne Poupaert, Nicolas

Stael, Kathy, Rudy Everaert, Freya Maenhout

Geert Vercruysse, sportfunctionaris en Schepen Sebastian Vande Ginste,

Verontschuldigd: Jean-Marie Bulthé, Julien Demeyer, Iris Verschoore, Monique Naeyaert, Ellen Van

Tieghem en Walter Devoogt

Voorzitter heet iedereen welkom.

1. Agenda

Het verslag van de vorige vergadering van 08.05.2012 wordt goedgekeurd

De Schepen geeft een korte bespreking van de sectievergadering met de secties 4, 14,15 en 18

Er waren vooral senioren en wandelaars aanwezig.

Evaluatie AV 13 mei 2012

De opkomst was iets beter dan vorig jaar maar nog steeds < 50%

Weinig inbreng van de aanwezigen op de vergadering

Turnclub Ikaros gaat verder door onder de vleugels van Turnclub Varsenare. Zo snel mogelijk

erkenning SR goedkeuren.

Evaluatie Sportjuwelen 22 mei 2012

Kampioenenploegen van RUVO stonden niet op de lijst (niet ontvangen)

Er was veel volk voor een dinsdag, toch moeilijke dag voor velen

Data voor volgend jaar: Sportjuwelen op 28 mei en AV op 14 mei 2013

De stemming SJ volgend jaar schriftelijk via secretarissen en afgevaardigden; af te geven op

einde AV

De medailles overhandigen aan alle jeugd, geen naamafroeping.

De foto’s stonden de volgende dag al op de website

2. Adviezen

Jaarverslag BLOSO: gunstig advies sportraad.

Volleyballer J. Stappers neemt deel aan WK voor doven in Sofia en vraagt om financiële steun. Als

sportraad kunnen wij daar niet op in gaan. Eventueel te regelen via Gemeentebestuur.

De ambitienota Sportraad wordt besproken. Freya zorgt voor de “opsmuk”

Geert vraagt advies over het reglement van inwendige orde en de toe te passen tarieven in de

atletiekinfrastructuur: gunstig advies sportraad.

Het plan met de loopomlopen wordt voorgesteld met het accent op de verlichte looplus: gunstig

advies sportraad..

3. Varia en opvolgingen

Opening OostCampus gaat door op 15 juni om 16.30 u

Uitstap op 9 september. Herman is er mee bezig en bezorgt info later

Straatvoetbal 2012: data 16 sep Moerbrugge, 23 sep Ruddervoorde, 30 sep Hertsberge en 7 okt

Oostkamp. Mogelijkheid voor organisatie naast OostCampus

De camionnette van de Gemeente kan gebruikt worden voor vervoer drank.

De tenten kwamen nat terug van een event op 03.06

Viering 35 jaar sportraad: zoals reeds beslist op vorige vergadering beperken tot interne viering

Ledenlijst Handbooggilde aan te vullen voor erkenning

Schepen geeft uitleg bij de plannen voor Riderfort

3. Rondvraag en mededelingen

Infoavond in Varsenare ivm Lifestyle in de Sport: interessant maar kort

Petanquetornooi in De Valkaart: op een donderdag in september

Op 26.06 helpende handen gevraagd voor herleggen matten in matsportenzaal

Op 25.06 fietsbegeleiders gevraagd voor de scholen.

Sportclub in de kijker: nog geen vereniging voor september. Romain meldt dat er al een vervolg beslist was en

volgt dit verder op.

De sectievergaderingen zijn afgelopen. Voor herhaling vatbaar

Volgende vergadering in De Wieke op 11 september

 

Verslag Raad van Bestuur op 11/09/2012

Aanwezig: Romain – Etienne – Lena – Walter – Ellen – Herman – Julien – Katie– Nicolas – Monique – Rudy - Iris

Geert - Sebastian

Verontschuldigd : Jean, Freya

· Verslag vorige vergadering 12/06/2012 : geen opmerkingen

· Evaluatie uitstap sportraad : weinig deelnemers ,verloop uitstap was prima

Proficiat aan Herman voor het uittekenen van deze uitstap ,

Romain verzorgde het avondeten.

· Straatvoetbal : rondvraag voor medewerking op de vier zondagen(Romain)

We spreken telkens af om 8.00 ’s morgens om alles klaar te zetten.

· Petanquetornooi op 13/09/12 : iedereen word uitgenodigd , foto’s op de website Sportraad

· Open bedrijvendag op 07/10/2012 : Oostcampus staat open voor het publiek (ook straatvoetbal op

Oostcampus)

· Website sportraad: Romain geeft nodige uitleg over vernieuwde site,er zou geen link zijn van de

gemeentelijke site naar site sportraad .

Sebastian licht de nieuwe mogelijkheden toe op de gemeentelijke site ivm

Sportverenigingen. Men kan steeds in de bibliotheek terecht voor meer uitleg en

begeleiding. Komen er hotspots in de toekomst ?

Varia en opvolging

· Brief Jean Marie Bulthe:Jean Marie geeft wegens verhuis zijn ontslag(jammer) Er is een voorstel om alle

leden van de afgelopen zes jaar uit te nodigen op 13/11/2012 (Lena bakt oliebollen?). Vergadering

om 19 u en viering om 20 uur ?

Door omstandigheden heeft Ine ook haar ontslag aangeboden , Romain doet het nodige om Ine te

vervangen sectie 4.

· Ambitienota besproken : Romain geeft nodige uitleg

· Vormingsavond op 06/11/2012 , vooraf inschrijven , gaat door in de Valkaart.

· Schoolsport : volgens Geert en Nicolas verloopt dit zeer goed(nieuw budget is voorzien)

· Samenstelling sportraad ( verschillende voorstellen worden naar voor geschoven):

Moet er een ruimere werking komen ?(qua bestuursleden bv medewerkers

buiten de secties ?)

Meer met werkgroepen(met specialisten ter zake werken ?

Er moet kunnen soepeler gewerkt worden ?

· Aanbrengen van correcties statuten/reglementen sportraad : Voor Stijllux is het nodig dat een

werkgroep zich buigt om de nodige correcties aan te brengen. ( ivm subsidies )

· Rubriek voor de Merel : november 2012 : Judoschool De Grootte , maart 2013 : S-Sport en juni 2013

Sk.Denneheem voetbal , Romain zal zorgen voor foto’s.

· Marktsport op 30/10/2012 : Romain, Herman, Etienne en Iris (Julien eventueel)

· Mattensportzaal : De matten zijn herlegd , enkele vrijwilligers sectie 6 en Romain zorgden daarvoor .

· Sebastian geeft nodige uitleg ivm aanleg atletiekinfrastructuur

· Aanschrijven via mail naar seingevers : positieve reacties

· Ikaros is doorgestart via Varsenare met afdeling Oostkamp

Rondvraag en mededelingen

· Superprestige op 07/10 , naar aanleiding 25 jaar bestaan geen jeugd happening wel tijdens de dag

onder begeleiding kinderspelen.

· Zwemmaand November : Zwembaddagen op 17-18/11/2012

Zwemkermis op 24/11/2012

Scholenmarathon op 25/11/2012

· Sportdag 55+ op 20/11/2012 om 13.30u in ,

· Rondvraag ; Katie >> werfkeet (ingebroken); omheining (Gilbert lijst op en bezorgt informatie) ?

Monique : Sleutels ? putten in Hogedreef en golffitterrein

Rudy : Nog impulssubsidies in 2013: JA. Daarna: ?

Sebastian : Personeelsfeest komt naar Oostcampus

Nieuwe conciërge voor Valkaart

Loopomloop in Valkaart wordt aangepakt

Lokalen krachtbal Hertsberge

Meer berging voorzien in De Valkaart

Romain : Tenten zijn nat teruggekeerd van ?( vraagt uren werk om dit weer in orde te

brengen)

Voorzitter sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit voor volgende vergadering op 09/10/2012 om 20u

 

Verslag Raad van Bestuur op 09:10/2012

Aanwezig: Romain, Herman, Etienne, Monique, Peter, Geert, Sebastian

Verontschuldigd : Jean, Rudy, Walter, Lena, Kathy, Nicolas, Julien

Agenda

· Verslag vorige vergadering 11/09/2012 : geen opmerkingen

· Kroenkelen door Oostkamp: 214 inschrijvingen!

· Voor de vergadering van 13 nov de leden van de laatste 6 jaar uitnodigen. Oliebollen te voorzien

· Aanpassing reglement sportjuwelen te bespreken op vergadering december

· Straatvoetbal 2012:

Was relatief goed, de foto’s staan op de site

Het laatste terrein was te nat-problemen met de kleedkamers

Er waren te weinig leden van de Sportraad aanwezig

Volgend jaar is de 25e editie: BV uitnodigen?

Adviezen

· Vormingsavond: sportclub van de toekomst: 10 tips

Varia en opvolgingen

· Stand van zaken atletiekaccomodatie: gaat te traag vooruit

· Wilertrofee is afgerond, de toegangskaarten voor de Cyclocross zijn verdeeld

· Vaart Loopcriterium gaat door op 23.11 en niet op 24.11

· Van de Handbooggilde Stuivenberge nog geen nieuws ivm erkenning

· Erkenning Ikaros: doorstart ipv nieuwe vereniging

· Aanvraag Kaartersclub De Kevers: nog afwachten

· IGOS: programma werd verdeeld

· Op 15.12 dag van de Trainer in Gent, folder werd verdeeld

Rondvraag en mededeling - Varia

· Op 6 november Vorming Dynamoproject om 19.30 u in de Valkaart

· Zwembaddagen op 17-18 nov, zwemkermis op 24 nov en Scholenmarathon op 25 nov

· MIX en Sportdag 55+ op 20 nov: programma wordt opgemaakt

· Technische problemen op het voetbalveld van Baliebrugge

· Dossier Riderfort loopt verder

· 6 nieuwe tafels voor TTC De Valkaart

· Kleine basketbaldoelen voor Sporthal Ruddervoorde

· Loopomlopen afronden (24 nov)

· Er waren 1000 Oostkampenaren met tickets in voorverkoop op de Cyclocross

· Etienne: nog steeds geen verandering in de Boulodrome. De verwarming wordt geplaatst en

isolatie voorzien

Voorzitter sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit voor volgende vergadering op 13/11/2012 om

19u in De Wieke

 

 

Verslag Raad van Bestuur op 13.11.2012

Aanwezig: Romain, Etienne, Freya, Lena, Veronique, Nicolas, Kathy, Julien, Walter, Peter, Geert en Sebastian

Verontschuldigd : Jean, Rudy, Herman en Monique

Agenda

· Welkom aan nieuw lid Veronique (sectie 4) zij vervangt Inge

· Verslag vorige vergadering 9 oktober: geen opmerkingen

· Marktsport op 30.10: 26 deelnmers

· Vormingsavond van 6 november (erkennen, belonen, het werkt) had 41 aanwezigen. Goede

lesgeefster, alleen wat problemen met de beamer en Laptop( sportraad )

· Fietsweek voor de scholen zal doorgaan in april. Zoeken naar nieuw materiaal of formule want de

fietsen waren van bedenkelijke kwaliteit in het verleden

· Geert bespreekt der wijzigingen in het reglement scholenmarathon: nog slechts twee groepen.

· Viering 35 jaar sportraad: voorstel om iets te gaan eten op zaterdagavond 23 februari 2013

Adviezen

geen

Varia en opvolgingen

· Atletiekpiste en loopomlopen: opening op 24 november om 10.30 u. Veronique meldt problemen

met de aanloopzone van het hoogspringen: te glad bij regen. Ze vraagt ook om een

wateraansluiting te voorzien.

· Van de Handbooggilde Stuivenberge voorlopig geen neiuws

· Zwembaddagen in november – In de Mix: folder wordt uitgedeeld

· Op 20 november gaat de Sportdag 55+ door

· Prijsuitreiking van het loopcriterium op 23 nov om 20.00 u in Beernem

· Sebastian geeft een overzicht van de lopende dossiers. Weinig wijziging t.o;V vorige vergadering.

Er blijken lekken in het dak van Riderfort.

· Etienne vraagt om de slagboom t.h.v. de Schakel ten allen tijde te sluiten. Nogal wat ouders

brengen hun kinderen bijna tot in de kleedkamer. Gevaarlijke situatie!

· Basket Oostkamp plant in het voorjaar een infoavond over “voorkomen van sportblessures”.

Eventueel uitbreiden naar alle verenigingen.

· De bal van Straatvoetbal gaat dit jaar naar Walter voor de duathlonvereniging.

· Volgend artikel in de Merel : S-Sport

Voorzitter sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit voor volgende vergadering op 11/12/2012 om 20u in

De Wieke

Om 20.00 uur werd er een receptie aangeboden aan enkele leden die in de voorbije 6 jaar lid waren van de

Raad van Bestuur Sportraad.

 

Verslag raad van Bestuur op 11/12/2012

Aanwezig : Geert,Etienne,Sebastian,Romain,Walter,Herman,Rudy,Kathy,Monique,Julien.

Verontschuldigd : Iris,Jean,Lena,Veronique,Nicolas,Ellen.

Voorzitter wenst iedereen welkom en opent de vergadering.

Verslag vorige vergadering 13/11/2012 goedgekeurd,geen opmerkingen.

Evaluatie zwemmaand: Geert en Herman(ZVO)waren zeer positief.

Opening Omloop en atletiekpiste>>opkomst positief

Hopelijk wordt opvolging van onderhoud goed gevolgd.

 Prijsuitreiking Vaartloopcriterium in Beernem : deelnemers in dezelfde grootte van vorig jaar.

Deelname aan uitreiking kon beter.

Mede-inrichter Damme afwezig.

Seniorensportdag : evenveel deelnemers als vorig jaar.

Zwemmen minder interesse,Zumba,lijndansen en rug…veel succes.

Voor de volgende editie ook kijken voor een aanbod ism de senioren sportfederaties

waarbij de lokale sportclubs zijn aangesloten.

 Romain stelt data’s voor 2013: volgende aanpassingen : 19/02/13 Schakel ipv Wieke

08/10/13 Schakel ipv Wieke

Nieuwjaars receptie Moerbrugge op 06/01/2013.

Vormingsavond maart 2013 >>op 19/03/2013.

Sportjuwelen 2013 op>>21/05/2013 ( beslissing college afwachten )

Gouden merels 2013 op >> 10/03/2013

 Sportclub in de kijker : Dec. 2012 : S- Sport

Maart 2013 : Judo

Juni 2013 : Turnclub …

Sept. 2013 : SK Dennenheem Hertsberge

Dec. 2013 : Basketclub Ruddervoorde

Mogelijke aanpassing reglement sportjuweel : Geert geeft evaluatie vorig jaar,wat te veranderen?

 Werking sportraad 2012: na tal van opmerkingen en suggesties werd besloten met beperkte werkgroep samen te komen teneinde een strategie voor de nieuwe sportraad uit te werken(data 16/01/2013 om 19.30 uur in Oostcampus , de grote vergaderzaal , ingang langs voor.

Wie kan er aanwezig zijn ? seintje naar de voorzitter !

 Adviezen : Schoolsporttoelage >>gunstig advies

Toelage organisatoren >> gunstig advies(opmerking bepaalde waarden zijn

niet logisch mogelijks moet er een aanpassing komen aan het reglement) .

Impulssubside>> gunstig advies

 Demovoorstelling gemeentelijke site naar verenigingen Schepen Sebastian geeft zeer interessante voorstelling,is zeker een thema voor op de algemene vergadering.

 Rondvraag: Kathy : problemen ivm plein Hertberge,uitnodiging naar nieuwjaarsreceptie op 25/01/13

SK dennenheem Hertsberge

Sebastian: geeft uitleg over verschillende lopende dossiers

Romain: Gemeente vraagt gebruik van tenten,er moet voor gezorgd worden

dat deze in perfecte staat terugkomen (volledig per bak,droog,herstelling bakken….)

Gebruik Ok, als er nieuwe bakken worden aangemaakt zoals vroeger reeds afgesproken.

Voorzitter sluit vergadering af en wenst alle aanwezigen een prettig jaareinde toe.