Verslagen RVB 2014

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 29.01. 2014

Aanwezig en verontschuldigd (V):

Romain Hallaert , Etienne Poupaert., Etienne Derycker.(V), Monique Naeyaert , Rudy

Everaert(V), Kathy Degraeve, Herman Van Leeuwe, Serge Carton (V), Dieter De Crop,

Marc Delaere (V), Veronique Heleven, Ellen Van Tieghem (V), Lena Vansieleghem (V),

Carl Desaever (V), sportfunctionaris Geert, schepen Sebastian.

A. AGENDA

A.1. Verslag vorige vergadering (19en 26 november 2013)

Geen opmerkingen.

A.2. Bijwonen vergaderingen sportraad

Er wordt gevraagd wanneer je niet kan aanwezig zijn op een vergadering van de RVB

sportraad om vooraf een mail te sturen naar de voorzitter.

Er wordt voorgesteld om na 3 opeenvolgende afwezigheden dat de voorzitter die

persoon eens opbelt.

Men kan ook vooraf de data’s van de vergaderingen zien op onze website .

Alles op een rijtje voor dit jaar met ook de sectievergaderingen.

De sectievergaderingen starten om 18.30 uur en de RVB sportraad om 19.30 uur :

29.01.14 , sectie 4 / RVB in Zuidleie Moerbrugge

25.03.14 , sectie 5 en 6 / RVB in De Wieke Oostkamp

20.05.14 , sectie 7 / RVB in De Wieke Oostkamp

09.09.14 , sectie 8 / RVB in Zuidleie Moerbrugge

18.11.14 , sectie 9 / RVB in De Wieke Oostkamp

04.06.14 algemene vergadering Sportraad De Wara Waardamme

A.3. Kort verslag sectie 4

Beide clubs waren aanwezig , er werd wat aandacht gevraagd voor de Gouden merels

en de Sportjuwelen. Via de Schepen werd het sportbeleid medegedeeld ; de werken in

de Valkaart zijn bezig en voor Riderfort, zullen de werken starten nu in het voorjaar en zal

vermoedelijk eind 2015 klaar zijn.Voor de wandelclub zal er weinig hinder zijn , zij zullen

verder reserveren in de Gilde.

Maken voor de eerste keer gebruik van de zaal in Oostcampus voor een wandeling.

De atletiekzone daar zijn er meer problemen er blijft water staan op de

hoogspringplateau , kogel-stoot ring en op en rond het voetbalterrein . de plateaus zijn

ook zeer glad door het vuil van de bomen onmiddellijke in de omgeving.

Beide clubs maken gebruik van de website van de gemeente ( eigen pagina )

A.3. Jury zitting Gouden Merels op 11 maart worden door Etienne P , Herman

vertegenwoordigd , Katie zal eventueel Etienne of Herman vervangen.

Er zijn al wat kandidaten .

De uitreiking gaat door op 13 maart in Oostcampus + vrijwilligersmarkt

A.4 .Toelagereglement bovenlokale sportevenementen (definitieve versie)

Voor een organisatie met een groot aantal deelnemers zou dat niet voordelig zijn

A.5. Evaluatie zwemmaand en de Mix

Alles is goed verlopen zowel de zwemmarathon alsook de zwemkermis

De Mix in Oostcampus was een succes.

A.6. Nieuwe penningmeester Sportraad.

Katie stelde haar kandidaat om Herman Van Coolen op te volgen als penningmeester.

Alles zal in orde gebracht worden met de bank en het nieuw adres zal doorgegeven

worden. Bij deze werd het kasverslag 2013 medegedeeld.

A.7.ADVIEZEN

Nieuwe toelage reglementen werden verduidelijkt via een schema , kan gebruikt worden

om uitleg te geven op de algemene vergadering sportraad

Aanpassing sectie indeling ; daar nu alle erkende sportieve ontspanningsverenigingen ,

sportverenigingen en organisatoren lid zijn van de sportraad moeten deze allemaal

ingepast worden bij de secties.

Er werd een voorstel gedaan naar bepaalde organisatoren , bij bv. nu sectie 12

organisatoren/feestcomités,daar waar enkel één sportdiscipline word georganiseerd

passen deze beter bij de sectie waar de sport wordt uitgevoerd. Geert zal dat navragen.

Kruiskalsijde Kermis bestaat dat nog ?

A.8.Varia

Fietsnetwerk via west tours , Herman kijk dat een na , maar vraagt wat de routes zijn .

Activiteitenkalender Igos werd doorgegeven o.a.26 maart Igos zweminstuif , 11 juli

overleg sportraden in Oostkamp, Igos minivoetbal 17 september in Oostkamp, Igos

sportkriebels op 1 juli in Brugge , koude Keuken en wandeltocht senioren Torhout op 20.10

Verleden week werd tijdens de nieuwjaarsreceptie CD&V , de PR Oostkamp prijs uitgereikt

door de jong CD&V aan de sportraad voor zijn organisatie “25 jaar straatvoetbal”, een

jaarlijkse prijs voor organisaties waar veel vrijwilligers aan medewerken .

Sportclub in de kijker voor te plaatsen in de Merel en zal ook voortaan te zien zijn op onze

website

Voorstel: SKD Hertsberge nu , verder : schuttersvereniging in Hertsberge ( jeugdwerking ) ,

Neos met “golffit” vanaf april opnieuw seizoen start, koersbal , Ps-zaalvoetbal Oostkamp ,

turnclub ……

A.9. RONDVRAAG EN MEDEDELINGEN

Cyclo cross in Ruddervoorde 9 november 2014

Uitnodiging vrijdagavond nieuwe kleedkamers krachtbal en nieuwjaarsreceptie SKD

Hertsberge / 12-13 en 14 september internationaat voetbaltornooi in de Valkaart / water

op voetbalveld De Piste en actie bij Dieter ikv Ronde van Vlaanderen.

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 25 maart 2014

Aanwezig:

Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, Rudy Everaert, Kathy Degraeve, Herman Van Leeuwe, Serge Carton, Dieter De Crop, Veronique Heleven, Lena Vansieleghem, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd:

Etienne Derycker

Afwezig:

Marc Delaere, Ellen Van Tieghem

A. AGENDA

A.1. Verslag vorige vergadering (29 januari 2014)

Vraag om aanwezigen, verontschuldigingen en afwezigen apart te zetten. Dit in navolging van de oproep om steeds te willen verwittigen. Uiteraard wordt een sterke aanwezigheid zeer gewaardeerd. Bij deze is dit vanaf dit verslag aangepast

A.2. Kort verslag sectie 5 en 6 (Slagsporten en Individuele sporten - outdoor)

Voorafgaand aan deze vergadering was er een sectievergadering voor 5 en 6

Werden o.a. besproken:

Prijsverhoging: lijkt redelijk, is ‘verteerd’

Bezorgdheid rond gebruik zalen door derden

Clubs zijn ‘gezond’

A.3. Gouden Merels in OostCampus

Grote aanwezigheid en enthousiasme

Merel is cheque geworden: voor- en tegenstanders. Geld is natuurlijk ook iets, maar een "trofee" heeft ook zijn charme en waarde.

Is zo gekozen naar aanleiding van einde voorraad en onmogelijkheid om nieuwe Merels te bestellen bij de gieterij. Wordt ook geëvalueerd in Cultuur, waarna een beslissing wordt genomen.

A.4. Vaart-loopcriterium

De formule is iets aangepast naar aanleiding van weggevallen wedstrijden. De samenwerking tussen de gemeentes Beernem, Oostkamp en stad Damme loopt verder.

Oostkamp is prijsuitreiker dit jaar.

A.5 Wielertrofee

Ook een jaarlijks evenement. Organisatie start 5 april en loopt tot in september. 8 ritten geeft recht op toegangsticket Superprestige.

A.6 Sportjuwelen

In de Valkaart 23 mei 2014. Is een huldiging van de verschillende kampioenen in de periode mei 2013 – mei 2014. Ideeën rond concept, aanpak, .. mogen nog doorgegeven worden.

Momenteel zittend, interview, animatie …

Gouden Merel is een principe van losse babbels onder de verschillende genodigden.

Oproep naar de clubs om hun kampioenen bekend te maken.

B. Adviezen

B.1. Secties sportraad.

Het voorstel wordt overlopen. Er wordt gestreefd om de lijst up to date te houden. Verenigingen die geen dossier binnenbrengen, worden eveneens beschouwd als gestopt.

Voor sectie 9 kan overwogen worden ‘Schaken’ op te nemen; wordt onderzocht in overleg met Cultuur. Deze nieuwe lijst wordt toegevoegd/aangepast in het huishoudelijk reglement.

B.2. Schema gemeentelijke uitleendienst.

Schema wordt toegelicht door Schepen.

Er werd een vzw Uitleendienst opgericht. Courant materiaal is eigendom geworden van de vzw. Sommige andere materialen kunnen nog uitzonderlijk ter beschikking worden gesteld. Bepaalde ander materiaal wordt niet meer ter beschikking gesteld.

Bedoeling is gebruik op Oostkamps grondgebied, door Oostkampse verenigingen, scholen, bedrijven.

Er wordt steeds geleverd (25 euro/vracht) in het belang van de organisatie van de diensten en de respectvolle behandeling van het materiaal tijdens het transport. Er werd en wordt verder serieus geïnvesteerd in materiaal. Doel is dit te blijven doen. Respect wordt gevraagd. Waarborg vervalt. Schade kan wel aangerekend worden.

Types bepalen betalend of ‘betalend in derdebetalerssyteem’. In basis gaat het om een type 1. De overige types zijn steeds toegekende uitzonderingen op dit type 1.

VRAGEN.

Hoe lang vooraf aan te vragen: ‘Eerst komt, eerst maalt’. Vraag dus tijdig aan.

Wanneer in voege: nog verschillende adviezen nodig, nog in reglement te omschrijven.

C. Varia

C1. Straatvoetbal 2014.

Werd 20 jaar georganiseerd ...

Data (september) staan reeds op site.

C2. Inlichtingsformulieren.

Inlichtingsformulieren zouden moeten ingediend zijn. Een samenvatting is nog niet gemaakt.

Volgende vergadering werkgroep ‘Toelagen’ 6 mei, 19.30 OostCampus

C3. Man/vrouw verhouding binnen de secties van de sportraad; opvolging.

Dames gevraagd voor verschillende secties (sectie 2, 3, 9, 10) om decretaal in orde te zijn.

Voor sectie 5 is er voorlopig niemand – Veronique polst even bij TC

D. Rondvraag en mededeling

D1. Sportclub in de kijker , SKD Hertsberge

Voorstelling is opgestuurd naar ‘Vrije Tijd’, staat ook op de site. Hertenschutters worden de volgende sportclub in de kijker.

D2. Website sportraad

Bestuur wordt gevraagd dit regelmatig na te zien. Als er zaken niet zouden kloppen, graag zo spoedig mogelijk contact opnemen zodat dit correct kan gezet worden.

D3. Verhogen betrokkenheid sportraad bij gemeentelijk beleid: (inschrijven op Nieuwsbrief gemeente). Aanvullingen website gemeente ivm sportraad.

Iedereen kan inschrijven op de nieuwsbrief van de gemeente.

Op de website van de gemeente kunnen ook de verschillende activiteiten aangevuld worden. In principe zou de sportraad daarvoor een toegang voor moeten hebben – wordt onderzocht.

Ook een link verbinden aan een eigen site kan aangemaakt worden.

Gemakkelijke manier om activiteiten breed kenbaar te maken.

D4. Wijzigingen afvalbeheer vanaf september

Verenigingen worden gevraagd om zelf afval mee te nemen. Bedrijfsafvalzakken kunnen aangekocht worden of voor grotere hoeveelheden kan een rolcontainer gehuurd worden.

D5. Intergemeentelijke samenwerking atletiekaccommodatie

Onlangs in de pers gekomen. Qua timing en informatie niet volledig correct.

Beernem heeft Oostkamp gevraagd om mee te werken, intergemeentelijk worden er immers subsidies beschikbaar gesteld. Oostkamp heeft een principiële samenwerking toegezegd omwille van de dringendheid van het subsidiedossier. De samenwerkingsmodaliteiten moeten nog verder uitgewerkt te worden.

Het dossier gaat om accommodatie. De bezorgdheid wordt geuit of er nog ruimte/tijd beschikbaar zal zijn voor Oostkampse clubs.

Op vandaag stelt dit zich nog niet. De toezegging van Oostkamp betreft een overeenkomst met de buur om over subsidies te kunnen beschikken. De inbreng van Oostkamp zal zeer miniem zijn, gezien hiervoor geen budget is voorzien. FLAC zal hier dan als een ‘Beernemse Vereniging’ gezien worden. Het biedt een kans. De juiste invullingen moeten nog blijken.

D6. Evolutie fundagen

Van sportkampen naar funkampen met meer mix aan creatieve en sportieve activiteiten. De verdere evolutie betreft geen weekarrangement meer, maar naar dagen. Dit biedt nog meer flexibiliteit (4/5 werkers, opvang (groot-)ouders, ..)

D7. Fietsactie

Herman en sportdienst hebben een programma uitgewerkt. Samenvatting op emailprint.

Voorstel 5e leerjaar wordt geadviseerd. 6e heeft immers reeds verschillende activiteiten.

D8. Rondvraag

- Een vals gerucht rond JOC wordt ontkracht.

- Slot materiaallocatie FLAC is vervangen, even gebrek in communicatie waardoor de sleutel overhandigd werd op de ochtend na uitvoering. Ongelukkig was die vooravond ook toegang nodig. Noodoplossing door het (nieuwe) slot uit te boren en een nieuwe te voorzien door FLAC. Watervoorziening voor atletiekclub is nog niet in orde.

- Water op voetbalveld De Piste: verschillende ideeën voor oplossing zijn er reeds, wordt verder onderzocht

- Dakbedekking ‘dug-outs’ wordt gevraagd voor Siemensvoetbalveld en voetbalveld De Piste.

Schepen: stavaza

- Riderfort werken worden gestart in april, afronding van de werken okt /nov 2015. Fasering en gebruik in overleg met de verschillende clubs en andere gebruikers.

- Dak Valkaart is zo goed als afwerkt; de vloer van de sporthal wordt in principe vernieuwd na verkiezingen (die dus nog op de oude vloer doorgaat)

Voorzitter

- Werkgroepen: moeilijkheden naar enthousiaste en voldoende leden – aanspreken loont mogelijks

- Tennispleinen zouden uitgebreid worden ten koste van een voetbalveld

o Opmerkingen:

Gehoord via via

4e veld is slechts half beschikbaar door waterprobleem

Voor 8 ploegen

Zal veel geld kosten terwijl we overal horen dat er geen geld is

o Antwoord Schepen:

Vraag komt vanuit TC voor indoormogelijkheden, ook op hun budget (niet van de gemeente)

Geen afbraak aan mogelijkheden van andere clubs -> basisvoorwaarde is dat indien bijvoorbeeld het ‘Siemensplein’ hiervoor wordt gebruikt, deze moet worden gecompenseerd (vb door aanleg kunstgrasveld)

SV Oostkamp werd om advies gevraagd – antwoordmogelijkheid is er nog steeds

TC wil eventueel combineren met polyvalente zalen ter ontlasting van de Valkaart. Indien de gemeente daar op ingaat, is dit uiteraard wel deels op het budget van de gemeente.

Onderhandelingen lopen en er is nog wel wat werk aan de winkel

Volgende vergadering: 20 mei in De Wieke, voorafgegaan door sectievergadering 7 (Watersporten)

 

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 20 mei 2014

Aanwezig:

Romain Hallaert, Gilbert Deschepper, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, Kathy Degraeve,

Herman Van Leeuwe, Serge Carton, Dieter De Crop, Veronique Heleven, Lena Vansieleghem,

Etienne Derycker, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande

Ginste.

Verontschuldigd:

Rudy Everaert, Ellen Van Tieghem

Afwezig:

Marc Delaere

A. AGENDA

A.1. Verslag vorige vergadering (29 januari 2014)

* al nieuws van de andere adviesraden ivm de evaluatie van de Merel in chequevorm ? Nee, nog

niet; wordt vervolgd

* de Sportraad wacht nog op hun code om hun pagina op de website te kunnen invullen en

aanpassen. Herman meldt dat hij problemen heeft om na het inloggen met de code van zijn club(s)

de gegevens te kunnen oproepen en aanpassen. Op een volgende vergadering zal de schepen een

demo geven ivm deze toepassing.

A.2. Kort verslag sectie 7 (watersporten)

Voorafgaand aan deze vergadering was er een sectievergadering voor 7

Werden o.a. besproken (nog niet verder communiceren aub):

* beide watersportclubs hebben een bloeiende werking

* ZVO start met een zwemschool op zaterdagvoormiddag

* beide clubs zoeken nog steeds extra zwemuren

* de openingsuren van het zwembad worden vanaf deze zomer bijgestuurd om de

groepszwemlessen uit het publiek zwemmen te halen en te concentreren op zaterdagvoormiddag.

Hierdoor vervalt het publiek zwemmen op zaterdagvoormiddag. De blok publiek zwemmen op

zaterdagnamiddag wordt dan weer verruimd van 3 naar 4 openingsuren.

A.3. Evaluatie fietsactie

* positief: goede route voor mountainbikes; ook off-road stuk tussen Wara en de heuvels. Indien

meer tijd kan vrijgemaakt worden kan het heuvelstuk 2 keer genomen worden;

* goede fietsen vanuit Deinze

* foto’s staan op de website: www.sportraadoostkamp.be

A.4. Verslag werkgroep betoelaging

Het is de laatste keer dat we werken met de oude reglementen. Nog steeds veel onvolledig

ingevulde dossiers. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te beperken komt er een toelichting

over de nieuwe reglementen op de algemene vergadering sportraad. Ook 3 nieuwe verenigingen

die voor erkenning worden voorgesteld: gunstig advies Sportraad.

A.5 Jury sportjuweel

Jury vrijdag vanaf 17.30 (dossiers) – 18.00 in De Schakel. Op vandaag is er een top 3 samengesteld per

categorie, vanuit de stemming per brief op voorhand. Nu wordt de winnaar bepaald en gelauwerd vanaf

19.30 in de bovenzaal van De Valkaart.

De genomineerden worden overlopen en vrijdag aan de jury voorgesteld.

A.6 Algemene vergadering Sportraad

Wara Waardamme – woensdag 4 juni 19.30. Er wordt gevraagd of er enkele leden sportraad iets

vroeger (vanaf 19.00) aanwezig kunnen zijn om wat te helpen klaarzetten. Doel is opnieuw per

sectie te kunnen zitten.

Op agenda:

* algemene vergadering moet 2 nazichters van de rekeningen aanstellen: WIE? Voorstel wordt

gedaan om iemand te kiezen buiten de Raad van Bestuur. Bvb Herman Van Colen en Peter

Deboodt. Romain contacteert hen.

* vraag aan sectieverantwoordelijken om wat te modereren over enkele vragen naar verschillende

onderwerpen: Gouden Merels , sportjuwelen (stemmen per brief), gebruik loket.be, tarieven

sportinfrastructuur, verhuur materiaal gemeente, subsidiereglement ,website sportraad , website

gemeente.

* verdere voorstellen voor de agenda: kortere toelichting

A.7 Aanpassing huishoudelijk reglement

Schrappen: foutje in de agenda.

A.8 IGOS sportradenoverleg

Oostcampus – woensdag 11 juni 19.00 – netwerkmoment.

Doel is ‘kennismaking’ – netwerken met de sportraden van de buurgemeentes. Light en informeel.

Dringend een kandidaat vertegenwoordiger gevraagd. Romain kan onmogelijk aanwezig zijn. Carl

kan heel misschien aanwezig zijn (aansluiten bij iemand die er wel kan zijn ??)

A.9 Indoortennis: stand van zaken

Stavaza: lopend

A.10 Nieuwe sportvloer in De Valkaart

Gegund, uitvoering start op 27 mei. Eind der werken: 30 juni. Er bleek budget voldoende om de

meest kwalitatieve vloer uit het aanbod te kiezen.

A.11 Zwemschool – openingsuren publiekzwemmen

* beperkte tijd en ruimte, terwijl er zeer goede benuttiging is.

* gemixed benuttiging voor het moment (zwemlessen en publiek)

* vraag vanuit de gemeente om zwemlessen te bundelen, vraag gesteld aan Gezinsbond en ZVO

om de groepslessen op zich te nemen. Gezinsbond stopt met aanbod vanaf september.

* ZVO wil zwemschool op zich nemen – het gaat om de groepslessen.

* Puzzel aan uren zwemschool, zwemclub, kunstzwemmen en publiek zwemmen werd uitgewerkt

en moet nog verder verfijnd worden.

A.12 Speel- en omnisportzone te Waardamme

Uitbreiding begraafplaats Waardamme veroorzaakt een noodzakelijke aanpassing van voetbal- en

speelruimte. Er volgt een bevraging bij potentiële gebruikers naar herinrichting van de terreinen.

Volgens de beschikbare budgetten wordt gekeken wat mogelijk wordt.

B. Adviezen

B.1. Jaarverslag.

* Toelichting door Geert.

* Gunstig advies dus ondertekening door voorzitter en secretaris.

B.2. Jaarplanning gebruik sportaccommodaties en -velden.

De clubs kregen de vraag om hun behoeftes in te dienen. Er mag wel degelijk gevraagd worden,

wat men werkelijk zou wensen (niet voortgaan op ‘dat krijgen we toch niet’).

B.3. Toelagen.

Goedgekeurd

B.4. Datum seniorensportdag 2014

* vrijdag 28 november wordt voorgesteld

* moet blijkbaar nog besproken worden bij de clubs – wachtend op antwoord

* voorstel wordt gedaan om systematisch door te schuiven van dag (vorig jaar donderdag, nu

vrijdag, volgend jaar maandag, dan dinsdag, woensdag, en opnieuw ..) zo past het wel altijd eens

voor een club minder en voor een andere club beter

Conclusie: wachten op reacties van de clubs op de verstuurde mailing

C. Varia

C1. Website sportraad

www.sportraadoostkamp.be voor alles over de voorbije activiteiten over fietsactie, zwemloop,

petanquetornooi.

Wordt eens voorgesteld op een volgende vergadering (daar waar internet is dus).

C2. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om

een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en

voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook

openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

o.a. sectie 2 : een dame , sectie 3 : een dame ,sectie 5 : een dame en een heer , sectie 6 : een dame , sectie

9 : een dame , sectie 10 : een dame , sectie 11 : een dame en heer .

D. Rondvraag en mededeling

D1. Mededelingen

- 23 mei om 19u30 Sportjuwelen bovenzaal de Valkaart (juryzitting om 17u30)

- 20 juni Nacht van Vlaanderen: – doet de markt van Ruddervoorde aan

- 1 juli Sportkriebels IGOS in Brugge op een nieuw adres; Koude Keuken St. Andries

- 12-13 en 14 september internationaal voetbaltornooi in de Valkaart

- 17 september IGOS minivoetbaltornooi in Oostkamp

D2. Rondvraag

- Aftappunt water bij FLAC (poetsen materiaal) wordt herhaald; Schepen vraagt na

- Wateroverlast op voetbalplein: oplossing voor verwijderen van oppervlaktewater is in uitvoering;

zou moeten OK zijn tegen nieuw seizoen.

- ‘Goed bezig’ logo geplaatst in de Valkaart ; week van de sportclubs 13 – 21 september 2014

- 16 november: “in de mix” - kansarmen bereiken via scholen, OCMW, - mensen met een beperking

via ‘Oranje’

Volgende vergadering: 9 september in Zuidleie Moerbrugge om19.30 uur

voorafgegaan door sectievergadering 8 ( om 18.30 uur )

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 09 september 2014

Aanwezig:

Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Monique Naeyaert, Herman Van Leeuwe, Dieter De Crop, Lena Vansieleghem Rudy Everaert, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd: Ellen Van Tieghem, Gilbert Deschepper

Afwezig: Kathy Degraeve, Marc Delaere, Veronique Heleven, , Etienne Derycker, Serge Carton

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

A.1. Verslag vorige vergadering (20 mei 2014)

- Raad van bestuur sportraad beslist: Sport- en Feestcomité Waardamme wordt opnieuw van sectie 12 naar sectie 8 overgezet;

- website: enkel link gevraagd tussen de sites van Oostkamp en sportraad Oostkamp

A.2. Kort verslag sectie 8 (wielersporten - duatlon)

Algemeen over sectievergaderingen:

- oorspronkelijke doel was dat deze vergadering enerzijds wordt voorgezeten, anderzijds instaat voor de verslaggeving. Dit loopt niet echt zo.

- Starttijd 18.30 blijkt te vroeg voor velen, anderzijds blijkt een uur zeer beperkt. Ook voor de raad van bestuur, temeer dat deze nadien nog gevolgd zou worden door een werkgroep

- Voorstel: starten om 19.00 tot 20.00 met sectievergadering of een werkgroep (afwisselend), gevolgd door raad om 20.00 (tot 22.00)

Voorafgaand aan deze vergadering was er de sectievergadering voor 8: verslag nog niet ontvangen

A.3. Straatvoetbal

Het jaarlijkse straatvoetbalprogramma wordt voorgesteld.

Hulp bij opstellen en opruimen van tenten en dergelijke wordt gevraagd.

Brief van maart 2014 vanuit de organisatie (de sportraad zelf) blijkt nog niet beantwoord, terwijl er ook enkele praktische zaken zouden moeten een antwoord krijgen. Geert kijkt na.

A.4. Data’s 2015

. …

A.5 Evaluatie sportjuwelen

Enquête-opmerkingen

- schriftelijk / elektronisch

- voorstel om de genomineerden te laten aanduiden door de secties; vanuit dit bestuur wordt opgemerkt dat er wel het systeem wel zo uitgebouwd dat het zo eerlijk mogelijk, zonder voorkeur te geven aan grote clubs / grote mobilisatoren

Globale stelling: huidig systeem sportjuwelen behouden !

A.6 Evaluatie algemene vergadering Sportraad en sportradenoverleg

Wara Waardamme – woensdag 4 juni 19.30.

De formule blijkt wel aan te slaan. Er worden contacten gelegd, dit is uiteraard positief. Nadeel is dat er dan soms onderling gebabbeld wordt, terwijl er uitleg gegeven wordt.

Volgende vergadering wordt (voorlopig) gepland in de polyvalente zaal Oostcampus.

Sportradenoverleg IGOS bleek informatief zeer OK. Achteraf werd nog petanque gespeeld

A.7 Opening nieuwe sportvloer in de Valkaart

Opening samen met bovenzaal Valkaart – datum nog niet bekend

A.8 Afvalbeleid voetbalclubs

Doel wordt dat de (voetbal)clubs (en jeugdverenigingen) hun afval sorteren en in de zakken deponeren. IVBO haalt deze zakken dan mee op, tijdens de ronde. Alternatief is het huren van een container. Aankoop van de container kan via de gemeente.

A.9 12-13 en 14 september internationaal jeugdvoetbaltornooi in de Valkaart

Ter info

B. Adviezen

NIHIL

C. Varia

C1. Sportkriebel Igos

Goede locatie, maat groot domein, zo heb je de indruk dat er weinig kinderen aanwezig waren.

C2. Stand van zaken verschillende dossiers

C2.1. indoortennis

Op vandaag vordert dit private project. Indien het verder doorgaat, kan de gemeente deels participeren tot een maximum van 250.000 euro, de huur van een platform binnen de hal (waardoor er dus 4 ter beschikking komen). Het verlies aan het Siemensplein wordt gecompenseerd door de aanleg van 1 van de pleinen van SV Oostkamp in kunstgras -> meer speelcapaciteit

C2.2. zwemschool

Zwemschool is opgestart. De kinderen die lessen gestart waren bij Gezinsbond en Gemeente kregen de eerste kans om verder te gaan in hun lessen. Half oktober starten de effectieve lessen. Samenwerking gemeente qua inschrijving / technisch aspect bij zwemschool loopt vlot.

C2.3. speel- en omnisportzone Waardamme

De inrichting van de zone aan de begraafplaats wordt verder voorbereid

C2.4. toelage invulformulieren

Wordt later hernomen

C2.5. samenwerking gemeente Beernem

- Atletiek

- Outsourcing van 3 mandagen/week gedurende 4 maand vanuit Oostkamp in Beernem

C3. Sport je fit

Vervangt het vroeger ‘sport overdag’, uitgebreid met een avondprogramma. Dit wordt ook nog verder uitgebreid met aanbod van verenigingen. Er kan ook worden ingestapt door particulieren, die iets willen aanbieden en een grotere doelgroep willen bereiken.

C4. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededeling

D1. Mededelingen

- 17 september IGOS minivoetbaltornooi in Oostkamp

- Prijsuitreiking loopcriterium 30 november om 10 uur in de Valkaart

- Vrijdag 28 november Sportdag 55+

- Zwemkermis op 15 november en zwemmarathon 30 november

- 20 oktober IGOS wandeltocht

- 16 november ‘In de Mix’

- Flore Stappers behaalde goud op 100m en 200m voor doven

- Valkaart: 5 nieuwe valmatten aangekocht

- Week van de sportclub – aikido en ..

- Blososubidies – puzzel naar werking voor kansarmen blijkt zeer moeilijk in te vullen maar sportdienst maak toch dossier voor college ism partners OCMW, ’t rad, ’t Gezelletje en Klaver vier.

- Nieuwe redder half-time in dienst sinds augustus.

- Superprestige op 9 november

D2. Rondvraag

Volgende vergadering: 18 november in De Wieke, voorafgegaan door sectievergadering 09

 

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 18 november 2014

Aanwezig: Romain Hallaert, Monique Naeyaert, Dieter De Crop, Gilbert Deschepper, Etienne Derycker, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd: Ellen Van Tieghem, Veronique Heleven, , Herman Van Leeuwe, Etienne Poupaert

Afwezig: Kathy Degraeve, Marc Delaere, Serge Carton, Lena Vansieleghem, Rudy Everaert

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

A.1. Verslag vorige vergadering (9 september 2014)

- wat onduidelijkheid ivm evaluatie sportjuwelen: doel was wel degelijk om het huidig bestaande systeem te behouden.

-

A.2. Kort verslag sectie 9 (volksspelen)

Voorafgaand aan deze vergadering was er de sectievergadering voor 9

Werden o.a. besproken:

Boldersvereniging en Schuttersvereniging aanwezig

Enkele schuttersverenigingen zouden recent gestopt zijn (Stuivenbergschutters en De Winterschutters).

Algemeen vrij tevreden, allen eigen accommodatie, ledenaantal vrij stabiel, wel moeilijk nieuwe leden te bekomen (geen vorming)

A.3. Sportjuweel

Vrijdag 22 mei 2015 in bovenzalen en theater De Valkaart.

A.3. Straatvoetbal evaluatie

Verlopen naar wens, de 4 zondagen. Accommodatie Ruddervoorde zeer goed. Er wordt gevraagd om een andere datum te kiezen omwille van mix met Kermis, doordat sommigen niet kunnen aansluiten. Anderzijds brengt de Kermis net ook volk op de been. Te Oostkamp was er een schoonheidsfoutje: door een misverstand bleek er geen scheidsrechter. Laatste zondag ook springkasteel, met veel succes bij de kinderen; ouders aan de bar.

Organisatorisch wordt het nog wat verfijnd naar de toekomst, om een gelijk voetbalniveau te bekomen.

Het blijkt moeilijk om helpende handen vanuit de sportraad te krijgen, zowel bij de voorbereiding als op de dagen zelf. Uiteraard wel dank aan diegenen die dit wel konden en deden.

A.4. Data’s 2015

Vanaf begin 2015: 19.00 uur – 20.00 uur sectie vergaderingen of een werkgroep

De sectievergaderingen wordt voorgezeten door de sectieverantwoordelijken en ze spreken ook onderling af voor het maken van verslag.

RVB start om 20.00 uur

Planning:

27 januari met vooraf sectievergadering 10 (19.00 u) – De Wieke

17 maart – De Wieke

12 mei – De Wieke

26 mei algemene vergadering is om 19.30 – klaar zetten zaal om 18.30 - Oostcampus

8 september – De Wieke

17 november – De Wieke

A.5. Meerjarenplanning/Sport (BBC), update voor 2014/ 2015

Hier een overzicht van de wijzigingen van of uitwerking van de ‘grote lijnen’ binnen het kader van de meerjarenplanning/Sport Oostkamp. Dit is ook stukje de samenvatting van de ‘stand van zaken’ van een aantal lopende dossiers.

2014:

1. kleine correctie agv meeruitgaven aan onderhoud voetbalvelden (+ 23.000 euro voor o.a. heraanleg KSVO; veld 2 + algemeen meer bezanden, bemesting, afvlakken van de velden)

2. inkomsten vanuit onze personeelsinzet sportdienst in Beernem;

2015:

structureel voor de komende jaren:

1. meeruitgaven voor beter onderhoud voetbalvelden (elk jaar 1 veld; 2015 wellicht SKD; veld 1) worden verdergezet en opgenomen in de gewone budgeten;

2. werking met 30 % van een FT redder minder;

3. mutatie van een personeelslid naar dienst TO (met deels behoud taken sport);

4. vanaf 2016: door afschaffing van de sectorale decreten (sport, jeugd, cultuur, … gaan die budgeten niet meer onder ontvangsten sport staan, maar binnenkomen in het ruime gemeentefond (54.000 euro of minder ?);

5. zoeken naar nog meer geïntegreerde communicatie op het vlak van vrije tijd algemeen.

enkel in 2015:

1. daling inkomsten vanuit Vlaamse overheid: - 5% minder toelagen (± 2.700 euro);

3. opening Riderfort; in december (nieuw dak, kleedkamers extra en extra matsportenzaal);

4. sporthal De Valkaart: renovatie kleedkamers (2 per 2);

5. zwembad De Valkaart: renovatie technische ruimte;

6. parkeerbeleid De Valkaart: oa nieuwe asfaltverharding en toegang van achteraan => hier vraagt de sportraad aandacht voor extra verlichting;

7. VT: renovatie De Schakel en het Valkennest;

8. Skateterrein Ruddervoorde;

9. Omnisportveld Waardamme;

10. ?? indoortennis gekoppeld aan kunstgrasvoetbalveld en Finse looppiste en verwijderen outdoor tennisvelden gemeente => hier merkt de sportraad op dat dit ook nog gekoppeld

 

is aan de problematiek van wateroverlast op voetbalveld De Piste (er komt momenteel niets uit de drainagebuizen).

B. Adviezen

B.1. Toelagen organisatoren 2014

Toepassing volgens de reglementering van de voorbije jaren. Dit als laatste keer. Vanaf volgend jaar wordt de nieuwe reglementering toegepast.

De voorgestelde berekening wordt positief geadviseerd.

B.2. Toelagen impulssubsidies 2014

Toepassing volgens de reglementering van de voorbije jaren. Dit als laatste keer. Vanaf volgend jaar wordt de nieuwe reglementering toegepast.

De voorgestelde berekening wordt positief geadviseerd.

B.3. Toelagen schoolsport

Betreft schooljaar 2013-2014. Er is nog een zeer grote pot die verder kan verdeeld worden. De scholen laten hier serieus wat liggen.

De voorgestelde berekening wordt positief geadviseerd.

B.4. Vorming 2015

Voorstel : ‘principes voor gemotiveerde vrijwilligers’ – 3 maart 2015 als vooropgestelde datum (nog te bevestigen) : gunstig advies

Voorstel: ‘sportvoeding’ ism Mensana : gunstig advies

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

C1.1. toelage invulformulieren

Invulformulieren nog in opmaak, zal waarschijnlijk wat later verstuurd worden. Responstijd wordt desnoods wat aangepast.

C1.2. opening nieuwe sportvloer De Valkaart

30 november na uitreiking Vaart-criterium

C1.3. Link naar de website Sportraad via gemeente:

http://www.oostkamp.be/sportraad

C1.4. vergadering vooraf ivm vaart-criterium

Donderdag 20 november

C1.5. mails aan de voorzitter

- Voorzitter uitgenodigd voor juryzitting: moet zich verontschuldigen.

- Jeroen Sap vraagt een verslag van de sectievergadering

- Brief vanuit Lebbeke naar info over reglementering met Farys (antwoord door Geert)

C4. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededeling

- Vanuit de raad wordt Etienne een spoedig herstel gewenst.

- Zwemkermis was op 15 november

- Vrijdag 28 november Sportdag 55+

- Prijsuitreiking loopcriterium 30 november om 10.00 uur in de Valkaart

- Zwemmarathon 30 november

- Nieuwjaarsreceptie Gemeente 4 januari Oostcampus om 10.30 uur.

- Jeugd-cyclocross op 7 december in de Valkaart – initiatief wordt bejubeld -bezorgdheid naar toegang tot voetbalplein

- Snelheid wagens op domein De Valkaart – wordt nagezien of de beperkingsborden er staan en zo nodig wordt dit aangepast – misschien nog een herhalingsbord verderop plaatsen

- Dag van de trainer te Gent – 13 december

- Zet ‘m op .. de fiets! als Oostkamps initiatief in de 1000km van Kom Op Tegen Kanker – zie ook bijlage

- Vanuit de sportdienst wordt de kandidatuur ingediend voor Els Vandesteene, Yelow Tiger, speelt te Nantes voor de provinciale sporttrofeeën

Volgende vergadering: 27 januari 2015 in De Wieke, voorafgegaan door sectievergadering 10 (sporten met dieren)