Verslagen RVB sportraad 2015

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 27 januari 2015

Aanwezig:

Romain Hallaert, Kathy Degraeve, Veronique Heleven, Etienne Derycker, Monique Naeyaert, Gilbert Deschepper, Herman Van Leeuwe, Dieter De Crop, Lena Vansieleghem Rudy Everaert, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse en Stefanie Schauwvliege, Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd:

Afwezig: Marc Delaere, Serge Carton, Ellen Van Tieghem

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig kunnen zijn.

A. AGENDA

Deelneming vanuit de sportraad wordt aangeboden naar aanleiding van het overlijden van de vader Rudy.

De echtgenote van Etienne liet een dankwoordje voor de aanwezigheid van de sportraad op de begrafenis. De voorzitter leest op haar vraag dit woordje voor.

A.1. Verslag vorige vergadering (18 november 2014)

Geen opmerkingen

A.2. Kort verslag sectie 10 (sporten met dieren)

Voorafgaand aan deze vergadering was er de sectievergadering voor sectie 10

Werden o.a. besproken:

Aanwezig: 3 visserclubs en vinkenierclub, verontschuldigd: ponyclub

Vijvers: probleem ratten; kanaal: veel paling

Vinkeniers: graskanten soms wat hoog, stoort gezang. Soms last van doorrijdend fietsers (20%), veelal weinig omleiding uitgezet.

Algemeen: tevredenheid

A.3. Evaluatie van de zwemdagen – zwemmarathon - zwemkermis

Zwemdagen, zwemkermis: dik in orde.

Zwemmarathon: idee dat ’t moeilijker wordt om veel ploegen aan de start te krijgen. Wel tevredenheid van de scholen.

De 3 evenementen worden behouden.

A.4. Evaluatie vaart-loop criterium en dit jaar

Ondertussen in college goedgekeurd, vervolgt dus. Damme, Beernem en Oostkamp komen samen tot 8 wedstrijden. Uitreiking: najaar te Beernem.

A.5 Sportdag 55+

Vlot verlopen, 80 à 90 deelnemers. Blijkbaar toch ook wel minder in aantal dan anders.

A.6 Vormingsavond

3 maart 2015 , een vrijwilligersvriendelijke sportclub ? Basisprincipes voor een gemotiveerde ploeg.

Inschrijven bij voorkeur via de link op de folder of doorgestuurd via mail.

A.7 Toelage invulformulieren

Toelage invulformulieren: uitleg vernieuwing, versturen en terug binnen zijn.

Opgemaakt in Excel, kan dus daarin ingevuld worden. Mag ook manueel, op papier.

Gebruikersnaam en wachtwoord: zijn deze van de club om in te loggen op de site. Ze worden samen met de uitnodigingsbrief vermeld, ter herinnering.

Knap werk om dit invulformulier op te maken!

Volgende week wordt het voorgelegd aan de werkgroep ‘toelage’, die het ook nog uitgebreid zal testen. Begin maart wordt het ter beschikking gesteld op de site, via brief aangekondigd bij de clubs.

In te dienen voor 12 april.

Vraag van buitensporters: telt de huur van de sportvelden – outdoor dus – nu ook mee? Op vandaag is dit de indoor-ruimtes, dienstig voor sportclubs met jeugdwerking. Deze vraag wordt voorgelegd binnen de werkgroep ‘toelagen’.

A.8 Sportjuweel

Sportjuweel stembrieven worden verspreid aan de clubs.

Juryzitting in de vooravond (wellicht rond 18 uur), gevolgd door de hulde op vrijdag 22 mei in de Valkaart.

Kandidaturen zullen kunnen ingediend worden tot 1 mei – voor sportjuweel hoeft de kandidaat geen kampioen te zijn – eerder een specifiek karakter verbonden aan de prestatie.

A.9 Algemene vergadering sportraad 26 mei

Datum reeds ter info – in Oostcampus.

Vraag aan de sportraad om met een helpende hand bij te staan op het klaarzetten en de opvang van de verschillende verenigingen in de secties

A.10 Straatvoetbal data

Wordt vervolgd

A.11 Petanquetornooi

Niet meer vanuit sportraad of sportdienst. Er wordt wel een tornooi ingericht door S-sport op 9 mei.

A.12 Kandidaten sectie 1, RVB Sportraad

3 kandidaten -> 1 kan verkozen worden door de leden van deze sectie en komt dan rechtstreeks in de raad van bestuur sportraad. We kijken of we ook de anderen op één of andere wijze kunnen verwelkomen binnen de raad.

A.13 Nieuwe ondervoorzitter Sportraad

Etienne was ondervoorzitter. Er wordt gevraagd naar kandidaat opvolging. Graag melden aan de voorzitter voor de volgende vergadering aub.

B. Adviezen

B1. Erkenning nieuwe vereniging

Erkenning nieuwe vereniging Mini-voetbalclub Ruddervoorde als organisator, vermits zij een competitie organiseren: wordt positief geadviseerd.

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

C2.1. Riderfort

Werken lopen op schema. Eind 2015 is Riderfort in principe klaar

C2.2. De Valkaart

Vloer- en dakwerken afgewerkt. Verwarmingsinstallatie staat gepland.

C2.3. samenwerking gemeente Beernem

- Atletiekpiste – subsidie toegekend aan Beernem. Wordt nu verder uitgewerkt in concrete afspraken.

C4. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededeling

D1. Mededelingen

- Gouden Merels jeugd en cultuur: op vrijdag 6 maart om 19u30 in de polyvalente zaal van OostCampus.

- ISB Congres Gent 18 en 19 maart 2015

- Dinsdag 28 april fietsactie voor scholen

- Igos data 2015 (25 maart: zwemhappening Olympia, 23 april sportradenoverleg Zedelgem (viering laureaten), 7 juli: sportkriebels, 16 september: minivoetbaltornooi, seniorenwandeltocht wordt geschrapt

- Werkgroep betoelaging: 3 februari; 19.30u – Bovenzaal De Valkaart

D2. Rondvraag

- 8 november 2015: Cyclocross

- Hertsberge: kosten te betalen voor het waterverbruik blijkt zeer hoog op te lopen (ongeveer 100 m³)

- Wateroverlast in de Valkaart thv atletiekpiste en voetbalplein. Is een probleem naar veiligheid en plezier naar training. Drainage atletiekpiste wordt nog deze week geprobeerd te heractiveren. Rond voetbalplein wordt oplossing verder uitgewerkt, was wat ‘on hold’ gezet omwille van plannen tennis. Dit blijft aanslepen, waardoor de oplossing geheractiveerd wordt.

Volgende vergadering: 17 maart in De Wieke om 20.00u.

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 17 maart2015

Aanwezig:

Romain Hallaert, Veronique Heleven, Monique Naeyaert, Gilbert Deschepper, Herman Van Leeuwe, Dieter De Crop, Rudy Everaert, sportfunctionaris Geert Vercruysse en Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd: Carl Desaever,

Afwezig: Marc Delaere, Serge Carton, Ellen Van Tieghem, Kathy Degraeve, Etienne Derycker, Lena Vansieleghem

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig kunnen zijn.

A. AGENDA

Voor deze vergadering was er de mogelijkheid om de digitale toelageformulieren in te vullen samen met Stefanie. Diverse clubs maakten hiervan gebruik.

A.1. Verslag vorige vergadering (27 januari 2015)

De nota over huur sportvelden buitensporters wordt verder besproken. Verder geen opmerkingen

A.2. SNS (Sport na School)

Dit werd goedgekeurd door het College en zou tijdens de vergadering toegelicht worden door Olivier Stael. Hij was afwezig en het zal nu verder toegelicht worden op de algemene vergadering sportraad. Ondertussen zal de coördinator voor Oostkamp de clubs met jeugdwerking contacteren.

A.3. Huur sportvelden buitensporters ( dienstig voor sportclubs met jeugdwerking )

Vraag : telt de huur mee voor de betoelaging ? Als gevolg van de tariefwijziging eind december 2013 wordt nu ook 5 euro/u/veld aangerekend voor het gebruik van voetbalvelden zonder kleedkamers. Dit is de rechtstreekse aanleiding voor deze vraag. Dit wordt meegenomen in een volgende overleg van de werkgroep toelagen van de sportraad.

A.4. Goudens Merels 6 maart evaluatie

Goed verlopen event met 150 à 200 aanwezigen.

Akoestiek polyvalente zaal is veel verbeterd met de zwarte doeken. Goede losse sfeer en formule. Ruimere uitnodiging dan vorig jaar was ok.

A.5 Vaart-loop criterium en Wielertrofee

De flyers worden uitgedeeld. Ok.

A.6 Vormingsavond

3 maart 2015 , een vrijwilligersvriendelijke sportclub ? Basisprincipes voor een gemotiveerde ploeg.

Goede inhoudelijke vorming. Graag om 22u zeker stoppen. De lesgeefster wou tot 22u30 doorgaan. Romain geeft de info mee aan de aanwezigen en verwijst naar de bestaande brochure van Dynamo.

Goede opkomst; ook van ver. Soms net iets te algemeen.

OKRA organiseert ook interessante vormingen voor wegkapiteins en ivm veilig elektrisch fietsen. Info rondgegeven.

A.7 Sportjuweel stembrieven , juryzitting en hulde 22 mei in de Valkaart

Sportjuweel stembrieven worden verspreid aan de clubs.

Juryzitting in de vooravond vrijdag 22 mei (broodjesmaaltijd om 17u30, juryzitting om 18 uur), gevolgd door de hulde op vrijdag 22 mei om 19u30 in de Valkaart.

Kandidaturen zullen kunnen ingediend worden tot 4 mei – voor sportjuweel hoeft de kandidaat geen kampioen te zijn – eerder een specifiek karakter verbonden aan de prestatie. STUUR KANDIDATEN DOOR AUB; zeker aandacht voor de dames (traditioneel minder of geen kandidaturen).

A.8 Algemene vergadering sportraad dinsdag 26 mei 18.30 uur Oostcampus

Agenda werd goedgekeurd in de vergadering. In bijlage.

Leden RVB SR graag hulp om rond 18u30 de zaal klaar te zetten. De opstelling gebeurt per sectie, aan de sectieverantwoordelijken wordt gevraagd hun sectie te verwelkomen en daarna samen met de sectieleden

naar oplossingen te zoeken o.a. deelname Raad van Bestuur Sportraad (man/vrouw verhouding ) ,evaluatie

nieuwe digitale toelageformulieren, Gouden merels 2016 en sportjuwelen.

Er wordt gevraagd om een beamer en scherm te gebruiken en aansluiting internet.

A.9 Straatvoetbal voorstel data’s , draaiboek

Romain overloopt het voorstel (in bijlage) en zal een aanvraag richten aan de gemeente.

A.10 Werkgroep straatvoetbal

Binnen de Raad van Bestuur werd de werkgroep Straatvoetbal goedgekeurd , de bedoeling is enkele vrijwilligers aan te spreken om gedurende 4 zondagen mede te helpen met de organisatie o.a. plaatsen van tenten , bar uitbaten , trainers en schoolverantwoordelijke van de meisjes en jongensgroepen opvangen , T-shirt uitdelen ……..

Met deze vrijwilligers zullen we samenkomen om een voorzitter te kiezen .

De voorzitter zal de vergaderingen bijwonen van de Raad van Bestuur Sportraad.

Er werd gevraagd wat met de aansprakelijkheid van de vrijwilligers die geen lid zijn van de RVB SR.

A.11 Kandidaten sectie 1 , RVB Sportraad ( 2 kandidaten )

2 kandidaten ; Ivo Seys ( SKD Hertsberge ) en Eddy D’Hulster ( KSV Oostkamp )

Tijdens de AV Sportraad verkiezing sectie 1.

A.12 Nieuwe ondervoorzitter Sportraad

Etienne was ondervoorzitter. Er wordt gevraagd naar kandidaat opvolging. Nog geen meldingen bij de voorzitter.

A.13 Kasboek 2014 verslag

Verslag in bijlage. Momenteel heeft de Sportraad 2699 euro op de bankrekening en 207 euro in kas.

B. Adviezen

Datum sportdag 55+ : liefst op een dinsdag (17 of 24/11/2015). Omdat de petanquers van OKRA op vrijdag competitie spelen (en op dinsdag vrij spel).

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

De werken aan de site Riderfort lopen goed. Dank ook aan de verenigingen voor het begrip bij de kleine ongemakken die soms nog ontstaan. Om voldoende parking te hebben zullen de fases 2 en 3 inzake het aanleggen van parkings vroeger gebeuren dan gepland zodat er zeker 70 parkeerplaatsen zijn.

Tennisclub Orscamp stelt een kleinere variant voor inzake indoor tenniscomplex.

Er werden extra volleybalpalen (en bijhorende draailieren) aangekocht om kleine defecten beter te kunnen opvangen.

Wie ingeschreven is op de nieuwsbrief van de gemeente heeft het ondertussen ontvangen. Voor de volledigheid:

Er werd op donderdag 19 maart het principieel akkoord gevraagd aan de Gemeenteraad om de stookinstallatie in De Valkaart te vervangen en een warmtekrachtkopping (WKK) te plaatsen. Studiebureau De Klerck Engineering voerde hiervoor een studie uit in opdracht van Farys. Dit project zal 277.400 euro excl. btw kosten.

Het vernieuwen van de stookinstallatie in De Valkaart is nodig omdat metingen aantoonden dat de uitstoot van de stookketels te sterk afweek van de Vlaremnorm. Farys/TMVW liet studiebureau De Klerck een studie opmaken om de installatie te vernieuwen. Farys zal, als beheerder van het gebouw, ook de werken laten uitvoeren.

Om de stookinstallatie te vervangen, wordt de kostprijs geraamd op 177.400 euro. De nieuwe installatie zal ongeveer 35% minder gas verbruiken. De terugverdientijd van deze investering bedraagt dan ook om en bij de 5 jaar.

Er wordt een warmtekrachtkoppeling (WKK) geïnstalleerd. Dergelijke installatie verbrandt gas en genereert warmte en elektriciteit. In een zwembadomgeving is er steeds beide nodig. De warmte wordt gebruikt om het zwembadwater heel het jaar door op temperatuur te houden en de opgewekte elektriciteit wordt in het complex gebruikt. De kost voor de WKK wordt op 100.000 euro geraamd. De terugverdientijd is berekend op een kleine 8 jaar.

De gemeente maakt ook van de gelegenheid gebruik om het lokaal waar de stookinstallatie in opgesteld staat, op te knappen.

De investeringen zijn niet alleen economisch te verantwoorden. Ze passen ook perfect in het streven naar duurzaamheid en het zuinig omspringen met energie.

Als de aanbesteding vlot verloopt, is de uitvoering voorzien in augustus-september. De werken zullen wellicht drie weken in beslag nemen. De kans is dus groot dat het zwembad een week langer zal gesloten blijven dan de voorziene jaarlijkse sluiting van twee weken. De hinder in de rest van het gebouw zal beperkt zijn. Er zal natuurlijk wel een tijdlang geen warm water zijn.

Nog in 2015 wordt gefaseerd gestart met de renovatie van de douches/kleedkamers in De Valkaart.

Bij KSV Oostkamp worden ook douches gerenoveerd.

Het derde voetbalveld (amateurvoetbalveld) valt voortaan ook onder TMVW/FARYS beheer. Clubs die daarop spelen ontvangen voortaan de factuur via TMVW/FARYS. Het tarief blijft hetzelfde.

C2. Opvolging man/vrouwverhouding binnen de secties van de sportraad.

Wordt overlopen.

D. Rondvraag en mededeling

D1. Mededelingen

- Minivoetbal Ruddervoorde is door het college erkend als sportorganisator en heeft erkenningsnummer 03.17 gekregen.

- Inlichtingsformulieren toelage indienen voor 12 april

- Dinsdag 28 april fietsactie voor scholen vrijwilligers gezocht begeleiding op de fiets/Wara

- 1 mei zwemloop in de Valkaart, 9 mei petanquetornooi S-Plus in de Valkaart

- Sportclub in de kijker? Als er nog clubs zijn die een artikel willen indienen, zeker welkom. Graag vooraf contact nemen met de sportdienst en zorgen voor een artikel dat niet tijdsgebonden is + goede foto

- Er moet ook eens de vraag gesteld worden betreffende de afgevaardigden vanuit de sportraad naar en omgekeerd o.a. jeugdraad, cultuurraad, ouderenadviesraad , raad voorpersonen met een handicap .

- Igos Sportradenoverleg donderdag 23 april Zedelgem 19.30 uur; vnl. ivm viering laureaten

- IGOS seniorensportdag komt ipv de seniorenwandeltocht. Najaar 2015 te Damme.

- Vorming coachen met M-factor (wil de kennis en vaardigheden om motiverend (ipv moetiverend) te coachen aan jeugdcoaches bijbrengen. Op 21/4 in Waregem. Meer info: www.mfactor.be

D2. Rondvraag

- Wateroverlast in de Valkaart thv atletiekpiste en voetbalplein. Dieter vraagt naar de stand van zaken: hier wordt het dossier momenteel administratief voorbereid. Hopelijk kunnen de werken starten rond mei;

- Herman meldt dat hij parkeerwachters nodig heeft voor zijn mountainbiketocht in De Valkaart. Momenteel vindt hij niemand die wil. De schepen verduidelijkt dat de organisatoren hier zelf hun verantwoordelijkheid in moeten nemen en dat een praktisch voorstel werd overgemaakt aan de vereniging.

- Atletiek (Veronique):

o opnieuw meer mollen. We geven het door;

o bij de intergemeentelijke atletiekpiste in Beernem zouden 2 kantines voorzien zijn ? Is er dan nog iets voor FLAC Oostkamp ? De schepen verduidelijkt dat de stuurgroep die dit verder moet uitwerken nog niet opgestart is. Geert meldt dat de 2 kantines al voorzien waren nog voor er spraken was voor de intergemeentelijke samenwerking en dus zeker niet gericht zijn tegen de andere atletiekclubs van de niet-Beernemse gemeenten.

Volgende vergadering: 12 mei in De Wieke om 20.00u.

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 12 mei 2015

Aanwezig: Romain Hallaert, Monique Naeyaert, Eddy D’hulster, Jonas Caenepeel, Kathy Degraeve,

Gilbert Deschepper, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande

Ginste.

Verontschuldigd: Lena Vansieleghem,

Afwezig: Marc Delaere, Serge Carton, Etienne Derycker, Rudy Everaert, Dieter De Crop, Ellen Van

Tieghem, Veronique Heleven, , Herman Van Leeuwe

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die

systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te

vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

Welkom aan de nieuwe leden van de sportraad.

Vanuit de raad wordt familie Pyfferoen een oprechte deelneming gewenst bij het

overlijden van de schoonvader van Lena, bestuurslid.

A.1. Verslag vorige vergadering (17 maart 2015)

Geen opmerkingen

A.2. Verslag overleg recreatief aanbod voor jongeren

Voorafgaand aan deze vergadering was er een vergadering met verschillende voetbalploegen en

minivoetbalploegen

Werden o.a. besproken:

 Voetbal blijkt zeer populair, met gevolgen naar gebrek aan trainers, geld, velden, .. voor

het overaanbod aan kandidaat spelers

 Voorstel naar een meer creatief aanbod ipv competitie – bereidheid naar verder werken,

maar nog geen overdreven enthousiasme vanuit de clubs (die momenteel uiteraard op

competitie gericht zijn)

 Scouting gebeurt al op zeer jonge leeftijd (7 à 10 jaar), waaruit ook de populariteit blijkt,

maar ook het commerciële.

A.3. Evaluatie fietsactie Waardamme

Foto’s als naar gewoonte op de site.

Enkele aandachtspuntjes naar toekomst.

 Starten met de dichtst gelegen scholen omwille van het kunnen respecteren van het

startschema

 Aantal kinderfietsen is soms een probleem, wordt opgelost met “interscholenruil”

 Preventie ‘dode hoek’ zeer goed begeleid vanuit de vrijwilligers, afgevaardigd vanuit ‘t

Houtsche

A.4. Huur sportvelden buitensporters (dienstig voor sportclubs met

jeugdwerking)

Komt op de agenda voor werkgroep ‘betoelaging’ voor een eerste bespreking en voor later advies,

najaar terug aan de sportraad.

A.5. Sportjuweel stembrieven, juryzitting en hulde 22 mei in OostCampus

Nog tot komende zondag kan er gestemd worden.

Voor de bar wordt er gevraagd, gezien het doorgaan in Oostcampus, aan de raadsleden om zich

hiervoor kandidaat te stellen. Op de vergadering zijn er reeds enkele vrijwilligers.

Juryleden: verschillende raadsleden zullen er zijn, niet aanwezigen op de vergadering zijn uiteraard

ook nog welkom: naam doorgeven aan Stefanie.

A.6. Algemene vergadering sportraad op 26 mei in OostCampus

Graag hulp vanaf 18.30u voor het klaarzetten.

19.30 start vergadering – verslag Carl.

Agenda werd reeds in bijlage met de uitnodiging meegestuurd, enkele aandachtspunten:

 Oproep naar Gouden Merels - kandidaten

 Man/vrouw verhouding als vertegenwoordiging

A.7. Werkgroep straatvoetbal

Jonas Caenepeel is voorzitter van deze werkgroep.

Er wordt gevraagd of er nog meerdere kandidaten zijn om in deze werkgroep te komen. Het gaat

werkelijk om een werk-groep, met vooral de praktische hulp op de 4 dagen waarop het toernooi

doorgaat.

Er wordt ondertussen ook druk bemiddeld bij verschillende scholen om zich ook hun deelname te

verzekeren.

A.8. Nieuwe ondervoorzitter Sportraad

Er wordt nogmaals de vraag gesteld naar een kandidaat ondervoorzitter.

A.9. Kasboek 2014 verslag

Het verslag wordt in bijlage toegevoegd

A.10. Samenkomst werkgroep betoelaging dinsdag 19 mei om 9 uur

OostCampus

Zoals hoger vermeld wordt op de agenda … Vergadering verplaatst naar dinsdag 9 juni; eveneens

om 9 uur in OostCampus; grote vergaderzaal.

B. Adviezen

B.1. Jaarplanning gebruik sportaccommodaties en –velden

Clubs die een wijziging van het gewoonlijke programma zouden wensen, worden verzocht tijdig

informatie te geven aan de sportdienst.

Er zijn veel werken en vernieuwingen gepland, wat uiteraard zeer positief is naar het toekomstig

gebruik. Anderzijds kan en zal dit tijdelijke hinder geven naar het gebruik in het komende jaar.

 De Schakel -> kleedkamers

 De Valkaart –> kleedruimtes en douches

 De Valkaart; achterinkom sporthal –> thv kleedkamer 11

 Finse piste, drainage voetbalplein

 Stookketel Valkaart –> normaal 3 weken gesloten Zwembad

 Riderfort dak –> kleedkamers, matsportzaal en cafetaria

De raad van bestuur adviseert om te clubs te laten samenwerken bij tijdelijk gebrek aan

kleedkamers en met meerdere clubs een kleedkamer te delen en de lockers in de gang te

benutten voor de waardevolle spullen.

B.2. Toelagen => werkgroep toelagen advies laten formuleren

Er wordt een mandaat gegeven vanuit de Raad van Bestuur aan de werkgroep toelagen om dit jaar

het advies te formuleren naar het college toe inzake de toelage 2014 om de tijdige uitbetaling niet

in het gedrang te brengen.

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

C1.1. verschillende werken gepland

 Scheidingswand sportzaal tussen A/B wordt vernieuwd met een akoestische wand

 Akoestiek zolder wordt aangepakt

 Stookplaats Valkaart

 Waterdichtingswerken zwembad

 Indoor tennis – opnieuw actief, met nieuwe kaderovereenkomst (met aanleg kunstgras

voetbalterrein)

C1.2. intergemeentelijke samenwerking met Beernem

Dossier wordt verder opgevolgd

C1.3. concessie-uitbating en/of barsysteem verschillende sportzalen

Er wordt gezocht en gewerkt aan een werkend systeem voor zowel De Valkaart, Bloemenhuisje,

als Riderfort, waar de huidige contracten verlopen tussen eind 2015 en 2016.

C1.4. Tariefwijzigingen en aanpassingen reglement van inwendige orde (RIO)

sporthallen (tarieflijst en RIO in bijlage)

 Correctie naar zwembadgebruik – huur met redder gebruiker of met redder gemeente …

 Correctie naar gebruik matsportenzaal Riderfort en zolder De Valkaart (locaties zonder

douches ter beschikking) …

 Voetbalveld 3 bij Riderfort: naar Farys-beheer

C1.5. Enquête parkbeheerplan De Valkaart/Beukenpark; ter info

De verschillende verenigingen worden uitgenodigd mee te denken naar het toekomstig gebruik en

inrichting van de parken (groendelen, niet de gebouwen).

C2. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om

een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en

voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook

openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededeling

 7 juli Sportkriebels Brugge , men zoekt nog vrijwilligers?

 16 september IGOS buiten minivoetbaltornooi in de Valkaart; start om 13u30

 Straatvoetbal: 20 september in Moerbrugge

27 september in Hertsberge

04 oktober in Ruddervoorde

11 oktober in Oostkamp

 Zet ‘m op .. de fiets! als een Oostkamps privé-initiatief binnen de 1000km voor Kom Op

Tegen Kanker – zie aankondiging enkele maanden terug – neemt komend

Hemelvaartweekend daadwerkelijk deel met 2 ploegen. Hiervoor werd meer dan 11.000

euro verzameld.

 Slagboom in de Valkaart thv voetbal: werd aangevraagd, levering blijft uit, nieuwe

leverancier wordt aangesproken.

 Koetsenparade in park De Valkaart; 6 weken geleden: kamions op grasveld golffit NEOS =>

niet gewenst !

Volgende vergadering: dinsdag 08 september 2015 om 20.00 u in De

Wieke,

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 12 mei 2015

Aanwezig: Romain Hallaert, Monique Naeyaert, Eddy D’hulster, Jonas Caenepeel, Kathy Degraeve,

Gilbert Deschepper, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande

Ginste.

Verontschuldigd: Lena Vansieleghem,

Afwezig: Marc Delaere, Serge Carton, Etienne Derycker, Rudy Everaert, Dieter De Crop, Ellen Van

Tieghem, Veronique Heleven, , Herman Van Leeuwe

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die

systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te

vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

Welkom aan de nieuwe leden van de sportraad.

Vanuit de raad wordt familie Pyfferoen een oprechte deelneming gewenst bij het

overlijden van de schoonvader van Lena, bestuurslid.

A.1. Verslag vorige vergadering (17 maart 2015)

Geen opmerkingen

A.2. Verslag overleg recreatief aanbod voor jongeren

Voorafgaand aan deze vergadering was er een vergadering met verschillende voetbalploegen en

minivoetbalploegen

Werden o.a. besproken:

 Voetbal blijkt zeer populair, met gevolgen naar gebrek aan trainers, geld, velden, .. voor

het overaanbod aan kandidaat spelers

 Voorstel naar een meer creatief aanbod ipv competitie – bereidheid naar verder werken,

maar nog geen overdreven enthousiasme vanuit de clubs (die momenteel uiteraard op

competitie gericht zijn)

 Scouting gebeurt al op zeer jonge leeftijd (7 à 10 jaar), waaruit ook de populariteit blijkt,

maar ook het commerciële.

A.3. Evaluatie fietsactie Waardamme

Foto’s als naar gewoonte op de site.

Enkele aandachtspuntjes naar toekomst.

 Starten met de dichtst gelegen scholen omwille van het kunnen respecteren van het

startschema

 Aantal kinderfietsen is soms een probleem, wordt opgelost met “interscholenruil”

 Preventie ‘dode hoek’ zeer goed begeleid vanuit de vrijwilligers, afgevaardigd vanuit ‘t

Houtsche

A.4. Huur sportvelden buitensporters (dienstig voor sportclubs met

jeugdwerking)

Komt op de agenda voor werkgroep ‘betoelaging’ voor een eerste bespreking en voor later advies,

najaar terug aan de sportraad.

A.5. Sportjuweel stembrieven, juryzitting en hulde 22 mei in OostCampus

Nog tot komende zondag kan er gestemd worden.

Voor de bar wordt er gevraagd, gezien het doorgaan in Oostcampus, aan de raadsleden om zich

hiervoor kandidaat te stellen. Op de vergadering zijn er reeds enkele vrijwilligers.

Juryleden: verschillende raadsleden zullen er zijn, niet aanwezigen op de vergadering zijn uiteraard

ook nog welkom: naam doorgeven aan Stefanie.

A.6. Algemene vergadering sportraad op 26 mei in OostCampus

Graag hulp vanaf 18.30u voor het klaarzetten.

19.30 start vergadering – verslag Carl.

Agenda werd reeds in bijlage met de uitnodiging meegestuurd, enkele aandachtspunten:

 Oproep naar Gouden Merels - kandidaten

 Man/vrouw verhouding als vertegenwoordiging

A.7. Werkgroep straatvoetbal

Jonas Caenepeel is voorzitter van deze werkgroep.

Er wordt gevraagd of er nog meerdere kandidaten zijn om in deze werkgroep te komen. Het gaat

werkelijk om een werk-groep, met vooral de praktische hulp op de 4 dagen waarop het toernooi

doorgaat.

Er wordt ondertussen ook druk bemiddeld bij verschillende scholen om zich ook hun deelname te

verzekeren.

A.8. Nieuwe ondervoorzitter Sportraad

Er wordt nogmaals de vraag gesteld naar een kandidaat ondervoorzitter.

A.9. Kasboek 2014 verslag

Het verslag wordt in bijlage toegevoegd

A.10. Samenkomst werkgroep betoelaging dinsdag 19 mei om 9 uur

OostCampus

Zoals hoger vermeld wordt op de agenda … Vergadering verplaatst naar dinsdag 9 juni; eveneens

om 9 uur in OostCampus; grote vergaderzaal.

B. Adviezen

B.1. Jaarplanning gebruik sportaccommodaties en –velden

Clubs die een wijziging van het gewoonlijke programma zouden wensen, worden verzocht tijdig

informatie te geven aan de sportdienst.

Er zijn veel werken en vernieuwingen gepland, wat uiteraard zeer positief is naar het toekomstig

gebruik. Anderzijds kan en zal dit tijdelijke hinder geven naar het gebruik in het komende jaar.

 De Schakel -> kleedkamers

 De Valkaart –> kleedruimtes en douches

 De Valkaart; achterinkom sporthal –> thv kleedkamer 11

 Finse piste, drainage voetbalplein

 Stookketel Valkaart –> normaal 3 weken gesloten Zwembad

 Riderfort dak –> kleedkamers, matsportzaal en cafetaria

De raad van bestuur adviseert om te clubs te laten samenwerken bij tijdelijk gebrek aan

kleedkamers en met meerdere clubs een kleedkamer te delen en de lockers in de gang te

benutten voor de waardevolle spullen.

B.2. Toelagen => werkgroep toelagen advies laten formuleren

Er wordt een mandaat gegeven vanuit de Raad van Bestuur aan de werkgroep toelagen om dit jaar

het advies te formuleren naar het college toe inzake de toelage 2014 om de tijdige uitbetaling niet

in het gedrang te brengen.

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

C1.1. verschillende werken gepland

 Scheidingswand sportzaal tussen A/B wordt vernieuwd met een akoestische wand

 Akoestiek zolder wordt aangepakt

 Stookplaats Valkaart

 Waterdichtingswerken zwembad

 Indoor tennis – opnieuw actief, met nieuwe kaderovereenkomst (met aanleg kunstgras

voetbalterrein)

C1.2. intergemeentelijke samenwerking met Beernem

Dossier wordt verder opgevolgd

C1.3. concessie-uitbating en/of barsysteem verschillende sportzalen

Er wordt gezocht en gewerkt aan een werkend systeem voor zowel De Valkaart, Bloemenhuisje,

als Riderfort, waar de huidige contracten verlopen tussen eind 2015 en 2016.

C1.4. Tariefwijzigingen en aanpassingen reglement van inwendige orde (RIO)

sporthallen (tarieflijst en RIO in bijlage)

 Correctie naar zwembadgebruik – huur met redder gebruiker of met redder gemeente …

 Correctie naar gebruik matsportenzaal Riderfort en zolder De Valkaart (locaties zonder

douches ter beschikking) …

 Voetbalveld 3 bij Riderfort: naar Farys-beheer

C1.5. Enquête parkbeheerplan De Valkaart/Beukenpark; ter info

De verschillende verenigingen worden uitgenodigd mee te denken naar het toekomstig gebruik en

inrichting van de parken (groendelen, niet de gebouwen).

C2. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om

een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden nogmaals aangesproken via secretaris en

voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene vergadering en dit verslag verschijnt ook

openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededeling

 7 juli Sportkriebels Brugge , men zoekt nog vrijwilligers?

 16 september IGOS buiten minivoetbaltornooi in de Valkaart; start om 13u30

 Straatvoetbal: 20 september in Moerbrugge

27 september in Hertsberge

04 oktober in Ruddervoorde

11 oktober in Oostkamp

 Zet ‘m op .. de fiets! als een Oostkamps privé-initiatief binnen de 1000km voor Kom Op

Tegen Kanker – zie aankondiging enkele maanden terug – neemt komend

Hemelvaartweekend daadwerkelijk deel met 2 ploegen. Hiervoor werd meer dan 11.000

euro verzameld.

 Slagboom in de Valkaart thv voetbal: werd aangevraagd, levering blijft uit, nieuwe

leverancier wordt aangesproken.

 Koetsenparade in park De Valkaart; 6 weken geleden: kamions op grasveld golffit NEOS =>

niet gewenst !

Volgende vergadering: dinsdag 08 september 2015 om 20.00 u in De

Wieke,

Verslag sportraad RVB 08/09/2015

Verwelkoming en voorwoord van de voorzitter

Agenda

1. Verslag vergadering 12 mei 2015 werd goedgekeurd.

2. Bij enkele leden vindt men dat er geen exacte criteria zijn voor de verkiezing van het sportjuweel. De kleine sporten komen zo niet aan bod, mss eens bekijken hoe deze in de kijker kunnen gezet worden (vb sport in de kijker)

Er blijven heel wat medailles liggen die niet opgehaald worden, en zo wordt er naar een oplossing gezocht hoe dit vermeden kan worden. (voorstellen welkom)

3. Algemene vergadering in Oostcampus werd positief onthaald, en is voor herhaling vatbaar.

De kleine verenigingen vragen zich af wat ze daar komen doen.

Ook zien we dat er heel wat afwezigen zijn: hoe kunnen we het aantrekkelijker maken?

Zijn de juiste mensen aangeschreven?

Enkele reacties, wie gemeentelijke infrastructuur gebruikt, heeft voordeel en wij krijgen niks.

Vissers vragen uitbaggering van één van de vijvers in de Valkaart om jeugd op te leiden.

Toch zou een kleine inspanning van de kleine verenigingen ook welkom zijn, en kunnen ze dan ook hun vragen per sectie richten aan de leden van de sportraad.

Voorstel data algemene vergadering voor volgend jaar zijn 20 mei, 10 en 17 juni.

4. Monique Naeyaert neemt ontslag sectie 12/04

Van Tieghem Ellen neemt ontslag sectie 7

Nieuwe leden kunnen voorgedragen worden via Romain.

Romain schrijft de leden aan van sectie 9-10 en 12.

5. Het programma van het straatvoetbal is verdeeld.

Van de school De Sprong in Waardamme kregen we geen concreet antwoord betreffende deelname , Wonderwijs Brugge, een school bijzonder onderwijs was de oplossing .

Medewerkerlijst werd rond gestuurd, zal ook bij het verslag verstuurd worden.

Dieter stelt vouwtenten ter beschikking en bespreekt dit verder met Romain.

6. Nieuwe ondervoorzitter sportraad.

D’Hulster Eddy is aanvaard door de leden RVB.

7. Verenigingen die al drie jaar geen dossier ingediend hebben, zijn aangeschreven.

Wie niet reageert zal worden uitgeschreven en bij deze vervalt ook de erkenning en toelage.

Geert werkt verder uit.

Werkgroep toelagen zou samen komen 20 of 21 oktober ?

Adviezen

Punten 1 en 2 zijn door Geert uitgelegd en verduidelijkt aan de aanwezige leden van de RVB.

Punten 3-4 en 5 zijn door Sebastian uitgelegd en verduidelijkt aan de aanwezige leden van de RVB.

Varia

De Schakel zou op 10 oktober terug in dienst zijn.

Parkbeheerplan werd uitgelegd door Sebastian en Geert.

De lijst overleg werkgroep toelagen is verdeeld onder de leden, daarin zijn de gestopte, geen ingediend dossier, en dergelijke … in vermeld.

Rondvraag

Meer uitleg over de merel zie site.

Igos OK.

Voorstel data 2016: Romain stuurt deze door, Geert bekijkt de beschikbaarheid.

26.01.2016 RVB om 20.00 uur De Wieke Oostkamp

Sectievergadering om 19.00 uur :

22.03.2016 RVB om 20.00 uur De Wieke Oostkamp

Sectievergadering om 19.00 uur :

10.05.2016 RVB om 20.00 uur De Wieke Oostkamp

Sectievergadering om 19.00 uur :

24.05.2016 Algemene vergadering om 19.30 uur Oostcampus Oostkamp

( Misschien kijken wanneer uitreiking gebeurd sportjuwelen )

13.09.2016 RVB om 20.00 uur De Wieke Oostkamp

Sectievergadering om 19.00 uur 15.11.2016 RVB om 20.00 uur De Wieke Oostkamp

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 17 november 2015

Aanwezig: Romain Hallaert, Rudy Everaert, Dieter De Crop, Annatachja De Grande, Eddy D’hulster, Jonas Caenepeel, Kathy Degraeve, Etienne Derycker, Herman Van Leeuwe, Gilbert Deschepper, Carl Desaever, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Schepen Sebastian Vande Ginste.

Verontschuldigd: Veronique Heleven

Afwezig: Serge Carton, Lena Vansieleghem

Graag de aandacht van de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: wil verwittigen. Tip aan de mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig kan zijn.

A. AGENDA

Welkom aan de nieuwe leden van de sportraad.

Welkom en dank door de huidige Schepen van sport voor de medewerking en het enthousiasme binnen de sportraad.

Dank ook van de voorzitter aan de Schepen.

A.1. Verslag vorige vergadering (8 september 2015)

Geen opmerkingen, behalve wijziging datum algemene vergadering

A.2. Evaluatie straatvoetbal 2015

Zeer goed verlopen, veel medewerkers, waarvoor dank. 4 Zondagen met goed weer.

Enige vraag: blijven we voor Oostkamp op het gemeenteplein of verhuizen we naar De Valkaart – vooral dan omwille van enkele praktische aangelegenheden als elektrische aansluitingen, parkeerproblematiek.

A.3. Evaluatie in de mix 15 november

124 betalende kindjes (vorig jaar 150 )

De mix van de verschillende leeftijdscategorieën leek wel OK, er was ook een variëteit binnen het aanbod activiteiten.

A.4. Verslag werkgroep betoelaging

Net voor deze vergadering was er nog een (vermoedelijke afsluitende) vergadering van de werkgroep betoelaging. De nieuwe betoelagingsreglementering is nu immers ongeveer een jaar oud. Evaluatie bleek zinnig en er worden een aantal punten aangepast. Deze worden voorgesteld door Stefanie. Zie uitgebreid verslag werkgroep toelagen in bijlage.

2 dansverenigingen (I love to dance en Dance Passion) stelden zich gezamenlijk kandidaat om mee te werken met de scholen ikv schoolsport. Ze kunnen enkel in aanmerking komen als ze erkende sportvereniging zijn in Oostkamp. Volgens het erkenningsreglement is dat geen probleem. Vroeger werden ze als organisator erkend (niet als sportvereniging dus) omdat de sportraad toe adviseerde dat deze verenigingen ‘te commercieel’ waren. Dit standpunt wordt nu herzien en op voorzet van de werkgroep toelagen geeft de sportraad positief advies voor erkenning als sportvereniging.

A.5. Kandidaten West-Vlaamse sportprijzen ?

Zijn er Oostkampse kandidaten voor deze provinciale sportprijzen. Kandidaten voor 30 november door te geven, mag via sportdienst Oostkamp.

A.6. Parkbeheerplan De Valkaart

Tijdens september en oktober werden plaatsbezoeken georganiseerd aan de verschillende parken, met geïnteresseerde (buurt-)bewoners en gebruikers. Met de informatie, verkregen uit deze bijeenkomsten gaat men nu aan de slag om een einddoel uit te tekenen. Het is de bedoeling om de parken, specifiek hier de Valkaart zo uit te bouwen dat dit op een geleidelijke manier gebeurt – de verschillende wijzigingen worden systematisch doorgevoerd, passend in een meer algemene planning.

Dit project toont ook aan dat ‘sport’ en ‘sportraad’ breder geïmplementeerd wordt, dan het sportgebeuren an sich. Omgekeerd, wordt, binnen Oostkamp en het bestuur ‘sport’ ook breder meegenomen in het beleid.

A.7. Nieuwe leden raad van Bestuur Sportraad

Sectie 7: 2 kandidaten Miriam Vanwynsberghe en Chantal Louage, die elk 1 vanuit de 2 clubs binnen deze sectie voorgesteld worden. In principe wordt de vertegenwoordiging aangeduid vanuit de sectie. Er wordt op aangedrongen dat dit dan ook gebeurd in onderling overleg. Mocht dit niet lukken, dan zal een beslissing genomen door de raad van bestuur. Timing: voor de volgende vergadering van de raad van bestuur van sportraad.

Sectie 9: 1 nieuwe, ondertussen aanwezige kandidaat, zijnde Annatachja. Bijkomend is nu, door het wegvallen van Marc Delaere (Biljartgilde zou gestopt zijn) in de sportraad opnieuw een plaats vrij voor een mannelijke vertegenwoordiger. Er wordt binnen de sectie naar een opvolger gezocht.

Sectie 10: aangeschreven – Etienne zoekt nog naar een nieuwe kandidaat

Sectie 12: kandidaten opgevraagd naar aanleiding van het ontslag van Monique Naeyaert. Hier is een antwoord op gekomen in de naam van Ida Verduyn. Daarop is een rondvraag gehouden binnen de sectie naar eventuele bewaren. Hierbij is een tweede kandidaat naar voor geschoven (Diana Dierickx). Dit kan in principe opgelost worden door een stemming binnen de sectie – er is een voldoende en oneven vertegenwoordiging.

Ter zijde: adressenbeheer – é-mails komen uiteraard niet toe als er een (typ)foutje in zit. Er wordt dan ook met aandrang gevraagd een wijziging aan een adres ook te communiceren naar de sportraad en sportdienst.

B. Adviezen

B.1. Bijsturing toelagereglementen

De bijgestuurde reglementering, als voorgesteld hierboven en in het uitgebreide verslag van de werkgroep toelagen, wordt als dusdanig als positief geadviseerd voorgedragen naar het gemeentebestuur.

C. Varia

C1. Stand van zaken verschillende dossiers

C1.1. Meerdere werken werden uitgevoerd en worden gepland

Zonnepanelen De Valkaart zijn opnieuw gemonteerd

Douches De Valkaart worden systematisch vernieuwd (wellicht januari/februari 2016)

Verwarmingsinstallatie De Valkaart werd 1 jaar uitgesteld, er is een uitbreiding van de ruimte noodzakelijk na een verkeerde inschatting door het studiebureau (stookplaats + WKK; warmtekrachtkoppeling)

Tennisdossier De Valkaart blijft (ietwat vertraagd) doorlopen

Zijingang De Valkaart komt er ter hoogte van kleedkamer 11 (beperkte openingstijden)

Scheidingsgordijn sporthal De Valkaart tussen plateau’s A en B wordt geplaatst eind juni 2016

Ridefort nadert voltooiing (zie varia voor opening). De matsportenzaal is reeds in gebruik, de problematiek van de scheurtjes en vocht sportvloer wordt verder onderzocht.

C1.2. Vernieuwde werkwijze baruitbating en dranklevering De Valkaart en Ridefort

Bloemenhuisje wordt niet meer in de overeenkomst opgenomen.

De Valkaart: er wordt vanaf 1 juni een nieuw systeem ingevoerd – mits goedkeuring op de gemeenteraad. Voor de beneden-bar wordt een uitbater gezocht. In de bovenzaal kan een vereniging kiezen naar een eigen barbediening of voor een bediening door de beneden-uitbater. Bij ‘eigen bediening’ wordt de drank aangekocht aan 40% van de verkoopprijs van de benedenzaal.

Ridefort. Sportbar en gemeenschapshuis: facturatie aan 40% van de verkoopprijs van De Valkaart, vaste leverancier. Polyvalente zaal analoog aan polyvalente zaal Oostcampus, maar met vaste leverancier. Verenigingen krijgen hier ook mogelijkheden hun kas te spijzen via de eigen uitbating van de bar.

C1.3. Sporthal De Zande te Beernem

De Zande heeft een sporthal die op avonden en tijdens het weekend weinig tot niet wordt gebruikt. Vanuit het gemeentebestuur wordt gewerkt om tot een gebruiksmogelijkheid voor onze verenigingen te komen. Dit verloopt ‘niet gemakkelijk’, maar er worden verder inspanningen gedaan om hier eventueel toch nog te kunnen intrekken.

C1.4. Intergemeentelijke gebruik Oostkamp, Beernem, Zedelgem

Komt op de eerstkomende gemeenteraad van de respectievelijke gemeentes ;

Jaarabonnementen zwemmen geven toegang tot de 3 zwembaden en de prijs ervan wordt op elkaar afgestemd.

Tariefafspraken voor het gebruik van de sportinfrastructuur. Een vereniging van een van de gemeentes wordt beschouwd als een vereniging van de eigen gemeente en kan aldus van dit voordeeltarief genieten.

C2. Niet aanwezige secties: representativiteit sportraad.

Bepaalde secties zijn nog niet vertegenwoordigd in de sportraad – de oproep wordt bij deze herhaald (om een dame en een heer af te vaardigen). Deze clubs worden steeds opnieuw aangesproken via secretaris en voorzitter. Daarnaast wordt de oproep herhaald in de algemene

vergadering en dit verslag verschijnt ook openbaar op de site van de gemeente en van de sportraad.

D. Rondvraag en mededelingen

Bloso wordt Sport.Vlaanderen

16 september was er het IGOS buiten minivoetbaltornooi in de Valkaart – dit ging niet door het slechte weer. Er zal onderzocht worden of er bij de volgende inrichtingen een mogelijkheid tot binnenspelen kan bestaan.

Sportdag 55+ op dinsdagnamiddag 1 december

Prijsuitreiking loopcriterium Beernem 12 december om 10.00 uur cafetaria sporthal Drogenbrood te Beernem.

Kom op de koffie: 12 december om 10.30 – afspraak met wijkagent en de straatambassadeur – zie folder

Opening van het ondertussen herdoopte Ridefort te Ruddervoorde op 3 januari ter gelegenheid van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Verenigingen (uit Ruddervoorde) kunnen zich hier even voorstellen en iets presenteren (bepaalde kosten worden terugbetaald) – kandidaturen voor 7 december.

Aanpassing datum algemene vergadering naar 17 mei 2016 ipv 24 mei

Cursus aspirant-initiator Judo start medio januari – max 24 deelnemers

2de mini-veldrit in januari in De Valkaart

Tatami werd beschadigd (zwarte strepen) door met schoenen te betreden – aandacht wordt gevraagd om het verbod te handhaven.

Volgende vergadering: dinsdag 26 januari 2016 om 20.00 u in De Wieke.

Sectievergadering om 19.00 uur :

Straatvoetbal: Romain volgt verder op. Eddy geeft nog namen door van scheidsen en spelers.

Prijsuitreiking loopcriterium is op 12 december om 10.00 uur in cafetaria sporthal Drogenbrood