Verslagen RVB Sportraad 2016

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 26 januari 2016

Aanwezig:

Romain Hallaert, Eddy D’Hulster, Veronique Heleven, Gilbert Deschepper, , Herman

Van Leeuwe, Dieter De Crop, , Rudy Everaert, Derycker Etienne , sportfunctionaris Geert

Vercruysse en Schepen De Jonghe Franky.

Verontschuldigd: Carl Desaever, Katie Degraeve , Jonas Caenepeel

Afwezig: Serge Carton, Annatachja De Grande , Lena Vansieleghem

Agenda

Welkom woordje aan de nieuw schepen van sport dhr De Jonghe Franky,

We verwelkomen Diana voor sectie 12.

Goedkeuring vorig verslag

De sportraad stelt voor om Miriam Vanwijnsberghe aan te duiden om sectie 7 te

vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur Sportraad , tevens zal er gevraagd worden aan

Chantal Louwage om voorzitter te worden van de werkgroep betoelaging.

Volgens onze statuten zal zij ook uitgenodigd worden naar de Raad van Bestuur Sportraad.

Kort verslag sectievergadering (Romain neemt nota en volgt op)

Evaluatie loopcriterium: was ok veel volk aanwezig bij de uitreiking van de trofee

55+ en zwemmarathon: nog maar weinig interesse voor deze onderdelen, slechts 65

aanwezigen voor de sportdag 55+.

Voorstel: mogelijkheid tot instappen in het wandelvoetbal

Toelagereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Gouden merel, 4 maart tot op heden 10 kandidaten,

Romain en Herman in de jury, locatie Oostcampus.

Vormingsavond sport@home; op 2 maart in de valkaart

Straatvoetbal data: 02 sepember Ruddervoorde

18 september Moerbrugge

25 september Herstberge

09 oktober Oostkamp

Adviezen

Sport Vlaanderen (Bloso) na rondvraag bij de leden

Willen we nog deelnemen aan de week van de sportclub? de Atletiekclub Flac maakte de laatste

jaren als enige club daarvan gebruik. Advies: niet meer deelnemen.

Varia

Er wordt al een tijdje gevraagd naar de opening van de moutenbikeroute

Info en afspraken rond efficiënt vergaderen worden mee gemaild met het verslag.

Inschrijven voor de uitbating cafetaria de Valkaart kon tot eind januari, het Bloemenhuisje is

gescheiden van De Valkaart.

Ridefort: leveringsrecht zal verlopen via Farys

Sporthal De Zande: voorlopig geen progressie; staat ‘on hold’.

Afspraak binnen RVB,

Eddy maakt verslag bij afwezigheid van Carl.

Geert stuurt verslag mee.

Mededeling.

· Igos algemene vergadering 15 maart

· Fietsen scholen 26 april

· Genk 16/17 maart ISB congres

· Zwemloop 1 mei

· Petanque tornooi 7 mei

· Algemene vergadering sportraad 17 mei

· Sportjuweel 20 mei

· Kriebel happening 7 juli Koude Keuken; Brugge: oproep naar clubs die een

aanbod willen brengen naar de doelgroep jongeren 8-16 jaar.

· Sportanimatrice Tiffany Callus verlaat de gemeente; de gemeente onderzoekt

of er meer kan gewerkt worden vanuit de ‘regierol’.

Rondvraag

· FINSE piste: deze wordt onderhouden en de nodige werken zullen aangepakt

worden, er zal (na aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen)

nagekeken worden als de verlichting kan verbeteren en uitgebreid worden.

· Is er de mogelijk om een uitgeprint verslag klaar te leggen bij aanvang van de

volgende vergadering

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 22 maart 2016

Aanwezig:

Romain Hallaert, Eddy D’Hulster, Veronique Heleven, Gilbert Deschepper, , Herman

Van Leeuwe, Dieter De Crop, Derycker Etienne, Annatachja De Grande, Lowage Chantal, Dierickx Diana, Vanwijnsberghe Miriam, sportfunctionaris Geert Vercruysse en Schepen De Jonghe Franky.

Verontschuldigd: Carl Desaever,

Afwezig: Serge Carton, Rudy Everaert , Katie Degraeve en Jonas Caenepeel

Agenda

Welkom aan onze nieuwe leden: Annatachja De Grande, Lowage Chantal, Dierickx Diana, Vanwijnsberghe Miriam.

Goedkeuring vorig verslag

Sectievergadering:

- Beter de mensen van de sectie zelf laten spreken en de noden op papier zetten.

- Sectieverandering(en) moet(en) via de sportraad verlopen.

- Als er meldingen zijn van bv kapotte lamp, doucheknop kapot en dergelijke…gelieve dit via de website aan te vragen (werkt vlugger) en niet in het verslag op te nemen.

- Agendapunten opnemen, opmaken en doorgeven, gebeurt via de sectieverantwoordelijke.

- De periodes voor uitnodiging van de secties is lang: eens uitkijken voor een tussenoplossing

Evaluatie Gouden merel.

- Deze is goed verlopen: was kort maar krachtig!

- Is de verdeling van de punten ok? Dit wordt in een latere agenda terug opgenomen.

Vormingsavond: dit was over het thema sport@home

Straatvoetbal:

- Data reeds doorgegeven

- Contacten en toelatingen ok (Romain)

- Mensen van de sportraad zouden beter herkenbaar moeten zijn (armband, hesje, jas)

- Moet de aankondiging doorgestuurd worden naar de ouderraad, of is dit de taak van de school?

Algemene vergadering van 17 mei

- Betoelaging systeem is niet bij iedereen bekend, men kan dit bekijken via de site.

- Clubs zitten per sectie (12)

- Vrijwilligers gevraagd voor de bediening aan de bar

- Tafels klaarzetten vanaf 18 uur, graag een paar mensen.

- Geluidsinstallatie, micro en beamer aanvragen via de site (Romain – Carl) wordt gezien als taak van de secretaris.

Sectieverantwoordelijken nemen de contactgegevens op van de andere leden aan hun tafel, Romain maakt papieren klaar.

- Stael Olivier wil spreken over sport na school, er is positief gevolg aan gegeven, Romain neemt contact op met Olivier.

- Demulder jan van de erfgoedraad zal het woord nemen, dit ook na positief advies van de SR over "aandacht voor verenigingsadvies", schepen De Jonghe F, neemt contact op met Jan.

Sport overdag in De Valkaart

- Tiffany heeft ontslag genomen en is weg, en daar het zeer moeilijk is een vervanger(ster) te vinden is er voorlopig tot juni zekerheid van een leraar. Daarna??? Voor vragen kan men terecht bij Geert

Vaartloopcriterium:

- De leden van de SR hebben een kaart ontvangen met data en reglement, voor verdere vragen hieromtrent zie Romain

- De data van de prijsuitreiking is 17/12/2016 om 10 uur in Damme, de plaats is nog te bepalen.

Wielertrofee.

- Deze mag geschrapt worden, geen interesse meer in dit onderdeel.

Invulformulier toelagen

- Deze moet binnen zijn tegen 31 maart 2016

Igos

- Jaarplanning 2016 werd verdeeld door Geert en zal ook nog eens eens meegestuurd worden met het verslag, zodat ook de afwezigen op de hoogte gesteld worden.

Atletiekpiste Tom Compernolle (Beernem)

- Aanleg van de piste is begonnen en zal +/- eind augustus klaar zijn.

- De besprekingen over berging en gebruik van sportmateriaal was positief.

Adviezen

Aanvraag van een wandelclub om twee maal per maand een wandeling met zwerfvuil ophaling te organiseren is afgekeurd, met reden van: het aantal bestuursleden is niet ok, er kan enkel een gunstig advies gegeven worden als er een voltallig bestuur geïnstalleerd is.

Varia

Uitbating De Valkaart en Ridefort

- Geert stuurt een blad mee (bedankt Geert )

Sporthal De Zande: staat on hold

Voetbalveld en indoortennisveld is lopende

Mededeling en Rondvraag

- in mei/juni zou er overal wifi moeten zijn in de Valkaart

- is er al een overnemer voor de cafetaria de valkaart ????

- Voetbaltornooi op 10 - 11-12 juni in Bad Langensalza

- Er zal een wachtkabel gelegd worden bij de verbeteringswerken aan de Finse piste.

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 10 mei 2016

Aanwezig: Romain Hallaert, Gilbert Deschepper, Etienne Derycker, Veronique Heleven, Kathy

Degraeve, Rudy Everaert, Carl Desaever, Chantal Lowage, sportfunctionaris Geert Vercruysse,

Schepen Franky De Jonghe.

Verontschuldigd: Dieter De Crop, Herman Van Leeuwe, Eddy D’hulster, Jonas, Myriam,

Afwezig: Anatascha, Lena Vansieleghem,

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die

systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te

vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

Welkom

A.1. Verslag vorige vergadering (22 maart 2016)

Geen opmerkingen

A.2. Kort verslag sectievergadering

Voorafgaand aan deze vergadering was er geen sectievergadering.

A.3. Evaluatie fietsactie voor scholen

De foto’s staan reeds op de website Sportraad.

Vlot verlopen, tussen de regenbuien door.

Huurfietsen zijn echter te groot, waardoor er eigenlijk wel te weinig voor handen bleken.

Combinatie met de opening van de mountainbikeroute? Het gaat hier om een parcours van

Agentschap Natuur en Bos. Het is dan ook aan hen om, indien zij dat wensen te zorgen voor een

officiële opening. Eventueel kan de gemeente hierop uitgenodigd worden.

A.4. Algemene vergadering Sportraad 17 mei in Oostcampus

Agenda en uitnodiging doorgestuurd

Bar bemannen, echtgenotes werden gevraagd en hebben bevestigd

Drank voorzien: wordt nagevraagd waar/hoe we een levering kunnen voorzien

Rol bestuur:

- klaarzetten zaal vanaf 18.00u

- ontvangst van de verschillende secties,

- nazien van het blad met de gegevens van de verschillende vertegenwoordigers (functie,

émail-adres, telefoon) per sectie

- uitleg van het aanpassen van de gegevens op de site van Oostkamp

Nele Cools, diensthoofd communicatie (en ICT) komt ook om eens kennismaken

Voor verslag wordt Eddy gevraagd, gezien Carl zich moet laten verontschuldigen

A.5. Kasverslag 2015

Werd opgemaakt en nagezien – wordt ook voorgesteld op de algemene vergadering en wordt daar

ook verder aangevuld met de begroting

A.6. Sportjuwelen op vrijdag 20 mei in Oostcampus

De stembrieven werden rondgestuurd, deze eerste stemronde dient om van alle kandidaten tot een

nominatie te komen van 3 kandidaten per titel.

De leden van de raad van bestuur krijgen elk 1 stem.

Ook de aangesloten verenigingen krijgen elk 1 stem.

Op vrijdag wordt door de jury de laureaat verkozen.

De kandidaat juryleden werden uitgenodigd, hun aanwezigheidsbevestiging wordt ingewacht

B. Adviezen

B.1. Jaarrekeningen 2015

Opgemaakt en uitgewerkt volgens het BBC

De normen van Bloso qua uitgaven voor sport worden ruimschoots gehaald.

De voorwaarden betreffende ‘kosten voor mindervaliden-sport’ is zeer nauw omschreven en is

daardoor zeer moeilijk haalbaar, ondanks de verschillende intiatieven die binnen de verenigingen en

de gemeente genomen worden.

Er gaat ongeveer 90.000,- euro aan subsidiëring naar de clubs, dit blijkt om een heel mooi bedrag te

gaan in vergelijking met buurgemeentes.

Besluit: gunstig advies voor jaarrekening 2015

B.2. Jaarplanning gebruik sportaccommodatie en velden

Indienen aanvragen

Denk voor binnensporten ook aan Beernem, Loppem, Zedelgem – zelfde tarieven als de lokale

gebruikers

B.3. Toelagen: werkgroep toelagen advies laten formuleren.

De raad van bestuur verleent de werkgroep toestemming om het advies aan de gemeente te

formuleren, zodat er tijd kan gewonnen worden.

C. Varia

C.1. Planidoo

Gratis ondersteuning bieden voor organisaties https://www.youtube.com/watch?v=N4cCrur_ZxHc

www.planidoo.be

Wordt getoond op de algemene vergadering (schepen kijkt voor internetverbinding)

Als vereniging kan je je daar gratis informeren over organisatie, boekhouding, verzekering,

templates voor uitnodigingen.

C.2. Hoe zullen het park De Valkaart, het Beukenpark en de Hogedreef er in de

toekomst eruit zien.

De visie-plannen worden even toegelicht. Het is de bedoeling ‘au fur et a mesure’ te werken naar

deze situatie.

C.3. Stand van zaken verschillende dossiers

Kunstgrasplein is in aanleg. Erfpachtovereenkomst met SVO is zo goed als rond.

Eventuele tennishal is nog in verdere onderhandeling

Vragen wordt gesteld naar investering in kunstgrasplein terwijl er geen geld was voor de aanleg van

atletiekpiste. Doel was en blijft echter dat de aanleg van kunstgrasplein niet door de gemeente wordt

betaald.

Algemeen wordt het patrimonium bekeken en afgeslankt: De Wieke (verkoop/verhuur?),

Valkennest (erfpacht?), gedeelte Brandweergebouw (verkoop?), Waardamme oud gemeentehuis

(verkoop),

D. Rondvraag en mededeling

Straatvoetbal: zondag 18 september Moerbrugge, zondag 25 september Hertsberge, zondag 2

oktober Ruddervoorde en zondag 9 oktober Oostkamp.

Petanquepleinen aan De Valkaart waren tegen het toernooi niet in orde, waarvoor de excuses vanuit

de gemeente.

De vraag wordt gesteld om een antwoord te krijgen op de vragen vanuit FLAC aan CBS.

Sportfunctionaris probeert het dossier rond te krijgen om het voor te leggen aan het CBS.

Sommige gebruikers van de Valkaart, meer bepaald de dansshows (en zeker op 7 mei ll) kunnen

zich blijkbaar niet aan de afspraken, noch naar beleefdheid houden. Niet enkel de voor hetn

voorbehouden kleedkamers worden in gebruik genomen (ten nadele van andere verenigingen),

andere zalen worden gebruikt (ten nadele van andere verenigingen), andere trainingen worden

gestoord.

Dag van sportclubbestuurder – Brugge 18 juni

SNS sport na School bleek een succes – goed geëvalueerd en wordt opnieuw voorgesteld aan CBS

om verder deel te nemen

IGOS sportraden overleg voorlopig gepland op 29 november; om 19 uur te VCJ Jabbeke

Volgende vergadering: dinsdag 13 september 2016 om 20.00 uur in ZUIDLEIE.

 

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 13 september 2016

Aanwezig: Romain Hallaert, Gilbert Deschepper, Etienne Derycker, Kathy Degraeve, Rudy

Everaert, Chantal Louage, Diana, Myriam, Anatascha, Jonas, Carl Desaever, sportfunctionaris

Geert Vercruysse,

Verontschuldigd: Dieter De Crop, Herman Van Leeuwe, Veronique Heleven, Eddy D’hulster,

Schepen Franky De Jonghe.

Afwezig:, Lena Vansieleghem,

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen. Mensen die

systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om iemand anders af te

vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

Welkom

A.1. Verslag vorige vergadering (10 mei 2016)

OK, mits vermelding dat Diana ook aanwezig was.

A.2. Kort verslag sectievergadering

Voorafgaand aan deze vergadering was er geen sectievergadering, hoewel deze was gepland voor

sectie 1. De sectieverantwoordelijke werd gevraagd om een agenda voor te stellen, waarop de

vergadering samengeroepen zou worden. Het is immers de bedoeling dat de secties het ‘platform’

dat hen geboden wordt voor overleg binnen de gelijkaardige sporten gebruiken en zelf invullen. Op

die manier kunnen zij ook de werking evalueren en eventuele suggesties overmaken.

Dit wordt opnieuw georganiseerd voor de volgende vergadering van de raad van bestuur (woensdag

16 november).

A.3. Algemene vergadering Sportraad 17 mei in Oostcampus – Evaluatie &

planning

De vergadering verliep vlot op een paar praktische schoonheidsfoutjes na (beamer).

Er wordt soms gemeld vanuit de teams, dat ‘men van niets weet’. Het is blijvend moeilijk om de

adressen en de contactpersonen correct te houden. Dit is iets wat de clubs in principe zelf

elektronisch zouden moeten doen. Als dit van thuis uit niet lukt, kunnen ze hiervoor ook terecht

aan het loket in OostCampus (na afspraak) of in de bibliotheek, waar men beslist zal helpen.

Volgend jaar wordt mogelijks uitgeweken naar bovenzaal Valkaart – in principe moet dit haalbaar

zijn qua ruimte.

A.4. Sportjuwelen op vrijdag 20 mei in Oostcampus - Evaluatie

De stembrieven werden rondgestuurd, deze eerste stemronde dient om van alle kandidaten tot een

nominatie te komen van 3 kandidaten per titel.

De leden van de raad van bestuur krijgen elk 1 stem.

Ook de aangesloten verenigingen krijgen elk 1 stem.

Op vrijdag wordt door de jury de laureaat verkozen.

Dit systeem werd als ‘vlot’ geëvalueerd

Ook de juryzitting wordt als vlot, correct & neutraal geëvalueerd.

Het globale systeem kan behouden blijven.

A.5. Werkgroep betoelaging (verslag)

Ging door midden in de vakantie, na een noodzakelijke verplaatsen van de oorspronkelijke

afspraak.

De raad had de werkgroep afgevaardigd om rechtstreeks hun advies aan het gemeentebestuur over

te maken. Uiteraard zijn opmerkingen vanuit bestuur nog steeds mogelijk.

Er wordt een vraag geteld naar de efficiëntie bij het uitbetalen: verschillende subsidies worden

immers in verschillende keren ipv globaal gestort. Een club kan dus meerdere stortingen ontvangen.

Deze stortingen worden uitgevoerd naargelang het onderdeel waarvoor ze bestemd zijn (cfr het

subsidiereglement). Dit heeft inderdaad voor- en nadelen. Het nadeel, mogelijks meer werk staat

tegenover het voordeel dat de betrokken club kan zo perfect kan opvolgend waarvoor ze welk

gedeelte aan subsidie ontvangt en zo bijvoorbeeld ook zelf het onderscheid kan maken in

naargelang hun werking; subsidie voor jeugd, materiaal, … kan gemakkelijker aangetoond en

gebruikt worden waarvoor het bestemd is. Navraag bij dienst financieel beheer leert ons dat de

bedragen moeten uitgesplitst worden omdat ze in de meerjarenplanning gekoppeld zijn aan

verschillende budgetsleutels.

A.6. Straatvoetbal

Doel is een brede toegang te bieden aan de jonge voetballertje die daarom niet steeds in een club

aangesloten zijn.

Planning: zondag 18 september Moerbrugge, zondag 25 september Hertsberge, zondag 2 oktober

Ruddervoorde en zondag 9 oktober Oostkamp.

Aanvang om 8u, met klaarzetten. Eerste match 9u15. Einde rond 12u00. En de bar is ook steeds

open. Hulp is steeds welkom, blaadje gaat rond. Kan ook nog doorgegeven worden aan Romain.

De foto’s komen systematisch op de site van de sportraad.

Er wordt ook gewezen op de tussenkomst van de verschillende sponsors (op de ommezijde van de

flyer), die we zeer erkentelijk zijn.

A.7. Vergaderingen 2017

Voorstel met enkele data voor raad van bestuur, sportraad en straatvoetbal in bijlage.

Voorstel zaal: in principe Zuidleie ipv De Wieke, dat niet meer beschikbaar is, is OK

B. Adviezen

B.1. Toelagen : advies schoolsporttoelagen 2016

Doelstelling is dat de scholen contacten leggen en samenwerken met de erkende sportverenigingen.

Dit lukt voorlopig behoorlijk en beter en beter. Hoewel er nog wel wat budget te beschikking blijft

en nog meerdere scholen niet deelnemen. Zij kunnen dus steeds (her-)instappen. Gunstig advies.

B.2. Goedkeuring aanwezigheidslijst van de algemene vergadering Sportraad

De aanwezigheidslijst wordt goedgekeurd.

Er wordt opgemerkt dat ‘Stuivenbergschutters’ (sectie 9) waarschijnlijk ontbonden werd. Zij waren

niet aanwezig, zijn ook zo vermeld op de lijst. De vraag stelt zich, hoe de raad van bestuur dit

effectief kan weten en ook uit de lijst ‘aangesloten verenigingen’ kan schrappen. Analoog met het

adressenbestand, wordt deze melding ook verwacht vanuit de club zelf.

C. Varia

C.1. Stand van zaken verschillende dossiers

Vermts de schepen zich verontschuldigde, omwille van zijn aanwezigheid op een laat

bijeengeroepen vergadering van het Eurocomitée, kunnen we niet echt veel informatie krijgen over

de stand van zaken van verschillende dossiers.

Wat we zelf konden vaststellen:

- Technische ruimte valkaart is vernieuwd geraakt en zwembad is weer open

- Kunstgrasveld is aangelegd

- Er was de opening atletiekpiste te Beernem –een samenwerking waar de verschillende

gemeentes fier op zijn en mogen zijn. De opening ging door zonder uitnodiging van de

sportraad, wat wel jammer is, gezien het toch om een belangrijk en veelvuldig besproken

thema gaat.

C.2. Vergaderzalen - cafetaria De Valkaart.

Bij het gebruik van de bovenzaal A kan je de bar zelf doen of laten doen door de uitbater van de

cafetaria. We herhalen nog even dat het belangrijk is dit vooraf goed in te schatten. Het laten

bedienen, houdt logischerwijs in dat je de prijs per consumptie betaalt alsof je in de cafetaria zit.

Met een grote groep, kan dit snel oplopen.

Bij het reserveren van de zaal, reserveer je best ook per émail je drank, zodat de koelkasten kunnen

aangevuld en geteld klaar kunnen staan.

Enne .. de zaal met de bar is zaal A (niet aan de B)

C.3. IGOS Sportkriebel happening 7 juli koude keuken ( evaluatie )

Geen aanwezigheid vanuit Oostkamp

D. Rondvraag en mededeling

IGOS Sportraden 29 november 2016, theaterzaal VCJ Jabbeke; Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke om

20.00 uur: “de toekomst van de Sportraad: meer betrokkenheid creëren”;

Is veelal interessant en de uitnodigingen worden nog verstuurd – carpoolen is ook slim

Prijsuitreiking loopcriterium om 10 uur Damme , 17 december

Zwemkermis zaterdag 19 november 12.30 tot 14 uur

Zwemmarathon wordt niet meer georganiseerd wegens een sterk dalende belangstelling

Geen Sportdag 55+, hier bleek nochtans wel een behoorlijk grote aanwezigheid ’t is jammer dat

zo’n organisaties verdwijnen

Verlichting in de sporthal van de Valkaart: led-verlichting wordt overwogen – bezoek aan

bestaande installatie is in aanvraag – uitnodiging volgt.

Personeel sportdienst:

- Op zoek naar een redder ipv Bram,

- Stefanie zwangerschapsverlof, terug vanaf half januari

- Deeltijdse vacature voor sportanimator / Vrije Tijd

Fundagen komen er aan

Vakantie = KIDS Fundagen

Je kan voor opvang ook steeds terecht in STEKELBEES

Wat: sporten, spelen, crea en cultuur, 9 tot 16 uur, De Valkaart

Opvang: in De Valkaart en Ruddervoorde (niet in de kerstvakantie) vanaf 7 tot 18.30 uur (vooraf

inschrijven verplicht)

Wie: 1ste kleuter tot 6de leerjaar (3 tot 12 jaar)

Wanneer: herfstvakantie (31/10, 3/11, 4/11; ook busvervoer vanuit Ridefort) en kerstvakantie (3, 4, 5 en

6/1/2017, enkel voor kinderen lager onderwijs)

Deelnameprijs: 15 euro/dag

Inschrijven: via inschrijvingen.oostkamp.be vanaf dinsdag 4 oktober om 18 uur

Meer info: in de vakantiefolder #herfst YOLO of oostkamp.be

Sport je Fit zijn ook gestart – lesgevers vinden blijkt moeilijk

Sport je fit

Zin om te sporten wanneer jij dit wenst? Dan is dit zeker iets voor jou.

Wie: dames, heren, (minder)sportieve mensen, 55+, …

Waar: De Valkaart en NIEUW ook in Ruddervoorde

Inschrijven: niet nodig, tenzij anders vermeld op het programma. Starten kan op elk moment

Sport je fit kaart: vooraf aankopen in OostCampus of Bibliotheek-infopunt

· 30 euro/kaart (inclusief verzekering)

· deelname aan alle activiteiten mogelijk

· x-aantal strookjes te betalen per activiteit

Programma: uitgebreid aanbod i.s.m. lokale verenigingen en particulieren. Yoga, step, badminton,

fitbal, conditiegym, BBB, start to tennis, aquafit, line dance, …

Geen les: op wettelijke feestdagen, uitgebreide data zie www.oostkamp.be (start 16/9)

Meer uitgebreide info: www.oostkamp.be

SNS (Sport na School) – gericht naar middelbaar onderwijs met opnieuw een zeer attractieve

kalender

SNS – Sport Na School

Wie: jongeren secundair onderwijs

Wat: massa’s sportactiviteiten; NIEUW in Oostkamp: fitness, step, gril-power, yoga, …

Waar: Oostkamp/regio Brugge

Wanneer: elke weekdag (niet in schoolvakanties)

Deelnameprijs: 30/45 euro per semester/ schooljaar; per SNS-pas

Inschrijven/ meer info: via je leraar LO, www.sportnaschool.be of vrije tijd | tel 050 819 900

Volgende vergadering: WOENSDAG 16 november 2016 om 20.00 uur in zaal Zuidleie

Verslag raad van bestuur Sportraad Oostkamp 16 november 2016

Aanwezig: Romain Hallaert, Kathy Degraeve, Anatascha, Myriam, Herman Van Leeuwe,

Veronique Heleven, Eddy Peere, schepen Franky De Jonghe. sportfunctionaris Geert

Vercruysse,

Verontschuldigd: Eddy D’hulster, Chantal Louage, Carl Desaever, Etienne Derycker,

Diana, Rudy Everaert

Afwezig: Lena Vansieleghem, Gilbert Deschepper, Jonas, , Dieter De Crop

Graag de aandacht aan de mensen die niet kunnen aanwezig zijn: graag verwittigen.

Mensen die systematisch niet kunnen aanwezig zijn: misschien eens overwegen om

iemand anders af te vaardigen die wel aanwezig zijn.

A. AGENDA

Welkom

A.1. Verslag vorige vergadering (13 september 2016)

Het verslag wordt goedgekeurd; jammer dat de sportdag 55+ en de zwemmarathon

wegvallen.

A.2. Kort verslag sectievergadering

Voorafgaand aan deze vergadering was er geen sectievergadering, hoewel deze was

gepland voor sectie 1. De sectieverantwoordelijke werd gevraagd om een agenda voor

te stellen, waarop de vergadering samengeroepen zou worden. Het is immers de

bedoeling dat de secties het ‘platform’ dat hen geboden wordt voor overleg binnen de

gelijkaardige sporten gebruiken en zelf invullen. Op die manier kunnen zij ook de werking

evalueren en eventuele suggesties overmaken.

Dit was de derde keer dat bovenstaande werkwijze werd geprobeerd. Het lukt

momenteel niet om vanuit de sectie een agenda op te maken.

Romain stelt voor om opnieuw te vergaderen zonder specifieke agenda zodat de secties

samenkomen op basis van een ‘open agenda’ en het vooral een luistermoment wordt;

luisteren naar de clubs is ook belangrijk. De uitnodigingen worden steeds verstuurd naar

de voorzitters en de secretarissen van verenigingen binnen de sectie, de leden van de

raad van bestuur Sportraad, de schepen van sport en de sportfunctionaris.

Het blijft wel de bedoeling dat de clubs meldingen voor defecten aan accommodaties

indienen via “meldingen” op de website. Hierdoor komt het defect rechtstreeks bij de

dienst gebouwen terecht en worden onnodige tussenstappen vermeden.

Sectievergadering voor sectie 1 wordt opnieuw georganiseerd voor de volgende

vergadering van de raad van bestuur (dinsdag 31 januari 2017 in Zuidleie).

A.3. Evaluatie Straatvoetbal

Romain bedankt de medewerkers voor hun inzet. De activiteiten verliepen zeer goed,

maar er werd zeer weinig geconsumeerd. Vaak wensen ze direct hun drankje en gadget.

Er zijn ook medewerkers die gadgets vragen of er worden gadgets voor meer kinderen

gevraagd. Er wordt gemeld dat dit niet oneindig is. In Oostkamp en Moerbrugge waren er

geen scheidsrechters.

Kan deze activiteit meegenomen worden naar het scholenoverleg Vrije Tijd in

OostCampus ? Dit is te laat (steeds op eerste woensdag van september). Er wordt

onderzocht of de sportraad (en sportdienst) een afzonderlijk overleg met de scholen

kunnen houden.

De foto’s komen systematisch op de site van de sportraad.

Voor 2017 is het straatvoetbal in Moerbrugge op 24/9 ipv 17/9 (in Zuidleie kunnen de

toiletten benut worden, is afgesproken met PASAR die daar op 24/9 een stopplaats heeft

voor hun wandeltocht). Alle data straatvoetbal 2017 op een rij:

17/09 Hertsberge, 24/9 Moerbrugge, 1/10 Ruddervoorde en 8/10 Oostkamp.

A.4. Oostkamp 2030: droomavond van gisteren in OostCampus

Dank van diverse leden die aanwezig waren. De avond werd positief ervaren. Tof dat het

gemeentebestuur wil leren van en luisteren naar de mensen.

B. Adviezen

B.1. Kandidaturen West-Vlaamse Sportprijzen

De Sportraad stelt voor om volgende personen/clubs voor te dragen:

Flore Stappers, Koen Naert, Kenneth Vandendriesche, Alessandro Vande Sande, KVO

(kunstzwemmen) en Vigo Vanneste (BMX). Diverse aanwezigen mailen dringend meer info

over de prestaties in 2016.

B.2. Reeds doorgestuurd advies over led-verlichting sportzaal De Valkaart

Gunstig advies; geen verdere opmerkingen.

C. Varia

- Atletiekzone: er komt verlichting. Dat is positief, voor de recreatieve gebruikers van

FLAC ook want die trainen als de jongeren trainen en Lisette kan aan de sleutel.

- Voetbal Hertsberge en Ruddervoorde: diverse problemen zullen verholpen worden,

er is wel geen zicht op de timing;

- Tennis: zoekt een oplossing via crowdfunding, leasen via de bank, de gemeente

betaald de omgevingswerken, de tennis betaald een erfpacht over 50 jaar.

- Het zwembad is al een tijd opnieuw open. De toekomst van het gebouw wordt

bekeken door een studiebureau, er komt een grondig onderzoek.

- Er is beslist om opnieuw een slagboom te plaatsen bij de Schakel om de veiligheid

te verhogen. De vergadering vraagt of er palen kunnen geplaatst worden bij het

gras nabij de schutters in park De Valkaart zodat de auto’s er niet zomaar kunnen

parkeren.

- De duatlonclub in Baliebrugge zou een betere accommodatie kunnen gebruiken.

- Na de winter moet er dringend werk gemaakt worden van het onderhoud van de

buitenpetanque velden in park De Valkaart.

D. Rondvraag en mededeling

Herman meldt het probleem van het inzetten van een parkeerwachter bij het

mountainbike-event dat vertrekt vanuit De Valkaart.

· De jeugdvereniging neemt zelf de linten en nadar weg die hun grasveld

moeten beschermen;

· De parkeerwachter mag de auto’s niet tegenhouden. Er wordt voorgesteld om

volgend jaar dat de club bij de aanvraag aan het organisatiepunt een agent

vraagt om hier toezicht te houden.

· Er zit ook te weinig kracht op het water dat uit de standpijp komt.

Wij hebben een kaartje gekregen van Stefanie naar aanleiding van de geboorte

van Thomas. De sportraad voorziet een bezoekje.

Igos Sportraden 29 november in Jabbeke om 20.00 uur:“de toekomst van de

Sportraad: meer betrokkenheid creëren”; theaterzaal VCJ Jabbeke + sportieve

initiatie en receptie

Ter info: Prijsuitreiking loopcriterium om 10 uur Damme , 17 december

Zwemkermis zaterdag 19 november 12.30 tot 14 uur

In de mix: feest voor (groot)ouders en (klein)kinderen: zondag 20

November 14-17u in OostCampus

Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari in OostCampus.

Nieuwe medewerker Deskundige Vrije Tijd/sportpromotor: Delphine Bossuyt.

VLABUS wordt Sportwerk Vlaanderen

Volgende vergadering: dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in zaal Zuidleie

Moerbrugge.